autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul statului Kuwait
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul statului Kuwait, încheiat la 21 mai 1991 în Kuwait.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul statului Kuwait

Guvernul României și Guvernul statului Kuwait (denumite în continuare părți contractante), dorind să dezvolte relațiile comerciale între cele două țări,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante exprimă interesul lor reciproc în dezvoltarea și diversificarea relațiilor comerciale între cele două țări ale lor, în conformitate cu legile, regulile și reglementările în vigoare în cele două țări.

Articolul 2

Părțile contractante își vor acorda reciproc, în toate problemele privind comerțul între cele două țări, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care oricare dintre părțile contractante îl acordă unei terțe țări.

Prevederile acestui articol nu se vor aplica următoarelor situații specifice:

a) avantajelor deja acordate sau care vor fi acordate în viitor de către una dintre părțile contractante țărilor vecine pentru facilitarea comerțului și a traficului de frontieră;
b) preferințelor sau privilegiilor rezultând din orice uniune vamală, uniune economică, zonă de comerț liber, existente sau viitoare, din acorduri internaționale similare sau din alte forme de aranjamente de cooperare economică regională sau subregională, la care oricare dintre părțile contractante este sau poate deveni parte.
Articolul 3

Autoritățile competente ale celor două părți contractante vor elibera, în conformitate cu legile, regulile și reglementările în vigoare în țările lor, licențele de import și de export pentru acele mărfuri pentru care este necesară o autorizare prealabilă.

Articolul 4

Livrările de mărfuri între cele două țări vor fi efectuate în conformitate cu legile, regulile și reglementările în vigoare în fiecare dintre cele două țări și pe baza contractelor care se vor încheia între persoane fizice și juridice din cele două țări, autorizate să efectueze operațiuni de export și/sau import.

Articolul 5

Prețurile pentru mărfurile care se vor livra în baza prezentului acord vor fi negociate și stabilite de persoane fizice și juridice din cele două țări, în cadrul contractelor care vor fi încheiate de către aceste persoane, pe baza prețurilor în devize convertibile existente, la acea dată, pe piețele internaționale pentru mărfuri similare.

Articolul 6

Părțile contractante vor facilita și promova participarea fiecăreia dintre ele la târgurile și expozițiile internaționale care vor fi organizate pe teritoriul oricărei țări, precum și organizarea de expoziții individuale în cele două țări.

Articolul 7

Cele două părți contractante, în conformitate cu prevederile legilor, regulilor și reglementărilor în vigoare în țările lor, vor permite importul și exportul următoarelor produse, cu scutire de taxe vamale, taxe și alte impozite similare:

a) mostre de mărfuri și materiale publicitare (cataloage, pliante, fotografii și altele) necesare pentru obținerea de comenzi;
b) produse, mărfuri și materiale necesare pentru târguri și expoziții, cu condiția ca asemenea produse, mărfuri și materiale să fie reexportate.
Articolul 8

Toate plățile între cele două țări vor fi efectuate în orice devize convertibile.

Totodată, organizațiile, companiile și/sau firmele componente din cele două țări pot, de asemenea, utiliza și alte modalități de plată care se vor conveni de către acestea în vederea încheierii de tranzacții între ele.

Articolul 9

Părțile contractante convin să înființeze un comitet mixt format din reprezentanți ai celor două părți contractante. Acesta va fi competent să soluționeze problemele care ar putea apărea în realizarea prevederilor prezentului acord și să propună măsuri care să conducă la promovarea și extinderea relațiilor comerciale între cele două țări.

Comitetul mixt se va reuni, la cererea oricăreia dintre părțile contractante, alternativ, în capitalele celor două țări.

Articolul 10

Orice modificare sau completare a prezentului acord va necesita acordul scris al părților contractante. Aceste modificări și/sau completări vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile primului paragraf al art. 11.

Articolul 11

Prezentul acord va intra în vigoare când părțile contractante și-au notificat una celeilalte că au fost îndeplinite cerințele legale pentru intrarea în vigoare.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani și va continua să rămână în vigoare pentru o perioadă sau perioade similare, dacă nici una dintre părțile contractante nu notifică în scris celeilalte, cu 6 luni înaintea expirării perioadei inițiale sau a oricărei perioade ulterioare, dorința sa de încetare al valabilității acordului.

Articolul 12

Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice contractelor încheiate în timpul valabilității lui, dar neexecutate integral la data expirării sale.

Articolul 13

Prezentul acord va înlocui Acordul comercial semnat între Guvernul României și Guvernul statului Kuwait, la București, la 30 iulie 1974.

Încheiat în Kuwait la 21 mai 1991, corespunzând cu Thulqida 1411 H, în două exemplare originale în limbile română, arabă și engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergențe, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,
Florian Bercea,
ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar
Pentru Guvernul statului Kuwait,
Abdallah Al Jarallah,
ministrul comerțului și industriei