autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea planului de credite pe trimestrul II/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă planul de credite pe trimestrul II/1990 la suma de 562.610 milioane lei, conform anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. - Banca Națională a României este autorizată să acorde credite băncilor specializate pentru completarea resurselor acestora, potrivit planului, astfel: Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară 53.285 milioane lei pe termen scurt și 76.757 milioane lei pe termen mijlociu și lung, Băncii de Investiții 1.021 milioane lei pe termen scurt și 66.964 milioane lei pe termen mijlociu și lung și Băncii Române de Comerț Exterior 81.000 milioane lei pe termen mijlociu și lung.

Art. 3. - Finanțarea mijloacelor circulante planificate se asigură din fondurile proprii și atrase ale unităților economice și, în completare, din credite bancare.

Art. 4. - Băncile pot acorda unităților economice care au greutăți financiare temporare, din cauze obiective, credite cu dobândă curentă, pe perioada necesară înlăturării cauzelor care au determinat nevoile respective de fonduri, fără a se depăși 90 de zile. Aceste credite se vor acorda în limita rezervei de plan în sumă de 20 miliarde lei, în condițiile stabilite de Banca Națională a României, împreună cu celelalte bănci.

Art. 5. - Ministerele Minelor, Industriei Metalurgice, Industriei Construcțiilor de Mașini și Centrul Național al Industriei Aeronautice Române vor prezenta Guvernului, în cursul trimestrului II/1990, măsurile ce se vor lua pentru valorificarea stocurilor de minereuri în concentrate în valoare de 3.406 milioane lei, cargouri nefinalizate de 5.000 tdw pentru care sunt efectuate cheltuieli în sumă de 1.033 milioane lei și materii prime, materiale, componente și echipamente pentru industria aeronautică în valoare de 2.011 milioane lei, în vederea recuperării cheltuielilor și rambursării creditelor primite pentru finanțarea acestor stocuri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Creditele planificate
pe trimestrul II/1990 - pe economie

- milioane lei -
Sume
I. Credite pentru finanțarea activității de producție, circulația mărfurilor, prestări de servicii și alte activități economice
1. Credite pentru finanțarea mijloacelor circulante planificate 235.500
  din care în:
  - industrie 115.761
  - agricultura de stat 24.948
  - agricultura cooperatistă 17.000
  - stațiuni pentru mecanizarea agriculturii 6.500
  - construcții-montaj 11.000
  - transporturi 3.500
  - cercetare-proiectare 1.500
  - comerț interior 16.855
  - turism 475
  - aprovizionare tehnico-materială 15.000
  - contractări-achiziții 3.907
  - comerț exterior 15.000
  - construcții-montaj în străinătate 1.200
  - gospodărie comunală și prestări servicii 1.000
  - foraj - geologie 1.739
  - silvicultură 25
  - poștă și telecomunicații 15
  - cultură și artă 45
2. Credite pentru stocuri sezoniere de materii prime și produse agroalimentare 3.180
  din care:
  - materii prime agricole 4.150
  - produse agroalimentare 4.030
3. Credite pentru stocuri, cheltuieli de producție și alte active ce se constituie pe anumite perioade peste mijloacele circulante planificate 23.839
  din care:
  - materii prime și materiale 7.320
  - producție în curs de fabricație 3.332
  - produse finite 4.682
  - stocuri disponibile preluate de baze pentru redistribuire 4.996
  - alte active 3.509
4. Credite pentru sectorul particular 3.000
  din care pentru:
  - activități economice pe baza liberei inițiative 2.000
  - producători agricoli particulari 1.000
5. Credite restante 40.000
6. Rezerva de plan 20.000
  Total I - credite pentru activități economice
  din care 54.306 milioane lei se acordă de băncile specializate din credite primite de la Banca Națională
330.519
II. Credite acordate pentru constituirea fondurilor necesare finanțării pe termen mijlociu și lung
1. Credite pentru beneficiarii de investiții 4.700
2. Credite pentru finanțarea reparațiilor capitale ce se acordă de Banca Națională 7.370
3. Credite ce se acordă de Banca Națională băncilor specializate pentru completarea resurselor acestora privind creditarea pe termen mijlociu și lung pentru:
  - finanțarea investițiilor și reparațiilor capitale 139.021
  - exportul de mărfuri cu plata la termen de peste un an și acțiuni de cooperare în producție în străinătate 50.000
  - contravaloarea în lei a creditelor în valută acordate societăților mixte (OLTCIT) 31.000
  Total II 232.091
  Total (I + II) 562.610
III. Contravaloarea în lei a depozitelor în valută constituite de bănci în străinătate și a metalelor prețioase 66.000
IV. Contravaloarea în lei a participațiilor la F.M.I., B.I.R.D., B.R.I. și la formarea capitalului băncilor mixte 7.100
V. Alte active bancare 23.446
  Total general 659.156


[modificare] Anexa Nr. 2

Mijloace bănești planificate
pe trimestrul II/1990 - pe economie

- milioane lei -
Sume
1. Fondurile proprii ale băncilor 25.820
  - fond statutar 4.500
  - fond de rezervă 4.000
  - fond din reevaluarea metalelor prețioase și alte active 17.320
2. Mijloacele bugetului de stat 9.615
  - excedent din anii precedenți -
  - soldul bugetului republican pe anul în curs 8.110
  - soldul bugetelor locale 1.505
3. Disponibilitățile unităților economice din conturile curente și de decontare 69.168
  - disponibilitățile unităților economice de stat 28.900
  - disponibilitățile unităților cooperatiste 18.900
  - disponibilitățile în expediție în circuitul între bănci 19.868
  - disponibilitățile în conturile de reparații capitale 1.500
4. Disponibilitățile din fonduri cu destinație specială și alte disponibilități 137.481
  - contribuția pentru pensia suplimentară (se păstrează în conturi deschise la C.E.C.) 60.145
  - disponibilitățile centralelor și întreprinderilor pentru constituirea fondurilor de redistribuire (fond cercetare științifică, dotări sau creșteri de mijloace circulante, plata primelor de export, fond de dezvoltare a întreprinderii, fond pentru întreprinderi noi și dezvoltări importante) 51.256
  - disponibilitățile organizațiilor de masă și obștești 11.800
  - disponibilitățile privind fondul de solidaritate internațională 406
  - disponibilitățile din decontarea bunurilor primite din străinătate pentru înlăturarea efectelor cutremurului 4.474
  - disponibilitățile instituțiilor de stat {disponibilitățile pentru autofinanțare, sume de mandat și sume în depozit) 9.000
  - alte disponibilități 400
5. Mijloace pentru acoperirea diferențelor între cursul comercial și prețul complet de export 21.000
6. Disponibilitățile instituțiilor de credit și asigurare 246.900
  - Casa de Economii și Consemnațiuni 239.000
  - Administrația Asigurărilor de Stat 7.900
7. Disponibilitățile din resurse externe 23.535
  - credite bancare externe primite 3.585
  - disponibilitățile și decontările cu corespondenții străini 14.900
  - disponibilitățile în valută ale persoanelor fizice române și străine 5.050
8. Contravaloarea în lei a unei părți din fondul de participare depus la F.M.I., B.I.R.D. și B.R.I. 4.000
9. Depozite în lei constituite în țară la dispoziția F.M.I., B.I.R.D. 6.400
10. Numerarul în circulație 90.971
11. Alte pasive bancare 24.266
  Total resurse 659.156