autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Națională a României și AB SVENSK EXPORTKREDIT - Suedia
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
 • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Națională a României și AB SVENSK EXPORTKREDIT - Suedia, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., încheiat la Helsinki la 17 martie 1992.


[modificare] Acord de împrumut[1]

Întocmit la data de 17 martie 1992 între România (în continuare denumit împrumutat), și Banca Națională a României (în continuare denumită agent), pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit, Stockholm, Suedia (în continuare denumit EXPORTKREDIT) ca împrumutător, pe de altă parte, garantat corespunzător de Regatul Suediei, reprezentat de Riksgaldskontoret (în continuare denumit garant).

Preambul
Având în vedere că autoritățile României au solicitat asistență financiară din partea Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Grupului celor 24 de țări industrializate (G-24),
având în vedere că țările membre ale G-24 au decis să sprijine România, în cele ce urmează denumită împrumutatul, cu o sumă de 1 miliard de dolari S.U.A. prin credite pentru balanța de plăți în 1991,
având în vedere că asistența pentru balanța de plăți completează resursele de la F.M.I., Banca Mondială și alte instituții financiare multilaterale,
având în vedere că Regatul Suediei este pregătit să satisfacă această cerere și să garanteze un împrumut către împrumutat (împrumutul pentru balanța de plăți) într-o sumă de 25.000.000,00 dolari S.U.A., cu o durată maximă de 7 ani, într-un mod corelat cu orice acord încheiat între F.M.I. și împrumutat și cu acordurile încheiate cu G-24,
având în vedere că Guvernul Suediei a autorizat Riksgaldskontoret (Oficiul Național Suedez al Datoriei), reprezentând Regatul Suediei, în virtutea rezoluției adoptate de RIKSDAG, să emită o garanție în favoarea EXPORTKREDIT, ca o asigurare pentru acest împrumut pentru balanța de plăți,
având în vedere că EXPORTKREDIT a consimțit să acorde împrumutul pentru balanța de plăți către împrumutat,
având în vedere că un aranjament stand-by a fost încheiat între F.M.I. și împrumutat la data de 11 aprilie 1991,
având în vedere că împrumutul va fi disponibilizat către împrumutat într-o singură tranșă, cu condiția ca din confirmarea semnată în mod corespunzător de către împrumutat să rezulte că analiza evoluțiilor economice și politice realizată de F.M.I. la 15 august 1991 a dovedit respectarea criteriilor cantitative stipulate în aranjamentul stand-by, sau că s-au convenit noi aranjamente,
având în vedere că Banca Națională a României, în virtutea legilor românești, poate și a acceptat să acționeze ca agent în privința împrumutului pentru balanța de plăți, pentru și în numele României,
luând în considerare cele de mai sus, EXPORTKREDIT și împrumutatul convin după cum urmează:
Clauza I
Definiții

1.1. În acest acord:

 • cont înseamnă contul Nordbanken cu numărul 3968-7703490, deschis la Security Pacific International Bank, New York, New York în favoarea lui EXPORTKREDIT, în care toate plățile împrumutatului, conform acestui acord, vor fi efectuate către împrumutător;
 • acord înseamnă acest acord de împrumut împreună cu anexele, chiar amendate sau modificate din când în când;
 • împrumutul pentru balanța de plăți - înseamnă 25.000.000,00 dolari S.U.A. sau oricare altă sumă mai mică netrasă conform acestui acord de împrumut din când în când, numit în continuare împrumutul;
 • zi lucrătoare înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri și desfășoară tranzacții în dolari S.U.A. în Londra și/sau New York și/sau în oricare astfel de locuri ce pot fi considerate necesare pentru tranzacții, de către EXPORTKREDIT, potrivit acestui acord;
 • confirmarea tragerii înseamnă o confirmare, în forma și substanța convenite între împrumutat și EXPORTKREDIT, din partea EXPORTKREDIT către împrumutat, că împrumutul a fost tras;
 • data tragerii înseamnă data tragerii în cadrul acestui acord, cu toate acestea nu mai târziu de 1 iunie 1992;
 • cererea de tragere înseamnă o cerere de tragere a împrumutului, din partea împrumutatului adresată EXPORTKREDIT, într-o formă convenită de comun acord între împrumutat și EXPORTKREDIT;
 • datorie externă semnifică orice îndatorare, prezentă sau viitoare, pentru sau de natura banilor împrumutați, contractată sau garantată de către împrumutat sau de către agent, care este: (i) denominată într-o valută, alta decât valuta României; sau (ii) apărută sau creată (în orice valută) în afara României;
 • garanție înseamnă o garanție irevocabilă, într-o formă și substanță satisfăcătoare pentru EXPORTKREDIT și emisă de garant;
 • data (datele) de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată la care plata dobânzii este scadentă pentru împrumutat, conform, acestui acord;
 • perioada dobânzii înseamnă fiecare perioadă de la și incluzând o dată de plată a dobânzii, dar excluzând următoarea dată de plată a dobânzii;
 • L.I.B.O.R. înseamnă media cotațiilor ratelor interbancare oferite pe piața din Londra, pentru valuta relevantă și perioada dobânzii, în conformitate cu pagina L.I.B.O. de pe ecranul Reuter (sau orice altă pagină care poate înlocui respectiva pagină a acelui serviciu) la sau în jurul, dar nu înainte de ora 11 a.m. a timpului Londrei cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de o asemenea perioadă a dobânzii și rotunjită în sus până la cea mai apropiată valoare de 1/16%. Dacă asemenea cotații nu sunt disponibile, o rată variabilă alternativă va fi determinată de EXPORTKREDIT;
 • data rambursării înseamnă ziua care cade după 7 (șapte) ani de la data tragerii;
 • dolari S.U.A. înseamnă moneda legală a Statelor Unite ale Americii, în orice perioadă relevantă pentru prezentul acord.

Titlurile folosite în acord sunt de conveniență, numai pentru referință, și nu afectează conținutul, deci nu sunt luate în considerare în interpretarea acordului.

Clauza a II-a
Tragere; condiții prealabile

2.01. În cadrul a 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea cererii de tragere, dar întotdeauna depinzând de îndeplinirea tuturor condițiilor din paragraful 2.02 de mai jos, EXPORTKREDIT va efectua tragerea către împrumutat (în continuare denumită data tragerii) și va transmite împrumutatului confirmarea tragerii.

2.02. (i) Nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data tragerii, EXPORTKREDIT va fi primit următoarele, în mod satisfăcător pentru ea:

a) o confirmare semnată în mod corespunzător de către împrumutat din care să rezulte că analiza evoluțiilor economice și politice, realizată de F.M.I., și datată 15 august 1991, a dovedit respectarea criteriilor cantitative stipulate în aranjamentul stand-by sau că s-au convenit noi aranjamente;
b) o autorizație din partea Primului-ministru al Guvernului României prin care Ministerul Economiei și Finanțelor este în mod legal autorizat să negocieze, semneze și să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a se angaja în acest acord, în numele împrumutatului;
c) garanția din partea garantului emisă în mod corespunzător;
d) cererea de tragere;
e) un aviz juridic din partea ministrului justiției al împrumutatului, în forma și substanța convenite între împrumutat și EXPORTKREDIT.

(ii) Nici o schimbare materială să nu fi intervenit de la data acestui acord și care, în opinia EXPORTKREDIT, după comunicare cu împrumutatul, ar putea fi de natură să prejudicieze material capacitatea împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile de plată în cadrul acestui acord.

Clauza a III-a
Dobânda

3.01. Rata dobânzii.

Împrumutatul va plăti dobânda asupra împrumutului la o rată a dobânzii la dolari S.U.A. de 6 (șase) luni L.I.B.O.R. plus 0,125% p.a. pentru perioada respectivă, la fiecare dată de plată a dobânzii în cauză. Prima asemenea plată va fi efectuată la 6 (șase) luni după tragere.

Dobânda este calculată, semestrial, pe baza numărului de zile scurse și a unui an de 360 zile.

3.02. EXPORTKREDIT va notifica împrumutătorului și agentului rata dobânzii pentru fiecare perioadă a dobânzii relevantă.

3.03. Dobânda aferentă plăților restante.

Dacă o plată nu este efectuată la scadență, dobânda va fi plătită de către împrumutat asupra oricărei sume restante de la data scadentă, până la data plății efective, la nivelul cel mai înalt între: (i) o rată de dobândă care depășește cu 2 (două) puncte procentuale rata plătibilă de către EXPORTKREDIT pentru finanțarea sumei restante, calculată pe o bază zilnică; și (ii) o rată a dobânzii care depășește cu 1 (un) punct procentual rata dobânzii aplicabilă împrumutului la data scadentă.

Dobânda asupra plăților restante va fi calculată și compusă lunar, pentru perioada anterioară, și va fi plătită simultan cu plata sumei restante, în baza numărului de zile de întârziere și a unui an de 360 zile.

Clauza a IV-a
Rambursare

4.01. Împrumutatul va rambursa împrumutul efectuat și tras conform acestui acord, într-o singură tranșă, la data rambursării.

Clauza a V-a
Plăți în avans

5.01. Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile lucrătoare anterioare unei date de plată a dobânzii, notificând acest lucru în scris, împrumutatul are dreptul să plătească în avans împrumutul, în totalitate, dar nu parțial, la orice dată de plată a dobânzii. EXPORTKREDIT va fi îndreptățită cu toate acestea la compensarea oricăror costuri sau cheltuieli, în baza creditului asupra căruia s-a convenit prin prezentul acord, respectiv până la și incluzând 7 (șapte) ani de la tragere.

Clauza a VI-a
Plăți

6.01. Toate plățile privind capitalul, dobânzile și alte sume plătibile în cadrul prezentului acord vor fi efectuate cu valuta datelor de scadență respective, la datele de plată a dobânzilor și/sau la data rambursării, în dolari S.U.A. în cont, fără o notificare prealabilă din partea lui EXPORTKREDIT.

Locul plății poate fi modificat prin notificare scrisă către împrumutător cu 10 (zece) zile lucrătoare în prealabil.

6.02. Dacă orice dată de plată a dobânzii și/sau data rambursării nu este o zi lucrătoare la locul plății, plata va fi efectuată cel mai târziu în prima zi lucrătoare după această dată. Cu toate acestea, dacă ziua lucrătoare imediat următoare cade în luna calendaristică următoare, plata va fi efectuată cel mai târziu în ultima zi lucrătoare precedentă.

6.03. Împrumutatul acceptă că nu va face nici o compensare sau reținere la plată din orice motiv, oricare ar fi acesta, asupra oricărei sume scadente pentru plată. Mai mult, împrumutatul nu va face rețineri asupra sumelor datorate lui EXPORTKREDIT conform acestui acord, pe baza unor plângeri, drepturi de acțiune, drepturi sau cereri față de orice terță parte.

6.04. Toate plățile vor fi libere și lipsite de orice restricții și condiții și fără rețineri pentru orice taxe, cheltuieli sau alte speze de orice natură. Dacă este necesar să fie făcută o asemenea reținere, împrumutatul va plăti acele sume adiționale care pot fi necesare în legătură cu orice plată conform acestui acord, astfel încât EXPORTKREDIT să primească întregile sume datorate conform prezentului acord.

6.05. Împrumutatul va despăgubi pe EXPORTKREDIT pentru orice pierdere sau cheltuială care poate apare pentru EXPORTKREDIT ca o consecință a oricărei neîndepliniri a obligațiilor intervenite din partea împrumutatului la plata oricărei sume plătibile în cadrul prezentului acord, sau în îndeplinirea oricărui alt termen sau condiție prevăzută în acest acord, inclusiv toate pierderile, primele și penalitățile intervenite în lichidarea sau reutilizarea fondurilor procurate pentru a efectua sau a menține împrumutul sau oricare parte a acestuia.

6.06. Orice plată efectuată de către împrumutat, în cadrul prezentului acord, va fi considerată ca fiind efectuată mai întâi pentru rambursarea costurilor și cheltuielilor, în al doilea rând a dobânzii asupra sumelor ce depășesc termenul de scadență (dacă aceste sume există), în al treilea rând a altor dobânzi și în al patrulea rând a capitalului.

Clauza a VII-a
Costuri și cheltuieli

7.01. Împrumutatul va plăti 25.000,00 dolari S.U.A. pentru costuri și cheltuieli. Această sumă devine scadentă la data tragerii și împrumutul va fi redus cu această sumă. Mai mult, împrumutatul va rambursa către EXPORTKREDIT toate costurile și cheltuielile în legătură cu intrarea în vigoare și prezervarea oricărui drept conform acestui acord, atât după cât și înainte de orice proces de judecată.

Clauza a VIII-a
Contul de evidență

8.01. EXPORTKREDIT va deschide și va menține în evidențele sale și în numele împrumutatului, cont (conturi) de evidență (cont (conturi) de evidență) după cum urmează:

(i) un cont de evidență în care vor fi debitate toate sumele dobânzilor care urmează a fi plătite de către împrumutat și în care vor fi creditate toate plățile dobânzilor efectuate de împrumutat;
(ii) un cont de evidență care va fi debitat cu împrumutul la tragerea efectuată de către EXPORTKREDIT și care se va credita cu rambursarea sau, dacă este cazul, cu suma plătită în avans de către împrumutat.

8.02. Cu excepția erorilor produse și identificate de ambele părți, conturile de evidență vor constitui proba doveditoare a sumelor datorate periodic lui EXPORTKREDIT, de la o perioadă la alta, în legătură cu capitalul și/sau dobânda conform prezentului acord.

Clauza a IX-a
Comunicări

9.01. Împrumutatul se obligă ca atât timp cât orice sumă este încă nerambursată în cadrul acestui acord:

(i) să informeze prompt EXPORTKREDIT și pe garant în scris asupra oricărei împrejurări care, în opinia sa rezonabilă, ar putea să afecteze capacitatea sa de a-și îndeplini integral obligațiile care îi revin în cadrul prezentului acord;
(ii) să transmită o notificare scrisă către EXPORTKREDIT în legătură cu orice eveniment care ar constitui un caz de neîndeplinire a obligațiilor, conform prezentului acord, așa cum este specificat în clauza a XI-a a prezentului acord, împreună cu o declarație, stabilind faptele și circumstanțele unui asemenea eveniment și pașii făcuți sau care urmează a fi făcuți de către împrumutat în legătură cu aceasta;
(iii) să furnizeze garantului acele informații scrise privitoare la poziția economică, financiară și statistică a împrumutatului, pe care din când în când garantul le solicită în mod rezonabil;
(iv) să nu creeze nici o sarcină asupra activelor sau veniturilor, prezente sau viitoare, ale împrumutatului, în legătură cu nici o datorie externă, prezentă sau viitoare a împrumutatului, dacă obligația de plată a împrumutatului, conform prezentului acord, nu este asigurată în favoarea EXPORTKREDIT prin aceeași sarcină, sau, la opțiunea împrumutatului, prin alte asemenea garanții pe care EXPORTKREDIT le poate stabili ca fiind acceptabile.
Clauza a X-a
Garanție

10.01. Împrumutatul garantează și se obligă ca, atât timp cât orice sumă a mai rămas de rambursat în cadrul prezentului acord, toate obligațiile sale de mai jos vor constitui, în orice ocazie, obligații directe, necondiționate și generale ale împrumutatului și subiect al clauzei 9.01 (iv) situându-se în orice moment pari passu în toate privințele cu orice alte datorii externe negarantate și fără nici o altă preferință una față de celelalte.

Clauza a XI-a
Cazuri de neîndeplinire a obligațiilor

11.01. Dacă oricare dintre următoarele evenimente vor interveni, EXPORTKREDIT, la discreția sa, poate înceta toate sau oricare din obligațiile sale în cadrul acestui acord și poate declara împrumutul imediat scadent și rambursabil, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume plătibile în cadrul prezentului acord, după cum urmează:

(i) împrumutatul nu rambursează la scadență, în conformitate cu prevederile acestui acord, capitalul sau dobânda, sau orice alte sume plătibile în cadrul prezentului acord;
(ii) orice nerespectare sau, dacă oricare garanție, reprezentare, declarație, acțiune sau înțelegere care este făcută de către împrumutat în cadrul acestui acord sau care este cuprinsă în orice certificat, declarație sau notificare furnizată de sau în numele împrumutatului în legătură cu acest acord se dovedește a fi sau este discutabilă din punct de vedere al caracterului angajant, incorectă sau de natură a induce în eroare;
(iii) obligațiile împrumutatului, în cadrul prezentului acord, pentru orice motiv, devin discutabile din punct de vedere al caracterului angajant, sau executorii împotriva sa;
(iv) împrumutatul întârzie la rambursarea sau îndeplinirea oricăror obligații legate de oricare altă datorie externă (inclusiv în fiecare caz al obligațiilor de sub incidența unei garanții, ipoteci sau sarcini), cu excepția obligațiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile, cu fostele țări membre C.A.E.R.;
(v) împrumutatul nu va fi, în general, în stare să plătească datoriile sale externe, atunci când ele sunt scadente, sau, legat de datoriile sale externe, va fi pus în situația de a încheia orice aranjament sau propuneri cu/în beneficiul unuia sau mai multor creditori externi ai săi sau, cu excepția obligațiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile, cu fostele țări membre C.A.E.R., va declara sau impune un moratoriu asupra plății datoriei externe.
Clauza a XII-a
Notificări și corespondență

12.01. Toate notificările în legătură cu acordul vor fi validate dacă vor fi transmise către:

EXPORTKREDIT:

AB SVENSK EXPORTKREDIT
P. O. Box 16363
S-103 27 STOCKHOLM, SUEDIA
Telex: 12166 SEK S
Telefax: +468 20 38 94
Telefon: +468 613 83 00

Garantul:

RIKSGALDSKONTORET
The Guarantee Department
P. O. Box 16306
S-103 25 STOCKHOLM, SUEDIA
Telex: 19518 RGKONTS
Telefax: +468 21 21 63
Telefon: +468 613 45 00

Împrumutatul:

România
Ministerul Economiei și Finanțelor
str. Apolodor nr. 17, București, ROMÂNIA
Telex: 11239
Telefax: +400 31 18 88
Telefon: +400 31 20 39

Agentul:

Banca Națională a României
str. Lipscani nr. 25, București, ROMÂNIA
Telex: 11 136 BN BUC R
Telefax: +400 14 59 10
Telefon: +400 14 05 60

Notificările asupra ratei dobânzii pentru fiecare perioadă de dobândă relevantă vor fi transmise prin fax sau telex. Alte notificări vor fi transmise prin poșta înregistrată. În caz de urgență, acestea pot fi transmise prin fax sau telex și confirmate în conformitate cu cele de mai sus. Notificările devin efective la primirea scrisorii, telexului sau a faxului.

12.02. Împrumutatul și EXPORTKREDIT se vor informa în mod prompt, reciproc, asupra oricăror schimbări în adresa lor specificată în secțiunea 12.01 de mai sus.

12.03. Fiecare document, certificat și declarație referitoare la acest acord sau care urmează a fi transmise mai jos de către împrumutat vor fi redactate în limba engleză.

Clauza a XIII-a
Lege guvernantă și jurisdicție

13.01. Acest acord va fi guvernat, constituit și interpretat în conformitate cu legile Suediei.

13.02. Împrumutatul se supune în mod irevocabil jurisdicției non-exclusive a Curții Districtuale din Stockholm, Suedia.

13.03. Împrumutatul desemnează, prin prezenta, Ambasada României (agentul mijlocitor). Ostermalmsgatan 36, 114 26 Stockholm, drept mijlocitor al împrumutatului, pentru primirea pentru și în numele său de servicii procedurale. Dacă din orice motiv agentul mijlocitor încetează să acționeze ca atare, împrumutatul va notifica prompt EXPORTKREDIT și în cadrul a 30 (treizeci) de zile de la aceasta va numi un agent de înlocuire în mod rezonabil acceptabil de către EXPORTKREDIT.

Nimic din cele incluse aici nu va afecta dreptul de urmărire prin orice alt mijloc prevăzut de lege.

13.04. Împrumutatul, prin prezenta, renunță în mod irevocabil la orice imunitate suverană la care el sau activele sale, ar putea fi îndrituiți, în legătură cu acest acord.

Clauza a XIV-a
Prevederi diverse

Cesionare

14.01. EXPORTKREDIT va avea în orice moment dreptul să cesioneze toate drepturile sale în cadrul prezentului acord, parțial sau în totalitate, către garant, notificând acest lucru către împrumutător.

Derogări, drepturi cumulative

14.02. Nici o omisiune și nici o întârziere în exercitarea oricărui drept, autoritate sau privilegiu din partea lui EXPORTKREDIT, prin prezenta sau conform împrumutului, nu va fi interpretată ca fiind o derogare de la acesta, și nici un drept, autoritate sau privilegiu exercitate parțial nu vor împiedica nici o altă exercitare a acestora, sau exercitarea oricărui alt drept, autoritate sau privilegiu.

Drepturile conținute în prezentul acord nu exclud nici un alt drept prevăzut de lege.

Amendamente

14.03. Acest acord nu poate fi amendat altfel decât printr-un instrument scris semnat de/în beneficiul ambelor părți la prezentul.

Drept pentru care, părțile, acționând prin reprezentanții lor în mod corespunzător autorizați, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor, respectiv la Helsinki, la data și anul menționate mai sus, la început. Acest acord va intra în vigoare la data ratificării lui de către Parlamentul României și va rămâne în vigoare și efectivitate până când întreaga sumă datorată va fi fost plătită în totalitate.

Acest acord este întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba engleză, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.

17 martie 1992

ROMÂNIA
în mod corespunzător reprezentată de
George Danielescu,
ministrul economiei și finanțelor
AB SVENSK EXPORTKREDIT
Albert Arnhof,
director de marketing
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
în mod corespunzător reprezentată de
Mugur Isărescu,
guvernator
 1. Traducere.