autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere amicală și cooperare dintre România și Republica Franceză
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
 • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Tratatul de înțelegere amicală și cooperare dintre România și Republica Franceză, încheiat la Paris la 20 noiembrie 1991.


[modificare] Tratat de înțelegere amicală și cooperare între România și Republica Franceză

România și Republica Franceză:
 • bazându-se pe relațiile tradiționale de prietenie și pe afinitățile de cultură și civilizație existente între popoarele celor două state,
 • ținând seama de voința României de a crea o societate nouă și democratică, obiectiv pe care Franța îl sprijină și pe care îl privește cu deosebită simpatie,
 • dorind să dezvolte cooperarea între cele două state în domeniile politic, economic și cultural,
 • convinse de necesitatea de a întări solidaritatea europeană, pe baza respectării valorilor universale de libertate, democrație și dreptate,
 • reafirmând fidelitatea statelor lor față de obligațiile care decurg din dreptul internațional și din Carta Națiunilor Unite,
 • confirmând angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și conștiente de importanța hotărârilor adoptate cu prilejul reuniunii de la Paris a șefilor de stat și de guvern ai țărilor membre ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa,
 • hotărâte să-și aducă contribuția la depășirea definitivă a divizării Europei,
 • ținând seama de competențele Comunităților Europene și de perspectivele evoluției acestora către o uniune politică și considerând că întărirea lor este de primă importanță pentru edificarea unei Europe unite și solidare,
 • au hotărât să întărească relațiile lor de înțelegere și prietenie și, în acest scop, au convenit cele ce urmează:
Articolul 1

1. România și Republica Franceză se angajează să stabilească între ele o cooperare exemplară în toate domeniile, pe baza respectului, înțelegerii și încrederii reciproce, conform principiilor enunțate în Actul final de la Helsinki și în Carta de la Paris. 2. Părțile vor încheia, atunci când va fi necesar, alte acorduri și aranjamente pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului tratat.

Articolul 2

1. România și Republica Franceză vor acționa pentru crearea unei Europe pașnice și solidare.

În această perspectivă, ele vor dezvolta cooperare lor politică, economică și culturală, atât pe plan bilateral, cât și multilateral; ele vor acționa pentru ca Europa să evolueze spre o comunitate de drept și democrație, putând lua forma unei confederații.

2. Republica Franceză se angajează să favorizeze dezvoltarea și aprofundarea relațiilor dintre România și Comunitățile Europene.

În acest scop, ea va sprijini încheierea unui acord de asociere între România și Comunitățile Europene.

3. Angajamentele la care subscrie Republica Franceză în acordurile bilaterale româno-franceze respectă competențele Comunităților Europene și dispozițiile hotărâte de către instituțiile acestora.

Articolul 3

România și Republica Franceză vor colabora la menținerea păcii și întărirea securității în Europa, pentru a stabili în această zonă un spațiu de pace, de securitate și de cooperare.

În cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ele vor acționa pentru întărirea stabilității și încrederii pe continentul nostru și pentru continuarea unui proces echilibrat de dezarmare convențională.

Ele își aduc contribuția la crearea și buna funcționare a unor structuri și mecanisme de natură să întărească procesul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, îndeosebi în ce privește reglementarea pașnică a diferendelor și prevenirea conflictelor.

Articolul 4

1. România și Republica Franceză vor organiza consultări regulate, la niveluri corespunzătoare, asupra relațiilor lor bilaterale și asupra problemelor internaționale de interes reciproc, în special asupra problemelor fundamentale privind securitatea și cooperarea în Europa.

Întâlniri la nivelul cel mai înalt vor fi organizate pe baza acordului dintre părți.

Miniștrii afacerilor externe, care urmăresc punerea în aplicare, în ansamblu, a prezentului tratat, se vor întâlni cel puțin o dată pe an. Reuniuni de lucru între reprezentanți ai ministerelor afacerilor externe se vor ține cel puțin o dată pe an.

2. România și Republica Franceză hotărăsc să-și acorde ajutor reciproc pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. În mod deosebit, Franța va acorda sprijinul său României în eforturile urmărind edificarea unei societăți democratice.

Articolul 5

Ținând seama de schimbările fundamentale intervenite în Europa în materie de securitate și, în mod deosebit, de încetarea situației de confruntare, România și Republica Franceză vor dezvolta și adânci relațiile lor pe plan militar și vor proceda în mod regulat la schimburi de vederi asupra concepțiilor lor în domeniul politic și militar.

Ele vor favoriza în acest scop contactele și cooperarea între ministere și instituții competente.

Articolul 6

În cazul în care va apărea, îndeosebi în Europa, o situație care, după părerea uneia dintre părți, ar crea o amenințare împotriva păcii, o încălcare a păcii, sau ar pune în pericol interesele sale majore de securitate, această parte poate cere celeilalte părți să aibă loc, fără întârziere, consultări între ele în problema respectivă.

Părțile se vor strădui să armonizeze, pe cât posibil, punctele lor de vedere și să găsească o poziție comună asupra mijloacelor de a depăși această situație.

Articolul 7

Conform dreptului internațional și dispozițiilor Cartei Națiunilor Unite, părțile reafirmă atașamentul lor față de menținerea păcii și securității și se angajează să acționeze pentru reglementarea pașnică a diferendelor.

Articolul 8

1. România și Republica Franceză se angajează să aprofundeze cooperarea lor economică și să creeze, în acest scop, un climat favorabil.

Părțile recunosc importanța unei astfel de cooperări, în special pentru punerea în practică a reformelor economice în România și în perspectiva creării unui ansamblu european.

2. Fiecare parte se va strădui să amelioreze condițiile de activitate a întreprinderilor celeilalte părți pe teritoriul său. Părțile vor încuraja investițiile directe, precum și crearea de întreprinderi mixte.

3. Comisia mixtă interguvernamentală de cooperare economică, științifică și tehnică va contribui la întărirea cooperării în domeniile aflate în competența sa, în special în domeniile industrial și tehnologic.

4. Părțile vor depune eforturi să coopereze pe plan bilateral și în cadrul european, pentru dezvoltarea și modernizarea ansamblului infrastructurilor, în special în domeniile comunicațiilor, transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

5. Părțile vor dezvolta cooperarea lor în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului.

6. Părțile vor coopera, ținând seama de interesele lor reciproce și în legătură cu alte state, în cadrul instituțiilor economice și financiare multilaterale, în special Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.

Articolul 9

1. România și Republica Franceză, dorind să contribuie la crearea unui spațiu cultural european deschis tuturor popoarelor continentului, vor dezvolta cooperarea lor în domeniile științei, tehnicii, educației și culturii, acordând o importanță deosebită acțiunilor de formare a cadrelor, cu precădere în domeniul gestiunii economice.

2. Părțile vor încuraja dezvoltarea studierii limbii române în Franța și limbii franceze în România.

3. Părțile vor contribui la dezvoltarea relațiilor dintre instituțiile de învățământ superior, încurajând schimburile și contactele directe între profesori, cercetători și studenți, precum și elaborarea de proiecte științifice comune coerente cu programele europene corespunzătoare.

4. Părțile vor favoriza cooperarea pedagogică și relațiile între instituțiile școlare.

5. Pentru a asigura o mai bună cunoaștere între popoarele român și francez, părțile vor sprijini dezvoltarea schimburilor culturale și artistice. Ele vor favoriza cooperarea în domeniul mijloacelor de informare, precum și difuzarea cărților și presei din țara parteneră.

6. România și Republica Franceză vor încuraja contactele între cetățenii celor două state, în special schimburile între tineri români și francezi.

7. Fiecare parte va acorda sprijinul său activităților institutelor sau centrelor culturale ale celeilalte părți.

Articolul 10

România și Republica Franceză vor depune eforturi pentru a extinde cooperarea lor în domeniul esențial al protecției mediului înconjurător.

Părțile vor dezvolta cooperarea lor pentru prevenirea catastrofelor naturale și a riscurilor tehnologice și pentru eliminarea consecințelor lor.

Articolul 11

România și Republica Franceză vor favoriza cooperarea între parlamentele și parlamentarii celor două state.

Articolul 12

1. România și Republica Franceză vor încuraja cooperarea descentralizată, cu respectarea obiectivelor definite prin prezentul tratat.

2. În același spirit, părțile vor facilita cooperarea între organizațiile politice, sociale și sindicale din cele două țări.

Articolul 13

România și Republica Franceză vor intensifica cooperarea lor în domeniul juridic și administrativ.

Articolul 14

1. România și Republica Franceză vor lărgi cooperarea lor în domeniul consular.

2. Părțile vor crea condițiile corespunzătoare pentru îmbunătățirea circulației cetățenilor lor între cele două state.

Articolul 15

România și Republica Franceză vor coopera în lupta împotriva terorismului, a traficului de stupefiante, precum și a exportului ilegal de bunuri culturale și, în general, împotriva criminalității organizate.

Articolul 16

Dispozițiile prezentului tratat nu afectează cu nimic angajamentele părților față de state terțe și nu sunt îndreptate împotriva nici unuia dintre ele.

Articolul 17

1. Prezentul tratat va fi supus ratificării și va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimului instrument de ratificare.

2. Prezentul tratat se încheie pe un termen de 10 ani. Valabilitatea lui va fi prelungită prin tacită reconducțiune, din 5 în 5 ani, cu excepția cazului când una dintre părți notifică celeilalte părți, în scris, cu un preaviz de un an înainte de expirarea termenului de valabilitate în curs, hotărârea sa de a denunța tratatul.

Încheiat la Paris la 20 noiembrie 1991, în două exemplare, fiecare în limba română și limba franceză, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru România
Președintele României,
Ion Iliescu

Ministrul afacerilor externe,
Adrian Năstase
Pentru Republica Franceză
Președintele Republicii Franceze,
François Mitterrand

Prim-ministru
Edith Cresson

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Roland Dumas