autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Paroșeni - Instalarea unui cazan de 270 t/h și a unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în gospodăria de cărbune și lucrări de alimentare cu apă de adaos”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Paroșeni - Instalarea unui cazan de 270 t/h și a unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în gospodăria de cărbune și lucrări de alimentare cu apă de adaos”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Paroșeni - Instalarea unui cazan de 270 t/h și a unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, inclusiv amenajări în gospodăria de cărbune și lucrări de alimentare cu apă de adaos”

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Deva din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasament: În incinta centralei și, parțial, în afara acesteia.

3. Necesitatea și oportunitatea: Asigurarea alimentării cu căldură a consumatorilor din Valea Jiului și creșterea gradului de siguranță în funcționarea instalațiilor existente în Termocentrala Paroșeni.

4. Indicatorii tehnico-economici:

  • Valoarea totală: 1.630.000 mii lei
  • Capacități:
270 t/h
100 Gcal/h
  • Energie termică livrată: 200 mii Gcal/an
  • Volumul total al importului, integral pe relația cliring țări socialiste: 696,8 mii ruble / 10.800 mii lei
  • Durata de realizare a investiției: 30 luni
  • Locuri de muncă nou create: 100

5. Factori de risc: Gradul de protecție antiseismică a amplasamentului obiectivului de investiții este 6, conform STAS nr. 11100/1977. La sala de cazane și construcțiile din zona spate cazane, estacade transport cărbune, stația de concasare, digul de bază al acumulării Baleia, digul aferent regularizării râului Jiu și coșul de fum, gradul de seismicitate se va mări cu 0,5.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.

7. Unele măsuri: Pentru pornirea și întreținerea flăcării în cazane se vor utiliza gazele naturale.