autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea regulamentului-cadru orientativ de funcționare a consiliilor locale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
În temeiul art. 21 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 privind administrația publică locală,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă regulamentul-cadru orientativ de funcționare a consiliilor locale, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament-cadru orientativ
privind funcționarea consiliilor locale
Capitolul I
Constituirea consiliilor locale și a comisiilor pe domenii de specialitate
Secțiunea I
Norme preliminare privind constituirea consiliilor locale

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/1991 privind administrația publică locală, prefectul convoacă consiliile locale în ședința de constituire, precum și primarii aleși, în termen de 20 de zile de la data alegerilor.

Art. 2. - Prin grija secretarului consiliului vor fi prezentate celui mai în vârstă consilier și celor care îl asistă dosarele consilierilor, inclusiv ale supleanților de pe listă, înaintate de comisia electorală de circumscripție. Dosarele vor fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși ce ocupă funcții care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

Art. 3. - Pentru validarea mandatelor de consilieri, consiliile locale aleg dintre membrii lor o comisie de validare compusă dintr-un număr impar de consilieri, între 3 și 7, după cum urmează: la consiliile comunale, comisia de validare este compusă din 3 consilieri, la cele orășenești din 5, iar la consiliile municipale și ale sectoarelor municipiului București, din 7 consilieri.

Art. 4. - Componența comisiei de validare va reflecta, pe cât posibil, configurația politică a consiliului.

Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului consiliului.

Art. 5. - Desemnarea de candidați pentru comisia de validare se face de grupările de consilieri care reprezintă aceleași partide sau coaliție de partide, precum și grupul independenților.

Cel mai în vârstă consilier supune la vot candidaturile depuse, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile.

Prin vot secret consiliul hotărăște asupra fiecărei propuneri, alegerea membrilor comisiei de validare făcându-se prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi.

Art. 6. - Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar, respectându-se procedura de vot menționată la art. 5 alin. 3.

Art. 7. - Procedura prevăzută la art. 4 și 5 cu privire la desemnarea candidaților pentru comisia de validare se aplică în mod corespunzător și în cazul desemnării președintelui de ședință, a viceprimarilor, a membrilor comisiilor pe domenii de specialitate, precum și în alte asemenea situații.

Art. 8. - După constituirea comisiei de validare se procedează la prezentarea dosarului cu rezultatul validării primarului. În cazul în care primarul a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul va fi însoțit de opțiunea scrisă a acestuia pentru una din cele două funcții.

Dacă opțiunea exprimată este pentru funcția de primar, ulterior va fi prezentat spre validare mandatul supleantului pentru funcția de consilier, devenită astfel vacantă.

Art. 9. - După validarea mandatelor și constituirea legală a consiliului, consilierii depun jurământul conform legii.

Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al ședinței, urmând să fie desemnat, în termenul cel mai scurt, supleantul de pe listă sau se vor lua măsurile de completare a consiliului, prevăzute de lege, după caz.

Art. 10. - Primarul depune în fața consiliului jurământul prevăzut în art. 18 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală.

Art. 11. - După constituirea legală a consiliului se alege președintele de ședință, cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 12. - Consiliile locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București aleg viceprimarii.

Art. 13. - Propunerea de candidați poate fi făcută de către primari sau consilieri.

Viceprimarii se aleg prin vor secret.

Art. 14. - Este declarat ales viceprimar consilierul care a obținut votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți.

În situația în care nu s-a întrunit această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. Este declarat ales consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 15. - În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care s-au aflat în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

Art. 16. - Viceprimarii aleși depun jurământul prevăzut la art. 18 din Legea nr. 69/1991 și li se aplică în mod corespunzător, prevederile art. 39 alin. 2 din lege.

Art. 17. - Mandatul viceprimarilor are o durată de 4 ani și expiră o dată cu cel al primarului.

Secțiunea a II-a
Constituirea și funcționarea comisiilor pe domenii de specialitate

Art. 18. - În funcție de specificul local și nevoile activității sale, consiliul local organizează comisii de specialitate în domeniile: buget și finanțe; drepturile omului, culte și probleme ale minorităților; ecologie și protecția mediului; administrație publică, amenajarea teritoriului și urbanism; sănătate, cultură, învățământ; muncă și protecție socială; juridic; relații cu cetățenii.

Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - Președintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul și cu celelalte comisii. El conduce ședințele comisiei, poate propune ca la lucrările acesteia să participe și alte persoane din afara ei, dacă interesele efectuării lucrării respective o cer; are acces, ca reprezentant al comisiei, la lucrările celorlalte comisii ce examinează lucrări care prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce; îndeplinește alte atribuții prevăzute de prezentul regulament.

Secretarul comisiei asigură redactarea actelor (rapoarte, avize, procese-verbale etc.) și efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul ședințelor acesteia.

Art. 20. - Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia, cu cel puțin 3 zile înainte.

Participarea consilierilor la ședințele comisiei este obligatorie.

În caz de absență nejustificată la ședința comisiei, consilierul în cauză nu primește indemnizația de ședință. Dacă absențele continuă, președintele comisiei poate propune consiliului înlocuirea acestuia.

Art. 21. - Ședințele comisiei nu sunt publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente și alte persoane interesate sau reprezentanți ai presei.

Comisia poate invita să participe la ședințele sale și alți specialiști. De asemenea, la ședințe au dreptul să participe consilieri care au făcut propuneri ce stau la baza lucrărilor acesteia (autori de proiecte de hotărâri, amendamente, de anchete), precum și, la cererea președintelui comisiei, funcționari specialiști din serviciile publice locale.

Persoanele prevăzute la alin. 1 și 2 pot fi ascultate în cadrul ședinței comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

Art. 22. - Președintele comisiei va urmări ca, cel puțin o dată pe lună, înaintea ședinței consiliului, o zi să fie consacrată exclusiv activității în comisie.

Art. 23. - Președintele comisiei desemnează unu sau mai mulți raportori din rândul membrilor comisiei.

Aceștia vor redacta raportul sau avizul comisiei, care va fi supus aprobării acesteia, prin vot.

Rapoartele și avizele vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorității membrilor comisiei, și părerea contrară, motivată, a celorlalți consilieri din comisie.

Art. 24. - Comisia lucrează valabil în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți.

Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situații, hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge și la vot secret.

Art. 25. - Cu privire la desfășurarea ședințelor comisiei se încheie procese-verbale.

Acestea pot fi puse la dispoziția altor persoane decât membrilor comisiei numai cu încuviințarea președintelui acesteia, afară de cazul în care ședința a fost publică.

Art. 26. - Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de consiliu spre avizare și întocmesc rapoarte pe care le prezintă consiliului.

Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectului de hotărâre sau a actului examinat.

Raportul astfel întocmit va fi difuzat consilierilor cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de hotărâre în ședința consiliului.

Art. 27. - Dacă în urma dezbaterilor din ședință intervin modificări importante pentru conținutul proiectului, președintele de ședință solicită, prin votul consilierilor, supunerea proiectului reexaminării de către comisie și compartimentul de specialitate al serviciilor administrației publice locale.

Art. 28. - La cererea unei treimi din numărul membrilor săi, consiliul va putea hotărî organizarea unei comisii de anchetă cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Comisia de anchetă prezintă raportul său în ședința consiliului, în urma verificărilor făcute pentru stabilirea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.

Capitolul II
Ședințele consiliului local
Secțiunea I
Atribuțiile președintelui de ședință

Art. 29. - La începutul fiecărei ședințe a consiliului local, cel mai în vârstă dintre consilierii prezenți asigură alegerea președintelui de ședință.

Art. 30. - Președintele de ședință are următoarele atribuții:

a) supune votului consilierilor, componența nominală a comisiilor consiliului;
b) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului în timpul ședințelor;
c) anunță rezultatul votării și hotărârile adoptate;
d) semnează hotărârile adoptate de consiliu;
e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliu.

Art. 31. - În cazul în care președintele ales pentru ședința respectivă a consiliului nu-și poate îndeplini atribuțiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcție, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 32. - Secretarul consiliului participă la ședințele acestuia, fără drept de vot, și are următoarele atribuții, în afara celor prevăzute de lege:

a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;
b) notează rezultatul votului și informează președintele asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri ce se adoptă de consiliu;
c) supraveghează sau întocmește stenogramele și procesele-verbale, urmând ca acestea să fie semnate, sigilate și parafate de persoanele prevăzute de lege; ține evidența proceselor-verbale ale ședințelor în dosare speciale;
d) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 31 din Legea administrației publice locale, informând pe președinte și făcând cunoscută sancțiunea prevăzută de lege;
e) întocmește și înaintează primarului proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului.
Secțiunea a II-a
Desfășurarea ședințelor consiliului local

Art. 33. - Proiectul ordinii de zi cuprinde proiectele de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, întrebări, interpelări, petiții sau alte probleme propuse de primar sau de consilieri.

Proiectele de hotărâri, discutate și avizate de comisiile de specialitate, însoțite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al serviciilor administrației publice locale, se înscriu pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului regulament.

Art. 34. - Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să se înscrie în registrul de prezență, păstrat de secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la ședință, din motive independente de voința sa, va trebui să comunice aceasta secretarului consiliului.

Art. 35. - La dezbateri nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de președinte.

Președintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterilor.

Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere exclusiv la problema pentru care s-a înscris la cuvânt.

Art. 36. - Președintele de ședință va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o problemă de ordin personal.

Prevederile alin. 1 se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme referitoare la regulament.

Art. 37. - Președintele consiliului poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului.

Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți.

Art. 38. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul, cât și de cei din sala de ședință.

Se interzice dialogul între vorbitori și persoanele aflate în sală.

Art. 39. - În cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele poate întrerupe ședința și dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfășurarea normală a ședinței consiliului.

Secțiunea a III-a
Procedura inițierii proiectelor de hotărâri

Art. 40. - Dreptul la inițiativă pentru unele proiecte de hotărâri aparțin primarului și consilierilor.

Proiectele de hotărâri trebuie însoțite de o expunere de motive și redactate în forma prevăzută de lege.

Art. 41. - Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului.

Ele se aduc la cunoștința consilierilor, în termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului.

Art. 42. - Proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului.

De asemenea, aceste proiecte și alte propuneri vor fi transmise și compartimentelor de specialitate ale serviciilor administrației publice locale.

Inițiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-și retragă proiectul sau propunerile până la înscrierea acestora pe ordinea de zi.

Art. 43. - După examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului și compartimentul de specialitate din cadrul serviciilor administrației publice întocmesc câte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectului sau propunerilor examinate.

Rapoartele, însoțite de avizele necesare, se transmit secretarului consiliului, care va lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cunoașterii lor de către primar și de către consilieri.

Art. 44. - Proiectele de hotărâri și propunerile, avizate și însoțite de rapoartele serviciilor de specialitate, se supun dezbaterii și votului consiliului în ședința pe a cărei ordine de zi au fost introduse.

Art. 45. - Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, precum și raportul de specialitate.

Raportul de specialitate este prezentat de șeful serviciului respectiv.

Art. 46. - Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerilor, președintele consiliului dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierii la cuvânt.

Art. 47. - Dezbaterile proiectelor de hotărâri și a propunerilor sunt generale și pe articole.

Consilierii pot lua cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere și a propune modificări.

Președintele consiliului poate supune spre aprobare sistarea discuțiilor asupra căreia consiliul se pronunță prin vot.

Secțiunea a IV-a
Procedura de vot

Art. 48. - Votul consilierilor este personal și poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

Consiliul hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot va folosi, afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită procedură de vot.

Art. 49. - Votarea prin apel nominal se face în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor „pentru” și „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui și prenumelui consilierului, fiecare consilier răspunde „pentru” sau „contra” și semnează.

După terminarea apelului se repetă numele și prenumele consilierilor care nu au răspuns.

Art. 50. - Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.

Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea.

Art. 51. - Hotărârile și alte acte sau propuneri se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.

Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor.

Dacă în sala de ședințe nu sunt prezenți jumătate plus unu din numărul consilierilor, președintele amână votarea până la întrunirea acestui număr.

Art. 52. - Proiectele de hotărâri sau propunerea respinsă de consiliu nu pot fi readuse în discuția acestuia în cursul aceleași ședințe.

Capitolul III
Exercitarea mandatului de consilier
Secțiunea I
Norme privind exercitarea mandatului de consilier

Art. 53. - Consilierul se bucură de protecția acordată de lege.

Art. 54. - Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoștința consiliului în cel mult 10 zile de la data apariției acestora.

Art. 55. - După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimația de membru al consiliului.

Art. 56. - Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul primește o indemnizație de ședință în cuantumul stabilit de consiliu.

Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare și plata cheltuielilor de transport și de cazare pentru activitățile legate de exercitarea mandatului.

Secțiunea a II-a
Absențe și demisii

Art. 57. - Participarea consilierilor la ședințele consiliului și ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

Nici un consilier nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau comisiei din care face parte decât în cazul în care a obținut aprobarea consiliului sau din motive temeinice.

Art. 58. - Consilierul care absentează nemotivat la 2 ședințe consecutive poate fi sancționat, potrivit prezentului regulament.

Art. 59. - Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată președintelui de ședință, urmând a se aplica prevederile legale.

Secțiunea a III-a
Sancțiuni

Art. 60. - Încălcarea de către un consilier a obligațiilor ce-i revin în exercitarea mandatului constituie abatere și se sancționează potrivit legii și prezentului regulament.

La aplicarea sancțiunilor se va ține seama de gravitatea abaterii, frecvența acesteia și condițiile producerii ei.

Art. 61. - În exercitarea atribuțiilor sale cu privire la menținerea ordinii și respectarea regulamentului în timpul ședinței, președintele de ședință poate aplica următoarele sancțiuni:

a) chemarea la ordine;
b) retragerea cuvântului.

Art. 62. - Consiliul poate hotărî cu 2/3 din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancțiuni, consilierilor care, în exercitarea mandatului au săvârșit abateri de la prevederile legii și prezentului regulament:

a) avertisment;
b) eliminarea din sala de ședințe;
c) revocarea din funcția încredințată de consiliu.

Art. 63. - Pentru abateri deosebit de grave prevăzute de lege, consiliul poate propune, cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi, aplicarea măsurilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 69/1991.

Secțiunea a IV-a
Întrebări și interpelări, informarea consilierilor, petiții

Art. 64. - Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului consiliului, precum și celorlalți șefi ai serviciilor administrației publice locale.

Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință.

Art. 65. - Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut.

Cel interpelat are obligația de a răspunde în termenele prevăzute de art. 64 alin. 3.

Art. 66. - Consilierii pot consulta acte sau dosare ale consiliului și pot primi informații la sediul autorității publice locale sau, după caz, ale serviciilor publice ale acestora.

Informațiile se pot cere și comunica și în scris.

Art. 67. - Orice cetățean are dreptul de a se adresa cu petiții consiliului local.

Art. 68. - Petițiile se înscriu într-un registru, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent și obiectul lor.

Secretarul consiliului transmite petiția autorității competente, spre analiză și soluționare.

Petiționarului i se aduce la cunoștință soluția adoptată, în termenul prevăzut de lege.

Semestrial, consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor primite.

Capitolul IV
Dispoziții finale

Art. 69. - Secretarul consiliului, precum și serviciile administrației publice locale asigură consilierilor asistența de specialitate.

Art. 70. - Adoptarea și modificarea regulamentului propriu se fac pe baza prezentului regulament-cadru orientativ de funcționare a consiliului, cu votul a 2/3 din rândul membrilor săi.