autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Institutului Bancar Român
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se înființează Institutul Bancar Român, cu sediul în București, instituție cu scop nepatrimonial de învățământ, pregătire și perfecționare profesională în domeniul financiar-bancar, având personalitate juridică.

Art. 2. - Institutul Bancar Român funcționează în subordinea Băncii Naționale a României și Asociației Române a Băncilor, cu îndrumarea metodologică a Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 3. - Elaborarea planurilor de învățământ și a programelor cursurilor de pregătire și perfecționare, precum și acordarea de certificate și diplome se vor face în conformitate cu prevederile legale și cu normele stabilite de Ministerul Învățământului și Științei.

Art. 4. - Institutul Bancar Român are ca principale obiective:

a) perfecționarea profesională a personalului cu studii superioare care ocupă funcții de management financiar-bancar;
b) perfecționarea profesională a personalului cu studii medii care lucrează în domeniul bancar;
c) pregătirea și specializarea în probleme financiar-bancare a absolvenților de liceu;
d) pregătirea și specializarea în profesiunea bancară a absolvenților de învățământ superior;
e) formarea lucrătorilor și specialiștilor pentru sistemul bancar prin forme de învățământ la nivel de colegiu și facultate;
f) organizarea periodică a examinării pentru atestarea cunoștințelor teoretice și practice necesare exercitării profesiunii bancare;
g) documentarea, informarea și cercetarea în domeniul teoriei și practicii financiar-bancare și monetar-valutare;
h) organizarea și promovarea activității de consultanță financiar-bancară;
i) stimularea contactelor internaționale prin conferințe, dezbateri, seminarii etc.

Art. 5. - Organele de conducere și administrare ale Institutului Bancar Român sunt: consiliul de administrație, senatul și rectorul.

Art. 6. - Consiliul de administrație este format din 15 membri și are ca președinte pe rectorul institutului.

Conducerea executivă a Institutului Bancar Român este numită de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României și de conducerea Asociației Române a Băncilor.

Structura funcțională a institutului, precum și numărul și funcțiile personalului angajat sunt stabilite și aprobate de Consiliul de administrație al Institutului Bancar Român.

Art. 7. - Baza materială și resursele financiare ale Institutului Bancar Român se asigură prin:

  • contribuția Asociației Române a Băncilor și Banca Națională a României, în calitate de membri fondatori;
  • contribuția altor societăți bancare și instituții care vor deveni membri asociați;
  • asistența tehnică și financiară acordată de persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, pe baza unor înțelegeri și asocieri sau sub forma donațiilor;
  • taxe încasate de la beneficiari - persoane juridice și fizice - ai cursurilor și serviciilor oferite;
  • contribuții ale unor instituții publice interesate în activitatea institutului;
  • venituri din publicarea rezultatelor documentării, informării și cercetării.

Art. 8. - Institutul Bancar Român dispune de personal de învățământ și cercetare, de personal pentru pregătirea și perfecționarea profesională și de personal administrativ și de serviciu.

Normarea activității și atestarea personalului de învățământ și cercetare se fac conform legii învățământului.

Pe lângă personalul angajat, pentru buna desfășurare a activității institutului, pot fi folosiți, în condițiile legii, și specialiști din domeniul financiar-bancar, cadre didactice din învățământul superior, experți din sistemul de perfecționare profesională, cercetători.

Art. 9. - Institutul Bancar Român poate folosi, în condițiile legii, specialiști, experți, lectori și cercetători străini, pe baza unor acorduri cu institute similare, organisme internaționale sau contracte personale.