autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei și orașului
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
În temeiul art. 21 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administrației publice locale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă statutul-cadru orientativ al comunei și orașului, potrivit anexei.


[modificare] Anexă

Statutul-cadru orientativ
al comunei și orașului

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, consiliile locale comunale și orășenești elaborează și aprobă, pe baza prezentului statut-cadru orientativ, propriul statut.

Art. 2. - Statutul cuprinde norme cu privire la:

a) delimitarea teritorială a comunei sau orașului, denumirea localităților componente, amplasarea acestora în teritoriu, distanțele între localități, suprafața intravilanului, precum și a teritoriului;

b) delimitarea colectivității asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local, cu precizări de ordin istoric privind data creării colectivității;

c) populația comunei sau orașului, făcându-se mențiunea cu privire la componența etnică, în vederea aplicării art. 54 alin. 2 și 3 din Legea nr. 69/1991;

d) denumirea localității de reședință;

e) autoritățile administrației publice locale care conduc comuna sau orașul, atribuțiile specifice ce le revin, precum și locul unde funcționează acestea;

f) denumirea instituțiilor sociale și culturale, inclusiv presă, radio și televiziune, care funcționează în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu precizarea autorității căreia i se subordonează;

g) determinarea căilor de comunicație existente pe teritoriul comunei sau orașului, cu arătarea domeniului căruia îi aparțin;

h) activitățile economice specifice;

i) serviciile publice existente în comună sau oraș, cu precizarea obiectului de activitate, eventual a razei teritoriale în care acționează.

Art. 3. - Persoanele născute în comuna sau orașul respectiv primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul și certificatul de cetățean al comunei sau, după caz, al orașului în cadrul unei festivități ce se organizează prin grija primarului.

Art. 4. - Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate acorda, unor persoane cu o contribuție deosebită pe plan politic, economic, social și cultural sau altor persoane importante pentru localitatea respectivă, titlul de „cetățean de onoare”, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum și condițiile de pierdere sau retragere a acestei calități.

Art. 5. - Cetățenii comunei sau orașului au dreptul de a participa, prin modalitățile prevăzute de lege, la viața politică, economică, socială și cultural-sportivă a unității administrativ-teritoriale.

Art. 6. - Cetățenii comunei sau orașului sunt consultați, prin referendum, cu privire la problemele de interes deosebit, potrivit legii.

Consultarea cetățenilor se poate face și prin adunări populare organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

Art. 7. - Convocarea și organizarea adunărilor populare se fac de către primar sau consiliu.

Convocarea se face prin aducere la cunoștință publică a scopului, a datei și a locului unde urmează să se țină adunarea.

Art. 8. - Adunarea populară este valabil constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți.

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal, care se înaintează primarului.

Art. 9. - Primarul are obligația de a aviza propunerile și a le înainta consiliului local, la prima ședință, pentru a hotărî.

Soluția adoptată de consiliu se aduce la cunoștință comitetului de inițiativă.

Art. 10. - Prin statut se stabilesc bunurile și criteriile potrivit cărora acestea pot fi date în administrarea unor regii autonome și instituții publice sau pot fi închiriate ori concesionate.

Art. 11. - Statutul va face mențiuni cu privire la înfrățirea cu alte localități sau asocierea pentru realizarea unor activități de interes comun.

Art. 12. - Statutul cuprinde, în conformitate cu prevederile legale, modalitatea de atribuire și schimbare a denumirilor unor instituții publice de interes local, a străzilor și altor obiective locale.

Art. 13. - Prin statut se stabilesc, în condițiile legii, însemnele specifice localității și modalitățile de utilizare a acestora.

Art. 14. - Statutul se adoptă după procedura stabilită în regulamentul de funcționare a consiliului.