autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea și funcționarea Sistemului național de certificare a calității
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Președintele Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, Mihai Ciocodeică
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie Sistemul național de certificare a calității, care cuprinde ansamblul organismelor de certificare a produselor și serviciilor, organismelor de certificare a sistemelor calității, organismelor de certificare a personalului, organismelor de acreditare, a laboratoarelor de încercări, precum și ansamblul laboratoarelor de încercări acreditate.

Art. 2. - Sistemul național de certificare a calității este coordonat de către Institutul Român de Standardizare.

Institutul Român de Standardizare are dreptul de a acredita și a notifica organismele de certificare și organismele de acreditare a laboratoarelor de încercări.

În îndeplinirea acestei competențe, pe lângă Consiliul de administrație al Institutului Român de Standardizare, funcționează un consiliu de acreditare compus din 18 reprezentanți ai ministerelor și altor organe ale administrației publice interesate, organismelor de certificare acreditate, laboratoarelor acreditate, organizațiilor de consumatori, sindicatelor, precum și persoane calificate.

Componența, atribuțiile și modul de funcționare ale consiliului de acreditare se stabilesc de către Consiliul de administrație al Institutului Român de Standardizare.

Institutul Român de Standardizare încheie acorduri de recunoaștere reciprocă cu organisme de acreditare din alte țări și facilitează încheierea unor acorduri între organisme de certificare și laboratoare de încercări.

Organismele de certificare și laboratoarele de încercări acreditate încheie acorduri de recunoaștere reciprocă a certificărilor, a mărcilor de certificare și a rezultatelor verificărilor și încercărilor cu organisme și laboratoare din alte țări.

Art. 3. - Organismele de certificare, organismele de acreditare a laboratoarelor de încercări, precum și laboratoarele de încercări pot fi acreditate numai dacă îndeplinesc condițiile din standardele românești referitoare la aceste organisme și în concordanță cu standardele internaționale.

Art. 4. - Reglementările, metodologiile și procedurile de certificare se stabilesc de către Institutul Român de Standardizare, în colaborare cu organismele de certificare și în concordanță cu standardele românești referitoare la certificarea produselor, serviciilor, sistemelor calității și la funcționarea și evaluarea laboratoarelor de încercări.

Art. 5. - Certificarea sistemelor calității, certificarea produselor și serviciilor și acordarea mărcilor de certificare a conformității se efectuează de către organismele de certificare acreditate, la cererea agenților economici interesați.

Încercarea produselor în vederea certificării se efectuează numai în laboratoare acreditate.

Art. 6. - Certificarea produselor și serviciilor reglementate prin standardele românești obligatorii referitoare la protecția vieții, protecția sănătății, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător este obligatorie, în caz contrar fiind interzisă comercializarea acestora.

Art. 7. - Certificarea de competență a personalului se face numai de către organisme de certificare acreditate în acest scop.

Specialiștii care desfășoară activități de audit în cadrul organismelor din sistemul național de certificare a calității trebuie să fie autorizați printr-un certificat de competență emis de către Institutul Român de Standardizare sau de către organismele mandatate de acesta.

Art. 8. - Certificatele de acreditare, mărcile și certificatele de conformitate, precum și certificatele de competență a personalului pot fi suspendate sau retrase de către organismul care le-a emis, dacă se constată abateri de la condițiile în care au fost acordate.

Art. 9. - Institutul Român de Standardizare publică în publicațiile sale oficiale:

  • Lista organismelor de certificare acreditate și a celor cărora li s-a retras acreditarea;
  • Lista produselor și serviciilor care au obținut sau cărora li s-a suspendat sau anulat certificarea de conformitate, respectiv dreptul de marcă de certificare;
  • Lista agenților economici care au obținut certificatele de sistem al calității, precum și pe cea a agenților economici cărora li s-au suspendat certificatele de sistem;
  • Lista standardelor românești obligatorii, noi sau modificate, referitoare la protecția vieții, protecția sănătății, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător;
  • Lista laboratoarelor acreditate, precum și a celor cărora li s-a suspendat sau retras acreditarea;
  • Lista specialiștilor autorizați pentru activitatea de audit, pe baza certificatelor de competență.

Art. 10. - Încălcarea dispozițiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor art. 6 constituie contravenție la prevederile prezentei hotărâri, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Art. 12. - Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele specializate ale administrației publice care au atribuții de control cu privire la comercializarea produselor și prestarea serviciilor.

Contravenției prevăzute la articolul precedent i se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 13. - Agenții economici sunt obligați ca, în maximum 24 de luni de la data publicării prezentei hotărâri, să obțină certificate de conformitate pentru toate produsele aflate în fabricație curentă și pentru serviciile care sunt reglementate prin standarde obligatorii, corespunzător prevederilor art. 6 din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.