autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Acordului pentru dezvoltarea cooperării în domeniul minier și energetic dintre Ministerul Industriei din România și Ministerul Minelor și Energiei din Republica Columbia
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul pentru dezvoltarea cooperării în domeniul minier și energetic dintre Ministerul Industriei din România și Ministerul Minelor și Energiei din Republica Columbia semnat la Bogota la data de 18 septembrie 1991.


[modificare] Acord între Ministerul Industriei din România și Ministerul Minelor și Energiei din Republica Columbia pentru dezvoltarea cooperării în domeniul minier și, în special, în cel al cărbunelui energetic și cocsificabil și al rocilor fosfatice, precum și în domeniul energetic

Având în vedere că Ministerul Industriei din România și Ministerul Minelor și Energiei din Columbia, denumite în continuare părți, doresc dezvoltarea cooperării în domeniul minier și energetic, pe baza avantajului reciproc,
convin:
Articolul 1

Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea între cele două părți pentru cercetarea, explorarea și exploatarea, prin metode industriale, a unor zăcăminte de cărbune energetic și cocsificabil, de minerale și roci fosfatice, precum și pentru identificarea și realizarea unor proiecte în domeniul termocentralelor și hidrocentralelor pentru producerea energiei electrice în Republica Columbia, utilizând potențialul economic, experiența și dorința de colaborare a României în aceste domenii.

Articolul 2

Pentru realizarea obiectivelor menționate în primul articol, părțile sunt de acord să realizeze, împreună, cu participarea tehnică și financiară a întreprinderilor specializate din cele două țări, următoarele acțiuni:

a) schimbul reciproc de informații și tehnologii, brevete și licențe;
b) executarea lucrărilor și serviciilor geologice pentru evaluarea rezervelor de cărbune energetic și cocsificabil și a rocilor fosfatice, pe teritoriul Republicii Columbia;
c) elaborarea studiilor, analizelor, evaluărilor tehnico-economice și executarea lucrărilor pentru deschiderea de noi mine, sau pentru dezvoltarea celor existente, pentru industrializarea exploatării, precum și pentru realizarea unor proiecte în domeniul energiei termo și hidroelectrice;
d) livrarea de echipamente, materiale și subansamble miniere și energetice;
e) acordarea de asistență tehnică pentru montajul și punerea în funcțiune a proiectelor care se dezvoltă în baza articolelor precedente, precum și perfecționarea pregătirii (instruirii) personalului columbian care lucrează în aceste domenii;
f) alte activități care vor fi convenite între cele două părți pentru realizarea scopului prezentului acord.
Articolul 3

Condițiile concrete și formele de cooperare vor fi stabilite, pentru fiecare obiectiv în parte, prin contracte semnate între întreprinderi specializate care vor fi desemnate de părți.

Articolul 4

În schimbul participării sale, partea română este de acord să preia din Columbia, pe întreaga durată a cooperării, cărbune sau alte produse miniere de interes, după cum va fi stabilit în contractele specifice.

Articolul 5

În cadrul dispozițiilor legale în vigoare în cele două țări, părțile își vor acorda toate facilitățile și vor sprijini semnarea contractelor între întreprinderile române și columbiene, de stat sau particulare, pentru ducerea la îndeplinire a termenilor prezentului acord.

Articolul 6

Părțile se obligă să asigure caracterul confidențial al documentațiilor și informațiilor care se vor transmite pentru fiecare obiectiv și să nu le transmită unor terți, fără aprobarea prealabilă.

În cazul în care, pentru anumite obiective, negocierile nu se vor finaliza prin semnarea contractului, documentațiile vor fi restituite părții care le-a transmis.

Articolul 7

Prezentul acord va intra în vigoare începând cu data la care ambele părți își vor notifica reciproc îndeplinirea formalităților cerute de reglementările în vigoare în cele două țări și va fi valabil încă 3 luni după data la care una din părți va notifica dorința ca el să-și înceteze valabilitatea.

Încetarea valabilității acordului nu va afecta executarea contractelor semnate în baza acestuia.

Acest acord a fost semnat la Santa Fé de Bogota, la 18 septembrie 1991, în două exemplare în limbile română și spaniolă, ambele texte având aceeași valabilitate.

Ministerul Industriei din România,
Dumitru Popescu,
secretar de stat
Ministerul Minelor și Energiei din Columbia,
Luis Fernando Vergara,
ministrul minelor și energiei