autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de intensificare a lucrărilor agricole de primăvară și de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru realizarea lucrărilor agricole din această primăvară, strict necesare asigurării aprovizionării populației în anul 1992, având în vedere situația determinată de neefectuarea în totalitate a lucrărilor din toamnă, sunt necesare măsuri cu caracter excepțional, stabilite prin prezenta hotărâre.

Aceste măsuri sunt menite să conducă la utilizarea eficientă a proprietății asupra terenurilor agricole, precum și la urgentarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, în conformitate cu obiectivele reformei.

Art. 2. - Specialiștii din direcțiile generale pentru agricultură și alimentație și centrele agricole din comune, orașe și municipii răspund, în perioada februarie - martie 1992, de executarea lucrărilor agricole de primăvară - eliberat terenuri, arat, fertilizat culturi și altele.

Acești specialiști, la cererea proprietarilor de terenuri agricole, vor face recomandări și vor sprijini solicitanții în desfășurarea activităților agricole. Ei vor urmări și sprijini, totodată, aprovizionarea în mod operativ cu carburanți, semințe, îngrășăminte, insecto-fungicide, în vederea executării lucrărilor agricole.

Prefecții vor urmări și controla modul în care societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome din agricultură, de pe teritoriul județului, execută lucrările agricole și iau măsurile necesare pentru folosirea integrală a parcului de tractoare și mașini agricole, numai pentru lucrările agricole și pentru utilizarea rațională și potrivit destinațiilor a cantităților de motorină repartizate.

După realizarea noilor structuri administrative, activitățile specialiștilor din centrele agricole vor fi integrate în structurile locale descentralizate, potrivit legii.

Art. 3. - Producătorii agricoli particulari, precum și societățile și asociațiile agricole de tip privat pot să angajeze efectuarea de cheltuieli pentru executarea lucrărilor mecanice, aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și substanțe de combatere a dăunătorilor, prin unitățile integratoare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. 1 se face pe bază de contracte, care constituie titlu executoriu.

În cazul în care proprietarii de terenuri agricole nu încheie contracte în condițiile legii, aceștia sunt obligați să asigure lucrarea terenului, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe cont propriu, respectând perioadele optime specifice culturilor agricole în cauză.

Art. 4. - Decontarea contravalorii lucrărilor agricole mecanice și, după caz, a serviciilor prestate se va face de către unitățile integratoare din fonduri proprii și credite bancare acordate cu această destinație, pe baza documentelor de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor prestate, semnate de prestator.

Art. 5. - Pentru aprovizionarea cu materii prime și materiale, piese de schimb, semințe, îngrășăminte chimice, pesticide și carburanți necesari efectuării lucrărilor agricole mecanice, societățile comerciale bancare cu capital integral sau majoritar de stat vor acorda credite societăților comerciale „AGROMEC” - S.A. și celorlalte unități prestatoare de servicii, potrivit legii.

Creditele acordate unităților integratoare sau producătorilor agricoli, pentru efectuarea lucrărilor agricole de primăvară, se vor rambursa în baza și în condițiile stabilite în contractele încheiate.

Art. 6. - Unitățile integratoare se autoriză să acorde avansuri bănești producătorilor agricoli de până la 50% din valoarea producției contractate, din fonduri proprii sau din creditele primite fără a percepe dobândă.

Dobânda aferentă creditelor contractate de la bănci va fi inclusă în comisionul unităților integratoare.

Art. 7. - În vederea finalizării acțiunii de punere în posesie a persoanelor îndreptățite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, și a stabilirii amplasamentelor de teren ce li se cuvin, până la 15 martie 1992, comisiile județene și a municipiului București, constituite pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și alimentație vor adopta măsuri de atragere în această acțiune a întregului personal de specialitate din agricultură și a altor categorii de specialiști, inclusiv pensionari.

Art. 8. - Pe întreaga perioadă a desfășurării lucrărilor agricole de primăvară, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Industriei și Ministerul Transporturilor vor asigura pentru personalul din unitățile angajate în această activitate un regim de lucru prelungit, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Art. 9. - Ministerul Industriei va asigura, prin repartiții și livrări efective, cantitățile de motorină, îngrășăminte chimice, pesticide, la nivelurile prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre.

Agenții economici furnizori sunt obligați să livreze integral și ritmic cantitățile de produse prevăzute la alin. 1, repartizate pentru agricultură și industria alimentară.

Prefecturile vor urmări zilnic executarea întocmai a acestor obligații și vor semnala de îndată Ministerului Industriei orice întârziere survenită, cât și nerespectarea destinației; vor fi sesizate, de asemenea, organele de urmărire penală.

Art. 10. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, disciplinară sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Industriei, direcțiile generale pentru agricultură și alimentație, precum și autoritățile administrației publice locale și conducerile unităților integratoare răspund de aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Tabel
cu cu unitățile integratoare și domeniile lor de activitate
Integratorul Produsele
1. „Romcereal” - R.A. Grâu, triticale + secară, orz, orzoaică, ovăz, orez, porumb, sorg, in pentru ulei, soia, floarea soarelui, ricin, rapiță, mazăre boabe, fasole boabe
2. Societățile comerciale pentru prelucrarea sfeclei de zahăr Sfeclă de zahăr și sămânță de sfeclă de zahăr
3. Regia Autonomă a Tutunului Tutun, sămânță și răsad de tutun
4. Societățile comerciale de prelucrare a inului și cânepii pentru fibră In pentru fibră, cânepă pentru fibră, sămânță de in, sămânță de cânepă
5. Societățile comerciale pentru achiziționarea legumelor și fructelor și societățile comerciale pentru industrializarea legumelor și fructelor Cartofi, fructe, struguri de masă, legume, ciuperci
6. „Semrom", „Unisem” Semințe de: cereale, plante tehnice, plante furajere, leguminoase, legume și cartofi
7. Societățile comerciale de vinificație și producere a berii Struguri de vin și hamei
8. Societățile comerciale „Nutricomb” Secară + triticale, orz, ovăz, porumb, mazăre boabe
9. Regia Autonomă „Plafar” și societățile comerciale „Fitotehnia” București, „Fares” Orăștie și „Flores” Oradea Plante medicinale
10. Societățile comerciale agricole cu capital de stat cu profil zootehnic Secară + triticale, orz, ovăz, porumb, mazăre boabe


[modificare] Anexa Nr. 2

Balanța motorinei
pentru campania de primăvară - anul 1992
Nr. crt. Specificație Total
din care:
ianuarie februarie martie aprilie
1. Necesar - total M.A.A.
- tone
din care:
465.000 60.000 75.000 155.000 175.000
- lucrări agricole
342.000 29.250 45.000 125.000 142.750
2. Cotă alocată - total M.A.A.
- tone
din care:
X 60.000 60.000 130.000 X
- lucrări agricole
X 29.250 30.000 115.700 X
3. Costul motorinei necesare
- total M.A.A. - mil. lei
din care:
28.644,0 3.696,0 4.620,0 9.548,0 10.780,0
- lucrări agricole
21.067,2 1.801,8 2.772,0 7.700,0 8.793,4


[modificare] Anexa Nr. 3

Necesarul
de îngrășăminte pentru fertilizarea cerealelor păioase și a culturilor de primăvară
Specificare Îngrășăminte chimice
- mii tone - substanță activă
Valoare
- miliarde lei -
Total NPK din care: Total NPK din care:
Azot Fosfor Potasiu Azot Fosfor Potasiu
Total cereale păioase + culturi de primăvară
    din care:
1.323 730 468 125 25,30 11,70 11,80 1,80
I. Pentru cereale păioase - total
    din acestea:
223 130 93 - 4,50 2,49 2,10 -
    ianuarie 80 40 40 - 0,74 0,74 0,90 -
    februarie 113 60 53 - 1,10 1,11 1,20 -
    martie 80 30 - - 0,66 0,55 - -
II. Pentru culturi de primăvară - total 1.100 600 375 125 20,80 9,30 9,70 1,80


[modificare] Anexa Nr. 4

Necesarul
de pesticide din producția internă pentru campania de primăvară - anul 1992
Produsul Cantitate
- tone/produs comercial -
din care:
ianuarie februarie martie aprilie
Insecticide
Carbetox 37 350 100 100 100 50
Sinoratox 35 550 100 150 200 100
Sintox 25 100 25 25 25 25
Onefon 90 50 - - 25 25
Onefon 30 200 50 50 50 50
Onefon 35 320 80 80 80 80
Onevos 31,5 40 10 10 10 10
Ulei Spindel 300 150 100 50 -
Fungicide
Captadin 50 550 100 150 150 150
Tiradin 75 150 25 25 50 50
Tiuran 75 40 10 10 10 10
Ziram 75 200 50 50 50 50
Turdacupral 50 1.350 300 350 350 350
Sulf pulbere 1.600 300 300 500 500
Sulf muiabil 700 150 150 200 200
Polisulfură de bariu 1.300 300 300 400 300
Sulfat de cupru 3.900 900 900 900 1.200
Erbicide
Orezin 50 400 100 100 200 -
Diizocab 80 600 100 200 200 100
Mecloran 35 400 100 100 100 100
Sare DMA 33 800 150 150 200 300