autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă normele de structură pentru organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră - Petroșani, din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în aceeași unitate, în funcții cu niveluri de retribuire mai mici, vor primi timp de 3 luni drepturile bănești avute anterior.

Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Norme de structură
pentru organizarea Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani din cadrul Combinatului Minier Valea Jiului

1. Stația Centrală de Salvare Minieră Petroșani se organizează ca unitate cu gestiune economică, fără personalitate juridică, în cadrul Combinatului Minier Valea Jiului, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, și se înființează conform legii.

2. În funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, structura organizatorică a Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani cuprinde:

A. Structura activității de salvare minieră:
a) formații de salvatori minieri;
b) stații de salvare - unități miniere;
c) laborator de control și cercetare pneumoconioze;
d) laborator special de medicina muncii.
B. Structura activităților auxiliare:
a) atelier intervenții mecanice, întreținere și reparații instalații, utilaje și aparatură medicală;
b) autocoloană - mașini speciale;
c) depozit aparatură de salvare minieră și materiale specifice;
d) sector social cazare - cantină.
C. Structura funcțională:
a) birouri;
b) servicii.

3. Formațiile de salvatori mineri sunt echipele și grupele de salvare care se organizează conform normelor de protecție a muncii pentru industria minieră.

4. Stațiile de salvare - unități miniere se organizează conform normelor de protecție a muncii pentru industria minieră, fiind încadrate cu mineri salvatori, personal de control, supraveghere și coordonare (ingineri și subingineri).

5. Laboratorul de control și cercetare pneumoconioze asigură efectuarea de analize și măsurători privind compoziția aerului de mină, concentrațiile de gaze și praf de cărbune pentru prevenirea și combaterea aprinderilor și exploziilor de gaze și pulberi în subteran; atunci când volumul de muncă necesită cel puțin 5 persoane, laboratorul este condus de unul din cadrele cu pregătire superioară și care îndeplinește funcția de șef de laborator.

6. Laboratorul special de medicină a muncii asigură verificarea și controlul de specialitate medical și psihologic în vederea recrutării și încadrării personalului în activitatea de salvare minieră pentru întreg bazinul minier Valea Jiului; efectuează instructajul - teoretic și practic - pe instalațiile din dotare a salvatorilor mineri privind modul de însușire a acestor noțiuni; acordă primul ajutor accidentaților și asigură asistență de specialitate pentru personalul din activitatea de salvare minieră din bazinul minier Valea Jiului.

Laboratorul special de medicină a muncii se constituie cu cel puțin 5 persoane - încadrate pe funcții de execuție de specialitate sanitară, fiind condus de un medic-șef de laborator.

7. Atelierul de intervenții mecanice, întreținere și reparații utilaje și aparatură medicală se constituie conform art. 4 din Decretul nr. 162/1973.

8. Autocoloana - mașini speciale se constituie conform prevederilor pct. 15 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 164/1986.

9. Depozitul aparatură de salvare minieră și materiale specifice se constituie conform prevederilor pct. 2 - anexa la art. 2 alin. 2 și la art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973 - Activitatea de aprovizionare tehnico-materială.

10. Sectorul social cazare-cantină se organizează conform prevederilor pct. 14 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 164/1985.

11. Birourile și serviciile se constituie potrivit normelor prevăzute la art. 9 și 10 din Decretul nr. 162/1973.

12. Personalul din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se compune din următoarele categorii:

A. Funcții specifice activității de salvare minieră:
a) inginer minier, inginer electromecanic minier, principal;
b) inginer minier, inginer electromecanic;
c) subinginer principal;
d) subinginer;
e) maistru principal;
f) maistru;
g) tehnician principal;
h) tehnician;
i) salvatori mineri.
B. Personal medico-sanitar:
a) personal de conducere;
b) personal de execuție.
Nomenclatorul funcțiilor specifice pentru activitățile sanitare din structura Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile sanitare.
C. Personal din activități auxiliare:
a) personal de conducere;
b) personal de execuție;
c) muncitori.
D. Personal din aparatul funcțional:
a) personal de conducere;
b) personal de execuție de specialitate:
c) personal de execuție administrativ;
d) personal de deservire.

13. Nomenclatoarele funcțiilor pentru personalul din activitățile auxiliare, precum și cele din aparatul funcțional sunt cele prevăzute în anexele la Decretul nr. 162/1973 pentru întreprinderile industriale și ale celorlalte ramuri ale economiei, corespunzător activităților care se desfășoară în cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani.

14. Criteriile de normare a unor categorii de personal din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani sunt prevăzute în anexa nr. 2.

15. Personalul din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se retribuie în raport cu realizarea sarcinilor de muncă și în condițiile stabilite de către Ministerul Minelor, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.


[modificare] Anexa Nr. 1
Ministerul Minelor
Combinatul minier Valea Jiului
Stația Centrală de Salvare Minieră Petroșani
Gradul II de organizare
Grupa I de ramură


mo68-pag9.png

*) Personal tehnic productiv.


[modificare] Anexa Nr. 2

Criterii de normare
a unor categorii de personal din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani
Natura activității sau a categoriei de personal Criterii de normare
1. Instruire salvatori mineri - Un post de specialitate tehnică superioară sau specialitate sanitară superioară pentru un număr de 60 salvatori mineri
2. Pneumoconioze - Un post de medic pentru 4.000 persoane încadrate în unitățile miniere în subteran
3. Medicina muncii - Un post de medic pentru 4.000 persoane încadrate în unitățile miniere în subteran
- Un post personal cu studii medii - specialitate sanitară la 4.000 persoane încadrate în unități miniere în subteran
4. Explorări funcționale, radiologie, O.R.L, biologică - Câte un post de medic pe stația centrală pentru fiecare activitate (specialitate)
- Câte un post personal cu studii medii - specialitate sanitară pentru fiecare activitate (specialitate)
5. Stație de salvare[1] (autosanitară) - Un post de medic pe stația centrală pe fiecare schimb[1]
- Un post personal cu studii medii - specialitate sanitară pe stația centrală pe fiecare schimb
6. Caravană aparatură radiologică - Un post de medic pe caravană
- Un post personal cu studii medii - specialitate sanitară pe caravană
7. Registrator medical - Un post personal cu studii medii pentru 1.000 fișe
8. Curățenie - Un post pentru 250 m2
9. Personal din aparatul funcțional - 2,0% din numărul total de salvatori existenți la unitățile miniere
Notă:
Criteriile de normare a unor categorii de personal din cadrul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani se aplică experimental pe o perioadă de 2 ani.
  1. 1,0 1,1 În situații deosebite, pe stațiile de salvare (autosanitare) poate lucra și personal medical din cadrul stației centrale de salvare.