autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre România și Spania privind cooperarea în domeniul turismului
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Spaniei privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la 4 februarie 1992 la Madrid.


[modificare] Acord între România și Spania privind cooperarea în domeniul turismului

România și Spania,
recunoscând importanța și posibilitatea dezvoltării relațiilor turistice dintre cele două țări,
recunoscând interesul în dezvoltarea cooperării între organismele oficiale de turism,
recunoscând influența pozitivă a acestei cooperări în cunoașterea și înțelegerea reciprocă,
reafirmând dorința de a-și uni eforturile în dezvoltarea cooperării în domeniul turismului,
ținând cont de recomandările Conferinței Națiunilor Unite asupra turismului și călătoriilor internaționale din 1963 și de Actul final al Conferinței asupra securității și cooperării în Europa, semnat la 1 august 1975 la Helsinki,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante vor acorda o atenție deosebită dezvoltării relațiilor turistice între cele două țări, în scopul unei mai bune cunoașteri a istoriei, vieții și culturii popoarelor lor și, pentru atingerea acestor obiective, vor adopta măsurile necesare promovării și creșterii traficului turistic între cele două țări, ca și pentru o mai strânsă colaborare între întreprinderi și organizații cu activitate turistică.

Articolul 2

Părțile contractante, în scopul cunoașterii posibilităților turistice ale ambelor părți, vor încuraja activitățile de promovare, ca și cele informative și publicitare și schimburile reciproce de materiale cu caracter turistic.

Importul de materiale necesare pentru realizarea activităților menționate în paragraful anterior va fi scutit de taxe vamale.

Articolul 3

Părțile contractante, în limita legislației în vigoare, vor facilita acordarea vizelor turistice cetățenilor celor două țări.

Articolul 4

Părțile contractante se vor strădui să faciliteze și să simplifice formalitățile de frontieră pentru turiștii celor două țări.

Articolul 5

Părțile contractante vor studia posibilitățile unei mai largi cooperări tehnice în turism între organismele oficiale și organizațiile turistice și vor efectua schimburi reciproce de păreri referitor la cooperarea în domeniul turismului.

Articolul 6

Ambele părți vor facilita schimburile de experiență și informații în domeniul turismului, în scopul de a continua dezvoltarea posibilităților lor turistice.

Aceste schimburi vor include date relative la formarea personalului, planificarea și reglementarea activităților turistice și amplasarea instalațiilor turistice. O atenție deosebită se va acorda organizării expozițiilor turistice și schimbului de experți.

Articolul 7

Părțile contractante vor acorda asistență întreprinderilor și organizațiilor turistice din cele două țări pentru înființarea de întreprinderi mixte, construcții de infrastructuri turistice, dezvoltarea de activități și schimburi în acest domeniu.

Articolul 8

Plățile relative la schimbul de turiști se vor face în devize liber convertibile, conform normelor legale în vigoare în cele două țări.

Articolul 9

Ambele părți vor lua în considerare posibilitatea deschiderii de birouri de informații turistice, fără drept de activitate comercială, la București și Madrid.

Articolul 10

Ambele părți decid crearea unei comisii mixte de cooperare turistică, care să supravegheze aplicarea acestui acord și să propună măsuri adecvate pentru realizarea lui.

Această comisie se va întruni alternativ în fiecare din cele două țări, la date ce se vor stabili de comun acord.

Articolul 11

Prezentul acord va intra în vigoare în ziua în care părțile își comunică îndeplinirea cerințelor legale respective și va avea o valabilitate de 5 ani de la data intrării în vigoare. La sfârșitul acestei perioade de valabilitate, acordul se va prelungi automat, de fiecare dată pe o nouă perioadă de câte un an, dacă nu va fi denunțat de către una dintre părți, cel mai târziu cu 3 luni înaintea datei de expirare.

Semnat la Madrid, la 4 februarie 1992, în două exemplare în limbile română și spaniolă, ambele texte fiind considerate originale.

Pentru România,
Adrian Năstase,
ministrul afacerilor externe
Pentru Spania,
Francisco Fernandez Ordoñez,
ministrul afacerilor externe