autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei Autonome „Locato”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia Autonomă „Locato”, cu sediul în municipiul București, str. Polonă nr. 9.

Regia Autonomă „Locato” este persoană juridică și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare anexat la prezenta hotărâre.

Regia Autonomă „Locato” funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Atribuțiile ministerului de resort, prevăzute de Legea nr. 15/1990, vor fi îndeplinite de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2. - Patrimoniul inițial al Regiei Autonome „Locato” este de 651.951 mii lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 1991, reprezentând activul și pasivul preluate de la Oficiul de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic, care își încetează activitatea.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Locato” îl constituie închirierea de spații locative și prestarea de servicii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalului acestora, altor persoane juridice și fizice străine care își desfășoară activitatea în țara noastră și dezvoltarea fondului locativ propriu.

În limita disponibilităților materiale, financiare și de forță de muncă, regia autonomă poate executa lucrări de reparații la imobilele aparținând persoanelor juridice și fizice române, la cererea și în contul acestora.

Detalierea obiectului de activitate al Regiei Autonome „Locato” se face prin regulamentul de organizare și funcționare, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Regia Autonomă „Locato” va respecta acordurile încheiate de către statul român cu alte state, precum și cu organizațiile internaționale interguvernamentale referitoare la asigurarea, în condiții normale și specifice, a spațiului de lucru și de locuit necesar misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale și personalului acestora.

Art. 5. - Conducerea Regiei Autonome „Locato” este asigurată de un consiliu de administrație, format din 9 persoane, constituit potrivit legii.

Art. 6. - Personalul din cadrul Regiei Autonome „Locato” se consideră transferat în interesul serviciului și se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei Autonome „Locato” aprobate de consiliul de administrație.

Art. 7. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei Autonome „Locato” se stabilește de către consiliul de administrație.

Art. 8. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă H.C.M. nr. 242/1951, precum și orice alte dispoziții contrare acestei hotărâri.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Locato”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Denumirea regiei autonome va fi Regia Autonomă „Locato”.

Art. 2. - Regia Autonomă „Locato” este persoană juridică română, are statut de regie autonomă, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile în vigoare și prezentul regulament.

Art. 3. - Sediul Regiei Autonome „Locato” este în România, municipiul București, str. Polonă nr. 9. Sediul regiei autonome poate fi schimbat în alt loc pe baza hotărârii consiliului de administrație și a prevederilor legale.

Regia autonomă poate avea sucursale și filiale situate și în alte localități, în baza hotărârii consiliului de administrație.

Capitolul II
Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Locato”

Art. 4. - Regia Autonomă „Locato” va avea următorul obiect de activitate:

4.1. - Închirierea suprafețelor locative cu orice destinație, necesare misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalului acestora, precum și altor persoane juridice și fizice străine, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României, denumite, în continuare, beneficiari străini, în limita disponibilităților.

Prin suprafețele locative în sensul prezentei hotărâri se înțeleg clădiri și anexe, apartamente, spații comerciale, depozite și garaje, ori alte suprafețe care nu au destinație de locuință, inclusiv dependințele acestora.

Spațiile locative vor fi închiriate cu prioritate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale și personalului acestora.

4.2. - Executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică, precum și amenajarea spațiilor acceptate spre închiriere. Cheltuielile privind întreținerea și repararea suprafețelor locative închiriate sau care urmează să fie închiriate beneficiarilor străini sunt în sarcina Regiei Autonome „Locato”, fiind incluse ca element de cheltuieli la stabilirea chiriilor. De asemenea, în sarcina Regiei Autonome „Locato” sunt și cheltuielile ocazionate de mutarea locatarilor în vederea eliberării unor spații ce vor fi închiriate beneficiarilor străini. Lucrările de orice natură devenite necesare din culpa beneficiarilor străini sunt în sarcina acestora.

Costul transformărilor și amenajărilor la construcții și instalații, executate la cererea beneficiarilor străini, precum și cel al readucerii fondului locativ la starea inițială vor fi suportate de către aceștia.

4.3. - Executarea lucrărilor de reparații și întreținere la bunurile mobile și imobile închiriate sau proprietatea beneficiarilor străini la cererea și în contul acestora.

4.4. - Executarea lucrărilor de construcții și reparații la imobile aparținând persoanelor juridice și fizice române, la cererea și în contul acestora, în limita disponibilităților materiale, financiare și de forță de muncă.

4.5. - Efectuarea de operațiuni de import-export de bunuri și servicii în nume propriu și prin comision.

4.6. - Organizarea administrării imobilelor folosite în comun de mai mulți beneficiari străini, pentru asigurarea căldurii, apei calde menajere, curățeniei părților comune și a altor servicii, cu recuperarea integrală a cheltuielilor de la locatarii străini prin cote de întreținere sau chirii. Pentru această activitate Regia Autonomă „Locato” va încadra personalul necesar ce va fi considerat ca personal prestator de servicii la beneficiarii străini, fiind salarizat din cotele de întreținere.

4.7. - Prestarea de servicii, în calitate de intermediar, la cererea și în contul beneficiarilor străini, privind înmatricularea și radierea din circulație a autovehiculelor, susținerea examenelor de conducător auto, executarea de tipărituri și imprimate, asigurarea de combustibil, carburanți, lubrifianți și alte materiale sau produse solicitate.

4.8. - Recomandarea personalului de specialitate și de serviciu solicitat, cu întocmirea formelor legale, la cererea tuturor categoriilor de beneficiari străini. Acest personal va fi angajat în funcția și meseriile propuse de beneficiarii străini, salariile și celelalte drepturi de personal urmând a fi stabilite de comun acord între beneficiarii străini și cetățenii români, cu respectarea legislației în vigoare.

Regia va întocmi documentele privind acordarea drepturilor cuvenite acestui personal, va urmări și încasa toate sumele datorate statului, în condițiile și nivelurile prevăzute de lege, pe baza listelor (statelor) de plată transmise. Regia încasează pentru aceste prestații un comision stabilit de consiliul de administrație în limitele legislației în vigoare.

Personalul angajat în aceste condiții, care lucrează la beneficiarii străini are toate drepturile de personal prevăzute de legislația română, regia fiind autorizată să plătească din sumele încasate drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al regiei este autorizat să completeze obiectul de activitate și cu alte prestații și lucrări solicitate de beneficiarii străini, direct sau prin intermediere, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 5. - Regia Autonomă „Locato” are un patrimoniu inițial în valoare de 651.951 mii lei, pe baza datelor de bilanț la 31 decembrie 1991.

Art. 6. - Regia Autonomă „Locato” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune, în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniul său, sau le culege fructele - după caz - în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, potrivit legii.

Capitolul IV
Organele de conducere ale Regiei Autonome „Locato”

Art. 7. - Conducerea Regiei Autonome „Locato” se asigură prin:

  • consiliul de administrație;
  • directorul general.

Art. 8. - Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Locato” se numește prin ordin al ministrului afacerilor externe și este format din 9 persoane, după cum urmează:

  • directorul Regiei Autonome „Locato”, președinte;
  • reprezentantul Ministerului Economiei și Finanțelor;
  • reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe;
  • reprezentantul Primăriei municipiului București;
  • ingineri, economiști, tehnicieni și consilieri juridici, specializați în domeniul de activitate al regiei.

Membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, jumătate dintre ei putând fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate; ei sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 9. - Atribuțiile consiliului de administrație:

a) stabilește tactica și strategia economică a regiei pe anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate;
b) anual, prezintă Ministerului Afacerilor Externe un raport asupra activității desfășurate de regie în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs;
c) aprobă structura organizatorică și numărul de personal al regiei;
d) aprobă regulamentul de ordine interioară al regiei;
e) numește sau revocă conducătorii compartimentelor de execuție ale regiei;
f) stabilește nivelul salariilor pentru personalul regiei pe nivelul de calificare, funcții, studii, competență și muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
g) stabilește, conform legislației în vigoare, prin negociere, clauzele contractelor de închiriere, chiriile și tarifele pentru alte prestări de servicii;
h) rezolvă orice alte probleme pentru bunul mers al activității regiei.

Art. 10. - Activitatea curentă a Regiei Autonome „Locato” este condusă de un director general numit de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Capitolul V
Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare și comerciale

Art. 11. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii regiei.

Art. 12. - Relațiile comerciale cu alte regii autonome, cu societăți comerciale, precum și cu misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale și alte reprezentanțe străine și membrii acestora se vor desfășura pe bază contractuală, guvernate de principiul libertății contractuale în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial român.

Art. 13. - Regia va ține conturi în lei și va întocmi anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, conform metodologiei stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 14. - Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi ale regiei se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 15. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile dreptului comun.