autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind navigația pe căile navigabile interioare
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la 22 octombrie 1991 la Bonn.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind navigația pe căile navigabile interioare

Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania,
în dorința de a promova dezvoltarea navigației pe căile navigabile interioare ale părților contractante,
luând în considerare Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, în special prevederile acestuia privind dezvoltarea transporturilor,
au convenit următoarele:
Articolul 1

În sensul prezentului acord sunt:

a) nave românești: nave fluviale înregistrate într-un registru român de nave, care navighează sub pavilion român și cu care se efectuează transportul de pasageri și/sau mărfuri;

b) nave germane: nave fluviale înregistrate într-un registru german de nave fluviale, cu care poate fi efectuat transportul de pasageri și/sau mărfuri fără o autorizație specială de navigație;

c) barje pentru nave port-barje: nave conform lit. a) și b), care sunt fără echipaj și fără propulsie proprie;

d) întreprinderi de navigație: întreprinderi/societăți de navigație sau armatori care au sediul permanent al firmei sau domiciliul permanent pe teritoriul uneia dintre cele două părți contractante;

e) autorități competente: Ministerul Transporturilor al României și Ministerul Federal al Transporturilor al Republicii Federale Germania, dacă nu se vor comunica reciproc alte autorități sau organe competente;

f) porturi: porturile și locurile de transbordare mărfuri autorizate oficial, precum și locurile de acostare pentru nave de pasageri situate pe teritoriile părților contractante.

Articolul 2

(1) În conformitate cu art. 3-6, navele românești pot naviga pe căile navigabile interioare germane și navele germane pot naviga pe căile navigabile interioare românești și pot folosi porturile și locurile de acostare autorizate oficial.

(2) Prevederile paragrafului (1) se aplică în mod corespunzător și transportului de utilaje și de corpuri plutitoare, precum și tranzitării navelor nou construite.

(3) Navigația se reglementează potrivit legislației naționale a părții contractante ale cărei căi navigabile se utilizează.

Articolul 3

(1) Navele românești și germane pot transporta pasageri și/sau mărfuri între un port românesc și un port german, precum și invers, pe căile navigabile interioare care le leagă (transport direct).

(2) În transportul direct, navele românești și germane pot transporta pasageri și/sau mărfuri între un port de pe teritoriul unei părți contractante și unul dintre următoarele porturi de pe teritoriul celeilalte părți contractante, precum și invers:

a) un port maritim;
b) un port situat pe drumul direct spre un port maritim;
c) un port, indicat de autoritățile competente, la propunerea Comisiei mixte (prevăzute la art. 15).

(3) În cazuri excepționale, din motive tehnice sau din motive de siguranță a navigației, autoritatea competentă a fiecărei părți contractante poate stabili, după o consultare în cadrul Comisiei mixte, un număr maxim de voiaje pentru folosirea căilor lor navigabile la transportul direct.

(4) În transportul direct, întreprinderile de navigație ale celor două părți vor participa în mod continuu, pe toată durata anului, în proporții egale la volumul de transport. Repartizarea urmează să fie efectuată pe baza tonajului încărcăturii. În cazul în care întreprinderile de navigație ale unei părți nu pot prelua la transport cota-parte ce le revine, acestea urmează să ofere, în primă instanță, această cantitate întreprinderilor de navigație ale celeilalte părți, fără ca această cantitate să fie considerată cota-parte de transport a acestei părți.

(5) La cererea unei părți contractante, urmează să se convină în mod obligatoriu, la propunerea Comisiei mixte, navluri minime/maxime eficiente din punct de vedere economic și condițiile aferente acestora.

(6) Alte nave decât cele menționate la art. 1 lit. a) și b) vor fi admise să participe la transportul direct între porturile celor două părți numai în măsura în care acest lucru se convine la propunerea Comisiei mixte.

(7) Participarea navelor dintr-o terță țară la transportul între porturile celor două părți se face pe seama cotei-părți expeditoare.

Articolul 4

(1) Navele românești și germane pot transporta pasageri și/sau mărfuri pe teritoriul celeilalte părți contractante pe sectoarele convenite de autoritățile competente în baza unei propuneri a Comisiei mixte (transport în tranzit).

(2) La cererea unei părți contractante, autoritățile competente pot conveni, în baza unei propuneri a Comisiei mixte, asupra unei participări la transportul de mărfuri, conform paragrafului (1), a întreprinderilor de navigație ale celor două părți, sub formă de cote-părți. Aceasta trebuie să se efectueze în special atunci când navele unei părți sunt excluse de la participarea la acest transport de mărfuri.

(3) În cazuri excepționale, din motive tehnice sau din motive de siguranță a navigației, fiecare parte contractantă poate stabili, după o consultare în cadrul Comisiei mixte, un număr maxim de voiaje pentru folosirea căilor lor navigabile la transportul în tranzit.

Articolul 5

Navele românești și germane pot transporta pasageri și/sau mărfuri între un port al celeilalte părți și un port dintr-o terță țară și invers (transport în terțe țări) numai în baza unei autorizații speciale eliberate de autoritățile competente.

Articolul 6

Transportul de pasageri și/sau mărfuri între porturile situate pe teritoriul celeilalte părți contractante (cabotaj) este permis numai în baza unei autorizații speciale eliberate de autoritățile competente.

Articolul 7

(1) Fiecare parte contractantă, pe porțiunea sa de Dunăre, va recunoaște certificatele de capacitate pentru echipaj (inclusiv pentru căpitan) eliberate de cealaltă parte contractantă, precum și atestatul de bord.

(2) Pentru navigația pe celelalte căi navigabile interioare, cu excepția Rinului, Moselei și căilor navigabile maritime pentru care există reglementări speciale, autoritățile competente vor elibera documentele și certificatele prevăzute în țările lor, la prezentarea documentelor și certificatelor referitoare la navă, echipajul și încărcătura acesteia (de exemplu: atestatul de bord și brevetele navigatorilor) eliberate pe teritoriul celeilalte părți contractante. Premisa pentru aceasta este ca documentele și certificatele să fie eliberate pe teritoriul unei părți contractante în condiții care corespund reglementarilor în vigoare pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Articolul 8

Navele pot transporta mărfuri periculoase numai în cazul când posedă, în acest scop, autorizația valabilă prevăzută pentru calea navigabilă respectivă.

Articolul 9

Fiecare parte contractantă va acorda navelor celeilalte părți același regim ca și navelor proprii, privind exercitarea drepturilor de transport acordate conform art. 2-6; această prevedere se aplică în special:

a) prelevării taxelor publice de navigație și taxelor portuare;
b) folosirii amenajărilor portuare, locurilor de acostare, ecluzelor și altor instalații navale asemănătoare publice;
c) întocmirii formalităților de către autoritățile competente;
d) aprovizionării cu combustibili și lubrifianți.
Articolul 10

Fiecare parte contractantă va acorda navelor celeilalte părți același regim ca și navelor proprii privind regimul vamal al proviziilor echipajului și navei, aflate la bord. Aceeași prevedere se aplică combustibililor și lubrifianților destinați consumului navelor.

Articolul 11

(1) Întreprinderile de navigație ale celor două părți pot înființa pe teritoriul celeilalte părți contractante, pe bază de reciprocitate, agenții pentru prestații de servicii la nave și echipaje, cu respectarea legislației naționale respective în vigoare și cu aprobarea autorității competente.

(2) Întreprinderile de navigație ale celor două părți pot conveni, în vederea promovării rentabilității transportului, asupra unor înțelegeri privind cooperarea în exploatare, tehnică și comercială.

Articolul 12

Întreprinderile de navigație ale celor două părți au dreptul să transfere liber, la sediul lor, diferența care rezultă dintre încasările și cheltuielile pentru transportul pasagerilor și mărfurilor. Transferarea se va efectua neîntârziat, într-o valută convertibilă, pe baza cursurilor oficiale de schimb. În cazul în care sistemul de plăți este reglementat printr-un acord între părțile contractante, se vor aplica prevederile acestui acord.

Articolul 13

(1) La trecerea frontierei, membrii echipajelor navelor românești și germane au nevoie de un document de călătorie și de un permis de ședere sub forma unei vize (viză).

(2) În principiu, pe navele de mărfuri pot să se afle numai membri ai echipajului. Pe navele de pasageri și/sau mărfuri pot intra în și ieși din țară, împreună cu membrii echipajului, și soțiile și copiii minori necăsătoriți ai acestora, dacă sunt în posesia documentului menționat la paragraful (1) și a unei vize. Copiii sub 16 ani pot fi înscriși în documentul de călătorie al unuia dintre părinții lor.

(3) Pe Dunăre, membrii echipajelor navelor românești și germane nu au nevoie de nici o viză pentru trecerea frontierei și pentru șederea la bord, precum și în incintele porturilor situate pe Dunăre, dacă sunt în posesia unui document de navigator pe Dunăre și sunt înscriși pe lista de echipaj. Aceeași prevedere este valabilă pentru soțiile membrilor echipajului și copiii sub 16 ani ai acestora, înscriși în documentele de navigator pe Dunăre.

(4) Toate persoanele aflate la bord, menționate la paragrafele (1)-(3), trebuie să fie înscrise pe lista de echipaj.

(5) Părțile contractante vor efectua un schimb de modele ale documentelor menționate la paragrafele (1) și (3).

(6) În măsura în care reglementările legale ale unei părți contractante, privind intrarea și șederea străinilor, conțin dispoziții mai avantajoase, se vor aplica aceste dispoziții.

Articolul 14

(1) Navele celor două părți pot staționa, pe timp de zi și de noapte, în următoarele locuri:

a) în porturi de încărcare și de descărcare;
b) în porturi de pe parcurs, inclusiv porturi de frontieră;
c) în locuri de pe parcurs, admise de regulamentul de navigație, dacă organele vamale nu au stabilit locuri speciale de acostare.

(2) În cazul unei avarii, al unui accident, al unei îmbolnăviri grave a unei persoane de la bord sau în alte cazuri care fac imposibilă continuarea voiajului, navele pot acosta în orice loc adecvat. În asemenea cazuri, căpitanul sau o persoană împuternicită de acesta trebuie să informeze neîntârziat cel mai apropiat organ de frontieră, de vamă sau de poliție.

(3) Organele competente ale celor două părți contractante acordă asistența necesară în caz de avarii sau accidente ale unor nave sau persoane ale celeilalte părți. Această prevedere este valabilă și în cazul îmbolnăvirilor care necesită asistență medicală de urgență.

(4) În caz de avarii sau accidente grave ale unor nave sau persoane ale unei părți pe teritoriul celeilalte părți contractante, partea contractantă pe al cărei teritoriu a avut loc evenimentul va înștiința neîntârziat cealaltă parte contractantă, va lua măsurile necesare în vederea cercetării cauzelor evenimentului, va informa cealaltă parte contractantă asupra rezultatelor și îi va transmite documentele necesare reglementării daunelor.

Articolul 15

(1) În scopul aducerii la îndeplinire și al controlării aplicării prezentului acord, se înființează o Comisie mixtă. Comisia mixtă este compusă din câte trei reprezentanți împuterniciți ai fiecărei părți, care sunt desemnați de către ministrul transporturilor al României, respectiv de către ministrul federal al transporturilor al Republicii Federale Germania.

Din partea Republicii Federale Germania, din Comisia mixtă vor face parte un reprezentant al ministrului federal al transporturilor, în calitate de conducător de delegație, precum și câte un reprezentant al întreprinderilor de navigație și al întreprinderilor de încărcare, desemnați de către ministrul federal al transporturilor.

Pentru examinarea unor probleme specifice, fiecare parte poate prevedea participarea unor experți.

La prima sa ședință, Comisia mixtă elaborează și aprobă un regulament de funcționare pentru activitatea sa.

(2) Comisia mixtă are, în special, următoarele atribuții:

a) de a înainta autorităților competente propuneri privind:
  • stabilirea căilor navigabile de tranzit (art. 4 paragraful (1);
  • participarea sub formă de cote-părți (art. 4 paragraful (2);
  • stabilirea porturilor fluviale (art. 3 paragraful (2), lit. c);
  • stabilirea navlurilor minime/maxime, precum și a condițiilor aferente acestora (art. 3 paragraful (5);
  • adaptarea prezentului acord la dezvoltarea transportului pe căile navigabile interioare și soluționarea tuturor problemelor care rezultă din aplicarea prezentului acord;
  • admiterea navelor din terțe țări la transportul direct;
b) de a organiza consultări privind posibilitățile de stabilire a numărului maxim de voiaje în transportul direct (art. 3 paragraful (3) și în tranzit (art. 4 paragraful (3);
c) de a înregistra statistic traficul de nave ale celor două părți;
d) de a supraveghea respectarea înțelegerilor stabilite conform lit. a) și aplicarea art. 9, 10 și 11;
e) de a repartiza, dacă este necesar, volumele de transport pe întreprinderile de navigație ale celor două părți, conform art. 3 paragraful (4), și de a supraveghea repartizarea încărcăturilor.

(3) Navlurile minime/maxime, inclusiv condițiile aferente acestora, convenite în cadrul Comisiei mixte, vor fi prezentate de aceasta autorităților competente spre aprobare. Autoritățile competente convin asupra intrării în vigoare a acestor hotărâri ale Comisiei mixte și își comunică reciproc, fără întârziere, data intrării în vigoare a acestora, conform legislației interne.

(4) Înțelegerile stabilite în baza propunerilor, conform paragrafului (2) lit. a) și paragrafului (3), se realizează prin comunicarea reciprocă, de către autoritățile competente, a acordului privind propunerile înaintate de Comisia mixtă.

(5) Dacă nu se poate ajunge la o înțelegere în cadrul Comisiei mixte, la cererea unei părți contractante, reprezentanții autorităților competente ale celor două părți contractante se vor întâlni pentru consultări în termen de 4 săptămâni.

Articolul 16

Autoritățile competente vor furniza Comisiei mixte, la cererea acesteia, acele documente de care are nevoie în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, conform art. 15.

Articolul 17

Ambarcațiunile de sport și de agrement ale celor două părți pot folosi căile navigabile interioare ale celor două părți contractante, cu respectarea reglementărilor legale naționale respective.

Articolul 18

Prezentul acord nu afectează drepturile și obligațiile Republicii Federale Germania decurgând din actul de la Mannheim din 1868 față de statele contractante la acest act și nici drepturile și obligațiile României decurgând din Convenția de la Belgrad din 1948 față de statele contractante la această convenție.

Articolul 19

(1) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nelimitată de timp.

(2) Prezentul acord intră în vigoare după 30 zile de la data la care părțile contractante își vor comunica în scris, pe cale diplomatică, îndeplinirea cerințelor legislației interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(3) Prezentul acord poate fi denunțat de către fiecare parte contractantă în scris, pe cale diplomatică, cu 6 luni înainte de sfârșitul anului calendaristic. În acest caz, acordul își pierde valabilitatea după expirarea acestui an calendaristic.

(4) Protocolul anexat este parte integrantă a prezentului acord.

Încheiat la Bonn, la 22 octombrie 1991, în două exemplare originale în limba română și limba germană, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Radu Comșa
Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,
Dr. Mario Graf Voumatuschka
Dr. Günter Krause


[modificare] Protocol
Cu ocazia semnării Acordului privind navigația pe căile navigabile interioare, Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania au convenit următoarele, care fac parte integrantă din prezentul acord:

1. Drepturi de transport

Pentru a asigura o aplicare unitară a acordului, cele două părți contractante au convenit să considere următoarele sensuri ale termenilor folosiți în legătură cu drepturile de transport:

(1) Transport direct: transportul pasagerilor și/sau mărfurilor cu o navă a unei părți de pe teritoriul unei părți contractante pe teritoriul celeilalte părți contractante, exclusiv pe acele căi navigabile interioare care leagă între ele teritoriile celor două părți contractante.
(2) Transport în tranzit: transportul pasagerilor și/sau mărfurilor cu o navă a unei părți pe căile navigabile interioare de pe teritoriul celeilalte părți contractante, fără ambarcarea sau debarcarea pasagerilor, respectiv fără încărcarea sau descărcarea mărfurilor în timpul trecerii.
(3) Transport în terțe țări: transportul pasagerilor și/sau mărfurilor, cu o navă a unei părți, dintr-o terță țară pe teritoriul celeilalte părți contractante sau invers.
(4) Cabotaj: transportul pasagerilor și/sau mărfurilor cu o navă a unei părți între locuri de încărcare și de descărcare situate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul celeilalte părți contractante.

În vederea stabilirii drepturilor de transport care trebuie considerate, criteriul determinant este cel al tronsonului pe care nava respectivă transportă și nu cel privind originea și localitatea de destinație a mărfii transportate.

2. Autorizația specială de navigație menționată la art. 1 al acordului este cea din art. 2 al Legii cu privire la obligațiile navigației fluviale din 4 august 1986 (B.G.B.1. I.S. 1271).

3. Cele două părți contractante vor efectua schimbul de documente prevăzute la art. 13 paragraful (5) înainte de intrarea în vigoare a acordului.

4. Pentru acele transporturi în tranzit, care nici nu încep și nici nu se termină pe teritoriile celor două părți contractante, se va conveni, la cererea unei părți contractante și în baza unei propuneri a Comisiei mixte, asupra unei participări sub formă de cote-părți a întreprinderilor de navigație ale celor două părți.

Încheiat la Bonn, la 22 octombrie 1991, în două exemplare originale în limba română și limba germană, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Radu Comșa
Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,
Dr. Mario Graf Voumatuschka
Dr. Günter Krause