autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la acordarea materialelor igienico-sanitare în unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și prevenirii unor îmbolnăviri profesionale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și diminuarea capacității temporare provocate de existența la locul de muncă a unor factori nocivi, cu influență negativă asupra stării de sănătate a personalului muncitor, unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice vor acorda materialele igienico-sanitare necesare.

Art. 2. - Prin materiale igienico-sanitare, în sensul prezentei hotărâri, se consideră: săpunul, pasta de dinți, peria de dinți, peria de baie și după caz, preparatele pentru protecția pielii împotriva substanțelor periculoase, precum și mijloacele de uscare (prosop, lavetă sau aer cald).

Art. 3. - Materialele igienico-sanitare se acordă salariaților, elevilor și studenților în timpul practicii în producție, în limitele și la procesele de muncă prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Fondurile necesare procurării materialelor igienico-sanitare vor fi prevăzute în planul cheltuielilor de protecție a muncii la capitolul „Măsuri și materiale igienico-sanitare”.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 martie 1990.

(2) Pe aceeași dată își încetează aplicabilitatea pentru unitățile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, Decretul Consiliului de Stat nr. 84/1979 cu privire la acordarea materialelor igienico-sanitare.


[modificare] Anexă

Materiale igienico-sanitare
care se acordă de unitățile Ministerului Industriei Metalurgice în funcție de caracteristicile sanitare ale locurilor de muncă
Nr. crt. Caracteristicile sanitare ale locului de muncă Materiale igienico-sanitare Cantități
1. Procesele de muncă ce se desfășoară în condiții de murdărire a corpului, sau de contact cu noxe chimice, care contaminează pielea:
- activitățile din cocserii, furnale, oțelării, secții de feroaliaje (inclusiv întreținere și reparații);
- prepararea și brichetarea semicocsului și cocsului mărunt;
- prelucrarea produselor din cărbune (electrozi, nipluri, blocuri carbonice, dale carbonice, anozi etc.);
- curățirea coșurilor industriale;
- procesele de sablare;
- activitățile de producere și manipulare a unor substanțe toxice fără acțiune iritativ-cutanată;
- prelucrarea și manipularea plumbului și a aliajelor de plumb;
- activitățile de întreținere și reparații la cuptoarele din dotarea unităților metalurgice;
- activitățile din unitățile de produse refractare, abrazive, prefabricate și altele asemănătoare;
- manipularea materialelor pulverulente în vrac, la activitățile de transport rutier, feroviar și maritim;
- activitățile din turnătorii și forje;
- activitățile de tratamente termice și acoperiri metalice;
- fabricarea pulberilor metalice;
- activitățile din laminoare și trăgătorii;
- activitățile din silozuri (manipularea produselor prăfoase);
- activități de derocare, concasare și prelucrare manuală;
- fabricarea fluxurilor de sudură;
- activitățile din ateliere de întreținere și reparare a mijloacelor de transport;
- activitățile din atelierele de confecționare piese de schimb, întreținere și reparații mecano-energetice;
- alte activități similare.
- săpun
- perie baie
- prosop
- lavete
- perie de dinți
- pastă de dinți
- 300-600 gr./om/lună
- 2 buc./om/an
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
2. Procese de muncă ce se desfășoară în condiții de contact direct cu substanțe toxice sau cu substanțe iritante:
- activitățile din sectorul chimic al cocseriilor;
- fabricarea și manipularea solvenților organici;
- activitățile din vopsitorii;
- activități din decapări;
- spălarea, degresarea și decaparea subansamblelor și pieselor mari din atelierele mecano-energetice și reparații siderurgice;
- utilizarea de acizi și baze;
- utilizarea clorului, a produșilor clorurați, precum și a altor produse cu acțiune iritativă asupra pielii;
- activitățile din laboratoarele chimice;
- activitățile de bituminare;
- fabricarea rășinilor și lacurilor electroizolante;
- activitățile din atelierele și stațiile de întreținere, reparare și încărcare a acumulatoarelor electrice;
- alte activități similare.
- săpun
- perie de dinți
- pastă de dinți
- preparate pentru protecția pielii
- lavete
- perie de baie
- 250-500 gr./om/lună
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
- 200-300 gr./om/lună

- 6 buc./om/an
- 2 buc./om/an
3. Procese de muncă ce se desfășoară la manipularea și prelucrarea unor materiale infectate:
- colectarea deșeurilor, gunoierii, vidanjorii;
- întreținerea și repararea instalațiilor sanitare;
- alte activități similare.
- săpun
- perie de baie
- prosop
- lavete
- 300-600 gr./om/lună
- 1 buc./om/an
- 2 buc./om/an
- 6 buc./om/an
Notă:
Categoriile de salariați și cantitățile reale de materiale igienico-sanitare repartizate acestora, vor fi stabilite anual (în funcție de condițiile concrete) de consiliile de administrație împreună cu organele sindicatelor libere, la încheierea contractelor colective de muncă.