autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind programele Corpului Păcii în România
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind programele Corpului Păcii în România, semnat la Washington la 24 ianuarie 1992.

Art. 2. - Instituțiile române beneficiare vor lua măsuri corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentului acord.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind Programele Corpului Păcii în România

Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite în cele ce urmează părți, recunoscând importanța dezvoltării unor relații și cooperări reciproc avantajoase între națiunile lor, au căzut de acord după cum urmează:
Articolul I

Guvernul Statelor Unite ale Americii va trimite voluntari ai Corpului Păcii în măsura în care sunt solicitați de Guvernul României și acceptați de Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru a desfășura activități convenite de comun acord în România.

Voluntarii vor lucra sub îndrumarea directă a organizațiilor guvernamentale și particulare din România, selectate prin înțelegere între cele două guverne. Persoanele fizice ce urmează să fie primite ca voluntari vor fi agreate de către părți.

Pentru a permite voluntarilor să-și îndeplinească de o manieră eficientă sarcinile încredințate, Guvernul Statelor Unite ale Americii le va asigura acestora pregătirea prealabilă necesară.

Articolul II

Guvernul României îi va sprijin pe voluntarii Corpului Păcii și va asigura protecția proprietății lor personale în vederea desfășurării activităților stabilite, oferindu-le un tratament nu mai puțin favorabil decât cel rezervat, în general, cetățenilor Statelor Unite ale Americii rezidenți în România. Guvernul României se va consulta și va coopera pe deplin cu reprezentanții Guvernului Statelor Unite ale Americii în legătură cu toate aspectele privind activitatea voluntarilor în România.

Guvernul României îi va scuti pe voluntari de la plata oricărui impozit asupra sumelor încasate pe care le primesc pentru acoperirea cheltuielilor lor de întreținere, precum și asupra veniturilor personale provenite din surse din afara României. De asemenea, Guvernul României îi va scuti pe voluntari de orice taxe vamale sau de altă natură asupra proprietății personale aduse în România pentru uzul lor propriu, cu condiția ca bunurile personale importate să nu fie vândute în România, precum și de orice alte taxe (inclusiv taxe de viză), cu excepția celor pentru depozitare, transport sau servicii similare. Voluntarii nu vor fi scutiți de plata taxelor de licență sau a altor taxe incluse în prețurile echipamentelor, mărfurilor sau serviciilor dobândite în România pentru folosință personală.

Articolul III

Guvernul Statelor Unite ale Americii va furniza voluntarilor cantități limitate de echipamente și produse pe care părțile le stabilesc ca fiind necesare pentru a permite voluntarilor să-și realizeze în mod eficient sarcinile convenite.

Guvernul României va scuti de toate taxele, inclusiv cele vamale, toate echipamentele și produsele importate în România sau procurate de Guvernul Statelor Unite ale Americii sau de către orice agent contractor finanțat de acesta din România, pentru a fi utilizate în cadrul programelor Corpului Păcii.

Bunurile importate sau cumpărate în baza acestei prevederi nu vor fi înstrăinate în România, în afara cazurilor când sunt transferate unei persoane sau organizații care beneficiază de o excepție similară sau donate unei agenții a Guvernului României sau unor organizații care beneficiază de programele desfășurate de voluntari în România în baza acestui acord.

Articolul IV

În vederea asigurării condițiilor îndeplinirii de către Guvernul Statelor Unite ale Americii a responsabilităților ce-i revin în baza acestui acord, Guvernul României este de acord cu înființarea unui oficiu condus de un reprezentant al Corpului Păcii și încadrat cu funcționari, precum și cu personal al unor organizații particulare din Statele Unite ale Americii care desfășoară activități potrivit contractelor încheiate cu Guvernul Statelor Unite ale Americii și în legătură cu care există acceptul Guvernului României.

Reprezentantul Corpului Păcii, funcționarii oficiului și familiile acestora, precum și agenții contractori care nu sunt cetățeni români se vor bucura de același tratament în ceea ce privește taxele vamale sau alte taxe asupra bunurilor personale introduse în România pentru uz personal ca și tratamentul acordat voluntarilor prin prezentul acord.

Reprezentantul Corpului Păcii și funcționarii oficiului vor beneficia de același tratament ca și personalul de rang comparabil din Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, cu diferența că ei nu vor beneficia de statut și imunitate diplomatică.

Articolul V

Guvernul României va scuti de aplicarea prevederilor referitoare la investiții, depozite și controlul valutar toate fondurile introduse în România în vederea folosirii de către Guvernul Statelor Unite ale Americii sau de agenți contractori finanțați de către acesta pentru programele Corpului Păcii. Aceste fonduri pot fi schimbate în monedă locală la o agenție autorizată din România, la cursul de schimb curent.

Articolul VI

În realizarea sarcinilor și activităților stipulate de acord, reprezentantul Corpului Păcii, funcționarii oficiului, familiile acestora, agenții contractori și voluntarii vor respecta și se vor conforma pe deplin legilor și reglementărilor române. Ei nu vor folosi activitățile și asistența furnizată în cadrul programelor Corpului Păcii pentru alte scopuri decât cele convenite de către părți.

Articolul VII

Guvernul României va desemna agențiile guvernamentale competente, iar Guvernul Statelor Unite ale Americii desemnează Corpul Păcii ca agenți care să aducă la îndeplinire prezentul acord.

Articolul VIII

La anumite intervale de timp, cele două guverne pot, prin reprezentanții lor de nivel corespunzător, să convină unele aranjamente referitoare la voluntarii și programele Corpului Păcii în România ce ar apărea necesare sau dezirabile în vederea aducerii la îndeplinire a acestui acord.

Angajamentele fiecărui guvern în cadrul acestui acord vor depinde de fondurile disponibile și de legislațiile în materie din cele două țări.

Orice controversă ce ar putea apărea în îndeplinirea acestui acord va fi soluționată pe cale amiabilă de cele două guverne.

Articolul IX

Angajamentele asumate de către cele două guverne prin prezentul acord pot fi modificate, când se consideră necesar, pe baza acceptului reciproc al părților.

Articolul X

Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării și va rămâne valabil 90 de zile de la data notificării scrise a oricăruia dintre cele două guverne cu privire la intenția sa de abrogare a acestuia.

Încheiat la Washington la 24 ianuarie 1992, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, ambele texte fiind în mod egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Constantin Ene
Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
Elaine L. Chao