autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare dintre România și Republica Italiană
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Tratatul de prietenie și colaborare dintre România și Republica Italiană, încheiat la București la 23 iulie 1991.


[modificare] Tratat de prietenie și colaborare între România și Republica Italiană

România și Republica Italiană,
pornind de la tradițiile de prietenie și de la afinitățile spirituale și culturale dintre cele două popoare,
recunoscând caracterul ilegal al Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939,
convinse de necesitatea de a construi relațiile dintre state pe baza valorilor universale de libertate democrație, pluralism și a respectului drepturilor omului,
stimulate de schimbările de natură politică și instituțională care au avut loc în Europa,
hotărâte să facă ireversibilă depășirea divizării continentului,
reafirmând fidelitatea lor față de principiile și scopurile Cartei Organizației Națiunilor Unite,
conștiente de importanța fundamentală a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris pentru o nouă Europă și a celorlalte documente ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și reafirmând angajamentele asumate prin ele,
dorind să dezvolte și să consolideze relațiile dintre România și Comunitățile Europene,
hotărâte să întărească raporturile reciproce de prietenie, colaborare și bună vecinătate,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1

România și Italia vor dezvolta relațiile dintre ele pe baza încrederii, colaborării și respectului reciproc, în conformitate cu principiile suveranității, integrității teritoriale, egalității în drepturi, demnității umane și respectului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Articolul 2

Înaltele părți contractante reafirmă inadmisibilitatea amenințării cu forța sau a folosirii forței în relațiile dintre state, precum și ca instrument de soluționare a diferendelor internaționale și subliniază necesitatea ca aceste diferende să fie rezolvate prin mijloace pașnice.

România și Italia vor acționa pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, care dispune de mecanisme adecvate pentru rezolvarea conflictelor și pentru menținerea păcii în lume.

În contextul european, ele vor contribui la crearea și la funcționarea eficientă a mecanismelor pentru soluționarea pașnică a diferendelor și prevenirea conflictelor.

Articolul 3

Înaltele părți contractante își vor intensifica eforturile pentru a contribui la crearea unei situații calitativ noi în Europa, prin echilibre militare la niveluri de armamente tot mai joase, compatibile cu menținerea stabilității și a securității și suficiente pentru apărare. În acest scop, ele se declară pentru încheierea de noi acorduri pentru dezarmare și întărirea încrederii și securității.

În acest context, înaltele părți contractante vor promova schimburi de vizite în domeniul militar, precum și contacte și consultări între instituțiile lor de resort.

Înaltele părți contractante vor conlucra, de asemenea, la negocierile internaționale la care participă amândouă, pentru înfăptuirea dezarmării sub un control internațional riguros și eficient.

Articolul 4

Înaltele părți contractante vor sprijini înfăptuirea măsurilor de securitate colectivă prevăzute în cap. VII al Cartei Organizației Națiunilor Unite.

Dacă una dintre părți consideră că a apărut o situație care amenință interesele sale supreme de securitate, ea va putea să ceară celeilalte părți să se procedeze fără întârziere la consultări bilaterale.

Articolul 5

Înaltele părți contractante vor acționa individual și/sau în comun pentru ca Europa să dobândească tot mai mult caracterul unei comunități de state, fondată pe conviețuirea pașnică și pe colaborarea între popoarele care o compun.

În acest context, România și Italia sunt ferm hotărâte să consolideze, prin Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, democrația și statul de drept pe continent, să promoveze instaurarea de raporturi prietenești între toate statele, să întărească securitatea și să dezvolte colaborarea în domeniile economic, cultural și al mediului înconjurător, precum și dimensiunea umană.

Ele vor acționa pentru îmbunătățirea cooperării în Europa, prin crearea de noi structuri permanente corespunzătoare care să consolideze pacea pe continentul nostru, în conformitate cu rezultatele întâlnirii la nivel înalt de la Paris din 1990.

Articolul 6

România și Republica Italiană se angajează să lărgească și să adâncească colaborarea economică, industrială, financiară, tehnico-științifică și în domeniul ecologiei. Ele convin că există condiții pentru trecerea la un nivel calitativ nou în ce privește colaborarea economică.

Ele recunosc importanța unei asemenea colaborări, atât din punct de vedere al realizării programului de reforme economice în România, cât și al contribuției pe care cele două părți o vor putea aduce la realizarea de perspective economice comune la nivel european.

Ele relevă rolul fundamental al Comunităților Europene în realizarea acestui obiectiv, precum și importanța organizațiilor economice și financiare internaționale pentru dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale.

Articolul 7

Înaltele părți contractante vor încuraja dezvoltarea și adâncirea relațiilor dintre România și Comunitățile Europene.

Articolul 8

Înaltele părți contractante se angajează să asigure aplicarea concretă a acordurilor încheiate între ele în domeniile la care se referă art. 6 al prezentului tratat, precum și a tuturor celorlalte convenții economice în vigoare.

Comisiile mixte interguvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică dintre România și Italia, ca și organismele lor operative, vor acționa pentru întărirea acestei colaborări în cadrul competențelor lor. În cazul în care va fi necesar, pot fi instituite, prin acordul reciproc al părților, alte organisme permanente sau ad-hoc.

Articolul 9

Înaltele părți contractante vor favoriza investițiile directe de capital, constituirea de societăți mixte și cu participarea unor parteneri din țări terțe, armonizarea normelor juridice în materie economică, precum și cooperarea în formarea profesională și la nivel da conducere.

Articolul 10

Înaltele părți contractante vor acorda o importanță prioritară colaborării în domeniul energetic, al transporturilor și telecomunicațiilor. Ele vor sprijini acțiunile de cooperare referitoare la soluționarea aspectelor tehnice ale activităților cu caracter industrial în aceste domenii, urmărind, în primul rând, economisirea de energie și modernizarea infrastructurilor.

În aceste domenii, înaltele părți contractante vor favoriza colaborarea reciprocă între organizații și întreprinderi din ambele țări și vor acționa pentru realizarea unei colaborări la nivel european.

Articolul 11

Înaltele părți contractante vor sprijini colaborarea în domeniul științei și tehnologiilor avansate, pe baza programelor deja convenite și a programelor suplimentare în care vor fi definite noile direcții prioritare privind cercetarea științifică și modernizarea tehnologică.

Recunoscând rolul crescând al științei și tehnologiei în societatea viitoare, înaltele părți contractante au căzut de acord, de asemenea, să se sprijine reciproc, pe cât posibil, în scopul unei inserări mai active a organismelor competente din cele două țări în programele multilaterale de colaborare științifică și tehnologică și în crearea de parcuri științifice și tehnologice.

Articolul 12

Pornind de la caracterul global al problemelor ocrotirii mediului înconjurător, înaltele părți contractante intenționează să promoveze colaborarea lor în acest domeniu, în conformitate cu angajamentele asumate prin acorduri în vigoare între ele.

Ele vor acorda o atenție deosebită ocrotirii mediului înconjurător din Marea Neagră și Marea Mediterană.

Folosind experiența pozitivă acumulată în acest sector, înaltele părți contractante vor dezvolta colaborarea în prognozarea și prevenirea catastrofelor naturale și pentru eliminarea efectelor lor.

Articolul 13

Angajamentele luate de Italia în acordurile bilaterale cu România respectă competențele Comunităților Europene, dispozițiile emanate de la instituțiile acestora, precum și celelalte dispoziții convenite între statele membre ale Comunităților Economice Europene pentru punerea în practică a sistemului comunitar.

Articolul 14

Înaltele părți contractante își exprimă dorința ca dezvoltarea cooperării dintre statele europene să fie însoțită de întărirea legăturilor de solidaritate cu țările din celelalte continente.

Articolul 15

Cele două părți se angajează să dezvolte colaborarea în cadrul organismelor economice multilaterale.

Articolul 16

România și Republica Italiană, pornind de la tradițiile de colaborare și legăturile culturale dintre popoarele român și italian, și dorind să contribuie la crearea unui spațiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor facilita dezvoltarea schimburilor între unități teritoriale, instituții, organizații, asociații și cetățeni din cele două țări în domeniile culturii, învățământului și informațiilor.

Înaltele părți contractante vor încuraja încheierea de înțelegeri directe între universități și alte instituții de învățământ superior, centre de cercetare, instituții de cultură și de difuzare a informației.

Ele vor stimula inițiativele referitoare la colaborarea și schimburile în domeniile mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii și artelor plastice.

Înaltele părți contractante vor sprijini, în conformitate cu angajamentele asumate, activitatea centrelor culturale și vor utiliza pe deplin posibilitățile oferite de acestea.

Fiecare parte va acționa pentru lărgirea posibilităților de studiere a limbii celeilalte părți în școli, instituții de învățământ superior și alte instituții și, în acest scop, va sprijini cealaltă parte în activitatea de organizare a studiului limbii și de perfecționare a calificării personalului didactic.

Ele vor încuraja inițiativele referitoare la instituirea de școli bilingve.

Articolul 17

România și Republica Italiană sunt de acord să-și restituie reciproc operele de artă sustrase sau exportate ilegal de pe teritoriul uneia dintre ele și care se găsesc pe teritoriul celeilalte părți.

Articolul 18

Înaltele părți contractante vor facilita dezvoltarea pe multiple planuri a legăturilor între unități teritoriale, fundații, instituții, sindicate, asociații și cetățeni din cele două țări.

Ele vor favoriza, de asemenea, schimburile pe linie de tineret, precum și înfrățirea și schimburile între orașe și regiuni din cele două țări.

Articolul 19

Înaltele părți contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic și consular. Ele intenționează ca, pe bază de reciprocitate, să faciliteze, pe cât posibil, acordarea vizelor de intrare pentru cetățenii celeilalte părți care se deplasează în vizite oficiale sau în scopuri culturale, turistice și personale.

Articolul 20

Înaltele părți contractante vor colabora în prevenirea și combaterea traficului ilegal de stupefiante și a criminalității organizate.

Articolul 21

Înaltele părți contractante vor organiza consultări pe teme bilaterale și pe probleme internaționale de interes comun.

În acest scop, membri ai celor două guverne vor avea consultări periodice.

De asemenea, vor avea loc consultări regulate la nivelul funcționarilor din cele două ministere de externe.

Înaltele părți contractante vor favoriza, de asemenea, intensificarea raporturilor dintre cele două parlamente.

Articolul 22

Dispozițiile prezentului tratat nu afectează în nici un fel obligațiile derivând din tratatele și acordurile bilaterale și multilaterale încheiate anterior de înaltele părți contractante și nu sunt îndreptate împotriva vreunui stat terț.

Articolul 23

Prezentul tratat va fi ratificat în conformitate cu procedurile constituționale ale fiecărei înalte părți contractante și va intra în vigoare în momentul schimbului documentelor de ratificare.

Articolul 24

Prezentul tratat se încheie pe o durată de 20 de ani.

Valabilitatea sa va fi prelungită tacit de fiecare dată pe noi perioade de câte 5 ani, cu excepția cazului în care una dintre înaltele părți contractante va notifica în scris celeilalte părți hotărârea sa de a denunța tratatul cu un preaviz de cel puțin un an înainte de împlinirea unui termen de valabilitate.

Încheiat la București la 23 iulie 1991, în două exemplare, fiecare în limba română și în limba italiană, amândouă textele având valoare egală.

Pentru România,
Adrian Năstase
Pentru Republica Italiană,
Gianni de Michelis