autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministru de interne, Victor Babiuc
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La darea în exploatare a clădirilor înalte și foarte înalte ori cu săli aglomerate, hotelurilor, spitalelor, căminelor pentru copii și bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, este obligatorie obținerea de către proprietari a autorizației de prevenire și stingere a incendiilor.

Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor constituie actul prin care se certifică realizarea cerințelor esențiale de protecție împotriva incendiilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Începerea lucrărilor de execuție la clădirile și spațiile noi, precum și dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea de destinație a celor existente, din categoriile menționate la art. 1, este admisă numai după avizarea, la cererea investitorilor, a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, cuprinse în documentațiile tehnico-economice de investiții.

Art. 3. - Autorizațiile și avizele de prevenire și stingere a incendiilor se eliberează, la cerere, în cel mult 30 de zile, de către inspecțiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri, în temeiul reglementărilor privind protecția împotriva incendiilor la proiectarea, realizarea, echiparea și dotarea construcțiilor și instalațiilor, pe bază de documentații tehnice.

Formularele, procedura de autorizare și avizare, precum și conținutul documentațiilor prevăzute la alin. 1 se vor stabili de Comandamentul Trupelor de Pompieri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 4. - Inspecțiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri vor controla respectarea măsurilor și condițiilor stabilite în autorizații și avize și vor lua, după caz, măsurile prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizațiilor, sesizând despre aceasta autoritățile administrației publice locale.

Art. 5. - Împotriva măsurilor luate de inspecțiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri, cu privire la autorizațiile și avizele de prevenire și stingere a incendiilor, cei în cauză pot să se adreseze organului emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Rezolvarea reclamației se face de către comandantul unității militare teritoriale de pompieri.

În cazul în care cel ce se consideră vătămat în dreptul său nu este mulțumit de soluția dată reclamației sale, el poate sesiza instanța competentă în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției, potrivit Legii contenciosului administrativ.

Art. 6. - Agenții economici și celelalte persoane juridice care au în proprietate sau administrare directă instalații cu tehnologii nucleare au obligația să-și asigure autospeciale, echipamente de comunicație și de protecție specifice condițiilor de lucru și naturii riscurilor respective pentru intervenția forțelor proprii în caz de incendiu și să le pună la dispoziția celor chemate în sprijin.

Unitățile care concură la proiectarea, construcția și exploatarea structurilor subterane ale metroului au obligația să asigure mijloacele și amenajările specifice (trenuri, vagoneți, platforme, autospeciale, dispozitive pentru deblocare, echipamente de comunicație, de iluminat și de protecția respirației etc.), pentru intervenția forțelor proprii în caz de incendiu și pentru salvarea persoanelor.

Art. 7. - Întreținerea și exploatarea instalațiilor și a dotărilor comune de prevenire și stingere a incendiilor, precum și furnizarea apei și a altor substanțe stingătoare la parametrii necesari, în cazul agenților economici constituiți prin reorganizarea marilor combinate, întreprinderi și platforme industriale, care au funcționat potrivit Decretului nr. 70/1975, se asigură de agenții economici care au în patrimoniu construcțiile și echipamentele pentru utilitățile respective, pe bază de convenție sau contract.

Art. 8. - La concesionarea, închirierea sau darea în locație a gestiunii a capacităților de producție, spațiilor de depozitare, comercializare sau cazare în comun și a altor spații cu destinații ce presupun prezența publicului, în actele care se încheie, potrivit legii, se vor prevedea în mod obligatoriu, după caz, responsabilitățile părților privind prevenirea și stingerea incendiilor, în raport cu normele specifice pentru ramura autorității concedente sau a locatorului.

Art. 9. - Eliberarea licențelor pentru importul mașinilor, instalațiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentului de protecție și substanțelor chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor se face cu avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri.

Art. 10. - Formațiile civile de pompieri și echipajele navelor de stins incendii, cu acordul primarilor și agenților economici în subordinea cărora funcționează, pot efectua activități și servicii de prevenire și stingere a incendiilor și în alte localități sau unități economice apropiate, pe bază de convenție sau contracte încheiate între părți, în limita dotării și cu avizul unităților militare teritoriale de pompieri.

Art. 11. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

 1. executarea, efectuarea probelor tehnologice, punerea în funcțiune ori darea în exploatare a oricărei construcții, instalații, amenajări sau schimbări de destinație, fără respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru oameni, bunuri și animale;
 2. proiectarea, omologarea ori fabricarea mijloacelor tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor fără avizul organelor prevăzute de lege sau fără respectarea parametrilor funcționali ai produsului omologat;
 3. transportul, depozitarea, păstrarea, manipularea sau întrebuințarea produselor și substanțelor inflamabile, ori care prezintă pericol de explozie, cu încălcarea dispozițiilor legale;
 4. neasigurarea, potrivit legii, a condițiilor de alarmare, evacuare și salvare a persoanelor în caz de incendiu;
 5. folosirea instalațiilor utilitare și tehnologice, cu încălcarea reglementărilor specifice, dacă prin aceasta se creează pericol de incendiu sau explozie;
 6. neconstituirea formațiilor civile de pompieri, potrivit legii, ori desființarea acestora fără acordul unităților militare de pompieri;
 7. neasigurarea la instalațiile cu tehnologii nucleare a mijloacelor specifice prevăzute la art. 6 alin. 1; neasigurarea mijloacelor și amenajărilor specifice pentru intervenția forțelor proprii, în caz de incendiu și pentru salvarea persoanelor, la structurile subterane ale metroului;
 8. eliberarea licențelor pentru importul mașinilor, instalațiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentelor de protecție și substanțelor chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor, fără avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri;
 9. neprevederea, în actele ce se încheie la concesionarea, închirierea sau darea în locație a gestiunii a capacităților de producție, spațiilor de depozitare, comercializare sau cazare în comun și a altor spații ce presupun prezența publicului, a obligațiilor părților privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 10. încheierea de convenții sau contracte de către formațiile civile de pompieri pentru prestarea unor activități și servicii de prevenire și stingere a incendiilor în alte localități sau unități economice, fără acordul primăriilor sau agenților economici în subordinea cărora funcționează ori fără avizul unității militare teritoriale de pompieri;
 11. darea în exploatare a clădirilor înalte și foarte înalte ori cu săli aglomerate, hotelurilor, căminelor pentru copii și bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, fără obținerea, în prealabil, a autorizației de prevenire și stingere a incendiilor ori cu nerespectarea condițiilor stabilite în aceasta;
 12. începerea lucrărilor de execuție, precum și a celor de dezvoltare, modernizare sau schimbare de destinație la clădirile înalte și foarte înalte ori cu săli aglomerate, hoteluri, cămine pentru copii și bătrâni sau la alte clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, fără avizarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor cuprinse în documentațiile tehnico-economice de investiții;
 13. oprirea sau împiedicarea personalului împuternicit, potrivit legii, pentru executarea atribuțiilor de prevenire și stingere a incendiilor;
 14. neechiparea sau nedotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor sau nerespectarea condițiilor de funcționare ori utilizare a acestora, potrivit legii;
 15. permiterea accesului publicului în sălile de spectacole sau alte spații și clădiri, peste capacitatea stabilită, dacă astfel se îngreuiază evacuarea în caz de incendiu;
 16. nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la depozitarea materialelor combustibile și a altora care prin modul de așezare pot crea pericole de incendiu sau îngreuia acțiunea de intervenție în caz de incendiu;
 17. proiectarea și trimiterea documentației spre execuție a construcțiilor, instalațiilor, amenajărilor sau schimbărilor de destinație, fără respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;
 18. executarea lucrărilor de sudură sau a unor operațiuni cum sunt tăierea sau lipirea metalelor ori încălzirea cu flacără deschisă, în locuri cu pericol de incendiu, fără permis sau autorizație ori în condiții ce pot crea pericol de incendiu, după caz;
 19. neîndeplinirea în termen a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor stabilite de personalul împuternicit potrivit legii;
 20. neasigurarea, blocarea sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor și a altor căi de acces pentru mijloacele tehnice și personalul prevăzut pentru intervenție în caz de incendiu;
 21. fumatul în locuri cu pericol de incendiu, stabilite și marcate în acest sens, iluminatul cu flacără deschisă ori facerea focurilor în aer liber, fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor;
 22. neîntocmirea planurilor de autoapărare împotriva incendiilor ori neasigurarea anunțării incendiilor, de către cei care au această obligație;
 23. folosirea sobelor și a celorlalte mijloace sau sisteme de încălzire locală, în condiții care prezintă pericol de incendiu;
 24. nerespectarea normelor și măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor cu privire la culturile agricole, sectoarele agrozootehnice, depozitele de furaje și plante tehnice, pădurile și terenurile cu vegetație forestieră;
 25. neasigurarea instruirii personalului ori admiterea la lucru a angajaților care nu cunosc normele și măsurile de prevenire a incendiilor, precum și modul de acțiune în caz de incendiu;
 26. nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor emise de ministere și celelalte organe centrale ale administrației publice, dacă fapta nu constituie o altă contravenție prevăzută în prezenta hotărâre.

Art. 12. - Contravențiile prevăzute la art. 11 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8;
b) cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 9, 10, 11, 12, 13 și 14;
c) cu amendă de la 3.000 la 5.000 iei, contravențiile prevăzute la pct. 15, 16, 17, 18, 19 și 20;
d) cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 21, 22, 23, 24, 25 și 26.

Art. 13. - Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de personalul militar și civil din unitățile militare de pompieri ale Ministerului de Interne, anume împuternicit în acest scop.

Primarii pot constata contravențiile prevăzute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 26.

Ofițerii și subofițerii de poliție pot constata contravențiile prevăzute la art. 11 pct. 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 și 23.

Personalul anume atestat din cadrul ministerelor, departamentelor și altor organe centrale sau locale, precum și din cadrul agenților economici, care îndeplinește atribuții de îndrumare și control pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, constată contravențiile prevăzute la art. 11. pct. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 26.

Șefii formațiilor civile de pompieri constată contravențiile la normele de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile și localitățile unde acestea sunt constituite.

Persoanele prevăzute la alin. 1-4, o dată cu constatarea contravențiilor aplică și sancțiunile.

Pentru contravențiile constatate de șefii formațiilor civile de pompieri aplicarea sancțiunilor se face de către primar sau conducătorul unității.

Art. 14. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.

Art. 15. - Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată se abrogă H.C.M. nr. 2285/1969 privind constatarea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere e incendiilor. Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se mai aplică.


[modificare] Anexă

Cerințe esențiale de protecție la foc a clădirilor civile
 1. Protecția la foc față de vecinătăți.
 2. Gradul de rezistență la foc a clădirii și densitatea sarcinii termice de incendiu, precum și corelarea acestora cu destinațiile, numărul de caturi și aria construită.
 3. Limitarea propagării focului în interiorul clădirii și pe fațade, precum și evacuarea fumului și gazelor fierbinți.
 4. Asigurarea căilor de evacuare și salvare a persoanelor și realizarea măsurilor constructive de protecție la foc a căilor respective.
 5. Echiparea cu instalații pentru detectarea, semnalizarea, anunțarea și alarmarea în caz de incendiu.
 6. Echiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți, sprinklere, drencere, dioxid de carbon, spumă etc.).
 7. Asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor.
 8. Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenți sistemelor de protecție (centrale de avertizare, pompe și vane de incendiu, iluminat de siguranță, ventilație de siguranță, lifturi de persoane și de intervenție).
 9. Măsurile constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea și pe traseele instalațiilor utilitare (încălzire, electrice, gaze combustibile și tehnice, ventilare și condiționare).
 10. Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiilor, mijloace de intervenție, protecție și salvare.
 11. Căi de acces interioare și exterioare pentru intervenție în caz de incendiu.
 12. Planul de autoapărare împotriva incendiilor.