autentificare cu OpenID
Normele Nr. V/400/6 privind organizarea și funcționarea ghișeelor de schimb valutar în cadrul societăților comerciale de turism
 • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Banca Națională a României

1. Societățile comerciale de turism, indiferent de forma de proprietate (cu capital de stat, mixt sau privat), care dețin hoteluri sau alte spații de cazare pentru turiștii străini, ori unități prestatoare de servicii turistice internaționale, pot organiza ghișee de schimb valutar în vederea încasării în lei a prestațiilor turistice (cazare și servicii suplimentare) efectuate turiștilor străini.

2. Ghișeele de schimb valutar din cadrul societăților comerciale de turism vor efectua următoarele operațiuni:

a) Cumpărări de valută efectivă (numerar), în valutele convertibile cotate de Banca Națională a României, și de cecuri de călătorie, de la turiștii străini, reprezentând contravaloarea în lei a serviciilor turistice prestate acestora (cazare și servicii suplimentare)

Cumpărările de valută se efectuează la cursul de fixing în lei din ziua operațiunii, stabilit prin lista de cursuri a Băncii Naționale a României.

Pentru operațiunile de cumpărare de valută, ghișeele de schimb valutar vor întocmi buletine de schimb valutar, care vor fi formulare tipizate, cu serie și număr de ordine imprimate pe ele în procesul tipăririi lor și cu regim special de înregistrare, evidență și utilizare. Modelul acestui formular este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Asigurarea tipăririi și dotarea ghișeelor cu buletine de schimb valutar intră în sarcina fiecărei societăți comerciale de turism.

Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmând a fi anulate prin barare sub semnătura lucrătorului și ștampila ghișeului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate rămân atașate în carnetul respectiv.

În vederea simplificării operațiunilor, în sensul eliminării circulației numerarului în lei între ghișeul de schimb valutar, turistul străin și prestatorul de servicii, decontarea contravalorii în lei a serviciilor se va face zilnic, direct între ghișeul de schimb valutar și prestatorul de servicii.

În acest scop, buletinul de schimb valutar se va întocmi în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații:

 • originalul se înmânează turistului;
 • exemplarul 2 se transmite prestatorului de servicii;
 • exemplarul 3 rămâne la ghișeul de schimb valutar.

Originalul buletinului de schimb valutar se prezintă de către turist prestatorului de servicii, care va înscrie în mod obligatoriu pe verso, sub semnătură, dată și ștampilă, suma în lei aferentă serviciilor prestate și va elibera nota de plată turistului în cauză. Totodată, se va restitui turistului originalul buletinului de schimb valutar.

b) Restituiri de valută efectivă (numerar), numai către turiștii care au efectuat schimbul valutar la ghișeul respectiv și numai în limita sumei în valută schimbate, aferentă serviciului turistic achitat, dar neprestat

Aceste operațiuni se efectuează în baza originalului buletinului de schimb valutar și a dovezii de neprestate de servicii, eliberată de prestatorul în cauză. Atât originalul buletinului de schimb valutar, cât și dovada de neprestare de servicii se rețin ca acte justificative de către ghișeul de schimb valutar.

Concomitent, pentru suma în valută restituită, ghișeul de schimb valutar întocmește o notă de restituire de valută, în care se vor menționa numărul și data buletinului de schimb valutar inițial și ale dovezii de neprestare de servicii.

3. Pentru operațiunile de cumpărări sau restituiri de valută, ghișeele de schimb valutar pot percepe comisioane de până la maximum 5%.

4. Sumele în valută cumpărate de ghișeele de schimb valutar se cedează integral, contra lei, la cursul zilei, băncii comerciale la care societatea comercială de turism are deschis contul.

Depunerea la bancă a sumelor în valută se face pe bază de specificație de valută, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

5. Din sumele încasate, ghișeele de schimb valutar pot efectua plăți numai pentru restituiri de valută în condițiile prevăzute la pct. 2 lit. b). De asemenea, se pot efectua restituiri de valută pentru sume de lei provenind din schimb valutar efectuat în condițiile pct. 7 din prezentele norme, rămase neutilizate și justificate cu buletinul de schimb valutar original, care se va reține de ghișeul de schimb valutar și se va atașa, împreună cu exemplarele 2 și 3, la nota de restituire de valută.

Pentru efectuarea plăților prevăzute în alineatul precedent, precum și pentru operațiunile de dare în rest, ghișeele de schimb valutar pot reține în soldul de casă sume în valută până la un plafon de maximum echivalentul a 1.000 dolari S.U.A.

6. Societățile comerciale de turism în cadrul cărora s-a autorizat funcționarea de ghișee de schimb valutar, conform prevederilor din prezentele norme, sunt obligate să accepte, pentru plata serviciilor prestate turiștilor străini, sumele în lei prezentate de turiștii respectivi și justificate cu buletin corespunzător de schimb valutar efectuat la orice casă de schimb valutar autorizată din România.

7. La solicitarea turistului străin, ghișeele de schimb valutar pot efectua operațiuni de schimb valutar și pentru sume în valută peste cele aferente plății prestațiilor turistice, cu respectarea prevederilor prezentelor norme privind întocmirea buletinului de schimb valutar, aplicarea cursului de schimb și cedarea integrală a valutei băncii comerciale la care societatea comercială de turism are deschis contul.

În aceste situații, pe exemplarele 2 și 3 ale buletinului de schimb valutar, care rămân la ghișeul de schimb, se face mențiunea „schimb valutar suplimentar”.

8. Ghișeele de schimb valutar care fac obiectul prezentelor norme vor fi autorizate de Banca Națională a României, la cererea societăților comerciale de turism de care aparțin.

Cererile de autorizare vor fi adresate sucursalei județene a Băncii Naționale a României din raza teritorială a sediului solicitantului și vor fi însoțite de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului a societății comerciale de turism (în fotocopie);
b) statutul societății comerciale de turism (în fotocopie);
c) contractul de societate (în fotocopie);
d) avizul Ministerului Comerțului și Turismului privind încadrarea hotelului sau unității prestatoare de servicii în categoria celor clasificate pentru a primi turiști străini.

Pe baza documentației sus-menționate, sucursala județeană a Băncii Naționale a României verifică dacă sunt asigurate condițiile necesare pentru o funcționare corespunzătoare a ghișeului de schimb valutar, din punct de vedere al pregătirii personalului desemnat să efectueze operațiunile de schimb valutar, al dotării cu mijloace tehnice necesare pentru verificarea autenticității bancnotelor, precum și din punct de vedere al păstrării și manipulării valorilor în condiții de securitate.

După efectuarea acestei verificări, sucursala județeană a Băncii Naționale a României transmite întreaga documentație Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României, împreună cu avizul său.

Autorizația de funcționare eliberată de Oficiul de Control al Devizelor se transmite solicitantului prin intermediul sucursalei județene a Băncii Naționale a României.

9. Sucursalele județene ale Băncii Naționale a României vor verifica trimestrial modul de respectare a prevederilor prezentelor norme de către ghișeele de schimb valutar autorizate din cadrul societăților comerciale de turism și, în cazul constatării de abateri, vor stabili prin acte de control măsurile necesare pentru eliminarea și prevenirea lor.

În cazul constatării de abateri frecvente ori de un grad mai deosebit sau pentru neaducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin actele de control, sucursalele județene ale Băncii Naționale a României vor propune Oficiului de Control al Devizelor suspendarea temporară sau retragerea autorizației pentru ghișeul de schimb valutar în cauză.

10. Lunar, până la data de 10 a lunii următoare, societățile comerciale de turism vor raporta Băncii Naționale a României situația sumelor în valută cumpărate și restituite prin ghișeele de schimb valutar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

11. Prezentele norme se aplică începând cu data de 15 februarie 1992.


[modificare] Anexa Nr. 1

Model
de buletin de schimb valutar
Societatea comercială de turism ................................
Adresa .........................................................
Ghișeul ................................
Data ..................
Buletin de schimb valutar
Seria ........... Nr. ..........
1. Numele și prenumele ............................... Țara ....................... Pașaport: seria, nr. ..........................
2. Suma încasată de la client Curs Comision Suma netă în lei
L. S. Casier Semnătura clientului
Notă:
În cazul încasării de cecuri, la pct. 2 se înscriu seria și numărul cecului, felul valutei în care este exprimat, precum și banca emitentă a acestuia.


[modificare] Anexa Nr. 2

Model
de raportare conform pct. 10 din norme

Societatea comercială de turism ...............................

Adresa ........................................................

Situația
operațiunilor de schimb valutar efectuate în luna ................... 199....
Nr. crt. Felul valutei
Cumpărări
Restituiri
Pentru servicii prestate Schimb suplimentar Pentru servicii neprestate Pentru lei din schimb suplimentar
1. Dolari S.U.A.
2. Mărci germane
3. ............
 • Nr. ghișeelor de schimb valutar: .....
Director (Președinte)

Contabil-șef

Notă:
 • Situația se întocmește per total societate comercială de turism.
 • Datele sunt cele aferente lunii raportate (nu prin cumulare de la începutul anului).
 • Situația se întocmește în 2 exemplare, care se depun la sucursala județeană a Băncii Naționale a României. Sucursala județeană va întocmi o situație centralizată pe total județ, pe care o va remite, împreună cu originalul raportărilor primite de la societățile comerciale de turism, Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României.
 • Termen de raportare:
  • pentru societățile comerciale de turism - 5 al lunii următoare;
  • pentru sucursalele județene ale Băncii Naționale a României - 10 al lunii următoare.