autentificare cu OpenID
Hotărâre privind calificarea muncitorilor în unități de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru asigurarea necesarului de muncitori calificați în structura meseriilor specifice activității, unitățile de stat pot organiza cursuri de calificare, recalificare și policalificare, cu aprobarea organelor centrale sau locale ierarhic superioare și cu avizul direcțiilor muncii și ocrotirilor sociale.

Art. 2. - (1) Cursurile se organizează pe meserii, cu sau fără pregătire teoretică, de regulă fără scoatere din producție a cursanților.

(2) Instruirea teoretică se poate desfășura, după caz, în unitățile în care sunt încadrați muncitorii, în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua proprie sau în centre de pregătire aparținând ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale tutelare.

(3) Durata cursurilor este între 2 și 12 luni, diferențiate în raport de complexitatea meseriilor.

Art. 3. - (1) Cursurile cu scoatere din producție a cursanților se organizează în limita fondului prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al unității. La aceste cursuri pot fi cuprinși muncitori care se califică, se recalifică sau se policalifică în meserii care nu pot fi însușite fără riscuri și pericole evidente pentru colectivele de lucru, cei care necesită autorizarea exercitării meseriei sau cei care se află pe locuri de muncă dispersate. De asemenea, pot fi cuprinși cei care se pregătesc pe bază de contract cu alte unități, precum și alte categorii de personal care acceptă să se pregătească în astfel de meserii.

(2) Nomenclatorul meseriilor specifice care se pregătesc prin cursuri cu scoatere din producție se aprobă de ministere, celelalte organe centrale și locale, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 4. - (1) La pregătirea prin cursuri sunt admise persoanele în vârstă de muncă care au absolvit învățământul general obligatoriu și au starea sănătății corespunzătoare:

  • încadrate cu contract de muncă pe durată nedeterminată, care nu au calificare, cei care nu mai pot exercita meseria avută (recalificare) sau nu pot fi utilizate eficient pe toată durata timpului de lucru (policalificare);
  • alte categorii de personal, care acceptă să se pregătească în vederea reintegrării în muncă.

(2) Pentru calificare în meserii simple care nu necesită pregătire teoretică pot fi admise și persoane care au absolvit cel puțin 4 clase primare.

Art. 5. - (1) Pe durata cursurilor, muncitorii cu contract de muncă vor fi salarizați în regie, având sarcini de serviciu stabilite de unități, în legătură cu pregătirea profesională.

(2) Drepturile de salarizare de care beneficiază muncitorii în meseriile în care se pregătesc sunt:

a) salariul tarifar avut la data admiterii la curs;
b) sporul de vechime și, după caz, celelalte sporuri la salariu pentru condiții deosebite de muncă, condiții grele, spor de șantier, ce se acordă potrivit reglementărilor legale la locurile de muncă respective.

(3) Perioada de pregătire prin cursuri se înscrie în carnetul de muncă și constituie vechime în muncă și în unitate.

Art. 6. - Planurile de învățământ și programele de pregătire a muncitorilor calificați, de recalificare și de policalificare se elaborează de unitățile organizatoare și se aprobă de organele ierarhice superioare, pe baza metodologiei elaborate de ministerele respective.

Art. 7. - (1) Cursurile se încheie prin susținerea examenului de absolvire, în fața comisiei tehnice de încadrare și promovare a muncitorilor din unitatea organizatoare.

(2) Cursanții care dovedesc că posedă cunoștințele necesare, notate pozitiv la probele teoretice, și execută pe parcursul unui schimb de lucru proba practică de calitate corespunzătoare vor fi declarați calificați în meserii, pe baza procesului-verbal al comisiei, și li se va elibera certificat de calificare.

Art. 8. - Muncitorii care se pregătesc prin cursuri cu scoatere din producție vor semna, înainte de începerea cursurilor, un act adițional la contractul de muncă și, dacă părăsesc unitatea fără aprobarea conducerii în următorii 3 ani de la absolvirea cursului, sunt obligați să suporte cheltuielile de școlarizare proporțional cu timpul nelucrat dedus din perioada celor 3 ani.

Art. 9. - (1) Personalul însărcinat cu predarea cunoștințelor teoretice la cursurile de calificare, recalificare, policalificare și desfășoară activitatea în afara programului normal de lucru va fi salarizat prin plata cu ora corespunzător nivelului prevăzut pentru personalul didactic din școlile profesionale.

(2) Persoanele care se ocupă de instruirea practică a muncitorilor cursanți vor beneficia de premii în sumă de până la 1.000 lei, stabilite de unități în cadrul fondului total de salarii, diferențiate în funcție de durata cursului, rezultatele obținute la examenul de încheiere a cursului și de numărul muncitorilor instruiți.

(3) Pe baza propunerilor ministerelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va elabora instrucțiuni de aplicare a măsurilor prevăzute de această hotărâre.

Art. 10. - Organizațiile cooperatiste și unitățile de liberă inițiativă pot aplica prezentele reglementări în condițiile specifice de organizare a activității de pregătire a forței de muncă.