autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Națională a României și FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Națională a României și FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda, în valoare de 10 milioane dolari S.U.A., încheiat la Helsinki la 17 martie 1992.


[modificare] Acord de împrumut[1]

Încheiat între România (în continuare numită împrumutat), Banca Națională a României, acționând în calitate de agent al împrumutatului (în continuare numit agent) și FINNISH EXPORT CREDIT LTD (în continuare numit împrumutător).

Preambul
Având în vedere că Grupul celor 24 a decis, la cererea Guvernului României (în continuare denumit România) să sprijine reformele economice prin susținerea balanței de plăți de către țările membre ale G-24, inclusiv Republica Finlanda (în continuare numită Finlanda); și
având în vedere că Guvernul României și Guvernul Finlandei au negociat un protocol cu privire la un aranjament financiar pentru susținerea programului de reformă economică în România; și
având în vedere că Guvernul Finlandei a cerut împrumutătorului să furnizeze fonduri în favoarea împrumutatului pentru a înlesni finanțarea acestui program de reforme economice; și
având în vedere că Guvernul Finlandei s-a declarat gata să furnizeze o garanție care să asigure necondiționat și irevocabil, ca pe o datorie a sa proprie, plata la timp a capitalului, a dobânzii, a dobânzii pentru plăți restante și a tuturor celorlalte costuri și cheltuieli în modul și în termenii statuați prin prezentul acord; și
având în vedere că împrumutătorul s-a declarat gata să furnizeze fonduri în favoarea împrumutatului în termenii și în condițiile stabilite prin prezentul acord de împrumut,
luând în considerare cele de mai sus, părțile din acest acord de credit au convenit după cum urmează:
Articolul I
Suma creditului și garanția

1. Împrumutătorul convine să acorde un credit (în continuare numit creditul) împrumutatului, și împrumutatul să primească acest credit, în sumă de zece milioane dolari S.U.A. (10.000.000 dolari S.U.A.) în termenii și în condițiile stabilite în acest acord de credit (în continuare numit acordul).

2. Guvernul Finlandei va garanta ca pe propria sa datorie toate obligațiile de plată ale împrumutatului din cadrul acestui acord. Guvernul Finlandei va emite și furniza împrumutătorului o garanție (în continuare numită garanția) cel mai târziu cu 14 zile înainte de data tragerii.

Articolul II
Trageri și condiții prealabile

1. Acest credit va fi acordat de împrumutător împrumutatului într-o singură tranșă în cadrul a 5 (cinci) zile bancare Helsinki și New York, New York de la primirea Biletului la ordin, conform prezentului acord, cu condiția ca toate celelalte condiții în vederea tragerii să fi fost îndeplinite în conformitate cu prezentul acord (în continuare denumită data tragerii). Totuși, împrumutătorul nu va avea nici o obligație să disponibilizeze vreo sumă a creditului după încheierea timpului de lucru, după timpul Finlandei, la data de 1 iunie 1992.

2. Împrumutatul este de acord ca, ca o dovadă suplimentară a obligației sale viitoare, de a rambursa creditul acordat și de a plăti dobânda, de a emite și furniza împrumutătorului Biletul la ordin în forma de comun acord convenită între împrumutat și împrumutător. Data Biletului la ordin va fi data tragerii.

În momentul semnării, Biletul la ordin va constitui o obligație necondiționată și irevocabilă a împrumutatului, ca obligat direct, de plată a sumelor stabilite prin Biletul la ordin, în concordanță cu termenii din acest document. Împrumutatul nu va fi îndreptățit să refuze nici un fel de plată sau să se sustragă de la vreo astfel de plată pe baza faptului că are vreo pretenție, cerere sau drept de acțiune față de împrumutător, agent, Guvernul Finlandei sau orice altă terță parte.

3. Împrumutatul renunță la dreptul de cerere, diligență, protest sau notă de protest.

4. Obligația împrumutătorului de a acorda creditul este condiționată de îndeplinirea de către împrumutat și agent a tuturor obligațiilor și de respectarea următoarelor condiții:

(i) Până la momentul semnării acestui acord, împrumutatul trebuie să fi primit următoarele, într-o formă și un conținut satisfăcătoare:
a) o autorizație în limba engleză emisă de Primul-ministru al Guvernului României prin care Ministerul Economiei și Finanțelor este îndrituit să negocieze, să semneze și să acționeze în cadrul acordului în numele împrumutatului și în care ministrul economiei și finanțelor, domnul George Danielescu, este autorizat să semneze acordul de credit, scrisoarea de înțelegere, Biletul la ordin și toate celelalte documente necesare, în numele României și prin care Banca Națională a României este autorizată să acționeze în calitate de agent al României în toate problemele referitoare la acord.
(ii) În cel mult 30 (treizeci) de zile bancare Helsinki de la data semnării acordului (sau oricare altă dată după aceasta și pe care împrumutătorul o poate accepta) împrumutătorul va fi primit într-o formă și substanță satisfăcătoare pentru el, următoarele:
a) o listă a semnatarilor autorizați ai agentului împreună cu specimenele de semnături ale acestor persoane autorizate să semneze acordul în numele agentului.
(iii) Cu 5 (cinci) zile bancare Helsinki înainte de data tragerii, cel mai târziu, împrumutătorul va fi primit următoarele, fiecare în forma și substanța satisfăcătoare pentru el:
a) Biletul la ordin acceptabil pentru împrumutat în toate privințele și în conformitate cu cele de mai sus; și
b) un aviz juridic, emis de ministrul justiției al Guvernului României într-o formă convenită între împrumutat și împrumutător; și
c) garanția, acceptabilă de către împrumutător, emisă de Guvernul Finlandei.
(iv) Nu există situație de neîndeplinire a obligațiilor în cadrul acordului sau altui document emis privind acordul.
(v) Garanția este în deplină vigoare și efectivitate.
(vi) Aranjamentul stand-by între Fondul Monetar Internațional (numit în continuare F.M.I.) și Guvernul României, din data de 11 aprilie 1991, este în vigoare și împrumutatul și-a îndeplinit obligațiile care decurg din acest aranjament și Memorandumul de înțelegere între Comunitatea Economică Europeană (în continuare denumită C.E.E.) și România și Acordul de împrumut între C.E.E. în calitate de împrumutător și România în calitate de împrumutat și Banca Națională a României în calitate de agent al împrumutatului, ambele semnate la data de 28 noiembrie 1991, sunt în deplină vigoare și efectivitate.
(vii) O notificare a autorităților din Finlanda confirmând acceptarea tragerii.
(viii) O copie a traducerii certificate în limba engleză a ratificării acordului de către Parlamentul României.
Articolul III
Dobândă, costuri și despăgubiri

1. Împrumutatul va plăti în mod irevocabil și necondiționat împrumutătorului dobânda de la data tragerii, pentru orice sumă principală încă nerambursată, conform acordului, dobândă care este zero virgulă cincizeci la sută (0,50%) pe an peste London Interbank Offered Rate (L.I.B.O.R.) așa cum este stabilită în prezentul acord.

2. L.I.B.O.R. înseamnă rata determinată de către împrumutător pentru fiecare perioadă de dobândă, reprezentând media aritmetică a ratelor publicate sau raportate de Reuter's Limited (prin intermediul Serviciului Reuter Monitor cu referire la pagina ecranului denumită L.I.B.O. sau echivalentul succesor unei asemenea pagini) pentru 6 (șase) luni la depozitele pentru dolari S.U.A. la ora 11.00 a.m. ora Londrei în ziua care este cu 2 (două) zile lucrătoare londoneze înainte de începerea perioadei de dobândă relevante.

Dacă L.I.B.O.R. nu poate fi determinat așa cum este stabilit mai sus, împrumutătorul va determina o rată de substituire prin obținerea unor asemenea rate care să reflecte costurile de finanțare ale împrumutătorului.

Dobânda va fi rotunjită în sus până la valoarea cea mai apropiată, cu patru zecimale. Toate sumele folosite în sau rezultate din asemenea calcule vor fi rotunjite în sus până la două zecimale.

3. Dobânda se va acumula de la o zi la alta și va deveni scadentă și plătibilă semestrial de către împrumutat. Prima asemenea plată va fi efectuată la 6 (șase) luni de la data tragerii.

4. În cazul în care împrumutatul nu va putea să plătească în întregime la data scadenței orice sumă a capitalului sau orice altă sumă scadentă, conform prezentului acord, împrumutatul va plăti dobânda asupra unei asemenea sume neplătite la o rată anuală de dobândă care va fi rata determinată de împrumutător la discreția sa și bazată pe costurile de refinanțare ale împrumutătorului pe piață, aplicabile pentru finanțarea sumei întârziate la plată, plus unu virgulă cincizeci la sută (1,50%) pe an, dar cu toate acestea, nu mai puțin decât rata pentru suma întârziată la plată a perioadei precedente de dobândă, plus unu virgulă cincizeci la sută (1,50%) pe an, calculată de la data în care asemenea sume întârziate devin scadente și plătibile și incluzând data actuală de plată. O asemenea dobândă va fi plătită așa cum este specificată de împrumutător.

5. Dobânda și dobânda asupra sumelor întârziate la plată vor fi calculate pe baza numărului efectiv de zile scurse și a unui an de 360 de zile.

6. Împrumutatul va plăti în mod irevocabil și necondiționat împrumutătorului un comision de contract și anume zece mii dolari S.U.A. (10.000 dolari S.U.A.). Acest comision devine scadent la data tragerii și suma trasă va fi redusă cu acest comision.

7. Toate costurile, spezele și cheltuielile în legătură cu achiziționarea și executarea avizelor juridice, precum și toate declarațiile viitoare pe care împrumutătorul le poate cere în mod rezonabil, din când în când, în legătură cu acordul, Biletul la ordin și/sau orice alt document solicitat prin prezentul acord vor fi suportate de împrumutat.

8. Împrumutatul va despăgubi pe împrumutător pentru orice pierdere sau cheltuială decurgând dintr-o greșeală a sa privind plata oricăror sume datorate sau privind îndeplinirea termenilor și condițiilor din acest acord, incluzând pierderi, prime sau penalizări datorate lichidării sau refolosirii fondurilor primite pentru a realimenta sau menține creditul sau o parte a acestuia.

Articolul IV
Rambursarea

1. Împrumutatul va rambursa creditul în mod irevocabil și necondiționat în 4 (patru) tranșe egale, consecutive, semestriale și va plăti dobânda acumulată, dobânda restantă și orice alte sume datorate și plătibile în concordanță cu prevederile prezentului acord. Prima tranșă a creditului va fi scadentă la data în care se împlinesc cinci ani și jumătate (5,5 ani) de la data tragerii și fiecare tranșă succesivă va fi scadentă și plătibilă semestrial după aceea. Ultima tranșă a creditului va fi scadentă la data care este 7 (șapte) ani de la data tragerii.

Articolul V
Plăți

1. Toate plățile privind capitalul, dobânda, taxele și alte sume plătibile împrumutătorului vor fi făcute integral la data scadenței în valuta creditului și în fonduri imediat disponibile în contul împrumutătorului nr. 544-0-28204 la Manufecture's Hanover Trust Company în New York, New York sau la alte bănci după cum se specifică în scris de către împrumutător împrumutatului.

2. Împrumutatul nu va fi îndreptățit să deducă sau să anuleze vreuna din sumele datorate sau presupuse a fi datorate împrumutătorului din nici o sumă datorată de împrumutat împrumutătorului.

3. Împrumutatul este de acord să nu emită nici o contra pretenție și să nu suspende plățile pentru nici un motiv. Astfel, împrumutatul nu va opri sau amâna plata niciunei sume datorate împrumutătorului în cadrul acestui acord, sub motivul că are vreo reclamație, vreun drept sau o cerere către împrumutător, agent, Guvernul Finlandei sau oricare altă parte, sau pe baza vreunei divergențe sau reclamații către oricare din părțile enumerate mai sus.

4. Toate plățile efectuate de către împrumutat vor fi în fonduri liber convertibile și transferabile, negrevate de rețineri de natura taxelor, impozitelor, taxelor documentare sau altor astfel de sume. Dacă împrumutatul este obligat în prezent sau în viitor să facă astfel de rețineri, în conformitate cu legislația din țara sa, el se obligă să le plătească astfel încât împrumutătorul să primească toate sumele care i se datorează conform acestui acord.

5. Fiecare sumă primită sau recuperată de către împrumutător conform acestui acord va fi utilizată pentru plata unor astfel de sume pe care împrumutătorul le poate determina la propria sa discreție.

6. Dacă data pentru orice plată nu este o zi bancară în New York, New York, atunci următoarea zi bancară succesivă New York, New York va fi considerată ca dată scadentă și o asemenea prelungire a timpului va fi inclusă în calculul oricărei dobânzi sau comision scadent la acea dată, cu condiția ca totuși, dacă data respectivă va cădea într-o zi calendaristică a lunii următoare, atunci ziua bancară New York, New York imediat precedentă să fie utilizată.

Articolul VI
Cazuri de neîndeplinire a obligațiilor

1. Împrumutătorul poate, prin notificare scrisă adresată împrumutatului, agentului sau ambasadei, să declare suma de capital a creditului imediat scadentă și plătibilă, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume plătibile conform prezentului acord dacă:

(i) împrumutatul nu reușește să plătească în totalitate orice tranșă a capitalului sau dobânzii sau orice alte sume plătibile împrumutătorului atunci când acestea sunt scadente; sau
(ii) împrumutatul sau agentul nu reușesc să execute sau să îndeplinească oricare condiție sau obligație asumată conform prezentului acord; sau
(iii) împrumutatul sau agentul nu își pot îndeplini obligațiile de plată sau alte obligații în legătură cu orice acord prezent sau viitor încheiat cu împrumutătorul, cu țările membre ale G-24 sau cu F.M.I.; sau
(iv) pentru orice motiv, oricare ar fi acesta, obligațiile împrumutatului, rezultând din acest acord, sunt considerate a nu mai fi obligatorii și aplicabile în relația cu împrumutătorul; sau
(v) cu excepția obligațiilor ce decurg în legătură cu conturile de cliring în ruble transferabile cu fostele țări membre C.A.E.R., împrumutatul sau agentul vor fi în general în imposibilitate de a plăti datoriile lor externe sau vor încheia orice acord sau înțelegere cu sau în beneficiul creditorilor lor externi, sau vor declara sau vor impune un moratoriu asupra plații datoriei lor externe asumate sau garantate de către ei.

2. Împrumutătorul poate dar nu este obligat să își exercite drepturile sale conform acestui articol și, de asemenea, le poate exercita pe acestea numai parțial, fără a prejudicia în viitor exercitarea unor asemenea drepturi.

3. Împrumutatul se angajează prin prezentul acord să ramburseze toate costurile rezonabile, spezele și cheltuielile de orice natură solicitate de împrumutător, ca o consecință a unei neîndepliniri a obligațiilor de către împrumutat, inclusiv costul nerealizării oricăror aranjamente de finanțare; aceste costuri vor fi stabilite de către împrumutător, la propria sa discreție.

Articolul VII
Notificări

Toate notificările în legătură cu acordul vor fi valabile, dacă vor fi trimise către oricare dintre următorii:

Împrumutatul: România

În atenția: Ministerului Economiei și Finanțelor, Direcția generală a relațiilor financiare internaționale
Adresa: str. Apolodor nr. 17, București, România
Telex: 11 239 MIFIN R
(Numai spre informare):
Telefax: 990-40-0-31 18 88
Telefon: 990-40-0-31 20 39

sau agentul: Banca Națională a României

În atenția: Direcției de relații internaționale
Adresa: str. Lipscani nr. 25, București, România
Telex: 111 36 BN BUC R
(Numai spre informare):
Telefax: 990-40-0-14 59 10
Telefon: 990-40-0-14 05 60

sau la Ambasada: Ambasada României

În atenția:
Adresa: Stenback.k. 24, 00250 Helsinki, Finlanda
(Numai spre informare):
Telefax
Telefon: 990-358-0-413 624

Împrumutătorul: FINNISH EXPORT CREDIT LTD

În atenția: Administrării creditelor
Adresa (strada): Etelaesplanadi 8, Helsinki, Finland
Adresa poștală: P.O. Box 123, SF 00131, Helsinki, Finland
Telex: 121 893 fec sf.
(Numai spre informare):
Telefax: Helsinki 131 17390/174 819
Telefon: Helsinki 131 171.

Toate notificările, solicitările și cererile vor fi considerate a fi fost date sau făcute la timpul potrivit, dacă au fost expediate prin telex și răspunsul de la stația de primire a fost recepționat, sau dacă au fost expediate prin poștă, la momentul primirii, cu excepția cazului când în acord nu se prevede altfel.

Părțile se vor informa prompt asupra oricărei schimbări în adresele lor specificate mai sus.

Articolul VIII
Diverse

1. Împrumutatul și agentul convin prin prezentul acord și se angajează ca până ce toate sumele ce fac obiectul acordului vor fi deplin achitate, creditul va primi cel puțin un tratament egal în toate privințele (inclusiv, dar nu limitat de rambursări anticipate și garanții) cu toate aranjamentele financiare pentru sprijinirea programului de reformă economică în România de către C.E.E., F.M.I. și/sau țările membre ale G-24.

2. Dacă una din prevederile acordului, pentru orice motiv ce s-ar putea ivi, nu este legală sau nu este legal obligatorie, celelalte prevederi nu vor fi afectate.

3. Preambulul, ca și avizul juridic și Biletul la ordin, odată puse în aplicare, formează parte integrantă a acordului.

Articolul IX
Lege guvernantă și jurisdicție

1. Acordul va fi guvernat, constituit și interpretat în acord cu legile Finlandei.

2. Împrumutatul se supune irevocabil jurisdicției non-exclusive a Curții de Justiție din Helsinki, Finlanda.

3. Împrumutătorul va fi liber pe viitor să aplice drepturile sale contra împrumutatului în orice curte de justiție sau autoritate potrivită în România sau în orice altă țară în care împrumutatul poate avea unele active, iar împrumutătorul renunță irevocabil și necondiționat, în legătură cu sine sau cu proprietatea bunurilor sale, la orice imunitate la care este sau poate deveni îndreptățit, pe baza suveranității, ori altfel, datorită jurisdicției și execuției legate de orice acțiune sau proceduri, determinate în oricare dintre mai sus menționatele curți și autorități, legate de acest acord.

4. Împrumutătorul desemnează și stabilește Ambasada României, Stenbackink, 24, 00250 Helsinki, ca oficiu de legătură, pentru a primi pentru și în numele său servicii de procedură. Dacă pentru orice motiv agentul de procedură încetează de a mai acționa în această calitate, împrumutatul va înștiința prompt împrumutătorul și în cadrul a 30 de zile va numi un agent mijlocitor de înlocuire, în mod rezonabil acceptabil de către împrumutător.

Articolul X
Cesionare

1. Împrumutătorul poate în orice moment să cesioneze orice parte a drepturilor sale și/sau a obligațiilor sale conform prezentului acord, Guvernului Finlandei sau oricărei autorități guvernamentale sau agenții în Finlanda. Pentru orice alte cesionări este necesar consimțământul scris prealabil al împrumutatului, consimțământ care nu va fi refuzat în mod nerezonabil.

Articolul XI

1. Acest acord poate fi amendat numai în scris și întărit de semnăturile părților prezentului acord.

Articolul XII
Intrarea în vigoare

1. Prezentul acord de împrumut va intra în vigoare la data ratificării sale de către Parlamentul României.

2. Prezentul acord de împrumut a fost întocmit în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare din părțile de față.

Drept pentru care, părțile au semnat astăzi prezentul acord, pentru a fi pus în aplicare în mod corespunzător de către reprezentanții lor autorizați.

Semnat la Helsinki la data de 17 martie 1992.

ROMÂNIA
Dl. George Danielescu,
ministrul economiei și finanțelor
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Dl. Mugur Isărescu,
guvernator
FINNISH EXPORT CREDIT LTD.
Dl. Antti Lehtinen,
director general Finnish Export Credit Ltd.
D-na Markku Vuoristo,
director Finnish Export Credit Ltd.
  1. Traducere.