autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru defalcarea și trecerea în patrimoniul comunelor, orașelor sau, după caz, al județelor a bunurilor și valorilor de interes local din domeniul public și privat al statului, precum și trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
În temeiul art. 115 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea defalcării și trecerii în patrimoniul comunelor, orașelor sau, după caz, al județelor a bunurilor și valorilor de interes local din domeniul public și privat al statului, se constituie în fiecare județ, în municipiul București și în sectorul agricol Ilfov o comisie, în subordinea prefectului, pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunelor, orașelor și al județului și câte o subcomisie pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care va funcționa, după caz, în subordinea primarului, primarului general al Capitalei sau a președintelui consiliului județean (conform anexei).

Art. 2. - (1) Până la data de 30 iunie 1992, subcomisiile determină, potrivit legii, bunurile mobile și imobile, precum și drepturile și obligațiile aferente acestora, ce urmează a constitui patrimoniul unității administrativ-teritoriale.

(2) Comisia ce funcționează în subordinea prefectului analizează listele de bunuri și valori înaintate de subcomisii și definitivează propunerile de determinare și de defalcare pe baza cărora se va constitui patrimoniul la fiecare unitate administrativ-teritorială, ce vor fi înaintate Guvernului, spre aprobare, până la 30 septembrie 1992.

Art. 3. - (1) Bunurile și valorile care aparțin domeniului public se determină potrivit prevederilor art. 135 din Constituția României, art. 53 din Legea nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, art. 5 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, art. 72 din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 privind administrația publică locală, precum și a altor prevederi legale.

(2) Delimitarea între domeniul public de interes național și cel de interes local sau județean va avea în vedere uzul și interesul pe care îl reprezintă bunurile și valorile respective.

Art. 4. - (1) Nu fac parte din domeniul public de interes local sau județean: drumurile naționale, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, porturile, aeroporturile, spațiul aerian, terenurile și clădirile cu destinații speciale pentru nevoile de apărare, clădirile Parlamentului, Președinției, Guvernului, autorităților administrației publice centrale și autorităților judecătorești, terenurile pe care se află aceste construcții, bunurile necesare desfășurării activității acestora, rezervele statului, precum și altele asemenea, stabilite prin lege.

(2) Bogățiile subsolului pot face parte din domeniul public de interes local sau județean numai dacă nu au fost declarate de interes public național și dacă există acordul autorităților administrației publice centrale de specialitate.

Art. 5. - (1) Aparțin domeniului public local al comunelor și orașelor terenurile și clădirile de interes public, piețele, căile de comunicație, străzile, zonele de agrement, parcurile publice, pădurile, pășunile, lacurile, alte bunuri mobile care sunt, potrivit legii, sau prin natura lor, de uz sau de interes local și nu au fost declarate de interes național.

(2) Aparțin domeniului public de interes județean bunurile de natura celor prevazute la alin. 1, dacă nu sunt de uz sau de interes public național.

Art. 6. - (1) Aparțin domeniului privat al comunelor sau orașelor bunurile mobile și imobile, altele decât cele care aparțin domeniului public, aflate sau intrate în proprietatea acestora prin căile și mijloacelor prevăzute de lege.

(2) Aparțin domeniului privat al județelor bunurile mobile, altele decât cele care fac parte din domeniul privat al comunelor sau orașelor și care se află sau au intrat în proprietatea acestora prin căile și mijloacele prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Predarea-primirea prin protocol a patrimoniului, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a propunerilor prezentate de comisia constituită potrivit art. 1, se face în termen de 10 zile de către prefecți, în calitate de reprezentanți ai statului, și primarii localităților, respectiv primarul general al Capitalei, sau președintele consiliului județean ca autorități ale administrației publice locale, pe bază de inventar.

(2) Protocoalele de predare-primire, încheiate în trei exemplare și semnate de autoritățile menționate la alineatul precedent, vor fi înregistrate și depuse câte unu la: prefect, primarul localității, respectiv primarul general al Capitalei, sau președintele consiliului județean; Ministerul Economiei și Finanțelor prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Art. 8. - (1) În vederea trecerii sub autoritatea consiliilor locale și județene a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau județean, în termen de 7 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, primarii vor întocmi și transmite lista acestor regii și societăți comerciale, făcându-se mențiunea cu privire la regiile autonome care se vor reorganiza ca societăți comerciale, precum, și, dacă este cazul, cu privire la cele pentru care nu se justifică trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau județene.

(2) Propunerile vor avea în vedere numai regiile autonome și societățile comerciale organizate în baza Legii nr. 15 din 7 august 1990, prin decizie a autorităților administrației publice locale.

(3) Pe baza propunerilor centralizate pe județe și municipiul București, înaintate de către prefecți la Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Guvernul va adopta, potrivit art. 115 din Legea nr. 69/1991, hotărârea de trecere sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice, stabilite prin lege, în sarcina consiliilor locale sau județene.


[modificare] Anexă

Lista
privind componența Comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunelor, orașelor și al județelor și a subcomisiilor pentru fiecare unitate administrativ-teritorială

1. Comisia pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunelor, orașelor și al județelor va avea următoarea componență:

  • prefectul;
  • subprefectul;
  • conducătorii serviciilor publice ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, organizate la nivelul județelor și al municipiului București.

2. Subcomisiile vor fi constituite din:

  • primar, primar general al Capitalei, respectiv președintele consiliului județean;
  • secretarul autorității administrative locale;
  • conducătorii instituțiilor de interes local.