autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 septembrie 1991, se modifică și se completează după cum urmează:

I. Articolul 3 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 au dreptul la o indemnizație lunară, neimpozabilă, de câte 560 lei, indiferent dacă sunt sau nu pensionate, pentru fiecare an de detenție, internare, domiciliu obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat.”

II. După alineatul 1 al articolului 3 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:

„Indemnizația prevăzută la alin. 1 va fi indexată la nivelul indexării salariilor și pensiilor, prin hotărâre a Guvernului.”

III. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începând cu data constituirii acesteia constatată prin procesul-verbal de înființare, iar pentru membrii comisiilor județene și a municipiului București, de la data avizării acestora de către comisia centrală și încetează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.”

IV. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrală, județene sau a municipiului București cel mai târziu până la 30 iunie 1992.”

V. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Ministerul Economiei și Finanțelor va aloca fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de lege, pe baza documentației depuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.”