autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Națională a României și A/S EKSPORTFINANS - Norvegia
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Națională a României și A/S EKSPORTFINANS - Norvegia, în valoare de 15 milioane dolari S.U.A., încheiat la Helsinki la 17 martie 1992.


[modificare] Acord de împrumut[1]

Întocmit la data de 17 martie 1992 între România, reprezentată corespunzător de Ministerul Economiei și Finanțelor {în continuare denumit împrumutat) și Banca Națională a României (în continuare denumită agent), pe de o parte, și A/S EKSPORTFINANS (Norske bankers finansierings-og eksportkredittinstitut) Oslo, Norvegia (în continuare denumită EKSPORTFINANS), pe de altă parte, garantată corespunzător de Regatul Norvegiei, reprezentat de Ministerul Afacerilor Externe (în continuare denumit garant).

Preambul
Având în vedere că autoritățile României au solicitat asistență financiară din partea Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Grupul celor 24 de țări industrializate (G-24),
având în vedere că țările membre ale G-24 au decis să sprijine România, în cele ce urmează denumită România, cu o sumă de până la 1 miliard de dolari S.U.A. prin credite pentru balanța de plăți în 1991,
având în vedere că asistența pentru balanța de plăți completează resursele de la F.M.I., Banca Mondială și alte instituții financiare multilaterale,
având în vedere că Regatul Norvegiei este pregătit să satisfacă această cerere și să disponibilizeze pentru România un împrumut (împrumutul pentru balanța de plăți) într-o sumă de 15 milioane dolari S.U.A., cu o durată maximă de 7 ani, într-un mod corelat cu orice acord încheiat între F.M.I. și România și cu acordurile încheiate cu G-24,
având în vedere că Stortingul Norvegian (Parlamentul Norvegiei) a acceptat, la 12 iunie 1991, să garanteze împrumutul pentru balanța de plăți al Norvegiei pentru România,
având în vedere că Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe, în virtutea rezoluției adoptate de Parlament la 18 noiembrie 1991, a autorizat EKSPORTFINANS ca împrumutător al împrumutului pentru balanța de plăți al Norvegiei pentru România,
având în vedere că Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe, în virtutea rezoluției adoptate de Parlament, a acceptat să emită o garanție în favoarea EKSPORTFINANS ca o asigurare pentru acest împrumut pentru balanța de plăți,
având în vedere că aprobarea privind cererea României pentru un aranjament stand-by a fost dată de către F.M.I. la 11 aprilie 1991,
având în vedere că Banca Națională a României, în virtutea legilor românești, poate și a acceptat să acționeze ca agent în privința împrumutului pentru balanța de plăți, pentru și în numele României,
luând în considerare cele de mai sus, EKSPORTFINANS și împrumutatul convin după cum urmează:
Clauza I
Definiții

1.01. În acest acord:

cont înseamnă contul (comercial) cu numărul 36988196 al EKSPORTFINANS la Citybank N.A., Londra, către care vor fi efectuate toate plățile împrumutatului, conform acestui acord;

acord înseamnă prezentul acord de împrumut, împreună cu anexele, chiar amendate sau modificate din când în când;

împrumutul pentru balanța de plăți înseamnă suma de 15 milioane dolari S.U.A. sau orice altă sumă mai mică netrasă în cadrul acestui acord de împrumut de la o dată la alta, și numit în continuare împrumutul;

confirmarea tragerii înseamnă o confirmare, în forma și substanța convenite între împrumutat și EKSPORTFINANS, din partea EKSPORTFINANS către împrumutat, că împrumutul a fost tras;

data tragerii înseamnă data tragerii în cadrul acestui acord, cu toate acestea nu mai târziu de 1 iunie 1992;

cererea de tragere înseamnă o cerere a împrumutatului adresată EKSPORTFINANS, într-o formă convenită de comun acord între împrumutat și EKSPORTFINANS, de a disponibiliza împrumutul;

datorie externă semnifică orice îndatorare, pentru sau de natura banilor împrumutați, contractați sau garantați de către împrumutat care este: (i) denominată într-o valută, alta decât valuta României; sau (ii) apărută sau creată (în orice valută) în afara României;

garanție înseamnă o garanție cerută în mod irevocabil și necondiționat într-o formă și substanță satisfăcătoare pentru EKSPORTFINANS;

garant înseamnă Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe;

data (datele) de plată a dobânzii înseamnă fiecare 16.06 și 16.12, date care sunt scadente pentru plată de către împrumutat, conform acestui acord, primul termen fiind 16.06.1992, iar ultimul termen la data rambursării;

perioada dobânzii înseamnă fiecare perioadă, de la și incluzând o dată a plății dobânzii, dar excluzând următoarea dată de plată a dobânzii.

Cu toate acestea, prima perioadă a dobânzii va fi de la și inclusiv data tragerii, dar excluzând prima dată de plată a dobânzii.

În cazul unei perioade de dobândă de mai puțin de 6 (șase) luni, rata L.I.B.O.R. va fi determinată de EKSPORTFINANS la discreția sa fie cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de data tragerii, fie chiar la data tragerii;

L.I.B.O.R. înseamnă media cotației London Inter-Bank Offered Rate pentru valuta și perioada dobânzii relevante în conformitate cu pagina L.I.B.O. de pe Serviciul Piețelor Banilor Reuter (sau orice alte pagini care ar putea înlocui pagina L.I.B.O. la acel serviciu) la sau în jur de, dar nu înainte de 11.00 a.m. timpul Londrei, cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de o asemenea perioadă de dobândă și rotunjită în sus până la procentajul cel mai apropiat de 1/16%. Dacă asemenea cotații nu sunt disponibile, o rată variabilă alternativă va fi determinată de EKSPORTFINANS;

data rambursării înseamnă ziua calendaristică în care se constituie o perioadă de 7 (șapte) ani calculată de la data tragerii;

U.S.D. înseamnă orice ofertă în orice moment legală pentru plata în Statele Unite ale Americii.

Clauza a II-a
Tragere; condiții prealabile

2.01. În cadrul a 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea cererii de tragere, dar întotdeauna depinzând de îndeplinirea tuturor condițiilor din paragraful 2.02 de mai jos, EKSPORTFINANS va efectua tragerea împrumutului către agent, în contul împrumutatului, la data tragerii și va transmite către agent, în contul împrumutatului, confirmarea tragerii.

2.02. Nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data tragerii, EKSPORTFINANS trebuie să fi primit următoarele, în mod satisfăcător pentru ea:

a) o confirmare semnată în mod corespunzător de către împrumutat din care să rezulte că analiza evoluțiilor economice și politice, realizată de F.M.I. și datată 15 august 1991, a dovedit respectarea criteriilor cantitative stipulate în aranjamentul stand-by sau că s-au convenit noi aranjamente;
b) o autorizație emisă de Primul-ministru al Guvernului României prin care Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat în mod corespunzător să negocieze, să semneze și să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a se angaja în cadrul acestui acord în numele României;
c) garanția din partea garantului, emisă în mod corespunzător în deplină putere și efectivitate;
d) cererea de tragere;
e) un aviz juridic din partea ministrului justiției al Guvernului României, într-o formă și substanță satisfăcătoare EKSPORTFINANS.

Cu condiția ca nici o schimbare materială să nu fi intervenit de la data acestui acord și care, în opinia EKSPORTFINANS, după o comunicare cu împrumutatul, ar putea fi de natură să prejudicieze material capacitatea împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile de plată, în cadrul prezentului acord.

Clauza a III-a
Dobânda

3.01. Rata dobânzii.

Împrumutatul va plăti dobânda pentru perioada de dobândă corespunzătoare, la o rată anuală L.I.B.O.R. la dolari S.U.A. pentru 6 (șase) luni plus 25 puncte de bază.

Dobânda este calculată semestrial, pentru perioada anterioară, pe baza numărului de zile scurse și a unui an de 360 zile.

3.02. EKSPORTFINANS va notifica împrumutatului rata dobânzii pentru fiecare perioadă de dobândă relevantă.

3.03. Dobânda aferentă plăților întârziate.

Dacă o plată nu este efectuată la scadență, dobânda va fi plătită de către împrumutat asupra oricărei sume restante de la data scadenței, până la data plății efective, la nivelul cel mai înalt între: (i) o rată de dobândă care depășește cu 1 (un) punct procentual rata plătibilă de către împrumutător pentru finanțarea sumei restante, calculată pe o bază zilnică; și (ii) o rată a dobânzii care depășește cu 1 (un) punct procentual rata dobânzii aplicabilă creditului la data scadentă.

Dobânda asupra plăților restante va fi calculată și compusă lunar pentru perioada anterioară și va fi plătită simultan cu plata sumei restante, în baza numărului de zile de întârziere și a unui an de 360 zile.

Clauza a IV-a
Rambursare

4.01. Împrumutul va fi rambursat într-o singură tranșă, la data rambursării, în cont.

Clauza a V-a
Plata în avans

5.01. Împrumutatul renunță la orice drept de a plăti în avans împrumutul sau oricare parte a acestuia înainte de data scadenței stabilite.

EKSPORTFINANS poate accepta rambursarea în avans a împrumutului, în totalitatea sa, dar nu parțială, cu condiția compensării oricăror costuri sau cheltuieli legate de efectuarea unei asemenea plați în avans.

Clauza a VI-a
Plăți

6.01. Toate plățile privind dobânzile, capitalul și alte sume plătibile în cadrul prezentului acord vor fi efectuate la valoarea datelor de scadență respective, la datele de plată a dobânzilor și/sau la data rambursării, în dolari S.U.A. în cont, fără o notificare prealabilă din partea lui EKSPORTFINANS.

Locul plății poate fi modificat prin notificare scrisă către împrumutat cu 10 (zece) zile lucrătoare în prealabil.

6.02. Dacă orice dată de plată a dobânzii și/sau data rambursării nu este o zi lucrătoare la locul plății, plata va fi efectuată cel mai târziu în prima zi lucrătoare după această dată. Cu toate acestea, dacă ziua lucrătoare imediat următoare cade în luna calendaristică următoare, plata va fi efectuată cel mai târziu în ultima zi lucrătoare precedentă.

6.03. Împrumutatul acceptă că nu va face nici o compensare sau reținere la plată din nici un motiv, oricare ar fi acesta, asupra nici unei sume scadente pentru plată. Mai mult, împrumutatul nu va face rețineri asupra sumelor datorate lui EKSPORTFINANS conform acestui acord, pe baza unor plângeri, drepturi de acțiune, drepturi sau cereri față de vreo terță parte.

6.04. Toate plățile vor fi libere de orice restricții și condiții și fără rețineri pentru orice taxe, cheltuieli sau alte speze de orice natură. Dacă este necesar să fie făcută o asemenea reținere, împrumutatul va plăti respectivele sume adiționale, așa cum pot fi necesare în legătură cu orice plată, conform acestui acord, astfel încât EKSPORTFINANS să primească întregile sume datorate conform prezentului acord.

6.05. În plus, împrumutatul va despăgubi pe împrumutător pentru orice pierdere sau cheltuială care poate apare pentru împrumutător ca o consecință a oricărei neîndepliniri a obligațiilor intervenite din partea împrumutatului la plata oricărei sume plătibile în legătură cu prezentul acord, sau în îndeplinirea oricărui alt termen sau condiție prevăzute în acest acord, inclusiv toate pierderile, primele și penalitățile intervenite în lichidarea sau reutilizarea fondurilor procurate pentru a efectua sau a menține împrumutul sau oricare parte a acestuia.

6.06. Orice plată efectuată de către împrumutat, în cadrul prezentului acord, va fi considerată ca fiind efectuată pentru rambursarea mai întâi a costurilor și cheltuielilor, în al doilea rând a dobânzii asupra sumelor ce depășesc termenul de scadență (dacă asemenea sume există), în al treilea rând a altor dobânzi și în al patrulea rând a capitalului.

Clauza a VII-a
Costuri și cheltuieli

7.01. Împrumutătorul va plăti 20.000 dolari S.U.A. reprezentând toate costurile și cheltuielile EKSPORTFINANS, sumă care va deveni scadentă la data tragerii și cu care suma tragerii va fi diminuată în mod corespunzător.

Clauza a VIII-a
Contul de evidență

8.01. EKSPORTFINANS va deschide și va menține în evidențele sale și în numele împrumutatului, cont (conturi) de evidență (cont (conturi) de evidență) după cum urmează:

(i) Un cont de evidență care va fi debitat cu toate sumele dobânzilor care urmează a fi plătite de către împrumutat și care se va credita cu toate plățile dobânzilor efectuate de împrumutat;
(ii) Un cont de evidență care se va debita cu împrumutul care urmează a fi rambursat de către împrumutat și care se va credita cu suma în fapt plătită de împrumutat.

8.02. Cu excepția erorilor evidente, conturile de evidență vor constitui evidența doveditoare a sumelor datorate periodic EKSPORTFINANS în legătură cu capitalul sau/și dobânda conform prezentului acord.

Clauza a IX-a
Comunicări

9.01. Împrumutatul se obligă ca atât timp cât orice sumă este încă nerambursată în cadrul acestui acord:

(i) să informeze prompt EKSPORTFINANS, în scris, asupra oricărei împrejurări care, în opinia sa rezonabilă, ar putea să afecteze în mod contrar capacitatea sa de a-și îndeplini integral obligațiile care îi revin în cadrul acestui acord;
(ii) să transmită o notificare scrisă către EKSPORTFINANS în legătură cu orice eveniment care ar constitui un caz de neîndeplinire a obligațiilor în cadrul prezentului contract, așa cum este specificat în clauza a XI-a a prezentului acord, împreună cu o declarație stabilind faptele și circumstanțele unui asemenea eveniment și pașii făcuți sau care urmează a fi făcuți de către împrumutat în legătură cu aceasta;
(iii) să furnizeze garantului acele informații scrise privitoare la poziția economică, financiară și statistică a împrumutatului, pe care, din când în când, garantul le solicită în mod rezonabil;
(iv) să nu creeze nici o sarcină asupra activelor sau veniturilor, prezente sau viitoare, ale împrumutatului, în legătură cu nici o datorie externă, prezentă sau viitoare, a împrumutatului, dacă obligația de plată a împrumutatului, conform prezentului acord, nu este asigurată în favoarea lui EKSPORTFINANS prin aceeași sarcină sau, la opțiunea împrumutatului, prin alte asemenea garanții pe care EKSPORTFINANS le poate stabili ca fiind acceptabile.
Clauza a X-a
Garanții

10.01. Împrumutatul garantează și se obligă ca, atât timp cât orice sumă a mai rămas de rambursat în cadrul prezentului acord, toate obligațiile sale în cadrul prezentului acord vor constitui, în orice ocazie, obligații directe, necondiționate și generale ale împrumutatului și subiect al clauzei 9.01 (iv) situându-se în orice moment pari passu, în toate privințele, cu orice alte datorii externe negarantate și fără nici o altă preferință, una față de celelalte.

Clauza a XI-a
Cazuri de neîndeplinire a obligațiilor

11.01. Dacă oricare dintre următoarele evenimente vor interveni, EKSPORTFINANS, la discreția sa, poate înceta toate sau oricare din obligațiile sale în cadrul acestui acord și poate declara împrumutul imediat scadent și rambursabil, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume plătibile, în cadrul prezentului acord, după cum urmează:

(i) împrumutatul nu rambursează la scadență, în conformitate cu prevederile acestui acord, capitalul sau dobânda, sau orice alte sume plătibile în cadrul prezentului acord;
(ii) orice nerespectare, sau, dacă oricare garanție, reprezentare, declarație, acțiune sau înțelegere care este făcută de către împrumutat în cadrul acestui acord sau care este cuprinsă în orice certificat, declarație sau notificare furnizată de sau în numele împrumutatului, în legătură cu acest acord se dovedește a fi sau este discutabilă din punct de vedere al caracterului angajant, incorectă sau de natură a induce în eroare;
(iii) obligațiile împrumutatului din prezentul acord, pentru orice motiv, devin discutabile din punct de vedere al caracterului angajant sau executoriu împotriva sa;
(iv) cu excepția obligațiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile cu fostele țări membre C.A.E.R., împrumutatul întârzie la rambursarea sau îndeplinirea obligațiilor legate de oricare altă datorie externă pentru sau de natura banilor împrumutați (inclusiv, în fiecare caz, o obligație sub incidența unei garanții, ipoteci sau sarcini);
(v) cu excepția obligațiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile cu fostele țări membre C.A.E.R., împrumutatul nu va fi în general în stare să plătească datoriile sale externe atunci când ele sunt scadente sau, legat de datoriile sale externe, va fi pus în situația de a încheia orice aranjament sau propuneri cu sau în beneficiul unuia sau mai multor creditori externi ai săi sau va declara sau impune un moratoriu asupra plății datoriei externe a sa sau asumată de el.
Clauza a XII-a
Notificări și corespondență

12.01. Toate notificările în legătură cu acordul vor fi valide dacă vor fi transmise către:

EKSPORTFINANS:

A/S EKSPORTFINANS
P. O. Box 1601, Vika 0119 OSLO 1, NORVEGIA
Telex: 78213 exfin n
Telefax: +472 832237
Telefon: +472 830100

Împrumutatul:

Ministerul Economiei și Finanțelor
str. Apolodor nr. 17, București, ROMÂNIA
Telex: 11 239 MIFIN R
Telefax: +40 0 311888
Telefon: +40 0 312039

Garantul:

Ministerul Regal Norvegian al Afacerilor Externe
P. O. Box 8114, Dep. 0032 OSLO 1
Telex: 74 004 noreg n
Telefax: +472 349580/349581
Telefon: +472 343600/349090

Agentul:

Banca Națională a României
str. Lipscani nr. 25, București, ROMÂNIA
Telex: 111 36 BN BUC R
Telefax: +40 0 145910
Telefon: +40 0 140560

Notificările asupra ratei dobânzii pentru fiecare perioadă de dobândă relevantă vor fi transmise prin fax sau telex. Alte notificări vor fi transmise prin poșta înregistrată. În caz de urgență, ele pot fi transmise prin fax sau telex și confirmate conform celor de mai sus. Notificările devin efective o dată cu primirea scrisorii, telexului sau a faxului.

12.02. Împrumutatul și EKSPORTFINANS se vor informa, în mod prompt, asupra oricăror schimbări în adresa lor specificată în secțiunea 13.01 de mai jos[2].

12.03. Fiecare document, certificat și declarație referitoare la acest acord sau care urmează a fi transmise mai jos de către împrumutat vor fi în limba engleză.

12.04. Orice mesaj, declarație (orală sau în scris), scrisoare sau orice altă formă de document (toate fiind considerate notificări), trimise și semnate de către împrumutat și/sau agent, pot fi considerate de EKSPORTFINANS - fără a fi obligată să facă alte cercetări - ca fiind o notificare adevărată, validă și angajantă din partea împrumutatului.

Clauza a XIII-a
Lege guvernantă și jurisdicție

13.01. Acest acord va fi guvernat, constituit și interpretat în conformitate cu legile Regatului Norvegiei.

13.02. Împrumutatul, în mod irevocabil, se supune jurisdicției non-exclusive a Curții Districtuale din Oslo, Norvegia.

13.03. Împrumutatul, prin prezenta, desemnează Ambasada României, Oscarsgate 51, 0258 Oslo, ca mijlocitor al împrumutatului, să primească pentru și în numele său serviciile de urmărire. Dacă pentru orice motiv agentul mijlocitor încetează să mai acționeze în această calitate, împrumutatul va notifica prompt EKSPORTFINANS și în cadrul a 30 de zile va numi un agent mijlocitor înlocuitor, acceptabil de către EKSPORTFINANS; nimic din cele incluse aici nu va afecta dreptul de a urmări prin orice alt mijloc prevăzut de lege.

13.04. Împrumutatul renunță prin prezenta, în mod irevocabil, la orice imunitate suverană la care el sau activele sale sunt sau pot deveni îndrituite în legătură cu acest acord.

Clauza a XIV-a
Prevederi diverse
Cesionare

14.01. EKSPORTFINANS va avea în orice moment dreptul să cesioneze toate drepturile sale, în cadrul prezentului acord, parțial sau în totalitate, numai către garant. EKSPORTFINANS va notifica împrumutatul, în scris, asupra unei asemenea cesionări, de îndată ce acest lucru este posibil.

Derogări, drepturi cumulative

14.02. Nici o omisiune și nici o întârziere în exercitarea oricărui drept, autoritate sau privilegiu din partea EKSPORTFINANS, în cadrul prezentului acord, sau referitoare la împrumut, nu va fi interpretată ca fiind o derogare de la acesta și, de asemenea, nici o exercitare parțială a vreunui drept, autoritate sau privilegiu nu va împiedica nici o altă exercitare în legătură cu acesta, sau exercitarea oricărui alt drept, autoritate sau privilegiu.

Drepturile și remedierile conținute în prezentul acord nu exclud nici un alt drept sau remedii prevăzute de lege.

Amendamente

14.03. Acest acord nu poate fi amendat altfel decât printr-un instrument scris semnat de/în numele ambelor părți la prezentul acord.

Intrare în vigoare și efectivitate

14.04. Acest acord va intra în vigoare la data ratificării lui de către Parlamentul României și va rămâne în deplină valabilitate și efectivitate până când întreaga sumă datorată prin prezentul acord va fi fost plătită în întregime.

Drept pentru care părțile, acționând prin reprezentanții lor în mod corespunzător autorizați, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor, respectiv la 17 martie 1992, la data și anul menționate mai sus, la început.

Acest acord este întocmit în 3 (trei) exemplare în limba engleză, câte un exemplar pentru fiecare dintre părțile de mai jos.

17 martie 1992

ROMÂNIA
legal reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin:
George Danielescu,
ministrul economiei și finanțelor
A/S EKSPORTFINANS
(Norskebankers finansierings-og eksportkredittinstitut)
Johansen Tor,
președinte
Banca Națională a României
legal reprezentată de
Mugur Isărescu,
guvernator
  1. Traducere.
  2. Nota civvic.ro: Probabil eroare în original; în loc de „... în secțiunea 13.01 de mai jos” ar fi trebuit „... în secțiunea 12.01 de mai sus”.