autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Fundației Culturale Române
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Fundația Culturală Română, persoană juridică autonomă, cu sediul în București.

Fundația are ca scop să participe la promovarea cooperării culturale cu alte popoare, să sprijine eforturile și preocupările unor uniuni de creație și ale unor persoane, să întrețină legături cu organizațiile românilor stabiliți în străinătate, precum și cu asociațiile de prietenie cu alte state. De asemenea, noul organism va răspunde de administrarea și îndrumarea activității așezămintelor culturale ale statului român în alte țări (centre culturale, biblioteci, institute etc.) și va ține legătura cu instituțiile similare străine din România.

Art. 2. - Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe vor acorda fundației asistență în domeniul culturii și politicii culturale.

Art. 3. - Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Fundației Culturale Române se stabilesc prin statut propriu, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii care se aprobă de adunarea generală.

Art. 4. - Sursele de finanțare ale Fundației Culturale Române se constituie din cotizații și alte venituri proprii, din donații sau ajutoare ale persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate, precum și din alocații bugetare prin Ministerul Afacerilor Externe, aprobate anual.

Art. 5. - Fundația Culturală Română poate edita reviste și alte publicații de profil.

Art. 6. - Pentru asigurarea bazei materiale a fundației, pe data prezentei hotărâri, unitățile și activitățile cuprinse în anexă, cu întregul lor patrimoniu, trec în administrarea Fundației Culturale Române.

Activul și pasivul unităților preluate, stabilite pe bază de bilanț la data prezentei hotărâri, precum și indicatorii economici și financiari trec la Fundația Culturală Română, pe bază de protocol.

Art. 7. - Structura organizatorică și numărul de personal necesar fundației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Cheltuielile în valută necesare pentru desfășurarea activității fundației se suportă de la balanța de plăți externe, iar veniturile realizate în valută se preiau ca încasări la posturile corespunzătoare din balanță.

Art. 9. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul și bugetul de stat pe anul 1990.

Art. 10. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă: H.C.M. nr. 474/1962 privind autorizarea înființării Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ca organizație obștească; H.C.M. nr. 600/1962 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, ca organizație obștească; H.C.M. nr. 1434/1972 privind autorizarea înființării Asociației „România” și a organului ei de presă „Tribuna României”, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

  1. Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea
  2. Asociația „România”
  3. Revista „Tribuna României”.