autentificare cu OpenID
Protocol privind relațiile dintre Parlamentul României și Rada Supremă a Ucrainei
Parlamentul României și Rada Supremă a Ucrainei, denumite în continuare parlamente,
dorind să întărească cooperarea și securitatea în Europa, în conformitate cu Carta O.N.U., Actul final al C.S.C.E., Carta de la Paris pentru o nouă Europă și celelalte documente ale C.S.C.E.,
dorind să dezvolte pe toate planurile relațiile de bună vecinătate, bazate pe principiile egalității și justiției dintre România și Ucraina,
afirmând că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului constituie condiția fundamentală pentru întărirea păcii și securității,
au convenit următoarele:

1. Parlamentele României și Ucrainei vor acționa în vederea dezvoltării între cele două țări a relațiilor politice, economice, sociale, tehnico-științifice, culturale, informaționale, umanitare, de protecție a mediului și de altă natură.

Ele sunt gata să sprijine soluționarea prin mijloace pașnice a tuturor problemelor spinoase existente între cele două țări.

2. Parlamentele din cele două țări vor stabili și întreține relații la nivelul președinților, vicepreședinților, președinților comisiilor permanente, precum și al grupurilor parlamentare. Ele vor constitui grupuri parlamentare de prietenie.

3. Parlamentele celor două țări vor organiza convorbiri, întâlniri și consultații privind problemele bilaterale, precum și problemele internaționale de interes comun.

4. Nivelul, datele și locul convorbirilor vor fi stabilite din timp, de comun acord, în funcție de specificul contactelor respective.

5. La stabilirea ordinii de zi a discuțiilor și consultărilor dintre parlamentele celor două țări se va ține seama de caracterul prioritar al problemelor menționate la pct. 1 din acest protocol: respectarea drepturilor omului, inclusiv ale minorităților naționale, dezarmarea, întărirea încrederii, îmbunătățirea stării mediului etc.

6. Parlamentele României și Ucrainei vor încuraja dezvoltarea contactelor dintre autoritățile centrale de stat, ale conducerii acestora și între autoritățile locale, stimulând colaborarea în zona de graniță, în toate domeniile.

7. Parlamentele celor două țări vor încuraja, de asemenea, contactele și colaborarea între partidele politice, organizațiile cetățenești, uniunile profesionale, fundațiile și instituțiile culturale, de învățământ, științifice și de cercetări, mijloacele de informare în masă și între cetățeni.

8. Protocolul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe o perioadă de 5 ani.

Valabilitatea protocolului va fi prelungită automat pe o nouă perioadă de 5 ani, dacă nici unul din parlamente nu notifică, în scris, cu 6 luni înainte dorința de încetare a valabilității acestuia.

Încheiat la București la 2 aprilie 1992, în două exemplare, fiecare în limbile română și ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Parlamentul României
academician Alexandru Bîrlădeanu,
președintele Senatului
profesor Marțian Dan,
președintele Camerei Deputaților
Pentru Rada Supremă a Ucrainei
Ivan Stepanovici Pliusci,
președinte