autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Austriei privind relațiile economice bilaterale
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
 • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul Românei hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Austriei privind relațiile economice bilaterale, semnat la Viena la 10 decembrie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Federal al Austriei privind relațiile economice bilaterale

Guvernul României și Guvernul Federal al Austriei, denumite în continuare părți contractante,
animate de dorința de a consolida relațiile economice bilaterale existente și de a promova schimburile comerciale și cooperarea economică, industrială, tehnică și tehnico-științifică pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc,
fiind convinse că un nou acord privind relațiile economice bilaterale creează premise favorabile și o bază adecvată pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor economice bilaterale,
în concordanță cu prevederile legale în vigoare în cele două state,
ținând seama de obligațiile cuprinse în documentul final al Conferinței de la Bonn cu privire la colaborarea economică în Europa,
pornind de la principiile economiei de piață, au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante se obligă ca, în cadrul prevederilor legale în vigoare, să faciliteze și să promoveze relațiile economice bilaterale între întreprinderile, organizațiile, societățile și instituțiile din cele două state, denumite în continuare întreprinderi.

Articolul 2

(1) Părțile contractante se conduc, în domeniul schimburilor bilaterale de mărfuri, după prevederile Acordului general pentru tarife vamale și comerț - G.A.T.T. și, ca urmare, își acordă reciproc clauza națiunii celei mai favorizate, conform art. 1 al Acordului general pentru tarife vamale și comerț - G.A.T.T.

(2) Conform prevederilor paragrafului (1), părțile contractante convin că clauza națiunii celei mai favorizate nu se referă în special la concesiile, avantajele sau exceptările pe care una dintre părțile contractante le acordă sau le va acorda:

a) statelor vecine pentru facilitarea traficului de frontieră;
b) statelor care participă împreună cu ea, la o uniune vamală sau la o zonă de comerț liber sau preferențial, care există deja sau care va fi creată în viitor;
c) statelor terțe, ca urmare a aplicării convențiilor multilaterale la care cealaltă parte contractantă nu participă;
d) pentru importurile de mărfuri, care sunt acordate uneia dintre părțile contractante de către terțe state sau de către instituții și organizații internaționale în cadrul programelor de ajutorare.
Articolul 3

(1) În cadrul posibilităților lor, conforme prevederilor legale în vigoare în statul respectiv, părțile contractante vor sprijini și promova în mod deosebit cooperarea în domeniile economic, industrial, tehnic și tehnico-științific, ca de exemplu:

 • agricultură și silvicultură
 • zootehnie și culturi vegetale
 • industrie și meserii
 • energie
 • minerit
 • construcții
 • protecția mediului și tehnologii pentru mediul înconjurător
 • transporturi și telecomunicații
 • turism
 • sistemul bancar, de asigurări și de credit
 • cercetarea aplicativă
 • formarea de cadre.

(2) Părțile contractante convin că în următoarele domenii există posibilități deosebite de cooperare:

 • explorarea, exploatarea, prelucrarea și utilizarea materiilor prime;
 • utilizarea superioară a capacităților de producție existente;
 • extinderea programului de producție și crearea de noi capacități de producție;
 • introducerea și aplicarea de noi tehnologii de producție;
 • proiectarea, construirea și exploatarea unor noi instalații industriale și utilaje de transport, precum și extinderea și modernizarea instalațiilor deja existente, pe baza celor mai înalte standarde disponibile la data respectivă privind tehnologiile de protecție a mediului înconjurător;
 • constituirea de întreprinderi mixte și efectuarea de investiții directe în domeniile producției, comerțului și serviciilor;
 • constituirea de filiale, reprezentanțe comerciale și alte forme de cooperare convenite între întreprinderile din cele două state;
 • promovarea transferului de tehnologie și a schimbului de know-how;
 • schimbul de informații statistice și tehnice, documentații, publicații, licențe, brevete și altele;
 • realizarea în comun de proiecte în terțe state.

(3) În cadrul prevederilor legale existente în cele două state, părțile contractante vor promova în mod deosebit schimbul de experiență și informații, inclusiv privind conceptele de restructurare și optimizare, strategiile tehnologice, precum și mecanismele și posibilitățile de constituire a economiei de piață, ca și cooperarea în formarea de cadre și pregătirea managerială.

Articolul 4

Plățile între România și Republica Austria se efectuează în valută liber convertibilă, în concordanță cu prevederile legale privind devizele în vigoare, în momentul respectiv, în fiecare din cele două state.

Articolul 5

Comerțul dintre întreprinderile din cele două state se realizează la prețuri conforme pieței.

Articolul 6

(1) Având în vedere importanța pe care o au atât finanțarea, cât și acordarea de credite pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, părțile contractante vor depune eforturi ca să pună la dispoziție finanțări și credite în condiții favorabile, în cadrul prevederilor legale în vigoare în cele două state.

(2) Părțile contractante își afirmă disponibilitatea de a promova programe de dezvoltare economică în statul partener și de a contribui la realizarea și extinderea unor astfel de acțiuni.

Articolul 7

(1) Părțile contractante inițiază consultări, de îndată ce, în comerțul dintre cele două state, o marfă este importată în astfel de cantități sau la asemenea prețuri sau în astfel de condiții, încât cauzează sau amenință să cauzeze producătorului intern al unei mărfi similare sau nemijlocit concurente, un prejudiciu grav.

(2) În cazul în care în aceste consultări părțile contractante stabilesc de comun acord că există o situație din cele menționate în paragraful (1), exporturile vor fi limitate sau vor fi adoptate alte măsuri pentru a preveni sau a înlătura prejudiciul.

(3) În cazul în care părțile contractante nu ajung la un consens, partea contractantă care a solicitat consultările este liberă să limiteze importurile mărfii respective, în măsura și pe durata necesară, pentru prevenirea sau înlăturarea prejudiciului. Cealaltă parte contractantă este liberă, în aceste condiții, să deroge de la obligațiile sale față de prima parte contractantă pentru un volum de comerț substanțial echivalent.

(4) În cazurile în care o amânare ar cauza un prejudiciu grav, pot fi adoptate măsuri temporare fără consultări prealabile; consultările trebuie să fie inițiate imediat.

(5) La alegerea măsurilor în conformitate cu prevederile acestui articol, părțile contractante vor prefera măsurile care să prejudicieze cel mai puțin funcționarea în continuare a acestui acord.

Articolul 8

Părțile contractante sunt de acord că:

 • intensificarea schimbului de informații și a contactelor între întreprinderile din cele două țări,
 • crearea unui climat investițional favorabil constituirii de întreprinderi mixte și efectuării de investiții directe,
 • cooperarea în domeniul serviciilor,
 • cooperarea în domeniul transporturilor combinate și pe calea ferată,
 • utilizarea Canalului Dunăre - Marea Neagră și a instalațiilor portuare precum și folosirea cât mai bună a zonelor libere din România,
 • organizarea și realizarea de târguri, expoziții, seminarii, simpozioane, schimb de misiuni economice și de experți

constituie mijloace adecvate pentru dezvoltarea, în continuare, a relațiilor economice bilaterale.

Articolul 9

Părțile contractante recunosc utilitatea și necesitatea unei mai intense participări a întreprinderilor mici și mijlocii la relațiile economice bilaterale.

Articolul 10

(1) Părțile contractante recomandă ca rezolvarea diferendelor să se realizeze în primul rând prin soluții amiabile, cu acordul reciproc.

(2) În cadrul prevederilor legale în vigoare:

a) Părțile contractante promovează soluționarea prin instanțe de arbitraj a diferendelor dintre întreprinderile din cele două state în legătură cu operațiunile comerciale și de cooperare, precum și a celor în legătură cu constituirea de întreprinderi mixte și investiții directe;

b) Părțile contractante convin că, la fiecare supunere a unei probleme litigioase unei instanțe de arbitraj, fiecare parte în litigiu își poate alege liber propriul arbitru, indiferent de cetățenia acestuia.

Părțile în litigiu pot hotărî separat modul de numire a arbitrilor la apariția unui diferend, la care cel de-al treilea arbitru care prezidează sau arbitrul judecător unic, care trebuie numit de comun acord, poate să fie și cetățean al unui stat terț;

c) Părțile contractante promovează aplicarea regulilor de arbitraj elaborate de către Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internațional - UNCITRAL și recurgerea la o instanță de arbitraj a unui stat semnatar al Convenției privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958.

Articolul 11

Modificările prezentului acord sau expirarea valabilității sale nu au nici o influență asupra derulării contractelor încheiate anterior între întreprinderile din cele două state.

Articolul 12

(1) Prin prezentul acord se constituie Comisia mixtă româno-austriacă pentru relațiile economice bilaterale, care se va întruni la cererea uneia dintre părțile contractante, alternativ, în România și Austria.

(2) Din sarcinile deosebite ale acestei comisii mixte fac parte, între altele:

 • examinarea desfășurării relațiilor economice bilaterale;
 • identificarea și convenirea unor noi posibilități, precum și promovarea colaborării economice viitoare;
 • urmărirea realizării obiectivelor prezentului acord precum și recomandări pentru extinderea acestora;
 • elaborarea de propuneri pentru perfecționarea condițiilor cooperării economice, industriale, tehnice și tehnico-științifice dintre întreprinderile celor două state.
Articolul 13

În cazul aderării uneia dintre părțile contractante/ambelor părți contractante la Spațiul Economic European - S.E.E. și/sau la Comunitățile Economice Europene - C.E.E., se va deroga automat de la acele prevederi ale prezentului acord care contravin prevederilor legale în vigoare pentru partea contractantă/părțile contractante ca participantă/participante la S.E.E. și/sau ca membră/membre a/ale C.E.E. sau care trebuie să fie reglementate în alt mod.

Articolul 14

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care urmează lunii în care părțile contractante și-au comunicat reciproc că au fost îndeplinite prevederile lor legale interne în vigoare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.

(2) Prezentul acord se încheie pe o durată de un an și se prelungește de fiecare dată pentru încă un an dacă nu va fi denunțat în scris, pe cale diplomatică, de către una dintre părțile contractante, cu 3 luni înainte de expirarea valabilității sale.

(3) Prin intrarea în vigoare a prezentului acord, își încetează valabilitatea:

 • Acordul pe termen lung de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică, din 14 iulie 1975
și
 • Acordul pe termen lung privind schimburile comerciale, din 20 mai 1976.

Încheiat la Viena, la 10 decembrie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba germană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Dr. Napoleon Pop
Pentru Guvernul Federal al Austriei,
Josef G. Tschach

Președintele delegației austriece

Viena, 10 decembrie 1991
Mult stimate domnule secretar de stat,

În legătură cu Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Austriei privind relațiile economice bilaterale, semnat de noi astăzi, am onoarea să constat că:

1. Părțile contractante convin ca, în legătură cu articolul 5 și articolul 7:

 • să se mențină, în continuare, „procedura de avizare”, aplicată până în prezent de către partea austriacă;
 • „consultările” să fie realizate de către ministerul competent pentru relațiile economice externe bilaterale al acelei părți contractante care cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav, cu Secția comercială a ambasadei celeilalte părți contractante.

2. Pentru a facilita accesul pe piața austriacă al mărfurilor românești în actuala fază a dezvoltării economiei de piață, în prezent, în cadrul prevederilor sale juridice interne, Austria aplică în mod autonom în schimbul de mărfuri cu România, la import, taxele vamale preferențiale în cadrul Sistemului Generalizat de Preferințe (S.G.P.). În legătura cu aceasta, nu poate deriva nici o pretenție sau un drept al României față de state terțe la un tratament analog sau similar, sau la menținerea în viitor a acestui tratament de către Austria.

Cu rugămintea să confirmați primirea scrisorii mele, folosesc cu plăcere prilejul pentru a vă asigura, domnule președinte, de deosebita mea considerație.

Președintelui delegației române,
domnul secretar de stat,
Dr. Napoleon Pop
Josef G. Tschach

Președintele delegației române

Viena, 10 decembrie 1991
Mult stimate domnule șef de departament,

Dau curs cu plăcere solicitării Dumneavoastră și am onoarea să confirm primirea și conținutul scrisorii Dumneavoastră, care are următorul text:

„În legătură cu Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Austriei privind relațiile economice bilaterale, semnat de noi astăzi, am onoarea să constat că:

1. Părțile contractante convin ca, în legătură cu articolul 5 și articolul 7:

 • să se mențină, în continuare, „procedura de avizare” aplicată până în prezent de către partea austriacă;
 • „consultările” să fie realizate de către ministerul competent pentru relațiile economice externe bilaterale al acelei părți contractante care cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav, cu Secția comercială a ambasadei celeilalte părți contractante.
2. Pentru a facilita accesul pe piața austriacă al mărfurilor românești în actuala fază a dezvoltării economiei de piață, în prezent, în cadrul prevederilor sale juridice interne, Austria aplică în mod autonom în schimbul de mărfuri cu România, la import, taxele vamale preferențiale în cadrul Sistemului Generalizat de Preferințe (S.G.P.). În legătură cu aceasta, nu poate deriva nici o pretenție sau un drept al României față de state terțe la un tratament analog sau similar, sau la menținerea în viitor a acestui tratament de către Austria.

Cu rugămintea să confirmați primirea scrisorii mele, folosesc cu plăcere prilejul pentru a vă asigura, domnule președinte, de deosebita mea considerație”.

Folosesc cu plăcere această ocazie pentru a vă asigura, domnule președinte, și din partea mea de deosebita mea considerație.

Președintelui delegației austriece,
domnul șef de departament,
Mag. Dr. Josef G. Tschach
Dr. Napoleon Pop