autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Elenă
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Tratatul de prietenie, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Elenă, încheiat la București la 28 noiembrie 1991.


[modificare] Tratat de prietenie, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Elenă

România și Republica Elenă,
ținând seama de tradițiile de prietenie, apropiere spirituală și de valorile culturale comune ale popoarelor lor, precum și de convergența intereselor lor fundamentale,
convinse de necesitatea construirii relațiilor dintre state pe valorile general-umane ale libertății, democrației, pluralismului, solidarității și pe respectarea drepturilor omului,
reafirmând atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și față de angajamentele asumate în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa,
hotărâte să-și aducă contribuția la finalizarea inițiativelor vizând depășirea divizării Europei,
dorind să dezvolte și să consolideze relațiile dintre România și Comunitățile Europene,
hotărâte să așeze pe o bază nouă relațiile de prietenie, cooperare și bună vecinătate dintre ele,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

România și Republica Elenă își vor dezvolta relațiile lor pe bază de încredere, colaborare și respect reciproc, în conformitate cu principiile suveranității, integrității teritoriale, egalității în drepturi, solidarității și demnității umane și respectării libertăților și drepturilor fundamentale ale omului.

Articolul 2

Cele două părți vor acționa în mod concertat pentru transformarea Europei într-o comunitate de state, care să constituie un spațiu al conviețuirii pașnice și al colaborării între popoarele europene și, în acest scop, vor conlucra pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate și colaborare pe continent.

Ele sunt ferm hotărâte să sprijine, în cadrul procedurilor stabilite de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, evoluțiile politice pașnice având ca obiective consolidarea statului de drept și a democrației, înfăptuirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dezvoltarea relațiilor de prietenie între popoare, a colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și ecologice între statele europene.

Articolul 3

Cele două părți contractante reafirmă inadmisibilitatea folosirii forței și a amenințării cu forța în relațiile internaționale și necesitatea soluționării problemelor internaționale prin mijloace pașnice.

Ele vor acționa pentru folosirea mijloacelor pașnice prevăzute de dreptul internațional și Carta Națiunilor Unite pentru reglementarea pașnică a diferendelor, precum și a mecanismelor corespunzătoare.

În contextul european, ele sunt ferm hotărâte să-și aducă contribuția la crearea și funcționarea eficientă a unor instituții și metode general-acceptabile de soluționare pașnică a diferendelor și de prevenire a conflictelor.

Articolul 4

Cele două părți contractante vor sprijini înfăptuirea măsurilor de securitate colectivă, prevăzute în cap. VII din Carta Națiunilor Unite.

Dacă una dintre părți va considera că o situație apărută este de natură să aducă atingere intereselor sale superioare de securitate, ea se poate adresa celeilalte părți, astfel încât ele să procedeze neîntârziat la consultări în această problemă.

În cazul în care una dintre părți va deveni obiectul unei agresiuni, cealaltă parte nu va acorda agresorului nici un fel de ajutor militar sau de alt fel.

Articolul 5

Cele două părți vor acționa, în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, pentru promovarea procesului de reducere echilibrată a forțelor armate și armamentelor, de întărire a încrederii și stabilității pe continent.

Părțile au convenit să coopereze, inclusiv la negocierile internaționale la care participă amândouă, pentru înfăptuirea dezarmării, sub un control internațional riguros și eficient.

Cele două părți vor promova schimburile în domeniul militar, precum și contactele și consultările periodice între instituțiile militare, la nivelurile care vor fi convenite.

Articolul 6

Părțile contractante, inspirându-se din tradițiile de colaborare și comunicare culturală între popoarele celor două țări și dorind să contribuie la crearea unui spațiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor favoriza dezvoltarea schimburilor între instituții, persoane din cele două țări, în domeniile culturii și informațiilor.

Părțile vor încuraja contactele între universități și alte instituții de învățământ superior, centre de cercetare și de difuzare a informației și, îndeosebi, ele vor stimula inițiativele privind colaborarea și schimburile în domeniile mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii și artelor plastice.

Articolul 7

Părțile vor favoriza dezvoltarea, pe multiple planuri, a legăturilor și schimburilor între instituții, sindicate, asociații și persoane din cele două țări.

Articolul 8

Părțile se obligă să lărgească și să adâncească colaborarea economică, industrială, tehnologică, științifică și ecologică. Ele sunt de acord cu faptul că există toate condițiile pentru ridicarea colaborării economice la un nivel calitativ nou.

Ele recunosc importanța unei asemenea colaborări, atât din punct de vedere al înfăptuirii programului de reforme economice în România, cât și al contribuției pe care cele două părți o vor putea aduce la o cooperare mai strânsă între țările europene. Ele subliniază rolul fundamental pe care Comunitățile Europene îl pot juca în acest domeniu la nivelul continentului european, precum și însemnătatea organizațiilor economice și financiare internaționale pentru dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale.

Articolul 9

Părțile vor sprijini dezvoltarea și adâncirea relațiilor dintre România și Comunitățile Europene.

Articolul 10

Părțile se obligă să intensifice înfăptuirea acordurilor încheiate de ele în domeniile enumerate în art. 8 al prezentului tratat, precum și a tuturor celorlalte convenții economice în vigoare.

Comisiile mixte interguvernamentale pentru colaborarea economică, tehnologică și științifică dintre România și Republica Elenă și organele lor de lucru sunt chemate să sprijine întărirea unei asemenea colaborări în cadrul competențelor lor. În caz de necesitate, cu acordul reciproc al părților, pot fi create și alte organe permanente sau ad-hoc.

Articolul 11

Părțile vor încuraja investițiile de capital directe, crearea de societăți comerciale mixte, inclusiv cu participarea partenerilor din terțe țări, armonizarea normelor juridice în domeniul economic, în conformitate cu legislația în vigoare în fiecare dintre părțile contractante, pregătirea în comun a cadrelor, inclusiv a managerilor.

Articolul 12

Părțile vor acorda o importanță prioritară colaborării în domeniul energeticii, transporturilor și telecomunicațiilor. Ele vor sprijini acțiunile de cooperare vizând soluționarea aspectelor tehnice ale activității industriale în aceste domenii, având drept scop, în primul rând, economisirea de energie și modernizarea infrastructurilor. Părțile vor depune eforturi pentru formarea unei colaborări organice în aceste domenii la nivel european și vor stimula conlucrarea reciprocă dintre organizații și întreprinderi ale celor două țări.

Articolul 13

Părțile vor favoriza colaborarea în domeniul științei și tehnologiilor de vârf, inclusiv utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, pe baza programelor deja convenite și a unor programe adiționale în care să fie stabilite noi direcții prioritare în domeniul cercetărilor științifice și modernizării tehnologice.

Recunoscând rolul crescând al științei și tehnologiei în societatea viitorului, părțile au convenit să întreprindă eforturile corespunzătoare pentru a ajuta organizațiile competente din cele două țări să se racordeze mai activ la programele multilaterale de colaborare științifică și tehnologică, la crearea de parcuri științifice și tehnologice.

Articolul 14

Ținând seama de semnificația globală a problemelor protecției mediului înconjurător, părțile intenționează să promoveze colaborarea lor în acest domeniu în cadrul unui program de perspectivă, care va fi stabilit printr-o convenție bilaterală corespunzătoare. Ele vor acorda o deosebită atenție protecției mediului înconjurător în Marea Neagră și Marea Mediterană.

Utilizând experiența pozitivă acumulată în acest domeniu, părțile vor dezvolta colaborarea în domeniul prognozării și prevenirii catastrofelor naturale și pentru înlăturarea efectelor acestora.

Articolul 15

Părțile vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic și consular, inclusiv prin încheierea unor acorduri speciale, pentru facilitarea călătoriilor și vizitelor cetățenilor lor și soluționarea problemelor umanitare și sociale care decurg din aceasta, precum și pentru prevenirea și combaterea traficului ilegal de stupefiante, de arme și de opere de artă, ca și a contrabandei și terorismului.

Articolul 16

Părțile contractante au convenit să extindă și să adâncească consultările între ele, la nivelurile corespunzătoare, cu privire la probleme importante ale vieții internaționale, ale securității și cooperării în Europa, dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și orice alte probleme de interes reciproc.

În acest scop, cele două părți vor intensifica contactele între parlamentele și guvernele lor.

Articolul 17

Cele două părți vor perfecționa cadrul juridic al relațiilor lor bilaterale în concordanță cu dezvoltările din structurile economice, sociale și juridice din țările lor, ținând seama de necesitățile de cooperare dintre ele, cât și de evoluțiile de ansamblu din Europa.

Articolul 18

Subliniind rolul deosebit al ortodoxiei în ce privește dezvoltarea spirituală a celor două popoare, părțile contractante vor facilita contactele și colaborarea dintre cele două biserici, în măsura în care acestea își vor exprima dorința în acest sens.

Articolul 19

Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din acordurile și convențiile în vigoare, încheiate de România și Republica Elenă cu alte state.

România și Republica Elenă declară că prezentul tratat nu este îndreptat împotriva nici unei terțe părți.

Părțile contractante consideră că prezentul tratat constituie un element de sinteză și de dinamism al cooperării dintre ele și o contribuție la dezvoltarea ulterioară a procesului Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

Articolul 20

Prezentul tratat este încheiat pe termen de 20 de ani.

El va fi supus ratificării în conformitate cu procedurile constituționale ale fiecăreia dintre părți și va intra în vigoare în a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Valabilitatea sa se va prelungi automat de fiecare dată pe noi perioade de 5 ani, afară de cazul când una dintre părți va notifica, în scris, celeilalte părți hotărârea sa de a denunța tratatul, cu cel puțin un an înaintea expirării perioadei respective.

Încheiat la București la 28 noiembrie 1991, în două exemplare, fiecare în limbile română și greacă, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru România,
Theodor Stolojan,
prim-ministru
Pentru Republica Elenă,
Konstantinos Mitsotakis,
prim-ministru