autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Președintele Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Adrian Severin
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate - prevăzută în anexa la prezenta hotărâre -, elaborată în baza art. 64 alin. 1 lit. b) din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991.

Art. 2. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii distribuie carnetele cu certificate de proprietate cu sprijinul autorităților administrației publice locale și al serviciilor publice ale ministerelor, organizate la nivel județean, și răspunde de organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul acestei acțiuni.

Art. 3. - Consiliile locale și județene, Ministerul de Interne, instituțiile financiar-bancare și societățile comerciale cu capital de stat vor asigura condițiile tehnico-materiale și organizatorice necesare derulării în termen și în bune condiții a acțiunii de distribuire, în conformitate cu prevederile din Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate.

Consiliile locale și județene și Ministerul de Interne vor asigura cu prioritate transportul, securitatea în transport și depozitare, spațiile necesare și accesul la mijloacele de comunicație pentru desfășurarea fluentă a acțiunii de distribuire.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pe anul 1992, cu suma de 300 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor de începere a acțiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, cu modificarea corespunzătoare a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, sumă ce va fi restituită până la terminarea acțiunii.

Art. 5. - În vederea acoperirii integrale a cheltuielilor pentru distribuire și a restituirii sumelor alocate de la buget, conform art. 4, se aprobă prețul carnetelor cu certificate de proprietate de 100 lei/carnet - inclusiv cheltuielile de distribuire -, ce urmează a fi încasat de la fiecare cetățean, o dată cu eliberarea carnetului cu certificate de proprietate, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 58/1991.

Art. 6. - Persoanele care participă la acțiunea de distribuire vor primi, pe timpul în care desfășoară această activitate, o indemnizație brută, după cum urmează:

a) membrii comisiilor județene de organizare, a municipiului București și sectorului agricol Ilfov (exclusiv cei din secretariatele de lucru) - 1.000 lei/ședință.
b) membrii centrelor de distribuire și ai secretariatelor de lucru ale comisiilor județene de organizare - 75 lei/oră, dar nu mai mult de 600 lei/zi.

Persoanele prevăzute la alin. 1 vor fi asimilate cu funcționarii aflați în exercițiul autorității de stat.


[modificare] Anexă

Metodologia
de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, toți cetățenii români, cu domiciliul în România, care au împlinit 18 ani până la data de 31 decembrie 1990, primesc câte un carnet în care sunt incluse 5 certificate de proprietate, emise de Fondurile Proprietății Private.

Fiecare certificat de proprietate emis de Fondul Proprietății Private reprezintă 5.000 unități de valoare.

Valorile certificatelor de proprietate, precum și cele ale unităților de valoare corespunzătoare vor fi anunțate de către consiliul de administrație al fiecărui Fond al Proprietății Private, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin două ziare de largă circulație.

Casetele imprimate pe spatele certificatelor de proprietate se vor utiliza pentru efectuarea operațiunilor ce vor fi anunțate de consiliul de administrație al fiecărui Fond al Proprietății Private.

Vânzarea acestor certificate către persoane fizice sau juridice străine este interzisă.

Capitolul II
Constituirea comisiilor

Art. 2. - Pentru pregătirea, conducerea și coordonarea activității de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate se constituie, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentei metodologii, comisii județene de organizare, respectiv a municipiului București și sectorului agricol Ilfov, conduse de prefect, ca președinte, și de directorul direcției teritoriale a Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (denumită în continuare A.N.P.D.I.M.M.), ca vicepreședinte.

Comisia de organizare se numește prin decizie a prefecturii, respectiv prin ordin al prefectului Municipiului București și sectorului agricol Ilfov, și va fi formată din câte un reprezentant al:

 • consiliului local al municipiului reședință de județ, respectiv ale sectoarelor municipiului București;
 • direcției teritoriale a A.N.P.D.I.M.M.;
 • inspectoratului județean de poliție, respectiv al municipiului București;
 • societății de servicii informatice teritoriale, care editează listele cetățenilor îndreptățiți să primească carnete cu certificate de proprietate;
 • direcției județene a muncii și protecției sociale, respectiv a municipiului București;
 • direcției finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București;
 • sucursalei județene, respectiv a municipiului București, a Băncii Comerciale Române - S.A. sau Băncii Agricole - S.A.;
 • notariatului județean, respectiv al municipiului București.

În vederea sprijinirii comisiilor județene de organizare, respectiv a municipiului București (denumite în continuare comisii de organizare), pentru realizarea atribuțiilor ce le revin, se va constitui, pe lângă fiecare comisie, un secretariat de lucru, din membrii comisiei, format din câte un reprezentant al:

 • direcției teritoriale a A.N.P.D.I.M.M.;
 • inspectoratului județean de poliție, respectiv al municipiului București;
 • societății de servicii informatice teritoriale, care editează listele cetățenilor îndreptățiți să primească carnete cu certificate de proprietate;
 • consiliului local al municipiului reședință de județ, respectiv ale sectoarelor municipiului București;
 • uneia dintre instituțiile financiar-bancare, pentru rezolvarea problemelor contabile ale comisiei.

Art. 3. - Pentru distribuirea efectivă a carnetelor cu certificate de proprietate, în termenul prevăzut de lege, în condiții de siguranță și operativitate, se constituie centre de distribuire la nivel comunal, orășenesc sau municipal și pe sectoare ale municipiului București.

Art. 4. - Centrele de distribuire se constituie pe baza propunerilor comisiilor de organizare, prin dispoziții ale primarilor, și vor fi formate din salariați recrutați din administrația publică locală, de la societăți comerciale cu capital de stat, regii autonome de interes local, unități de învățământ etc., precum și din rândul pensionarilor, șomerilor și altor persoane cu o pregătire corespunzătoare desfășurării acestei activități.

Art. 5. - Numărul de centre de distribuire într-o localitate și numărul de membri ai acestora se determină astfel:

a) pentru funcționarea unui centru de distribuire se asigură minimum 2 membri;
b) norma maximă de distribuire pentru un membru este de 4.000 carnete cu certificate de proprietate în 120 de zile lucrătoare.

Pentru fiecare centru de distribuire se va desemna un responsabil cu gestiunea carnetelor cu certificate de proprietate.

Art. 6. - Conducerea și coordonarea centrelor de distribuire dintr-o localitate, respectiv din sectoarele municipiului București, se asigură de către primar, ajutat de un funcționar desemnat din cadrul aparatului propriu al consiliului local.

Capitolul III
Atribuțiile și funcționarea comisiilor de organizare și a centrelor de distribuire

Art. 7. - Comisiile de organizare și secretariatele de lucru ale acestora au următoarele atribuții principale:

a) stabilesc numărul centrelor de distribuire comunale, orășenești sau municipale și ale sectoarelor municipiului București, numărul membrilor necesari pentru fiecare centru în parte, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezenta metodologie, și asigură, cu sprijinul consiliilor locale, al societăților comerciale cu capital de stat și al regiilor autonome de interes local, spațiile necesare desfășurării acțiunii de distribuire, transportul certificatelor, precum și recrutarea membrilor centrelor de distribuire;
b) stabilesc arondarea străzilor pe centre de distribuire;
c) desemnează responsabilii centrelor de distribuire;
d) organizează instruirea membrilor centrelor de distribuire pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei metodologii și stabilesc programul de lucru al acestora;
e) asigură distribuirea listelor cu cetățenii îndreptățiți și a carnetelor cu certificate de proprietate, la fiecare centru. Distribuirea se face pe bază de proces-verbal de predare-primire (conform modelului din anexa nr. 1);
f) iau măsuri pentru asigurarea publicității la nivelul județului, prin presa locală, și de afișare în fiecare localitate a unor informații privind:
 • data începerii și încheierii acțiunii de distribuire și locul de unde pot fi ridicate carnetele cu certificate de proprietate;
 • arondarea străzilor pe centre de distribuire în cadrul localităților, după caz;
 • orarul de funcționare a centrelor de distribuire;
 • orice alte informații necesare bunei desfășurări a acestei acțiuni;
g) asigură îndrumarea și controlul centrelor de distribuire comunale, orășenești sau municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, prin desemnarea membrilor săi pe comune, orașe sau municipii;
h) soluționează, în termen de 15 zile de la primire, eventualele contestații ale cetățenilor, primite direct la comisie sau prin intermediul centrelor de distribuire;
i) întocmesc situația cheltuielilor, pe elementele componente ale acestora, necesare desfășurării activității de distribuire (întocmire liste cetățeni, transport certificate, indemnizațiile membrilor comisiei și centrelor, publicitate și afișaj, chirii, taxe telefonice, deplasări pe teren etc.) și o supune avizării direcției teritoriale a A.N.P.D.I.M.M., care aprobă și efectuarea plăților, în limita sumelor alocate de la buget și a celor încasate din distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate;
j) stabilesc și achită, ori de câte ori este cazul, din contul special constituit la direcțiile teritoriale ale A.N.P.D.I.M.M., cheltuielile prevăzute pentru desfășurarea acțiunii de distribuire;
k) centralizează de la centrele de distribuire și raportează chenzinal, pe 2 și 16 ale fiecărei luni, prin telex la A.N.P.D.I.M.M., numărul total de carnete cu certificate de proprietate distribuite de la începerea acțiunii, pe total județ și fiecare localitate în parte, și procentul acestora din numărul total stabilit prin liste;
l) centralizează de la centrele de distribuire, pe măsura încheierii activității acestora, documentele prevăzute la art. 8 lit. h) din prezenta metodologie, pe care le predă la A.N.P.D.I.M.M., în termen de 15 zile de la încheierea acțiunii de distribuire la nivelul județului;
m) exercită orice alte atribuții ce le revin din prezenta metodologie.

Art. 8. - Centrele de distribuire din comune, orașe sau municipii, respectiv din sectoarele municipiului București, au următoarele atribuții principale:

a) preiau de la comisiile de organizare, pe bază de proces-verbal (conform modelului din anexa nr. 1), listele cu cetățenii îndreptățiți și carnetele cu certificate de proprietate ce urmează a fi distribuite;
b) verifică dacă beneficiarii carnetelor cu certificate de proprietate se încadrează în prevederile legii (vârsta și domiciliul), precum și valabilitatea actelor de identitate prezentate de aceștia, și eliberează carnetul cu certificate de proprietate după semnarea de primire în listă și achitarea sumei stabilite;
c) completează rubricile prevăzute în „Lista cetățenilor îndreptățiți să primească carnete cu certificate de proprietate”, respectiv numărul și seria buletinului de identitate sau ale adeverinței de identitate eliberate de inspectoratul de poliție, numărul carnetului cu certificate de proprietate, data eliberării, precum și mențiunile în coloana „Observații”, pentru situațiile prevăzute la art. 17 din prezenta metodologie;
d) înregistrează suplimentar în listă și eliberează carnetul cu certificate de proprietate cetățenilor îndreptățiți, care au fost omiși din lista inițială și care fac dovada arondării la centrul de distribuire respectiv, pe baza documentelor menționate la art. 17.
Pentru cetățenii care în perioada de distribuire și-au schimbat domiciliul stabil, înscrierea suplimentară în lista centrului de distribuire la care este arondat, după noul domiciliu, se face pe baza prezentării suplimentare a adeverinței de confirmare a neprimirii carnetului cu certificate de proprietate, eliberată de centrul de distribuire la care era arondat după fostul domiciliu, vizată de secretariatul de lucru al comisiei de organizare respective (anexa nr. 3);
e) depun săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în contul special al direcțiilor teritoriale ale A.N.P.D.I.M.M., sumele încasate la eliberarea carnetelor cu certificate de proprietate;
f) raportează chenzinal pe 1 și 15 ale lunii, comisiei de organizare numărul total de carnete cu certificate de proprietate eliberate de la începutul acțiunii de distribuire;
g) primesc și transmit, în termen de 2 zile, comisiei de organizare, spre soluționare, contestațiile cetățenilor;
h) la încheierea acțiunii de distribuire, transmit în termen de 5 zile comisiei de organizare, pe bază de proces-verbal (conform modelului din anexa nr. 1), următoarele documente:
 • lista cetățenilor, cu semnăturile acestora de primire a carnetelor cu certificate de proprietate;
 • decontul numeric al carnetelor cu certificate de proprietate primite, distribuite, restituite, deteriorate sau pierdute, cu menționarea numerelor acestora, în scopul anulării;
 • foile de vărsământ pentru sumele încasate și depuse;
 • documentele anexă la listă, în cazul eliberării carnetelor cu certificate de proprietate în condițiile prevăzute la art. 17 din prezenta metodologie;
i) exercită orice alte atribuții ce le revin din prezenta metodologie.

Art. 9. - Comisiile de organizare județene, a municipiului București și sectorului agricol Ilfov își desfășoară activitatea în plen, în prezența a cel puțin 3/4 din numărul membrilor, la convocarea și cu prezența obligatorie a președintelui sau a adjunctului acestuia, iar hotărârile se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 10. - Secretariatul de lucru al comisiei județene și a municipiului București și sectorului agricol Ilfov se asigură cu membrii prevăzuți la art. 2 din prezenta metodologie.

Art. 11. - Centrele de distribuire din municipii, orașe și comune, respectiv din sectoarele municipiului București, își desfășoară activitatea conform programului de funcționare aprobat de comisiile de organizare județene, respectiv a municipiului București și sectorului agricol Ilfov, în locurile și zilele stabilite.

În comune, aceste centre funcționează, de regulă, la sediile consiliilor locale, iar în orașe și municipii, respectiv sectoare ale municipiului București, la sediile stabilite de comisiile de organizare respective.

În comune, în situații deosebite, când se apreciază că distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate nu se poate realiza în termenul prevăzut de lege (număr mare de sate componente ale comunelor, distanța mare a acestora față de centrul comunal etc.), la propunerea președintelui centrului de distribuire comunal respectiv, comisia de organizare poate aproba deplasarea în aceste sate, anunțate în prealabil, pentru distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate, dacă în aceste sate nu au fost organizate centre de distribuire.

Capitolul IV
Organizarea activității de întocmire a listelor cu cetățenii îndreptățiți să primească carnete cu certificate de proprietate, precum și a activității de transmitere și de distribuire a acestora

Art. 12. - În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentei metodologii, Ministerul de Interne, prin formațiunile județene și ale municipiului București de evidență a populației, va selecta și extrage din „Baza proprie de date” numai „cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până la 31 decembrie 1990, cu domiciliul în România”, urmând să editeze și să pună la dispoziția comisiilor de organizare „Listele sintetice cu numărul de cetățeni îndreptățiți să primească carnete cu certificate de proprietate” întocmite pe localități și străzi.

Art. 13. - În termen de 15 zile de la primirea listelor sintetice, comisiile de organizare, împreună cu consiliile locale, vor stabili modul de întocmire a „Listelor nominale cu cetățenii români care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate”, pe fiecare localitate în parte, pe care îl transmit formațiunilor județene și a municipiului București de evidență a populației.

După stabilirea modului de întocmire a listelor nominale, comisiile de organizare, în termen de 21 zile, organizează centrele de distribuire la nivel comunal, orășenesc sau municipal și pe sectoare ale municipiului București.

Art. 14. - În termen de 10 zile de la primirea modului de întocmite a listelor nominale, pe centre de distribuire, formațiunile județene și a municipiului București de evidență a populației vor transmite comisiilor de organizare „Listele nominale cu cetățenii români care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate”, întocmite conform modelului din anexa nr. 2.

Ministerul de Interne întocmește listele sintetice și listele nominale cu concursul societăților de servicii informatice teritoriale.

Art. 15. - În termen de 3 zile de la primirea listelor nominale, comisiile de organizare transmit prin telex sau telefax, la A.N.P.D.I.M.M., necesarul de carnete cu certificate de proprietate, adresa unde trebuie expediate acestea, precum și sumele totale necesare acțiunii de distribuire.

Art. 16. - A.N.P.D.I.M.M. trimite comisiilor de organizare, în termen de 5 zile de la primirea necesarului, carnetele cu certificate de proprietate solicitate și, în același timp, publică în Monitorul Oficial al României și în mijloacele de informare în masă data începerii acțiunii și locul de distribuire a acestora.

Comisiile de organizare trimit centrelor de distribuire, pe bază de proces-verbal de predare-primire, „Lista cetățenilor români care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate” și „Carnetele cu certificate de proprietate” necesare.

Până la data începerii acțiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, comisiile de organizare vor anunța, prin mijloacele locale de informare în masă și prin afișarea în locuri publice, locul de unde pot fi ridicate carnetele de către cetățeni, precum și programul de funcționare a centrelor de distribuire.

Art. 17. - Eliberarea carnetelor cu certificate de proprietate se face individual, fiecărui cetățean îndreptățit, pe baza buletinului de identitate sau a adeverinței de identitate eliberate de organul de poliție.

Distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate se face numai după locul de domiciliu al cetățenilor, înscris pe actul de identitate. Persoanele care au locuința în altă localitate (flotanții) trebuie să se prezinte în localitatea în care au domiciliul înscris pe actul de identitate, pentru a-și ridica carnetul cu certificate de proprietate.

În cazuri deosebite, se pot elibera carnete cu certificate de proprietate și în următoarele situații:

a) pentru familiile cu mai mulți membri îndreptățiți să primească carnete cu certificate de proprietate și care au același domiciliu, certificatele pot fi ridicate de un singur membru major al familiei, care prezintă o procură specială și autentificată de Notariatul de Stat. Procura se anexează la listă;
b) cetățenii care nu se pot prezenta la sediul centrului de distribuire din diverse motive (invaliditate, handicapați, bătrâni internați în cămine, persoane cu contracte de muncă pe durată mai mare de 180 de zile în străinătate, lucrători pe navele românești cu o deplasare mai mare de 180 de zile, persoane care lucrează în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor comerciale din străinătate etc.) pot delega o persoană, pe bază de procură specială și autentificată de Notariatul de Stat, pentru ridicarea carnetelor cu certificate de proprietate, de la locul de domiciliu stabil al acestora. Consemnarea datelor de identitate ale persoanelor împuternicite se face în rubrica „Observații”, iar documentele se anexează la listă;
c) pentru persoanele care nu pot semna din diverse cauze, centrul de distribuire eliberează carnetul cu certificate de proprietate prin încheierea unui proces-verbal (model anexă nr. 4), semnat de membrii acestuia și, după caz, de persoana însoțitoare, în care se specifică expres eliberarea acestuia fără semnătură de primire, cu consemnarea datelor de identificare a însoțitorului sau martorilor, în rubrica „Observații”.
În aceste cazuri, în rubrica prevăzută pentru semnătura de primire, membrii centrului consemnează „eliberat cf. proces-verbal nr. .....”, iar procesul-verbal se anexează listei;
d) pentru persoanele aflate în detenție, carnetele cu certificate de proprietate pot fi ridicate de un membru al familiei sau altă persoană agreată de acestea, pe baza unei procuri speciale de delegare, autentificată de comandantul locului de detenție, care se anexează la listă cu aceleași mențiuni de la lit. b), la rubrica „Observații”;
e) pentru persoanele care au decedat după data de 31 decembrie 1990 și îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a primi carnete cu certificate de proprietate, acestea se eliberează, de la ultimul domiciliu al persoanei decedate, moștenitorilor legali. Aceștia trebuie să prezinte certificatul de deces în original, actul notarial de succesiune și dovada ultimului domiciliu al persoanei decedate, confirmat pe cererea depusă de moștenitori la organul de poliție. La rubrica „Observații” din listă se vor consemna datele de identificare a persoanei care a ridicat carnetul cu certificate de proprietate.

Art. 18. - La prezentarea cetățenilor, membrii centrului de distribuire verifică valabilitatea actului de identitate și, pe baza acestuia, dacă solicitanții se încadrează în prevederile Legii nr. 58/1991, eliberează carnetul cu certificate de proprietate, cu respectarea prevederilor din prezenta metodologie.

În înțelesul legii, actele de identitate sunt valabile dacă termenul de valabilitate înscris în conținutul lor nu este expirat, nu prezintă ștersături, adăugiri, modificări care să creeze suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, iar fizionomia persoanei corespunde cu fotografia. Pașaportul nu este valabil pentru ridicarea carnetului cu certificate de proprietate.

Capitolul V
Sancțiuni

Art. 19. - Constituie contravenție la metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune:

a) neprimirea și nesoluționarea contestațiilor în termenul prevăzut la art. 7 lit. h) și art. 8 lit. g), de către persoanele desemnate în acest scop;
b) eliberarea de carnete cu certificate de proprietate altor persoane decât titularii acestora, fără acte justificative cerute conform prevederilor de la art. 17 și art. 18;
c) nerespectarea prevederilor art. 8 lit. e) privind depunerea în termen a sumelor încasate;
d) pierderea carnetelor cu certificate de proprietate.

Art. 20. - Contravențiile prevăzute la art. 19 din prezenta metodologie se sancționează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), b) și c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare carnet cu certificate de proprietate pierdut.

Art. 21. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al A.N.P.D.I.M.M. și al comisiilor de organizare.

Art. 22. - Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art. 23. - Din punct de vedere organizatoric, sectorul agricol Ilfov se asimilează unui județ.

Art. 24. - Cetățenii nemulțumiți de modul de soluționare a contestațiilor depuse la centrele de distribuire sau în cazul în care li s-a refuzat primirea acestora, pot depune cereri de soluționare la A.N.P.D.I.M.M.

Art. 25. - În cazuri de forță majoră, care au condus la distrugerea listelor cu cetățenii îndreptățiți sau a carnetelor cu certificate de proprietate, se va proceda la anularea distribuirii efectuate până la acea dată, inclusiv a carnetelor cu certificate de proprietate eliberate și la reluarea acțiunii, cu publicitatea de rigoare, concomitent cu anunțarea persoanelor îndreptățite prin scrisori cu confirmare de primire.

Art. 26. - Termenele prevăzute în această metodologie se referă la zile calendaristice.

Art. 27. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


[modificare] Anexa Nr. 1
Proces-verbal
de predare-primire

Încheiat azi ................. 1992 cu prilejul începerii/încheierii acțiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, comisia de organizare/centru de distribuire din județul ........................, localitatea ......................, reprezentat(ă) prin dl. (d-na) ................................, am predat comisiei de organizare/centrului de distribuire, reprezentat(ă) prin dl. (d-na) .............................., următoarele documente:

1. ........ buc. „liste cetățeni”, conținând ............. file;

2. ........ buc. documente anexate pentru carnetele cu certificate de proprietate eliberate conform art. 17 din metodologia de distribuire;

3. ........ buc. „Carnete cu certificate de proprietate” de la nr. .............. la nr. ............. pentru a fi distribuite.

Conform semnăturilor din „Liste”, din totalul de „Carnete cu certificate de proprietate” primite au fost distribuite ........... buc. și au rămas nedistribuite .............. buc., din care:

a) în stare bună ............ buc. de la nr. ........... la nr. ..............
b) deteriorate ........... buc. de la nr. ........... la nr. ..............
c) pierdute ............ buc. de la nr. ........... la nr. ..............

ce urmează a fi anulate de Fondurile Proprietății Private conform art. 18 din Legea nr. 58/1991.

4. Foile de vărsământ nr. ..............., totalizând ............... lei, încasați pentru fiecare carnet cu certificate de proprietate eliberat și depuși până la data încheierii prezentului proces-verbal.

5. Observații ................................................................................................................................................................................................................

Predător,
Semnătura
L.S.
Primitor,
Semnătura
L.S.
Notă:
Punctele 1 și 3 se completează la începerea acțiunii de distribuire, iar punctele 1, 2, 3 a), b), c) și 4, la încheierea acțiunii.


[modificare] Anexa Nr. 2

Județul ....................

Localitatea ........................

Centrul de distribuire Nr. .........

Lista
cetățenilor români, cu domiciliul în România, care au împlinit 18 ani până la 31 decembrie 1990 și au dreptul să primească carnete cu certificate de proprietate

Strada (denumirea nouă și veche) ...................................

Nr. crt. Cod numeric personal Numele și prenumele (se înscrie și inițiala prenumelui tatălui) Data nașterii Locul nașterii Domiciliul stabil Buletin de identitate Numărul carnetului cu certificate de proprietate Data eliberării Semnătura de primire Observații
ziua (ZZ) luna (LL) anul (AAA) Localitatea Județul
Țara
Nr.
+litera
Bl. Sc. Ap. seria numărul ziua (ZZ) luna (LL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Notă:
 • Pe o pagină se vor trece maximum 30 persoane pentru a permite completarea pe două rânduri a coloanelor.
 • Coloanele 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 se completează în momentul eliberării carnetului cu certificate de proprietate.
 • În coloana 19 se vor completa mențiunile prevăzute la art. 17 din Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate.


[modificare] Anexa Nr. 3
Centrul de distribuire Nr. ......
Localitatea .................
Județul ...................
Nr. ......./..............
Data ........................
Vizat,
Secretariat comisie județeană de organizare
L.S.
Adeverință

Prin prezenta se confirmă că dl. (d-na) ......................, posesor al buletinului (adeverinței) de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat de ........................ la data de ............., nu a primit carnetul cu certificate de proprietate conform Legii nr. 58/1991 și a fost radiat de pe lista centrului nostru de distribuire.

Prezenta s-a eliberat pentru înscrierea suplimentară în listele centrului de distribuire din localitatea ................., județul ................, corespunzător adresei: str. ......................, nr. ......., bl. ......., sc. ....., apartament ........

Primar
L.S.
Responsabil centru de distribuire


[modificare] Anexa Nr. 4

Centrul de distribuire Nr. ......

Localitatea ....................

Județul ...................

Proces-verbal Nr. ....
încheiat astăzi ......... 1992

Subsemnații .............................................., membrii centrului de distribuire, am procedat la eliberarea carnetului cu certificate de proprietate nr. ........ d-lui (d-nei) ..........................., legitimat cu buletinul (adeverința) de identitate seria ....... nr. .............., eliberat la data de ..............., de către ........................., cu domiciliul în str. ................., nr. ......, bloc ......., scara ......, apartament ........, fără semnătură de primire, conform prevederilor art. 17 lit. c) din metodologia de distribuire.

Au fost de față și confirmă cele de mai sus următorii martori:

1. (numele și prenumele) ............................, (buletin) ......................, (adresa) ..............................

2. .....................................................................................

Primar
...............
(L.S.)
Membrii centrului de distribuire
............................
............................
Martori
...........................
.............................