autentificare cu OpenID
Hotărâre privind practicarea artelor marțiale în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Artele marțiale constituie o componentă valoroasă a activității de educație fizică și sport în România, dezvoltarea lor la nivel național contribuind la educarea cu precădere a tinerilor în spiritul respectului pentru înaltele valori morale ale umanității, propagării nonviolenței, la menținerea și întărirea sănătății, creșterea capacităților fizice și intelectuale ale populației, precum și la înlăturarea unor maladii.

Art. 2. - Se aprobă înființarea Federației Române de Arte Marțiale, în subordinea Ministerului Sportului, organ de specialitate autonom, având personalitate juridică.

Organul de conducere al Federației Române de Arte Marțiale este adunarea generală.

Adunarea generală alege din rândurile sale un birou federal format din 21 membri, având un președinte, doi vicepreședinți, un secretar general, un secretar general adjunct, trei antrenori federali, care îndeplinesc atribuțiile acesteia între ședințele sale.

În cadrul Federației Române de Arte Marțiale funcționează Colegiul centurilor negre, a cărui componență este aprobată de biroul federal.

Directorul Colegiului centurilor negre este ales de adunarea generală a Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 3. - Federația Română de Arte Marțiale coordonează, la nivel național, activitatea unităților sportive - ligi, asociații, cluburi, centre de inițiere și de antrenament - din domeniul artelor marțiale, asigură îndrumarea de specialitate și exercită controlul riguros al modului de desfășurare a acestei activități, organizează sistemul competițional național, selecționează și pregătește loturile sportive naționale, asigură perfecționarea cunoștințelor profesionale ale instructorilor și antrenorilor.

Art. 4. - Federația Română de Arte Marțiale, prin Colegiul centurilor negre, este unicul organism de specialitate care are dreptul să acorde, în România, grade (Kyu și dan) în artele marțiale.

Art. 5. - Sunt permise inițierea și antrenarea persoanelor în domeniul artelor marțiale numai în unități sportive - ligi, asociații, cluburi etc. sau în alte unități autorizate și înregistrate, conform legii.

Inițierea și antrenarea în domeniul artelor marțiale se pot face numai de persoane care posedă atestat de instructor sau antrenor confirmat de către Federația Română de Arte Marțiale, și înregistrat la federație nominal și numeric.

Practicarea artelor marțiale este permisă numai cu respectarea prevederilor codului etic al practicanților acestor sporturi, aprobat conform statutului Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 6. - Toate competițiile, invitațiile adresate specialiștilor străini, organizarea de stagii naționale sau internaționale, cursurile pentru formarea de instructori, antrenori și arbitri, precum și distribuirea de materiale de propagandă în domeniul artelor marțiale se vor organiza numai cu acordul Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 7. - Titlurile de campion mondial, european, olimpic sau național se vor putea omologa numai pentru persoanele care sunt membre ale Federației Române de Arte Marțiale.

Art. 8. - Funcționarea sălilor de sport necesare inițierii și antrenamentului în domeniul artelor marțiale este permisă numai cu avizul Federației Române de Arte Marțiale, indiferent de deținătorul care o pune la dispoziție, persoană fizică sau juridică.

Art. 9. - Constituie contravenție următoarele fapte, dacă acestea nu se săvârșesc în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) predarea artelor marțiale fără a poseda atestat de instructor sau antrenor confirmat de Federația Română de Arte Marțiale;
b) inițierea și antrenarea sportivilor în afara unităților menționate la art. 5 alin. 1, chiar dacă aceste fapte se săvârșesc de către persoane care posedă atestat confirmat de către Federația Română de Arte Marțiale;
c) punerea la dispoziție de săli pentru inițieri și antrenamente în artele marțiale fără avizul Federației Române de Arte Marțiale.

Contravențiile prevăzute la lit. a) și b) se sancționează cu închisoare contravențională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 3.000 la 7.000 lei, iar cea prevăzută la lit. c) se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Art. 10. - Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către primar sau împuterniciții acestuia, precum și de ofițerii și subofițerii de poliție care sunt obligați să intervină și să ia măsuri legale ori de câte ori au cunoștință despre săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 9 din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție se soluționează potrivit prevederilor din Legea nr. 32/1968.