autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București la 20 decembrie 1991.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc

Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, denumite în continuare părți contractante,
animate de dorința de a consolida legăturile lor de prietenie, de a promova și dezvolta schimburile de mărfuri și de servicii, precum și cooperarea economică între cele două țări pe baza avantajului reciproc,
ținând seama de aderarea celor două părți contractante la Acordul general pentru tarife vamale și comerț (G.A.T.T.),
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante sunt hotărâte să creeze condiții cât mai favorabile posibil și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a favoriza diversificarea și dezvoltarea continuă și în mod regulat a comerțului cu bunuri și servicii între cele două țări.

Articolul 2

Părțile contractante își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate, în conformitate cu drepturile și cu obligațiile decurgând din faptul că ele sunt părți la Acordul general pentru tarife vamale și comerț.

Totuși, această prevedere nu este aplicabilă în cazul acordării sau menținerii:

a) avantajelor prevăzute în cadrul unei uniuni vamale sau a unei zone de liber schimb la care una dintre părțile contractante este sau ar putea deveni membră;
b) avantajelor acordate de către una dintre părțile contractante țărilor limitrofe în vederea facilitării comerțului de frontieră;
c) avantajelor pe care părțile contractante le acordă sau ar putea să le acorde pentru mărfurile importate sau serviciile furnizate în cadrul programelor de ajutor acordat de către țări terțe sau grupuri de țări, sau de către instituții și organisme internaționale.
Articolul 3

Părțile contractante vor încuraja încheierea de contracte, inclusiv de contracte pe termen lung, în condiții normale ale pieței, între întreprinderi și organizații din cele două țări care operează în sectorul comerțului exterior.

Articolul 4

Cele două părți contractante vor facilita, în conformitate cu reglementările în vigoare în cele două țări, acordarea de licențe de import și de export pentru mărfurile supuse acestei formalități.

Articolul 5

Părțile contractante vor încuraja, ținând cont de posibilitățile lor, dezvoltarea relațiilor de afaceri între întreprinderile din cele două țări în domeniul comerțului exterior și alte sectoare economice. Ele vor facilita, în acest scop, contactele între operatorii economici din cele două țări și vor încuraja stabilirea de forme de reprezentare comercială ale fiecărei părți contractante pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Articolul 6

Prețurile mărfurilor și serviciilor livrate în cadrul prezentului acord vor fi stabilite prin negocieri directe între părțile la contracte, pe baza prețurilor practicate pe piața mondială pentru mărfuri și servicii similare.

Articolul 7

În vederea favorizării dezvoltării relațiilor comerciale, părțile contractante vor efectua în mod regulat un schimb de informații și documentații privind comerțul exterior.

Articolul 8

În vederea încurajării dezvoltării relațiilor comerciale, părțile contractante își acordă reciproc facilitățile necesare participării și organizării de târguri, de expoziții comerciale, de simpozioane, de misiuni comerciale și de alte acțiuni similare, pe teritoriile lor respective, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în cele două țări.

Articolul 9

Părțile contractante, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în fiecare dintre cele două țări, vor putea exonera de taxe vamale la import și la export produsele următoare provenind din teritoriul vamal al uneia dintre părțile contractante:

a) mostre și materiale publicitare fără valoare comercială, destinate reclamei și obținerii de comenzi;
b) mărfuri, produse și utilaje necesare organizării târgurilor și expozițiilor comerciale, cu condiția ca ele să nu fie vândute;
c) produse destinate încercărilor și experimentărilor, cu condiția ca ele să nu fie vândute.
Articolul 10

Părțile contractante au convenit să acorde, în conformitate cu reglementările lor în vigoare, libertatea de tranzit prin teritoriul fiecărei părți, pe rutele cele mai convenabile pentru tranzitul internațional, pentru mărfurile de orice origine cu destinația sau provenind din teritoriul celeilalte părți contractante.

Articolul 11

Plățile între cele două țări se vor efectua în devize liber convertibile, în conformitate cu legile și reglementările privind controlul schimbului valutar în vigoare în fiecare dintre cele două țări.

Articolul 12

În scopul de a facilita aplicarea prezentului acord și de a soluționa dificultățile care ar rezulta din aplicarea sa, se constituie un comitet mixt comercial, compus din reprezentanți ai celor două guverne, care va fi însărcinat să urmărească buna realizare a prezentului acord și să elaboreze recomandări vizând dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între cele două țări.

Acest comitet se va reuni la București sau la Rabat, la cererea uneia dintre părțile contractante.

Data și locul reuniunii acestui comitet vor fi fixate de comun acord între părțile contractante.

Articolul 13

Părțile contractante afirmă interesul lor pentru soluționarea rapidă și echitabilă, pe cale amiabilă, a eventualelor diferende comerciale rezultând din tranzacții comerciale convenite între operatorii economici din cele două țări. În cazul când nu se reglementează pe cale amiabilă, diferendul va fi supus unui organism de arbitraj stabilit de comun acord.

Articolul 14

Prezentul acord va intra provizoriu în vigoare în ziua semnării sale și definitiv la data ultimei notificări privind îndeplinirea formalităților cerute pentru intrarea sa în vigoare, în conformitate cu procedurile în vigoare în fiecare dintre cele două țări.

Prezentul acord este încheiat pentru o durată de 5 ani și va fi reînnoit, prin tacită reconducțiune, pentru perioade succesive de un an, dacă nici una dintre părțile contractante nu notifică celeilalte părți, în scris și cu un preaviz de 3 luni înainte de expirare, intenția sa de a înceta valabilitatea acestui acord.

Prevederile prezentului acord vor continua să fie aplicabile, după încetarea valabilității lui, tuturor contractelor încheiate în perioada sa de valabilitate și neexecutate în întregime la data expirării acestuia.

Articolul 15

Prevederile prezentului acord nu vor constitui o derogare de la obligațiile internaționale asumate de către una sau alta dintre părțile contractante.

Articolul 16

Prezentul acord, la intrarea sa în vigoare, abrogă și înlocuiește Acordul comercial, semnat la 24 ianuarie 1969, dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc.

Încheiat la București la data de 20 decembrie 1991, în două exemplare originale în limbile română, arabă și franceză, cele trei texte fiind egal autentice.

În caz de divergențe de interpretare, textul francez va prevala.

Pentru Guvernul României,
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
Pentru Guvernul Regatului Maroc,
Ahmed Cherkaoui,
secretar de stat la afacerile externe și cooperare