autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenție
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii privind brevetele de invenție, anexă la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament de aplicare a legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
Capitolul I
Procedura de înregistrare a cererilor de brevet de invenție
Secțiunea 1
Dispoziții generale
Regula 1 - Brevetarea invențiilor

Brevetarea invențiilor se face conform dispozițiilor Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991, cu respectarea convențiilor, tratatelor și acordurilor la care România este parte.

Prezentul regulament stabilește modul de aplicare a Legii privind brevetele de invenție.

Regula 2 - Definiții

Termenii folosiți în acest regulament au următorul înțeles:

 • prin lege se înțelege Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție;
 • prin O.S.I.M. se înțelege Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
 • prin inventator se înțelege persoana care a creat invenția;
 • prin succesor în drepturi se înțelege orice persoană fizică sau juridică căreia i s-au transmis fie dreptul la eliberarea brevetului de invenție, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenție eliberat;
 • prin solicitant se înțelege persoana fizică sau juridică care cere eliberarea unui brevet de invenție;
 • prin titularul brevetului se înțelege persoana căreia îi aparține dreptul conferit prin brevet;
 • prin unitate se înțelege persoana juridică care funcționează legal;
 • prin publicare se înțelege făcut accesibil publicului;
 • consilier în proprietate industrială este persoana specializată în acordarea asistenței în domeniul proprietății industriale (invenții, mărci, desene, modele etc.), care desfășoară legal această activitate;
 • prin mandatar autorizat se înțelege consilierul în proprietate industrială care poate avea și calitate de reprezentare în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;
 • prin cerere de brevet se înțelege cererea scrisă care conține solicitarea expresă a eliberării unui brevet de invenție;
 • prin descriere se înțelege prezentarea în scris a invenției în condițiile art. 18 din lege;
 • prin revendicări se înțelege prezentarea obiectului protecției solicitate și a elementelor de noutate ale invenției;
 • prin depozit reglementar se înțelege cererea de brevet de invenție, însoțită de descrierea invenției, revendicări și, dacă este cazul, de desene explicative;
 • prin prioritate se înțelege data primului depozit al cererii de brevet, indiferent de autoritatea națională competentă la care s-a făcut depozitul cererii, în condițiile Convenției de la Paris.
Secțiunea 2
Înregistrarea cererii de brevet de invenție
Regula 3 - Depunerea cererilor de brevet la O.S.I.M.

(1) Toate cererile de brevet de invenție depuse la Registratura generală a O.S.I.M. vor fi analizate în ziua depunerii.

(2) Depunerea unei cereri de brevet de invenție la O.S.I.M. se poate face:

a) direct la Registratura generală a O.S.I.M., deschisă publicului în fiecare zi lucrătoare;
b) prin poștă, trimisă recomandat cu confirmare de primire.

În ambele situații, O.S.I.M. confirmă solicitantului primirea cererii de brevet de invenție și condițiile în care a fost primită.

(3) Depunerea cererilor de brevet de invenție din domeniul apărării și siguranței naționale create pe teritoriul României se face conform legislației în vigoare.

(4) Celelalte cereri și documente depuse la Registratura generală privind procedurile în care se află cererile de brevet de invenție vor fi analizate ulterior datei înregistrării lor, O.S.I.M. notificând petiționarului răspunsul său în termen de 60 de zile.

(5) Orice scrisori sau documente depuse la registratură, referitoare la o cerere de brevet sau un brevet de invenție, va trebui să indice numele și adresa petiționarului pentru corespondență, cât și numărul de înregistrare al cererii sau numărul brevetului de invenție la care se referă; în caz contrar, O.S.I.M. nu dă curs solicitării, acestea fiind clasate sau restituite, dacă petiționarul este identificabil.

(6) Dacă se depun modificări sau completări descrierii, revendicărilor și/sau desenelor unei cereri de brevet înregistrate la O.S.I.M., acest fapt trebuie menționat prin indicarea expresă „completare la cererea de brevet nr. ........ din ...............” și se vor depune paginile din descriere, revendicări și/sau desene dactilografiate conținând modificările sau completările cerute; în caz contrar ele vor fi returnate solicitantului.

(7) Atunci când legea sau regulamentul prevede ca o cerere sau un document să fie înregistrat într-o anumită formă, această cerere sau document trebuie înregistrată în forma prescrisă.

Dacă cererea de brevet sau alt document nu îndeplinește condițiile prescrise, O.S.I.M. notifică solicitantului lipsurile, acordând un termen de corectare, cu excepția cazului prevăzut la regula 8 (4), când cererea de brevet se returnează solicitantului.

Toate notificările O.S.I.M. vor fi motivate și vor conține temeiul legal.

(8) O.S.I.M. va înscrie pe cerere data primirii, numărul de la Registratura generală a O.S.I.M. și documentele primite, sub semnătură. Un exemplar al cererii astfel completat se va returna de îndată solicitantului drept confirmare de primire. Data de recepție și numărul de la Registratura generală a O.S.I.M. se completează lizibil.

(9) Exemplarul cererii returnat va indica lipsurile constatate de O.S.I.M. la depunerea cererii de brevet și termenul în care acestea pot fi remediate.

(10) La depunerea unei cereri de brevet la O.S.I.M., solicitantul va preciza că este îndreptățit la eliberarea brevetului de invenție, va indica baza legală prin care este îndreptățit sau va depune actele necesare care pot confirma acest fapt.

(11) În cazul în care, în perioada de la înregistrarea unei cereri de brevet de invenție până la eliberarea brevetului, printr-o hotărâre judecătorească se stabilește că o altă persoană decât solicitantul sau succesorul său în drepturi este îndreptățită la eliberarea brevetului, O.S.I.M. va executa hotărârea respectivă.

(12) Taxa de înregistrare a cererii de brevet de invenție este datorată de solicitant o dată cu depunerea cererii de brevet la O.S.I.M. Dacă solicitantul a plătit taxa de înregistrare înainte de depunerea cererii de brevet, el va preciza aceasta în cerere, anexând o copie a documentului de plată.

(13) Dacă la depunerea cererii de brevet de invenție solicitantul nu a plătit taxa de înregistrare, această taxă poate fi plătită în termen de 3 luni de la data depozitului național reglementar, cu o majorare legal stabilită; în caz contrar cererea de brevet de invenție se consideră abandonată și se respinge.

(14) Orice document de plată în care nu sunt înscrise datele de identificare a cererii de brevet sau a brevetului de invenție (cel puțin numărul cererii sau brevetului) se clasează ca martor și suma va fi restituită numai în cazul în care plătitorul poate fi identificat prin nume și adresă. În cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuată cu costul serviciului poștal.

Regula 4 - Termene

(1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice și nu includ nici ziua când a început și nici ziua când s-a sfârșit termenul. Termenele stabilite pe ani, luni sau săptămâni se sfârșesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.

(2) Termenul, care începând la 29, 30, 31 ale lunii, se sfârșește într-o lună care nu are asemenea zi, se va socoti împlinit în prima zi a lunii următoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

(3) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, înțelegând prin comunicare data la care notificarea O.S.I.M. a fost depusă la oficiul poștal.

(4) Actele de procedură, trimise prin poștă la O.S.I.M., se socotesc îndeplinite în termen, dacă au fost predate la oficiul poștal înainte de împlinirea lui.

(5) O cerere de prelungire a unui termen pentru răspuns la notificarea O.S.I.M. trebuie să poarte data oficiului poștal sau a Registraturii O.S.I.M. în interiorul termenului scadent și va depinde de motivele pentru care se cere această prelungire.

O.S.I.M. va notifica în scris solicitantului acceptul sau respingerea cererii de prelungire a termenului.

(6) Neîndeplinirea actelor de procedură în termenele legale nu atrage sancțiunile prevăzute de lege și prezentul regulament, dacă solicitantul dovedește că a fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voința lui și dacă îndeplinește procedura într-un termen de 2 luni de la încetarea cauzei.

Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat

(1) Depunerea cererii de brevet de invenție la O.S.I.M. sau reprezentarea solicitantului în procedurile în fața O.S.I.M. se poate face prin mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul în România.

(2) În cazul în care solicitantul brevetului de invenție este reprezentat prin mandatar autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pe baza unei procuri scrise.

(3) În procedurile în fața O.S.I.M., solicitantul sau titularul străin poate fi reprezentat numai de un consilier în proprietate industrială, autorizat.

(4) Potrivit art. 43 din lege, consilierul în proprietate industrială poate asigura, la cerere, asistență persoanelor fizice și juridice române și străine și le reprezintă în fața O.S.I.M., potrivit prevederilor contractului încheiat cu clientul.

Reprezentarea se asigură din împuternicirea și în limitele mandatului stabilit prin contract cu persoanele interesate în scopul dobândirii, apărării și revendicării drepturilor privind invențiile, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu sau alte drepturi de proprietate industrială. Reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața O.S.I.M. se face prin procură scrisă.

(5) Asistența juridică a solicitantului sau titularului în fața instanțelor judecătorești este condiționată de calitatea de avocat sau consilier juridic.

(6) Consilierul în proprietate industrială se supune numai dispozițiilor legale și este obligat să acționeze cu bună-credință și probitate profesională.

Acesta este obligat să nu divulge datele și informațiile primite de la client. Nu va fi considerată divulgare informarea consilierului de către client în exercitarea funcției de reprezentare.

(7) Poate fi consilier în proprietate industrială cetățeanul român, cu domiciliul în România, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • posedă diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior tehnic sau juridic;
 • are o vechime în profesii tehnice sau juridice de cel puțin 5 ani;
 • nu are antecedente penale;
 • se bucură de o bună reputație;
 • a fost declarat reușit la examenul pentru această profesie organizat de O.S.I.M.

(8) Profesia de consilier în proprietate industrială poate fi exercitată numai după ce persoanele reușite la examen au fost înscrise, la cererea lor, în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și după ce, pe baza adeverinței de înscriere eliberată de O.S.I.M., s-au înregistrat la Primăria municipiului București, Secțiunea financiară.

Lista consilierilor în proprietate industrială se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(9) Examenul pentru profesia de consilier în proprietate industrială se susține în fața unei comisii alcătuite din 5-7 membri, al cărei președinte este directorul O.S.I.M. Membrii comisiei sunt numiți de Consiliul de administrație al O.S.I.M.

Din comisie pot face parte specialiști cu vechime de cel puțin 5 ani din cadrul O.S.I.M., cadre didactice universitare, experți.

(10) Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială este incompatibilă cu calitatea de salariat al O.S.I.M.

(11) Radierea din Registrul național al consilierilor în proprietate industrială se poate face la solicitarea persoanei în cauză, cât și de către O.S.I.M., atunci când persoana nu mai îndeplinește una din condițiile prevăzute la pct. (7).

(12) Încălcarea cu vinovăție de către consilierul în proprietate industrială a obligațiilor profesionale și a normelor de conduită constituie abatere disciplinară, care se sancționează, după caz, cu: avertisment, radierea temporară pe o perioadă de până la 5 ani sau radierea definitivă din Registrul național al consilierilor în proprietate industrială.

Sancțiunea disciplinară se stabilește și se aplică de o comisie numită în acest scop de conducerea O.S.I.M. Împotriva sancțiunii de radiere se poate face plângere la instanțele judecătorești în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancționare.

Radierea va fi operată numai după rămânerea definitivă a hotărârii.

Regula 6 - Limba oficială

Toate cererile de brevet de invenție și corespondența referitoare la acestea vor fi întocmite și depuse la O.S.I.M. în limba română.

Regula 7 - Confidențialitatea cererii de brevet de invenție. Regimul secret

(1) Datele conținute în cererea de brevet de invenție sunt confidențiale până la publicarea acesteia de către O.S.I.M., divulgarea lor fără acordul inventatorului sau succesorului său în drepturi fiind interzisă, indiferent de modul în care persoanele au luat cunoștință de ele și oricare ar fi calitatea acestora (mandatari, consilieri în proprietate industrială, orice persoană din situațiile prevăzute la art. 5 și art. 18 alin. 2 din lege).

Divulgarea înainte de publicarea cererii de brevet de invenție se pedepsește conform Codului penal.

(2) O.S.I.M. asigură confidențialitatea cererilor de brevet de invenție de la data depunerii acestora la Registratura generală a O.S.I.M. până la publicarea lor în conformitate cu art. 23, art. 44 alin. 1 și 3 și se sancționează conform art. 60 din lege.

(3) În conformitate cu art. 44 alin. 2 din lege, atribuirea caracterului de secret descrierilor de invenții din domeniul apărării și siguranței naționale create pe teritoriul României revine Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, prin reprezentanții lor oficial desemnați.

(4) Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații au obligația respectării dispozițiilor legale și a angajamentelor semnate cu O.S.I.M. privind manipularea, confidențialitatea și păstrarea secretului cererii brevetului de invenție.

Atribuirea caracterului de secret se face numai pentru cererile de brevet de invenție din domeniul apărării și siguranței naționale, în termen de 15 zile de la data depozitului reglementar, prin aplicarea pe documentația cererii de brevet de invenție a ștampilei cu înscrisul „Secret” și semnătura în clar (numele și prenumele) a reprezentantului care a atribuit acest caracter; în caz contrar, O.S.I.M. urmează procedurile prevăzute de prezentul regulament.

(5) Instituția care a atribuit caracterul de secret unei cereri de brevet de invenție, în termen de 60 de zile de la data atribuirii, va plăti o taxă anuală de menținere în regim secret și va informa solicitantul.

(6) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne sau Serviciul Român de Informații vor putea menține o descriere în regim secret numai pe perioada pentru care a achitat taxa anuală corespunzătoare menținerii în acest regim. Regimul secret încetează prin neplata taxei sau prin hotărârea scrisă a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne sau Serviciului Român de Informații de la data primirii acesteia la O.S.I.M.

(7) În conformitate cu art. 44 alin. 2 din lege, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne sau Serviciul Român de Informații vor acorda o compensație materială echitabilă solicitantului brevetului de invenție stabilită prin contract pe toată perioada de menținere în regim secret a invenției.

(8) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne sau Serviciul Român de Informații, pentru cererile de brevet de invenție provenite din unitățile lor, vor stabili caracterul de secret, după caz, înaintea transmiterii lor la O.S.I.M., transmiterea în acest caz făcându-se prin poștă specială, în condițiile legislației în vigoare.

(9) O.S.I.M. va asigura condițiile necesare pentru păstrarea, accesul, manipularea sau orice altă activitate referitoare la cererile de brevet de invenție cărora li s-a atribuit caracterul de secret, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind apărarea secretului de stat.

(10) Brevetarea în străinătate a invențiilor care fac obiectul cererilor de brevet de invenție se poate face numai după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depozitului reglementar.

Regula 8 - Condiții minime pentru înregistrarea în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse

(1) Cererile de brevet de invenție care îndeplinesc condițiile art. 15 din lege și prevederile prezentului regulament vor fi înregistrate în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse. Data de înregistrare la O.S.I.M. a cererilor de brevet de invenție este data primirii lor la Registratura generală.

(2) În conformitate cu art. 15 din lege, O.S.I.M. înregistrează în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse o cerere de brevet, dacă sunt depuse cel puțin următoarele documente:

a) o cerere, în limba română, care să conțină solicitarea explicită a eliberării unui brevet pentru o invenție al cărei titlu este menționat și datele de identificare a solicitantului;
b) un text care la prima vedere să pară descrierea invenției.

Înregistrarea cererilor de brevet în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse se face în ordinea numerelor și a datei depunerii la Registratura generală a O.S.I.M.

(3) Numărul din Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse și data înregistrării se înscriu pe cerere și pe prima pagină a fiecărui exemplar al descrierii, precum și pe plicul poștal, dacă cererea a fost transmisă prin poștă.

Acest număr este numărul cererii de brevet de invenție și va fi utilizat în toată corespondența.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de la pct. (2) a) și b), cererile se primesc, nu se înregistrează în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse și documentația se restituie, O.S.I.M. păstrând un exemplar martor. Exemplarul martor se păstrează în regim confidențial și poate fi consultat de către solicitant.

Regula 9 - Data depozitului național reglementar

(1) Toate actele prevăzute de art. 14 alin. 1 din lege, depuse la O.S.I.M., constituie depozitul național reglementar.

(2) Data depozitului național reglementar este data primirii la O.S.I.M. a tuturor documentelor prevăzute de art. 14 alin. 1 din lege sau cea prevăzută de convențiile la care România este parte.

(3) În cazul solicitanților străini care depun descrierile, revendicările și desenele într-o limbă străină, data depozitului național reglementar va fi data primirii la O.S.I.M. a acestora, cu condiția ca în termen de 2 luni să depună și traducerea conformă în limba română a documentelor respective, în 3 exemplare semnate de mandatarul autorizat. În caz contrar, cererea se consideră abandonată și se respinge.

(4) În cazul în care din cererea de brevet de invenție lipsesc revendicările, acestea pot fi depuse în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenție. În acest caz, data depozitului reglementar este data la care au fost depuse revendicările.

Dacă în termenul de 2 luni de la data înregistrării, solicitantul nu depune revendicările, cererea de brevet de invenție se consideră abandonată și se respinge.

(5) Dacă în descrierea invenției se fac referiri cu privire la desenele explicative, dar acestea nu au fost primite la O.S.I.M. o dată cu depunerea cererii de brevet, la alegerea solicitantului:

a) orice referire din descriere cu privire la desene va fi considerată ca suprimată;
b) O.S.I.M. va examina numai acele părți din descriere care nu necesită desene;
c) data depozitului reglementar va fi data primirii desenelor la O.S.I.M., dacă acestea au fost depuse în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenție.

În cazul lit. a) și b), data depozitului reglementar va fi data depunerii cererii de brevet de invenție la O.S.I.M.

(6) În toate cazurile în care O.S.I.M. constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. 1 din lege acordă data de depozit național reglementar pentru cererea de brevet de invenție, înscrie această dată în Registrul național al cererilor depuse la O.S.I.M. și notifică aceasta solicitantului în termen de 30 de zile.

(7) Acordarea datei de depozit pentru cererile de brevet de invenție divizionare sau de perfecționare se face în aceleași condiții cu cele prevăzute la pct. (1)-(5) de mai sus.

Secțiunea 3
Invenția brevetabilă
Regula 10 - Condiții de brevetare

Pentru ca o invenție să fie brevetabilă, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din lege.

Invențiile având ca obiect un nou soi de plantă, un hibrid sau o nouă rasă de animal trebuie să îndeplinească cumulativ numai prevederile art. 7 alin. 3 din lege, completate cu regulile din capitolul III din prezentul regulament.

Regula 11 - Obiectul invenției

(1) Obiectul invenției brevetabile prevăzut de art. 7 alin. 2 din lege poate fi din orice domeniu.

(2) Invențiile care au ca obiect un produs pot fi:

a) mașini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de mașini, utilaje, agregate, instalații, circuite și aparate electronice sau electrotehnice, sisteme de comandă sau de protecție, elemente de construcție, inclusiv materiale de construcții, mobilier, articole de uz casnic, jucării, instrumentar medical, instrumentar pentru grafie, instrumente muzicale etc. Aceste produse vor fi definite tehnic prin elemente constitutive, rolul funcțional al fiecărui element, legătura dintre acestea, relații constructive, funcționale și de poziție dintre elementele constitutive etc.;
b) substanțe chimice și biologice, cu excepția celor care există în natură și asupra cărora nu s-a acționat printr-un efort creator. Aceste produse vor fi definite prin formula chimică și proprietățile lor fizico-chimice, curative, profilactice, insecticide, fungicide sau alte proprietăți. După caz, substanțele chimice sau biologice se definesc și prin radicalii substituenți, structura moleculară, geometria, greutatea moleculară sau prin alte caracteristici care le individualizează sau le identifică;
c) amestecuri (fizice sau fizico-chimice) care se definesc prin componentele lor, raportul cantitativ al acestora, structuri, proprietăți fizice sau chimice, după caz, prin alte proprietăți care le individualizează și care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme;
d) microorganisme nou create sau izolate prin selecție cu efecte mutatorii; ele vor fi definite prin caracteristicile morfologice, taxonomice, biochimice sau fiziologice și efecte de cultură sau alte efecte specifice folosirii lor.

(3) Invențiile care au ca obiect procedee sau metode vor fi definite ca succesiuni logice de operații caracterizate prin etape (faze), ordinea lor de desfășurare, condițiile inițiale (materii prime, parametri), condițiile tehnice de desfășurare, mijloacele tehnice utilizate (utilaje, instalații, dispozitive, aparatură, catalizatori), produsele sau rezultatele finale.

Sunt considerate procedee activitățile care au ca rezultat obținerea sau modificarea unui produs.

Sunt considerate metode activitățile care au rezultate de natură calitativă (măsurare, analiză, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical).

Procedeele biologice sau genetice au particularități specifice, și anume pentru procedeele biologice: indivizii de la care se pornește, modul de acționare asupra acestora (selecție individuală, hibridare, poliploidie, transfer genetic, tratare cu agenți chimici sau fizici), condițiile de mediu în care se desfășoară, iar pentru procedeele genetice: separarea ARN și ADN, secvențe ADN, modificare a secvențelor ADN, clonare, sinteze ARN și ADN, acestea putând fi însoțite de procese chimice sau biologice.

Metodele de tratament se definesc prin modalitățile specifice de intervenție asupra organismelor vii: natura, mijloacele utilizate (aparatură, medicamente, agenți fizici, chimici și balneologici, dezinfectanți etc.), parametrii tehnici (doze, intervale de timp, durate, temperaturi, concentrații, parametrii agenților fizici sau balneologici), calea de acțiune sau de administrare.

Simpla posologie a unui medicament nu este brevetabilă.

(4) Programele pentru calculator, în sine, nu sunt invenții. Protecția programelor pentru calculator se realizează prin alte forme de proprietate intelectuală. Totuși, nu pot fi excluse de la brevetare invențiile care întrunesc condițiile prevăzute de art. 7 alin. 1 și 2 din lege, numai pentru faptul că acestea conțin și elemente sau programe pentru calculator.

Secțiunea 4
Cererea de brevet de invenție
Regula 12 - Formularul cererii de brevet de invenție

(1) Cererea pentru eliberarea unui brevet de invenție trebuie întocmită în 3 exemplare, pe un formular tip, imprimat sau dactilografiat, redactat în limba română, a cărui formă este prescrisă de O.S.I.M.

(2) Solicitantul sau mandatarul autorizat va completa formularul tip de cerere, prin dactilografiere sau de mână, clar și lizibil, la toate rubricile sale și va semna cererea.

Când solicitantul este o persoană juridică, cererea va fi semnată de conducătorul unității și ștampilată.

(3) Solicitantul va înscrie în cerere numele și adresa completă. Dacă sunt mai mulți solicitanți, se fac aceleași mențiuni pentru fiecare.

Persoanele fizice trebuie să fie numite cu numele de familie, urmat de prenume, naționalitatea și indicarea țării al cărei cetățean este.

Persoanele juridice trebuie să fie numite cu denumirea completă, localitatea și țara în care se află sediul lor.

Solicitantul trebuie să indice telefonul, telexul, faxul, în vederea unei comunicări corecte și rapide.

(4) Solicitantul trebuie să ceară, expres, eliberarea brevetului de invenție, indicând titlul invenției și să arate că este îndreptățit la eliberarea brevetului de invenție.

Dacă solicitantul brevetului de invenție este altă persoană decât inventatorul, se va indica, în cerere, temeiul legal în baza căruia poate solicita brevetul de invenție sau va depune actul prin care inventatorul i-a cedat dreptul, la eliberarea brevetului de invenție.

(5) În conformitate cu art. 14 alin. 2 din lege, solicitantul trebuie să declare inventatorul sau inventatorii, dacă aceștia nu sunt aceiași cu solicitantul. Declararea inventatorului se face prin indicarea numelui și adresei, locului de muncă, iar dacă există mai mulți inventatori, solicitantul va înscrie în cerere, pentru fiecare, datele necesare.

(6) Dacă solicitantul depune cererea de brevet de invenție printr-un mandatar autorizat, el va înscrie în cerere datele de identificare ale acestuia (nume, adresă, telefon, telex, fax, cont, cod). Dacă mandatarul este și consilier în proprietate industrială, solicitantul îi poate permite să semneze, în numele lui, cererea de brevet de invenție și să-l reprezinte în fața O.S.I.M. în toate procedurile, în baza unei procuri scrise.

(7) Dacă sunt mai mulți solicitanți, iar aceștia nu sunt reprezentați în fața O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, în cerere se va indica unul din solicitanți, care este desemnat pentru corespondență cu O.S.I.M,; în caz contrar, O.S.I.M. va purta corespondență cu primul solicitant înscris în cerere.

(8) Dacă solicitantul dorește să folosească dreptul de prioritate al unei cereri depuse anterior într-o altă țară, la o administrație națională, regională sau internațională, va indica în cerere denumirea țării sau administrației, data depozitului și numărul depozitului.

Când se invocă mai multe priorități se înscriu în cerere datele de mai sus, pentru fiecare depozit în parte.

În cazul unei erori materiale, când solicitantul a omis să invoce în cerere prioritatea unui prim depozit anterior, acesta o poate face într-un termen de maximum 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenție. Dacă în acest termen solicitantul nu invocă o prioritate, cererea de brevet de invenție va beneficia de prioritatea de la data înregistrării cererii de brevet de invenție la O.S.I.M., în conformitate cu art. 17 din lege.

(9) În cererea de brevet de invenție se pot solicita, expres, următoarele proceduri:

a) publicarea cererii de brevet de invenție, într-un termen mai scurt de 18 luni, conform art. 24 din lege;
b) efectuarea unui raport de documentare, în conformitate cu art. 25 din lege;
c) examinarea în fond, în conformitate cu art. 26 din lege.

Dacă solicitantul nu înscrie nici o procedură în cerere, O.S.I.M. va considera, ca primă procedură pentru cererea de brevet de invenție, publicarea ei în termenul precizat la art. 23 din lege.

(10) Dacă cererea nu este semnată, un exemplar din formularul cererii (alt exemplar decât cel prevăzut la regula 3 (8)) va fi returnat de O.S.I.M. solicitantului, pentru ca acesta, în termen de 2 luni, să îl restituie semnat; în caz contrar cererea de brevet se consideră abandonată și se respinge. Dacă în acest termen cererea de brevet de invenție este trimisă la O.S.I.M., semnată, data depozitului va fi data înregistrării cererii de brevet la O.S.I.M., sub condiția îndeplinirii dispozițiilor art. 14 alin. 1 din lege.

Regula 13 - Descrierea invenției

(1) Descrierea invenției trebuie să conțină în mod succesiv, în ordinea de mai jos, următoarele:

a) titlul invenției așa cum a fost indicat în cererea de brevet de invenție într-o formulare clară și concisă a obiectului invenției, fără să o divulge;
b) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi folosită invenția, fără să divulge soluția;
c) prezentarea stadiului anterior al tehnicii, în măsura în care solicitantul îl cunoaște și îl consideră util pentru înțelegerea invenției, cu indicarea documentelor care stau la baza acestuia; se va prezenta cel puțin o soluție considerată cea mai apropiată de obiectul invenției; când descrierea cuprinde un grup de invenții care respectă criteriul unității, pentru fiecare invenție din grup se va prezenta câte o soluție din stadiul tehnicii;
d) expunerea invenției astfel încât să fie înțeleasă problema tehnică pe care o rezolvă (chiar dacă problema tehnică nu este în mod explicit menționată) și soluția de rezolvare, așa cum este ea revendicată; expunerea va fi însoțită și de avantajele invenției, în raport cu stadiul tehnicii; în cazul în care descrierea cuprinde un grup de invenții care respectă criteriul unității, expunerea fiecărei invenții din grup se va face separat;
e) prezentarea pe scurt a fiecărei figuri din desenele explicative, dacă acestea există;
f) prezentarea detaliată a obiectului invenției pentru care se solicită protecție, a modului său de executare și folosire/funcționare, într-un mod suficient de clar, complet și corect, cu trimitere și la desene, dacă acestea există, astfel încât o persoană de specialitate să o poată realiza; prezentarea va fi susținută de exemple concrete de realizare; în cazul unui grup de invenții, care respectă criteriul de unitate a invenției, se va prezenta cel puțin câte un exemplu de realizare pentru fiecare invenție din grup;
g) indicarea în mod explicit, dacă aceasta nu rezultă în mod evident din prezentarea detaliată conform lit. f) sau din natura invenției, a modului în care invenția îndeplinește condiția de aplicare industrială.

(2) În descriere pot fi prezentate modele și formule matematice, algoritmi, fără ca prezentarea obiectului invenției în exemplul de realizare să se bazeze exclusiv pe acestea.

Regula 14 - Descrierea unei invenții în domeniul biotehnologiilor

(1) Fac excepție de la modul și ordinea de prezentare prevăzute de regula 13 descrierile invențiilor care au ca obiect un nou soi de plantă, un hibrid sau o nouă rasă de animal și acestea vor fi descrise în cap. III al prezentului regulament.

(2) Dacă obiectul invenției pentru care se cere protecția este un microorganism, pe lângă cele prevăzute de regula 13, descrierea va trebui să conțină, în conformitate cu art. 18 din lege, caracteristicile morfologice, taxonomice și biochimice ale acestuia și cel puțin un procedeu de obținere a acestuia, plecând de la un microorganism cunoscut. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 18 alin. 2 din lege, trebuie indicată denumirea microorganismului, numărul și data sub care a fost înregistrat, precum și instituția sau autoritatea la care a fost înregistrat noul microorganism.

(3) Dacă obiectul invenției pentru care se cere protecție este un procedeu nou de obținere a unui microorganism având cel puțin o caracteristică morfologică, taxonomică sau biochimică nouă, descrierea va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de regula 13, și următoarele:

a) în capitolul „stadiul tehnicii”, indicarea denumirii microorganismului de la care s-a plecat în aplicarea noului procedeu, caracteristicile lui morfologice, taxonomice și biochimice și instituția sau autoritatea de depunere, cu nume și data depunerii;
b) în capitolul „exemplu de realizare”, după descrierea procedeului, se va descrie microorganismul obținut prin caracteristicile sale morfologice, taxonomice și biochimice, cu precizarea acelor caracteristici ce fac obiectul invenției și/sau efectele tehnice noi obținute.

(4) Dacă obiectul invenției este un nucleotid sau o secvență de acizi aminați, se consideră că descrierea este dezvăluită în conformitate cu art. 18 din lege, numai dacă în descriere se va indica succesiunea aminoacizilor în nucleotid sau secvență.

Regula 15 - Revendicări

(1) Revendicările determină întinderea protecției conferite prin brevetul de invenție și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) trebuie să definească, în termeni tehnici, obiectul pentru care se solicită protecția și să indice elementele tehnice ale invenției;
b) trebuie să se bazeze, în întregime, pe descrierea invenției.

(2) Revendicările trebuie să conțină:

a) un preambul indicând titlul invenției, elementele tehnice ale acesteia, care sunt necesare pentru definirea obiectului invenției și care fac parte din stadiul tehnicii;
b) o parte caracteristică, precedată de expresia „caracterizat(ă) prin aceea că” și în care se expun, în mod concis, elementele tehnice noi ce definesc invenția, împreună cu elementele tehnice enunțate în preambul.

(3) Elementele noi sunt prezentate în partea caracteristică a revendicărilor, cu menționarea legăturilor lor de interdependență (constructivă, funcțională, sinergică etc.), păstrându-se aceeași denumire a elementelor și aceeași poziționare din textul descrierii și desenelor.

(4) Funcție de complexitatea invenției pot exista mai multe revendicări; acestea pot fi independente sau dependente.

(5) Revendicarea independentă trebuie să asigure protecția invenției, în limitele pentru care aceasta poate fi realizată cu aceleași efecte tehnice și, totodată, să conțină elementele noi suficient de conturate, astfel încât să asigure reproducerea obiectului invenției.

(6) Dacă cererea de brevet de invenție se referă la mai multe invenții și unitatea invenției este respectată, se redactează câte o revendicare independentă pentru fiecare invenție.

(7) Fiecare revendicare independentă poate fi însoțită de un număr rezonabil de revendicări dependente, care să se refere la aceasta și să dezvolte sau să expliciteze elemente tehnice, deja enunțate în revendicarea independentă sau varianta de realizare a obiectului invenției, cu condiția respectării unității invenției.

(8) Dacă cererea de brevet de invenție conține desene explicative, toate elementele tehnice menționate într-o revendicare vor fi însoțite de semnele de referință respective, plasate între paranteze.

(9) Revendicările nu vor conține desene sau grafice, linii de programe, subrutine sau programe de calculator. Revendicările pot conține tabele, formule chimice sau matematice, care sunt esențiale pentru a defini noutatea invenției.

Regula 16 - Desenele explicative ale invenției

(1) Desenele sunt necesare în măsura în care contribuie la înțelegerea invenției și a elementelor de noutate ale ei. Desenele trebuie să conțină semne de referință (cifre și/sau litere) care să indice elementele componente, corespunzătoare prezentării lor în exemplul de realizare din descriere.

(2) Fila conținând desene nu va depăși formatul A4 sau, în cazuri excepționale, A3 și va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu condiția ca desenul să aibă contrastul necesar pentru reproducerea prin metodele electrostatice.

Filele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele.

Marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5 cm.

(3) Schemele și diagramele se consideră desene. Tabelele nu se consideră desene.

(4) Desenele nu trebuie să conțină texte, cu excepția unui cuvânt sau a unor cuvinte izolate - atunci când acest lucru este absolut necesar - cum sunt „apă”, „abur”, „deschis”, „închis” etc., iar pentru schemele și diagramele ce ilustrează etapele unui procedeu, câteva cuvinte cheie, absolut necesare înțelegerii acestora. Fiecare cuvânt folosit trebuie așezat în așa fel în desen încât să permită înlocuirea lui fără să acopere nici o linie a desenelor.

(5) Semnele de referință care nu sunt menționate în descriere nu trebuie să apară în desene și invers.

(6) Semnele de referință ale acelorași elemente trebuie să fie identice în descriere, revendicări și desene.

Regula 17 - Condițiile de formă a cererii de brevet de invenție

(1) Cererea, descrierea, revendicările și desenele se întocmesc pe file separate, de format A4 și se depun la O.S.I.M. în 3 exemplare.

(2) Toate filele cererii de brevet de invenție trebuie să fie întocmite pe o singură față a filei și în așa fel încât să poată fi separate în vederea reproducerii lor.

(3) Toate filele se numerotează cu cifre arabe, în ordine crescătoare.

(4) Descrierea și revendicările vor fi dactilografiate la 1½ - 2 rânduri.

(5) Nu se admit, pe file, ștersături, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau rânduri intercalate. Dacă, totuși, acestea există, solicitantul va semna la locul/locurile modificate, pe exemplarul original.

(6) Fiecare pagină a descrierii, în exemplarul original, va fi semnată de solicitant.

(7) Este indicat să se folosească termeni, semne și simboluri tehnice, care sunt, în general, acceptate în ramura respectivă.

(8) Unitățile de măsură pentru greutăți, temperaturi, densități etc. trebuie să fie exprimate în sistemul internațional, chiar dacă în descriere se mențin și alte sisteme de măsură.

(9) Pentru indicațiile privind căldura, energia, lumina, sunetul și magnetismul, ca și pentru formulele matematice și unitățile electrice, trebuie să se respecte normele din practica internațională; pentru formulele chimice, trebuie să se folosească simbolurile, greutățile atomice și formulele moleculare de uz general.

(10) Terminologia și semnele din cererea de brevet de invenție trebuie să fie folosite uniform pe tot cuprinsul acesteia.

(11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de invenție și se restituie solicitantului următoarele: produsul realizat conform invenției, machetele, proiectele de execuție privind invenția etc.

(12) Cererea de brevet de invenție nu trebuie să cuprindă:

a) expresii sau desene contrare bunelor moravuri și ordinii publice;
b) declarații denigratoare cu privire la produse, metode sau procedee, la meritele ori valabilitatea cererilor sau brevetelor de invenție ale altei persoane; comparațiile cu stadiul tehnicii nu sunt considerate ca fiind denigratoare.

Dacă, totuși, descrierea va conține expresiile nepermise indicate mai sus, O.S.I.M. va proceda la eliminarea lor din text.

Regula 18 - Alte documente anexate cererii de brevet de invenție, care nu condiționează data depozitului
A. Rezumatul invenției

(1) Rezumatul trebuie să indice domeniul tehnic căruia îi aparține invenția și să fie astfel redactat încât să se înțeleagă clar problema tehnică și esența soluției date de invenție, precum și domeniul de folosire a invenției.

(2) Rezumatul are în exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selecție a informațiilor tehnice pentru specialiști, în scopul luării deciziei privind necesitatea consultării descrierii invenției și desenelor, publicate in extenso.

(3) Rezumatul invenției anexat cererii de brevet de invenție nu poate fi luat în considerare pentru nici un alt scop, cum ar fi aprecierea întinderii protecției.

(4) În final, se va preciza figura explicativă sau formula chimică care se dorește a fi publicată o dată cu rezumatul; rezumatul va conține, între paranteze, și semnele de referință corespunzătoare elementelor de noutate existente în desene.

(5) Rezumatul va conține maximum 150 de cuvinte.

B. Procura

În cazul în care depunerea cererii de brevet de invenție se face prin mandatar autorizat, este necesară depunerea unei procuri, sub semnătură privată, la înregistrarea cererii sau în termen de 3 luni de la data depozitului; în caz contrar se notifică solicitantului că, în lipsa procurii, cererea se consideră abandonată și se va respinge.

C. Actul de prioritate

(1) În cazul în care au fost invocate în cererea de brevet de invenție una sau mai multe priorități convenționale conform art. 20 sau art. 21 din lege, este necesar să se depună unu sau mai multe acte de prioritate, în cel mult 3 luni de la data constituirii depozitului reglementar, conform art. 22 din lege.

Nedepunerea actelor de prioritate în termenul de mai sus conduce la nerecunoașterea priorității invocate.

(2) O.S.I.M. poate cere solicitantului o traducere conformă în limba română a certificatului de prioritate, dacă aceasta este necesară în vederea recunoașterii priorității invocate.

(3) Actul de prioritate, conform art. 20 din lege, trebuie să conțină un certificat eliberat de administrația la care s-a constituit primul depozit, din care să rezulte cel puțin țara, data și numărul depozitului, datele de identificare a solicitantului și titlul invenției. Certificatul va fi însoțit de o copie a primului depozit.

Actul de prioritate poate confirma depozitul unei cereri de brevet de invenție, al unei cereri de protecție, al unui model de utilitate sau al unei cereri pentru acordarea dreptului de ameliorator, în cazul unui soi de plantă sau al unei rase de animal.

(4) Invocarea priorității conform art. 21 din lege se justifică cu certificatul de garanție, care trebuie să cuprindă:

 • numele și adresa administrației care a organizat expoziția în care a fost expusă invenția;
 • denumirea expoziției, adresa și data deschiderii acesteia;
 • numele, prenumele și adresa persoanei fizice sau sediul persoanei juridice care a depus obiectul în expoziție;
 • data la care s-a făcut expunerea publică;
 • numărul și data certificatului de garanție;
 • o copie a descrierii obiectului expus, certificată de administrația expoziției din care să rezulte că obiectul expus este identic cu cel descris și o traducere în limba română a acestei descrieri.

(5) Conform art. 47 din lege, invocarea unei priorități este supusă unei taxe care trebuie plătită în termen de 3 luni de la data depozitului.

Dacă în cerere sunt invocate mai multe priorități, pentru fiecare prioritate invocată se va plăti taxa legal stabilită.

Neplata taxelor în termenul prevăzut va conduce la nerecunoașterea priorităților invocate.

(6) Când pentru o cerere de brevet de invenție sunt invocate una sau mai multe priorități, prioritatea poate fi recunoscută numai pentru acele elemente conținute în cererea primului depozit sau în cererile ulterioare invocate, cu respectarea condiției de unitate.

(7) Dacă unele elemente ale invenției pentru care prioritatea a fost invocată nu figurează în nici o revendicare formulată în cererea anterioară, prioritatea poate fi recunoscută, dacă din ansamblul cererii anterioare rezultă evident aceste elemente.

(8) Invocarea priorității va fi publicată de O.S.I.M. în condițiile art. 23 din lege.

(9) Pot fi invocate pentru o cerere de brevet de invenție mai multe priorități ale unor cereri anterioare provenind din țări diferite.

(10) Dacă pentru o cerere de brevet de invenție au fost invocate mai multe priorități, termenele de la care începe data de prioritate sunt calculate ținând cont de data de prioritate cea mai veche.

(11) Nu se admite invocarea mai multor priorități în cascadă.

(12) Atunci când se invocă una sau mai multe priorități și O.S.I.M. a solicitat traducerea certificatului de prioritate, solicitantul sau succesorul său în drepturi va indica și pasajele din descriere, revendicările și, dacă este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecărui act de prioritate.

D. Autorizația privind dreptul la invocarea priorității

(1) În cazul în care solicitantul cererii de brevet de invenție invocă un drept de prioritate, care aparține altei persoane, pentru recunoașterea priorității este necesară depunerea la O.S.I.M. a unei autorizații din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului depozit.

(2) Termenul de depunere a autorizației este de maximum 3 luni de la invocarea priorității; în caz contrar, O.S.I.M. nu recunoaște prioritatea invocată.

E. Actul de certificare a depunerii microorganismelor

(1) Dacă cererea de brevet de invenție se referă la un microorganism, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din lege, este necesară depunerea la O.S.I.M. a unui act care să certifice depunerea microorganismului într-o instituție națională de depozit, desemnată de Guvern sau la o autoritate de depozit internațională.

Actul care atestă constituirea depozitului microorganismului, într-o colecție națională sau internațională, oficial recunoscută, în cazul în care se solicită acordarea unui brevet de invenție pentru un nou microorganism sau un procedeu în care este folosit un microorganism, trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:

 • denumirea și adresa colecției naționale sau internaționale, oficial recunoscută, la care s-a făcut depozitul microorganismului;
 • data (anul, luna, ziua) depunerii microorganismului în colecția națională sau internațională, oficial recunoscută;
 • denumirea microorganismului;
 • numărul depozitului microorganismului;
 • caracteristicile morfologice, taxonomice și biochimice ale microorganismului înregistrat.

(2) Din acest act menționat la alineatul precedent trebuie să rezulte că microorganismul a fost depus la o instituție de depozit la o dată anterioară datei de înregistrare a cererii de brevet de invenție la O.S.I.M.

(3) Actul prevăzut la pct. (1) trebuie depus la O.S.I.M. până la luarea unei hotărâri; în caz contrar, cererea se consideră abandonată și se respinge.

F. Declararea inventatorilor

(1) Dacă în cerere nu au fost declarați inventatorii, solicitantul este obligat să-i declare până în luna a 15-a de la data depozitului reglementar sau de la data priorității invocate; în cazul cererilor de brevet de invenție care se încadrează în prevederile art. 44 alin. 2 și 3 din lege, declararea inventatorilor se va face până la publicarea sau până la luarea unei hotărâri de către O.S.I.M.

(2) În cazul în care solicitantul nu răspunde la notificarea O.S.I.M. privind declararea inventatorilor la termenele prevăzute mai sus, cererea de brevet de invenție se consideră abandonată și se respinge.

(3) Declararea inventatorilor se face pe răspunderea solicitantului.

Litigiile intervenite între solicitanți și inventatori privind declararea acestora sunt de competența instanțelor judecătorești conform art. 61 din lege.

Hotărârile definitive ale instanței se depun la O.S.I.M. de către partea interesată, în vederea executării lor.

(4) Inventatorul sau inventatorii, declarați de solicitanți, pot cere în scris la O.S.I.M. să nu fie menționați la publicarea cererii de brevet de invenție sau în brevetul de invenție.

(5) În cazul în care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie să depună la O.S.I.M. o declarație autentificată, din care să rezulte că persoanele inițial menționate în cerere ca inventatori sunt de acord cu:

a) excluderea unuia sau mai multora dintre ei;
b) includerea altor persoane, ordinea în care aceștia urmează să fie înscriși în brevetul de invenție, dovada acceptului inventatorilor incluși, cât și acordul lor pentru transmiterea drepturilor către solicitant.

Depunerea declarației la O.S.I.M. poate fi făcută cel mai târziu până la luarea hotărârii de acordare a brevetului de invenție; în caz contrar, O.S.I.M. nu ia în considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.

G. Actul de transmitere a dreptului la eliberarea brevetului de invenție

(1) Dacă inventatorul sau inventatorii au cedat dreptul la eliberarea brevetului de invenție unei persoane fizice sau juridice înainte de depunerea cererii de brevet de invenție, solicitantul va depune la O.S.I.M. actul din care rezultă această transmitere.

(2) În cazul în care din documentația cererii de brevet de invenție nu rezultă că solicitantul este îndreptățit la eliberarea brevetului de invenție, O.S.I.M. va cere acestuia actul în temeiul căruia are dreptul la brevet.

(3) Actul se va depune în original sau în copie autentificată, în termen de maximum 6 luni de la data solicitării examinării în fond; în caz contrar, cererea de brevet de invenție se consideră abandonată și se respinge.

(4) Dacă dreptul la eliberarea brevetului de invenție s-a transmis după constituirea depozitului reglementar, actul de transmitere va fi depus în forma prevăzută la pct. (2) până la luarea unei hotărâri de către O.S.I.M.; în caz, contrar, brevetul de invenție se eliberează pe numele solicitantului cererii de brevet.

Secțiunea 5
Cereri internaționale depuse prin procedura Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.)
Regula 19 - O.S.I.M. - oficiu receptor

(1) În vederea brevetării invențiilor, în alte state, prin procedura prevăzută de Tratatul P.C.T., O.S.I.M. acționează în calitate de oficiu receptor pentru cererile internaționale ai căror solicitanți sunt cetățeni români, cetățeni străini cu domiciliul stabil în România sau persoane juridice române și străine cu sediul în România, în conformitate cu dispozițiile Tratatului P.C.T. și ale Regulamentului P.C.T.

(2) Cererea internațională se întocmește de solicitant, în 3 exemplare, și va respecta condițiile prevăzute de Tratatul P.C.T, și Regulamentul P.C.T. Formularul tip al cererii este elaborat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Industriale (O.M.P.I.) și va fi completat de către solicitant prin dactilografiere sau pe calculator, într-una din limbile franceză, engleză, germană sau rusă. Descrierea, revendicările și rezumatul vor fi redactate într-una din aceste limbi, și anume, aceea aleasă de solicitant.

(3) Oficiul constată dacă documentele cererii internaționale îndeplinesc condițiile prevăzute de Tratatul P.C.T. și Regulamentul P.C.T.

(4) În cererea internațională, solicitantul trebuie să declare inventatorii, să indice statele desemnate în care dorește protecția invenției sale, precum și să invoce, dacă este cazul, datele de prioritate ale primului depozit.

(5) Cererea internațională va fi semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat; dacă solicitantul va fi reprezentat de un mandatar autorizat, în cererea internațională este obligatoriu să fie înscrise datele de identificare a mandatarului.

(6) În cazul când într-o cerere internațională se invocă prioritatea unuia sau a mai multor depozite naționale, actul sau actele respective de prioritate trebuie să fie depuse la O.S.I.M., o dată cu cererea, sau trimise ulterior de către solicitant Biroului Internațional al O.M.P.I. într-un termen de maximum 16 luni de la data priorității cererii.

(7) O.S.I.M. verifică corectitudinea întocmirii cererii internaționale, în conformitate cu dispozițiile Tratatului P.C.T. și Regulamentului P.C.T. și invită solicitantul, printr-o notificare, să facă corecturile necesare într-un termen de o lună. Dacă solicitantul nu dă curs acestei invitații, O.S.I.M. consideră cererea abandonată și o respinge. Decizia de apreciere a corecturilor, ca o constatare a lipsei acestora, trebuie luată în raport cu efectuarea unei publicări internaționale rezonabile.

(8) În cazul în care cererea internațională îndeplinește toate condițiile prevăzute de Tratatul P.C.T. și Regulamentul P.C.T., aceasta va fi înscrisă în Registrul cererilor internaționale depuse și O.S.I.M. va acorda data de depozit internațional.

(9) Solicitantul din cererea internațională este obligat să plătească taxele în moneda stabilită în Ghidul Depozantului P.C.T.

(10) Dovada de plată a taxelor referitoare la o cerere internațională trebuie depusă la O.S.I.M., fie o dată cu cererea internațională, fie cel mai târziu la o dată la care O.S.I.M. să poată respecta termenele prevăzute de procedura Tratatului P.C.T. și Regulamentului P.C.T., pentru primirea la Biroul Internațional al O.M.P.I. Administrația de Documentare Internațională sau Administrația de Examinare Preliminară Internațională a taxelor cuvenite, înscrise în Ghidul Depozantului P.C.T.

Neprimirea la O.S.I.M. a dovezilor de plată a taxelor prevăzute în procedura P.C.T. conduce la considerarea cererii internaționale ca abandonată și O.S.I.M. suspendă procedura de tratare a acesteia ca o cerere internațională.

(11) Solicitantul împreună cu O.S.I.M. stabilesc Administrația Internațională care să execute, pentru cererea internațională, procedurile prevăzute în tratatul P.C.T. și Regulamentul P.C.T.

(12) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca oficiu receptor, transmite cererea internațională la Biroul Internațional al O.M.P.I. și la Administrația de Documentare Internațională cel mai târziu în luna a 12-a de la data cererii internaționale sau a 13-a, dacă este invocată o prioritate.

Regula 20 - O.S.I.M. - oficiu desemnat

(1) În cazul în care, în cererea internațională a unui solicitant străin, România a fost desemnată ca stat în care se solicită protecția invenției, solicitantul, prin mandatar autorizat în România, va deschide în România faza națională de tratare a cererii internaționale, în termen de 20 de luni de la data priorității cererii internaționale.

(2) Deschiderea fazei naționale se face prin depunerea la O.S.I.M. a formularului de solicitare a deschiderii fazei naționale, însoțit de o copie a cererii internaționale, traducerea cererii internaționale în limba română, înțelegând prin aceasta descrierea, revendicările, desenele, rezumatul invenției și dovada de plată a taxelor naționale. Formularul pentru deschiderea fazei naționale este publicat în Ghidul Depozantului P.C.T.

(3) Data depozitului cererii de brevet de invenție va fi data cererii internaționale și această dată va fi înscrisă în Registrul național al cererilor depuse, conform art. 11.3 din Tratatul P.C.T.

(4) O dată deschisă faza națională, cererea internațională va fi supusă procedurilor prevăzute în legea națională privind brevetele de invenție și în prezentul regulament.

(5) În cazul în care O.S.I.M. constată că lipsesc acte sau notificări prevăzute de Tratatul P.C.T. și Regulamentul P.C.T. (o copie a cererii internaționale, notificarea privind desemnarea României, notificarea privind depunerea actelor de prioritate la Biroul Internațional al O.M.P.I., notificarea privind administrația care execută documentarea sau examinarea preliminară, raportul de cercetare documentară, raportul de examinare preliminară, dacă solicitantul a ales această procedură etc.), O.S.I.M. va informa despre aceasta Biroul Internațional și va solicita completarea documentației cererii internaționale.

(6) Pentru deschiderea fazei naționale, O.S.I.M. ca oficiu desemnat, nu va pretinde pentru o cerere internațională alte condiții de formă sau conținut decât cele prevăzute de Tratatul P.C.T. și de Regulamentul P.C.T.

(7) Pentru cererea internațională, intrată în faza națională, solicitantul va remite la O.S.I.M. traducerea, revendicările modificate de acesta, în urma efectuării raportului de documentare din faza internațională, precum și traducerea titlului invenției, dacă acesta a fost modificat de Administrația de Documentare Internațională.

Modificările revendicărilor, în această situație, nu trebuie să depășească limitele dezvăluirii invenției din cererea internațională, așa cum a fost ea depusă la oficiul receptor.

(8) Când solicitantul nu remite traducerea revendicărilor depuse inițial și traducerea revendicărilor modificate conform prevederilor Tratatului P.C.T., O.S.I.M. invită pe solicitant să trimită, în termen de 90 de zile, traducerea, conform dispozițiilor Regulii 49.5 c-bis) din Regulamentul P.C.T., coroborat cu prevederile art. 28 din lege. În cazul în care în termenul fixat în invitație nu a fost primită traducerea care lipsește, O.S.I.M. consideră cererea retrasă și o respinge.

(9) Descrierea și revendicările cererii internaționale pentru care s-a deschis faza națională în România, traduse în limba română, vor fi publicate în termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naționale, dacă o prioritate a fost invocată, sau în termen de 18 luni de la data deschiderii fazei naționale, în conformitate cu prevederile art. 23 din lege și a regulii 25 din prezentul regulament.

(10) Protecția provizorie, prevăzută de art. 35 din lege, curge, pentru cererile internaționale, după publicarea prevăzută la pct. (9) de mai sus.

Regula 21 - O.S.I.M. - oficiu ales

(1) În vederea intrării în faza națională de tratare a cererii internaționale, conform art. 39 al Tratatului P.C.T., solicitantul trebuie să prezinte, într-un termen de 30 de luni de la data priorității cererii internaționale, când se prevalează și de un raport de examinare preliminară, internațională, traducerea în limba română a cererii internaționale, taxele naționale și o copie a cererii internaționale, dacă nu a avut loc comunicarea conform art. 20 al Tratatului P.C.T., precum și formularul, conform pct. (2) al regulii 20 a prezentului regulament.

(2) În cazul când a fost stabilit un raport de examinare preliminară internațională, traducerea modificărilor făcute în virtutea art. 19 al Tratatului P.C.T. este cerută numai dacă modificările respective sunt anexate la raport.

(3) Dacă solicitantul, în condițiile prevăzute de Tratatul P.C.T., retrage cererea de examinare preliminară, internațională, sau alegerea O.S.I.M., aceasta nu este considerată ca o retragere a cererii internaționale, dacă România rămâne stat desemnat.

Regula 22 - Tratamentul cererilor internaționale revizuite de O.S.I.M. ca oficiu desemnat

În cazul când un oficiu receptor a refuzat să acorde o dată de depozit internațional sau a declarat că cererea internațională este considerata retrasă sau când Biroul Internațional al O.M.P.I. o consideră ca retrasă, deoarece nu a primit exemplarul original, O.S.I.M. va trata ca o cerere națională acea cerere internațională, dacă solicitantul va îndeplini, pentru înregistrarea acesteia la O.S.I.M., condițiile prevăzute de art. 14 și 16 din lege.

Capitolul II
Examinarea cererilor de brevet de invenție
Secțiunea 1
Examinarea preliminară
Regula 23 - Analiza depozitului național reglementar

(1) După constituirea depozitului național reglementar conform art. 14 alin. 1 din lege, cererile de brevet de invenție vor fi supuse unei analize preliminare, din care să reiasă:

a) dacă solicitantul are dreptul la brevet de invenție, în cazul în care el este altă persoană decât inventatorul sau inventatorii;
b) dreptul mandatarului autorizat pentru a reprezenta solicitantul în fața O.S.I.M.;
c) dacă sunt declarați inventatorii;
d) dacă prioritatea convențională este corect invocată și susținută de acte de prioritate depuse la O.S.I.M.;
e) dacă plata taxelor este corespunzătoare procedurilor solicitate în cererea de brevet de invenție;
f) îndeplinirea condițiilor de formă a cererii de brevet de invenție;
g) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru întocmirea descrierii, revendicărilor și desenelor;
h) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte care sunt anexate la cererea de brevet de invenție;
i) dacă cererea de brevet de invenție care cuprinde un grup de invenții respectă la prima vedere unitatea invenției.

(2) Dacă în urma analizei depozitului cererii de brevet de invenție și a documentelor anexate, O.S.I.M. constată iregularități privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și prezentul regulament, acestea se notifică solicitantului, acordându-i un termen de răspuns.

(3) Nici o procedură cu privire la cererea de brevet de invenție înregistrată de O.S.I.M. nu va începe încă, dacă nu s-au depus actele necesare solicitate și dovada plății taxelor în termenele prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Regula 24 - Clasificarea cererii de brevet

O.S.I.M. clasifică cererea de brevet de invenție pe baza revendicărilor și obiectului invenției, în termen de 30 de zile de la data depozitului reglementar, utilizând clasificarea internațională a brevetelor (ediția în vigoare) și înscrie pe fiecare cerere de brevet de invenție indicii de clasificare a invenției.

Secțiunea 2
Publicarea cererii de brevet de invenție
Regula 25 - Condiții de publicare

(1) Cererea de brevet de invenție, pentru care s-a constituit depozitul național reglementar, au fost plătite taxele, iar O.S.I.M. nu a luat o hotărâre, se publică în termenul prevăzut la art. 23 sau 24 din lege, după caz.

(2) Termenul de depunere a dovezii de plată a taxei de publicare este de 3 luni de la constituirea depozitului, pentru cererile care invocă o prioritate, sau de 6 luni pentru celelalte cereri de brevet de invenție.

Taxa de publicare a cererii de brevet de invenție nu se datorează în cazul cererilor pentru care, o dată cu înregistrarea, s-a solicitat examinarea în fond sau la cele pentru care s-a solicitat examinarea de urgență, până în luna a 6-a, de la data depozitului reglementar; pentru aceste proceduri se plătesc celelalte taxe legale corespunzătoare.

(3) În cazul în care nu s-a solicitat expres procedura de publicare a cererii de brevet de invenție, plata taxei de publicare constituie acordul solicitantului pentru efectuarea acestei proceduri.

(4) Dacă în termenul prevăzut la pct. (2) taxa de publicare nu a fost plătită și solicitantul nu a cerut examinarea în fond a cererii de brevet de invenție, cererea se consideră abandonată și se respinge.

(5) Dacă solicitantul a plătit taxa de examinare între lunile a 4-a până la a 6-a de la data depozitului reglementar, fără să plătească și taxa de publicare, acest lucru se notifică solicitantului cu precizarea că O.S.I.M. nu va trece la examinarea în fond, acordându-se solicitantului un nou termen de 30 de zile, în care acesta va trebui să aleagă una dintre variantele următoare:

a) să plătească taxa de publicare;
b) să comunice acordul său privind reținerea de către O.S.I.M. a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare plătită, urmând ca în vederea efectuării examinării în fond să completeze taxa de examinare;
c) să plătească taxa de menținere în regim confidențial a cererii de brevet de invenție.

(6) Dacă în termenul acordat de O.S.I.M. conform pct. (5) solicitantul nu dă curs nici uneia dintre variantele a), b) sau c), cererea de brevet de invenție se consideră abandonată și se respinge, iar taxele de examinare se returnează solicitantului.

(7) Nu se publică următoarele cereri de brevet de invenție:

a) cererea de brevet de invenție respinsă sau retrasă în intervalul de la data depozitului reglementar până la a 15-a lună;
b) cererea de brevet de invenție pentru care solicitantul a cerut examinarea o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenție sau în termen de 3 luni de la data depozitului reglementar, a plătit taxele de examinare și O.S.I.M. a luat hotărârea de acordare a brevetului de invenție;
c) cererea de brevet de invenție pentru care s-a solicitat examinarea de urgență până în luna a 6-a de la data depozitului reglementar;
d) cererea de brevet de invenție care se încadrează în prevederile art. 44 alin. 2 și 3 din lege și pentru care s-a plătit pentru primul an de la data depozitului reglementar taxa legală de menținere la secret.

(8) Dacă, în urma analizei preliminare, O.S.I.M. constată că cererea de brevet de invenție este evident neunitară, notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen pentru divizare de cel mult 60 de zile înainte de publicare.

Dacă solicitantul nu a făcut divizarea până la această dată, cererea de brevet de invenție se publică sub formă neunitară.

(9) Dacă până în luna a 15-a de la data depozitului reglementar, în urma analizei preliminare, solicitantul depune modificări sau completări la descriere, revendicări sau desene în vederea publicării, este necesar ca solicitantul, fie să transmită la O.S.I.M. paginile redactilografiate cu includerea modificărilor sau completărilor, fie să reformuleze întreaga documentație ce urmează să fie publicată.

Regula 26 - Data publicării

(1) Publicarea cererii de brevet de invenție se face prin depunerea la sala de lectură a O.S.I.M. sau prin tipărire a descrierii, revendicărilor și desenelor invenției.

(2) Cererea de brevet de invenție publicată conține o parte editată de O.S.I.M., conținând datele bibliografice ale cererii de brevet de invenție și rezumatul acceptat de solicitant, și o parte care conține descrierea, revendicările și, după caz, desenele explicative redactate de solicitant conform condițiilor prescrise de acest regulament.

(3) Dacă solicitantul a adus modificări sau completări descrierii până în luna a 16-a de la data depozitului reglementar și examinarea în fond nu a fost cerută, modificările sau completările se publică o dată cu cererea de brevet de invenție.

(4) Taxele de publicare pentru cererile prevăzute la art. 44 alin. 2 și 3 din lege se datorează de solicitant sau succesorul său în drepturi, în termen de 3 luni de la data scoaterii lor din regimul secret; O.S.I.M. publică cererea de brevet de invenție în termen de 2 luni de la plata acestei taxe.

(5) Cererile de brevet de invenție publicate în condițiile art. 23 din lege beneficiază de protecția provizorie prevăzută de art. 35 din lege de la data depozitului reglementar.

Întinderea protecției provizorii acordate în condițiile art. 35 din lege este determinată numai de conținutul revendicărilor, așa cum au fost ele publicate în cererea de brevet de invenție.

(6) Dacă printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea înscrisă în cererea de brevet de invenție publicată este inventator, O.S.I.M. execută hotărârea și publică modificarea.

Regula 27 - Raportul de documentare

(1) O.S.I.M. întocmește, la cererea solicitantului, un raport de documentare a cererii de brevet de invenție pe baza revendicărilor, descrierii și desenelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) s-a acordat o dată de depozit reglementar;
b) au fost plătite taxele pentru publicare și întocmirea raportului de documentare;
c) cererea de brevet de invenție nu a fost retrasă sau respinsă.

(2) Raportul de documentare a cererii de brevet de invenție se publică.

(3) Raportul de documentare conține materialele documentare selectate din stadiul tehnicii, materiale care sunt existente la dispoziția O.S.I.M. la data respectivă.

Solicitantul, în sprijinul efectuării raportului de documentare, poate depune la O.S.I.M. materialele documentare publice de care dispune, urmând ca după efectuarea raportului de documentare, O.S.I.M. să returneze solicitantului aceste materiale, dacă ele au fost originale. O.S.I.M. nu se va limita însă ca raportul de documentare să fie efectuat numai pe baza materialelor transmise de solicitant.

(4) Taxa pentru raportul de documentare se poate plăti până în luna a 9-a de la data depozitului reglementar, caz în care raportul va fi publicat o dată cu cererea; la cererile pentru care taxa a fost plătită între luna a 9-a și luna a 18-a, raportul de documentare se va publica ulterior publicării cererii.

(5) O.S.I.M. returnează solicitantului taxa pentru raportul de documentare și nu efectuează raportul dacă invenția se încadrează în prevederile art. 12, 13 sau 18 din lege.

(6) În cazul în care cererea de brevet de invenție nu se publică conform art. 23 sau art. 44 alin. 2 sau 3 din lege și a fost plătită taxa pentru un raport de documentare, această taxă se returnează solicitantului sau, cu acordul acestuia, taxa aferentă poate fi transferată pentru alte proceduri.

(7) În raportul de documentare se citează documentele publice din stadiul tehnicii care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutății invenției în legătură cu revendicările la care se referă, indicând, dacă este necesar, părțile pertinente ale documentului invocat.

(8) În raportul de documentare se înscriu indicii clasificării internaționale a brevetelor de invenție în domeniul sau domeniile cercetate.

(9) Dacă în procesul de efectuare a raportului de documentare se constată că cererea de brevet de invenție conține două sau mai multe invenții, respectiv nu satisface criteriul unității invenției conform art. 19 alin. 1 din lege, și O.S.I.M. nu a notificat aceasta solicitantului după constituirea depozitului național reglementar, lipsa unității invenției se notifică la momentul constatării, cerând solicitantului:

a) plata suplimentară pentru efectuarea raportului de documentare și pentru celelalte invenții;
b) să indice acea invenție sau grup de invenții din depozitul pentru care raportul de documentare poate fi executat în baza taxei plătite.

Dacă, în termenul acordat de O.S.I.M., solicitantul nu a plătit taxele necesare și nu a indicat invenția aleasă, raportul de documentare se va efectua pentru prima invenție sau grup de invenții unitar, revendicat.

(10) Raportul de documentare efectuat se notifică solicitantului împreună cu copii ale documentelor citate, până la maximum 20 de pagini. La cererea solicitantului se pot transmite, contra cost, și celelalte copii ale documentelor citate în raport.

(11) Data de publicare a raportului este data de publicare a Buletinului Oficial de Proprietate Industrială, în care sunt anunțate cererile de brevet de invenție pentru care O.S.I.M. a efectuat un raport de documentare.

(12) După publicarea cererii de brevet de invenție și a raportului de documentare, solicitantul poate cere modificarea revendicărilor. Aceste modificări se depun la O.S.I.M. și vor fi analizate în cursul examinării de fond a cererii de brevet de invenție, dacă această examinare a fost cerută conform art. 26 din lege.

Secțiunea 3
Examinarea în fond a cererilor de brevet de invenție
Regula 28 - Condiții pentru începerea examinării în fond

(1) Procedura de examinare în fond a unei cereri de brevet de invenție începe dacă este îndeplinită una dintre condițiile următoare:

a) examinarea a fost cerută în scris în termen de 30 de luni de la data depozitului reglementar și taxa de examinare a fost plătită în termen de 3 luni de la solicitarea examinării;
b) dovada de plată a taxei de examinare a fost depusă la O.S.I.M. în termen de 30 de luni de la data depozitului reglementar.

(2) Termenul de 18 luni pentru efectuarea examinării în fond a cererii de brevet de invenție conform art. 29 alin. 1 din lege curge de la data îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la pct. (1) lit. a) sau b) din această regulă.

(3) În funcție de momentul în care se cere examinarea în fond a cererii de brevet de invenție, O.S.I.M. va proceda după cum urmează:

a) dacă solicitarea examinării s-a făcut o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenție sau în termen de 3 luni de la data depozitului reglementar și taxa a fost plătită în acest termen, cererea de brevet de invenție nu se publică și O.S.I.M. va lua o hotărâre în termen de 18 luni de la data depozitului reglementar; în cazul în care taxa de examinare nu a fost plătită în termen de 3 luni de la data depozitului reglementar, cererea va urma procedura de publicare conform art. 23 din lege;
b) dacă solicitarea examinării s-a făcut începând cu luna a 4-a până în luna a 30-a de la data depozitului reglementar și taxele de examinare și publicare au fost plătite, cererea de brevet de invenție va fi examinată în termen de 18 luni de la data solicitării examinării, iar cererea urmează procedura de publicare prevăzută la art. 23 din lege;
c) dacă se solicită examinarea de urgență și s-a plătit taxa corespunzătoare, O.S.I.M. va examina cererea de brevet de invenție în termen de 6 luni de la data prezentării dovezii de plată a taxei de urgență; publicarea cererii de brevet de invenție va fi condiționată de data la care s-a solicitat examinarea cu urgență, respectiv dacă aceasta s-a făcut până în luna a 15-a de la data depozitului reglementar, cererea de brevet de invenție nu se publică, iar după această lună, ea va urma procedura de publicare conform art. 23 din lege.

(4) Dacă după publicare o altă persoană cere examinarea în fond, acest fapt se notifică solicitantului.

(5) În cazul retragerii cererii de brevet de invenție după începerea examinării, taxele de examinare nu se restituie.

(6) O.S.I.M. efectuează examinarea în fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate în ordinea datei de depozit reglementar și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezentul regulament.

Regula 29 - Dezvăluirea invenției

(1) Dezvăluirea invenției în descrieri, revendicări și desene, după caz, trebuie să îndeplinească prevederile art. 18 din lege.

(2) Dacă O.S.I.M. constată că invenția nu este suficient dezvăluită, aceasta se notifică solicitantului.

(3) Atunci când, din proprie inițiativă sau la cererea O.S.I.M., solicitantul aduce modificări descrierii, desenelor sau revendicărilor, aceste modificări trebuie să respecte prevederile art. 28 alin. 3 din lege.

(4) Modificările și completările aduse de solicitant vor fi admise de O.S.I.M. dacă:

a) se referă la elemente existente în descrierea și desenele din depozitul inițial și conțin precizări și explicații cu privire la acestea;
b) se referă la conținutul revendicărilor, dar se bazează pe elemente existente în descrierea și desenele din depozitul inițial;
c) se referă la desene, dar se bazează pe elemente existente în descriere;
d) nu sunt conținute în depozitul inițial, dar nu fac obiectul unor noi revendicări sau nu introduc elemente noi în revendicările inițiale, ele fiind destinate unei bune înțelegeri a invenției sau lărgirii domeniului de folosire a invenției.

(5) Dacă modificările sau completările aduse de solicitant nu sunt admise, O.S.I.M. va notifica motivat solicitantului și va trece la examinarea cererii de brevet de invenție privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 10 din lege și regulii 32 lit. C. din prezentul regulament.

(6) Dacă modificările sau completările aduse de solicitant au fost admise, O.S.I.M. notifică aceasta solicitantului și cere refacerea paginilor din descriere sau desene, care cuprind modificările sau completările aduse.

Regula 30 - Stadiul tehnicii

(1) Stadiul tehnicii, față de care este comparată invenția pentru stabilirea noutății, cuprinde cunoștințele accesibile publicului, oriunde în lume, înainte de data depozitului reglementar sau a priorității recunoscute, cu condiția ca data punerii la dispoziția publicului să fie identificabilă.

(2) Din stadiul tehnicii fac parte cererile de brevet de invenție publicate în conformitate cu art. 23 și 24 din lege.

(3) Dacă o cerere a fost retrasă, abandonată sau respinsă înainte de publicarea ei, aceasta nu este considerată ca făcând parte din stadiul tehnicii.

(4) O.S.I.M. nu ia în considerare divulgarea făcută în intervalul de 12 luni care a precedat înregistrarea unei cereri de brevet de invenție sau a priorității recunoscute, dacă această divulgare:

a) emană de la inventator sau succesorul său în drepturi;
b) a fost făcută de un terț și inventatorul sau succesorul său în drepturi confirmă în scris la O.S.I.M. că informațiile respective au fost obținute direct sau indirect de la el.

(5) O.S.I.M. nu ia în considerare divulgarea prin publicarea cererii de brevet de invenție în conformitate cu art. 23 și 24 din lege, dacă inventatorul sau succesorul său în drepturi, în intervalul de 12 luni de la publicare, revendică, într-o nouă cerere de brevet de invenție, părți nerevendicate din prima sa cerere de brevet de invenție publicată.

Regula 31 - Unitatea invenției

(1) Cererea de brevet de invenție trebuie să se refere numai la o singură invenție sau la un grup de invenții, astfel legate încât să formeze un singur concept inventiv general.

(2) Unitatea invenției permite ca într-o singură cerere de brevet de invenție să poată fi incluse:

a) revendicări independente de categorii diferite;
b) revendicări independente de aceeași categorie;
c) revendicări dependente.

(3) Dacă o cerere de brevet de invenție se referă la un grup de invenții, unitatea invenției este respectată dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) grupul de invenții contribuie la rezolvarea aceleiași probleme tehnice;
b) determină obținerea acelorași efecte tehnice;
c) între ele există o interdependență tehnică;
d) cel puțin una dintre invențiile din grup nu poate fi realizată sau aplicată fără celelalte;
e) lipsa a cel puțin unei invenții din grup face inaplicabilă pe oricare din celelalte invenții din grup.

(4) Într-o cerere de brevet de invenție care se referă la un grup de invenții și care satisfac condițiile de la pct. (3) din această regulă se admit revendicări independente de categorii diferite, grupate în una dintre următoarele posibilități:

a) o revendicare independentă pentru un produs dat, o revendicare independentă pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului și o revendicare independentă pentru o folosire a produsului;
b) o revendicare independentă pentru un procedeu dat și o revendicare independentă pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului;
c) o revendicare independentă pentru un produs dat, o revendicare independentă pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului și o revendicare independentă pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului.

(5) Într-o cerere de brevet de invenție care se referă la un grup de invenții care satisfac condițiile de la pct. (3) din această regulă se admit două sau mai multe revendicări independente de aceeași categorie (exemplu: produs, procedeu, mijloc de folosire) numai dacă nu pot fi acoperite în întregime printr-o singură revendicare generică.

(6) Dacă o cerere de brevet de invenție se referă la două sau mai multe invenții care nu satisfac condiția unității invenției conform pct. (2) din această regulă, cererea de brevet de invenție este neunitară și pentru protecția tuturor invențiilor este necesară divizarea cererii de brevet de invenție.

(7) În cazul în care se constată că cererea de brevet de invenție este neunitară, O.S.I.M. notifică aceasta solicitantului sau succesorului său în drepturi.

Solicitantul are posibilitatea să divizeze cererea, depunând la O.S.I.M. câte o cerere de brevet de invenție divizionară pentru fiecare invenție sau grup de invenții care respectă condiția unității invenției și are obligația ca, în termen de 6 luni de la solicitarea examinării, să depună o opțiune scrisă și o descriere, revendicări și desene pentru invenția care va fi examinată în depozitul inițial.

În lipsa acestei opțiuni, O.S.I.M. va examina prima invenție revendicată sau primul grup de invenții care respectă condiția unității invenției.

(8) Cererile de brevet de invenție divizionare se pot depune la O.S.I.M. până la luarea unei hotărâri asupra depozitului inițial; în aceste condiții, cererile divizionare depuse vor beneficia de data de depozit al cererii din care au fost divizate, precum și de dreptul de prioritate a acesteia, dacă solicitantul va respecta, pentru fiecare invenție divizionară, limitele dezvăluirii ei din primul depozit.

În cazul în care în cererea de brevet de invenție inițială au fost invocate priorități multiple, solicitantul va trebui să indice în fiecare cerere divizionară prioritatea corespunzătoare.

(9) În cazul în care, până la luarea unei hotărâri asupra primului depozit, solicitantul nu a depus cereri de brevet de invenție divizionare, invențiile care nu respectă condiția unității vor rămâne în descriere, fără însă să facă obiectul revendicărilor.

(10) Lipsa unității invenției nu poate fi invocată în cadrul acțiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de invenție.

Regula 32 - Examinarea îndeplinirii condițiilor pentru existența invenției brevetabile
A. Noutatea

(1) Noutatea unei invenții brevetabile se stabilește în conformitate cu prevederile art. 8 din lege, în raport cu conținutul revendicărilor și al domeniului de aplicare precizat în descriere.

(2) La stabilirea noutății unei invenții, materialele din stadiul tehnicii nu pot fi luate în considerare decât individual, pentru fiecare invenție (nu sunt opozabile materialele din stadiul tehnicii în sistem mozaic).

(3) Într-un grup de invenții care respectă unitatea invenției, materialele din stadiul tehnicii vor fi luate în considerare individual, pentru fiecare invenție.

(4) Fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutății, conținutul cererilor de brevet de invenție astfel cum au fost ele depuse la O.S.I.M., care au o dată de depozit reglementar sau de prioritate anterioară și care au devenit publice înainte sau după data cererii ulterioare.

(5) Sunt considerate materiale pertinente acele materiale din stadiul tehnicii al căror conținut acoperă parțial sau total întinderea protecției cerute de solicitant prin revendicări.

(6) O.S.I.M. notifică solicitantului sau succesorului său în drepturi materialul documentar pertinent din stadiul tehnicii, considerat că acoperă parțial sau total elementele noi revendicate în cererea de brevet de invenție.

Notificarea va fi însoțită de copia materialului documentar și va conține un comentariu privind elementele din revendicări care se regăsesc în material.

O.S.I.M. va acorda un termen solicitantului pentru răspuns. Dacă solicitantul răspunde în termen, dovedind interes pentru a-și susține cererea de brevet, O.S.I.M. va continua corespondența cu solicitantul până la lămurirea tuturor obiecțiilor, în vederea luării unei hotărâri juste. Nici o hotărâre nu poate fi luată de O.S.I.M. dacă materialul documentar nu a fost transmis solicitantului.

B. Activitatea inventivă

(1) Activitatea inventivă se apreciază în raport cu revendicările și cu problema tehnică pe care o rezolvă invenția, în conformitate cu prevederile art. 9 din lege.

(2) La aprecierea activității inventive se stabilește stadiul tehnicii din care se formează un mozaic de soluții tehnice ce se compară, în totalitatea lui, cu revendicările. Cererile de brevet de invenție înregistrate la O.S.I.M., care au devenit publice după data de depozit a cererii care se află în examinare, nu sunt luate în considerare la aprecierea activității inventive, chiar dacă data lor de depozit este anterioară.

Dacă din analiza totalității soluțiilor din stadiul tehnicii rezultă, printr-o sinteză ulterioară, că o persoană de specialitate în domeniu, fără să depună un efort creativ, poate ajunge la soluția care face obiectul cererii de brevet de invenție, atunci acest obiect nu are la bază o activitate inventivă.

(3) O invenție este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile următoare:

a) nu rezultă ca evidentă în stadiul tehnicii din domeniul de aplicare a invenției sau dintr-un domeniu apropiat acestuia;
b) specialistul din domeniu, pe baza cunoștințelor din stadiul tehnicii, nu poate rezolva problema așa cum o rezolvă invenția;
c) necesitatea rezolvării problemei există de mult timp și rezolvările cunoscute nu sunt la nivelul rezolvării din invenție;
d) invenția este folosită cu sau fără modificări într-un alt domeniu pentru soluționarea unei alte probleme și efectul tehnic obținut este fie același, fie neașteptat sau superior efectelor obținute de alte invenții din domeniul în care se transpune invenția, cu condiția ca cele două domenii să nu fie apropiate;
e) constă în combinarea elementelor cunoscute din stadiul tehnicii, astfel încât rezultă o legătură organică funcțională, o influențare reciprocă, o interacțiune sau o intercondiționare și aceasta conduce la obținerea unui efect global pozitiv;
f) invenția are ca obiect un procedeu analog care realizează un efect tehnic nou sau prin acest procedeu se obține o substanță cu calități noi, neașteptate sau superioare, ori dacă materiile prime sunt noi chiar dacă efectele tehnice obținute sunt aceleași.

(4) O invenție nu implică o activitate inventiva dacă:

a) constă într-o simplă enunțare a unei probleme tehnice fără a o rezolva, chiar dacă problema este nouă;
b) rezolvă numai o problemă privind economisirea de materiale sau energie, optimizarea dimensiunilor sau reducerea prețurilor de cost, fără a se obține efecte tehnice noi sau superioare;
c) rezolvă problema numai printr-o simplă înlocuire de materiale cu caracteristici cunoscute care conduc la efecte previzibile;
d) problema se referă numai la o modificare a formei sau a aspectului în scop estetic;
e) rezolvă problema printr-o simplificare, fără să mențină cel puțin performanțele cunoscute din stadiul tehnicii;
f) rezolvarea problemei se face prin mijloace echivalente existente în stadiul tehnicii și conduce la obținerea acelorași efecte;
g) rezolvarea problemei se face prin folosirea în comun a două sau mai multe soluții cunoscute și dacă efectul tehnic previzibil rezultă din simpla însumare a efectelor fiecărei soluții (juxtapunerea soluțiilor cunoscute);
h) rezolvarea unei probleme din domeniul chimiei sau biologiei care constă într-o selecție a unui caz particular dintr-o mulțime de componenți, protejată anterior, fără ca acest caz selectat să conducă la calități sau efecte deosebite comparativ cu cele ale mulțimii componenților din care a fost selectat;
i) rezolvarea problemei se referă la alegerea unui material corespunzător cunoscut și/sau la executarea unor modificări constructive după reguli în sine cunoscute;
j) invenția se referă la un produs natural asupra căruia nu s-a intervenit tehnologic.

(5) În cazul în care în urma examinării de fond se apreciază că obiectul invenției nu îndeplinește condiția existenței unei activități inventive, aceasta se notifică solicitantului, anexându-se materialele din stadiul tehnicii luate în considerare la aprecierea activității inventive și se acordă un termen pentru răspuns.

C. Aplicabilitate industrială

(1) O invenție este susceptibilă de aplicare industrială conform art. 10 din lege, dacă din descrierea invenției rezultă cumulativ următoarele:

a) obiectul invenției poate fi folosit cel puțin într-un domeniu;
b) problema tehnică și rezolvarea ei;
c) dezvăluirea invenției în exemplele de realizare, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să poată realiza invenția fără a desfășura o activitate inventivă conform art. 18 din lege;
d) invenția poate fi reprodusă cu aceleași caracteristici și efecte, ori de câte ori este necesar.

(2) Dacă, în urma examinării de fond, se constată că descrierea invenției prezentate de solicitant nu îndeplinește una din condițiile prevăzute la pct. (1) de mai sus, aceasta se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen pentru răspuns.

Regula 33 - Invenția de perfecționare

(1) Solicitantul unui brevet de invenție de perfecționare poate fi titularul unui brevet de invenție în vigoare sau o terță persoană.

(2) În cererea de brevet de invenție solicitantul va menționa explicit că invenția perfecționează o altă invenție, indicând datele necesare identificării acesteia.

(3) O.S.I.M. va notifica solicitantului prevederile art. 36 din lege, în cazul în care acesta este diferit de titularul brevetului de invenție în vigoare.

(4) Descrierea invenției de perfecționare va cuprinde, de regulă, în capitolul „stadiul tehnicii” aceleași materiale cu cele luate în considerare în descrierea invenției pe care o perfecționează, dacă între datele lor de depozit reglementar nu au mai apărut și alte materiale pertinente.

(5) La redactarea revendicărilor invenției de perfecționare solicitantul va menționa, în partea caracteristică, elementele noi ale invenției în interdependență tehnică numai cu acele elemente ale invenției pe care le perfecționează și la care se aplică, astfel încât să rezulte legătura lor organică.

(6) O.S.I.M. hotărăște acordarea unui brevet de invenție de perfecționare în aceleași condiții ca și la celelalte invenții brevetabile și anume cele prevăzute de art. 7, 8, 10, 18 și 19 din lege.

(7) În examinarea noutății invenției de perfecționare se vor lua în considerare stadiul tehnicii citat în descrierea invenției pe care o perfecționează, precum și materialele din stadiul tehnicii apărute între datele de depozit reglementar al celor două invenții.

(8) În cursul examinării unei cereri de brevet de invenție de perfecționare, O.S.I.M. analizează, pe baza revendicărilor, dacă invenția poate fi aplicată independent de invenția la care se referă perfecționarea.

(9) O.S.I.M. hotărăște acordarea unui brevet de invenție de perfecționare numai în cazul în care este îndeplinită condiția de la pct. (8) de mai sus și invenția la care se referă perfecționarea este protejată printr-un brevet în vigoare.

Regula 34 - Notificările O.S.I.M.

(1) În notificările transmise solicitantului, O.S.I.M. indică termenul de răspuns. Solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de răspuns.

(2) O.S.I.M. nu poate lua hotărâri înainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru răspuns.

(3) Dacă în termenul fixat solicitantul nu răspunde și nici nu a cerut o prelungire a termenului de răspuns, cererea se consideră abandonată și se respinge.

Secțiunea 4
Hotărârile O.S.I.M.
Regula 35 - Comisia de examinare

(1) În urma examinării cererii de brevet de invenție, în conformitate cu prevederile legii și prezentului regulament, examinatorul de stat de specialitate întocmește raportul de examinare, pe baza căruia o comisie de examinare din O.S.I.M. ia hotărârea de acordare a brevetului de invenție sau de respingere a cererii de brevet de invenție.

(2) Când este cazul, comisia ia act de retragere a cererii de brevet de invenție.

(3) Comisiile de examinare din O.S.I.M. sunt constituite pe domenii de specialitate.

(4) Comisia de examinare este formată din președinte, desemnat de directorul general al O.S.I.M. și 2 membri, desemnați de șeful serviciului de examinare de specialitate.

(5) Examinatorul de stat de specialitate care a întocmit raportul de examinare nu este membru al comisiei de examinare.

(6) Toate hotărârile luate de comisie se comunică solicitantului sau succesorului său în drepturi, în termen de 30 de zile de la luarea lor, și se înscriu în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse.

(7) Hotărârile de acordare a brevetului de invenție se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de 30 de zile.

(8) Începând cu data publicării fiecărui Buletin Oficial de Proprietate Industrială, invențiile pentru care s-a acordat brevet, anunțate în acest buletin, se publică prin punerea la dispoziția persoanelor interesate a descrierii, revendicărilor și desenelor, la sediul O.S.I.M., timp de 6 luni de la această dată.

(9) Descrierea și desenele invențiilor care urmează a fi publicate după luarea hotărârii de acordare a brevetului de invenție vor trebui să poarte acordul solicitantului sau succesorului său în drepturi asupra conținutului.

Secțiunea 5
Atacarea hotărârilor O.S.I.M. pe cale administrativă
Regula 36 - Contestația și cererea de revocare

(1) Împotriva hotărârii O.S.I.M. privind cererea de brevet de invenție, persoanele interesate pot formula contestații sau cereri de revocare în termenele prevăzute de lege și prezentul regulament.

(2) Hotărârile O.S.I.M. pot fi contestate de către solicitant în termen de 3 luni de la comunicare, conform art. 55 din lege.

(3) Potrivit art. 56 din lege, orice persoană interesată poate cere revocarea, în tot sau în parte, a hotărârilor de acordare a brevetului de invenție în termen de 6 luni de la publicarea descrierii, revendicărilor și desenelor, pentru neîndeplinirea oricărei condiții prevăzute la art. 7-11 din lege.

Cererea de revocare va cuprinde expunerea pe larg a motivelor și documentele publice în susținere, fără a putea fi invocată nerespectarea condițiilor de formă sau procedură.

O copie a cererii de revocare se notifică de către O.S.I.M. titularului, în vederea expunerii argumentelor sale; notificarea va indica termenul de soluționare a cererii de revocare până la care titularul va comunica poziția sa.

Regula 37 - Comisia de reexaminare a O.S.I.M.

(1) Contestațiile și cererile de revocare se soluționează de către comisia de reexaminare, formată din președinte și 2-4 membri desemnați de către directorul general al O.S.I.M.

(2) Președintele comisiei de reexaminare este directorul general al O.S.I.M. ori împuternicitul acestuia.

(3) Componența comisiei de reexaminare este alta decât cea a comisiei de examinare care a luat hotărârea atacată. Membrii comisiei pot fi șefii de serviciu ori locțiitorii de drept, sau examinatorii de stat de specialitate, gr. I. Unul din membrii comisiei este consilier juridic.

(4) Comisia va da posibilitatea părții interesate să-și prezinte punctul de vedere, fie reprezentat, fie personal sau asistat.

(5) Dosarul cererii de brevet de invenție va fi prezentat comisiei de reexaminare de către președintele comisiei de examinare și examinator, care vor prezenta în scris, până la soluționare, punctul lor de vedere cu privire la contestația sau cererea de revocare formulată.

(6) Comisia de reexaminare poate hotărî:

a) admiterea contestației sau cererii de revocare, dispunând acordarea brevetului de invenție ori respingerea cererii de brevet de invenție, sau trimiterea cauzei spre reexaminare în serviciul de specialitate al O.S.I.M.;
b) respingerea contestației sau cererii de revocare.

(7) Hotărârile comisiei de reexaminare se iau cu majoritate de voturi și se comunică în termen de 15 zile.

(8) Hotărârile de respingere luate de comisia de reexaminare pot fi atacate la Tribunalul municipiului București, în termen de 3 luni de la comunicare.

(9) Comisia de reexaminare se va putea sesiza din oficiu asupra iregularităților oricărei proceduri în care se află o cerere de brevet de invenție, precum și asupra hotărârilor luate și va proceda, după caz, potrivit art. 30 din lege.

(10) Contestațiile formulate sub incidența Legii nr. 62/1974 vor fi soluționate de comisia de reexaminare.

Secțiunea 6
Eliberarea brevetului de invenție
Regula 38 - Condiții pentru eliberarea brevetului de invenție

(1) O.S.I.M. eliberează brevetul de invenție în condițiile art. 31 din lege, dacă nu a fost revocată hotărârea de acordare a brevetului de invenție în condițiile art. 56 din lege și taxa legală pentru tipărirea și eliberarea brevetului de invenție a fost plătită de titular.

(2) Titularul brevetului de invenție va plăti taxa de tipărire și eliberare a brevetului de invenție în termen de 6 luni de la publicarea hotărârii.

(3) O.S.I.M., în termen de 3 luni de la data la care hotărârea de acordare a brevetului a rămas definitivă, tipărește descrierile, revendicările și desenele, în fascicul, și eliberează brevetul de invenție titularului de brevet.

(4) După eliberarea brevetului de invenție, titularul datorează taxele de menținere în vigoare a brevetului, pe perioada de la data depozitului reglementar până la eliberarea brevetului conform legii. Aceste taxe se plătesc odată pentru toată perioada, în maxim 3 luni de la data eliberării brevetului de invenție.

(5) În cazul în care titularul nu a achitat taxele de menținere în vigoare conform pct. (4) de mai sus, O.S.I.M. publică decăderea brevetului de invenție în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, imediat după expirarea termenului. Titularul poate cere la O.S.I.M. revalidarea brevetului în condițiile prevăzute de art. 40 din lege.

Capitolul III
Protecția prin brevet a noilor soiuri de plante și rase de animale
Regula 39 - Definiții

Soi înseamnă un grup de plante ce aparțin unui taxon botanic cunoscut, de rangul cel mai scăzut, care răspunde condițiilor pentru acordarea unui brevet de invenție, cu recunoașterea dreptului de ameliorator:

 • definit prin expresia caracterelor unui anumit genotip sau unei combinații de genotipuri;
 • distinct de orice alt grup de plante, prin cel puțin un caracter;
 • considerat ca o entitate cu privire la aptitudinea sa de a fi reprodus întocmai.

Rasă înseamnă un grup de animale ce aparțin unei specii sau varietăți de animale cunoscute, de rangul cel mai scăzut, care răspund condițiilor pentru acordarea unui brevet de invenție cu recunoașterea dreptului de ameliorator.

Material de înmulțire pentru soiuri înseamnă semințe, răsaduri, material de plantat, diferite părți de plante folosite pentru înmulțire.

Material de înmulțire pentru rase înseamnă embrioni, spermă, animale vii, ouă folosite pentru înmulțire.

Ameliorator înseamnă persoana fizică care a creat sau a descoperit și dezvoltat un soi sau o rasă. În cazul în care la aceasta au contribuit mai multe persoane, toate sunt considerate amelioratori.

Dreptul amelioratorului înseamnă dreptul exclusiv al titularului de brevet de invenție de a exploata invenția al cărei obiect îl constituie un soi de plantă sau o rasă de animal.

Menținător înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă de menținerea unui soi sau a unei rase; în cazul de față, titularul brevetului de invenție poate fi amelioratorul, persoana fizică sau juridică, căreia i-a fost transmis acest drept sau succesorul său în drepturi.

Regula 40 - Competențe

(1) Potrivit legii, O.S.I.M. eliberează brevete de invenție pentru noile soiuri de plante și rase de animale, dacă acestea respectă condițiile prevăzute de art. 7 alin. 3 și art. 11 din lege.

Nici o altă condiție nu poate fi impusă pentru eliberarea brevetului de invenție, dacă solicitantul îndeplinește toate formalitățile prevăzute de prezentul regulament.

(2) O.S.I.M. consideră îndeplinite condițiile prevăzute de art. 7 alin. 3 și art. 11 din lege, dacă ele au fost confirmate în scris de către autoritățile competente cărora le revine responsabilitatea cu privire la verificarea și testarea noilor soiuri sau rase.

(3) Prin acordarea brevetului de invenție se recunoaște dreptul de ameliorator al soiului sau rasei, pentru o perioadă de minimum 20 de ani, drept ce va fi înscris în brevetul eliberat.

(4) În cazul în care noul soi de plantă sau noua rasă de animal au fost create în condițiile prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. a) sau alin. 2 din lege de către amelioratorul care este salariat, titularul brevetului de invenție va fi unitatea în care s-a creat soiul sau rasa, acesteia recunoscându-i-se dreptul de ameliorator al soiului sau rasei, cu obligația legală de a plăti o remunerație suplimentară, echitabilă, amelioratorului soiului sau rasei, remunerație stabilită prin act adițional la contractul de muncă individual al acestuia.

Regula 41 - Condiții specifice pentru existența unei invenții brevetabile a cărei obiect este un soi sau o rasă
A. Noutatea

(1) Soiul sau rasa sunt considerate noi în sensul art. 7 alin. 3 și art. 11 din lege, dacă, la data depunerii cererii pentru acordarea protecției, materialul de înmulțire recoltat nu a fost vândut sau nu a fost pus la dispoziția terților printr-un alt mod de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în următoarele condiții:

(i) pe teritoriul României cu un an înaintea depunerii cererii de brevet de invenție;
(ii) pe teritoriul altor state cu mai mult de 4 ani înaintea depunerii cererii de brevet de invenție sau 6 ani înaintea înregistrării cererii de brevet de invenție pentru arbori, pomi fructiferi și viță-de-vie.

(2) Faptul că un soi este cunoscut sau că existența sa a fost dezvăluită nu face ca acesta să-și piardă noutatea în sensul pct. (1) de mai sus.

B. Distinctivitatea

(1) Soiul sau rasa sunt considerate distincte dacă se disting clar de orice alt soi sau rasă a căror existență este notoriu cunoscută la data înregistrării cererii.

(2) În particular, depozitul unei cereri de brevet de invenție sau înscrierea unui soi într-un registru oficial din orice altă țară este considerat ca notoriu cunoscut începând cu data depozitului reglementar al cererii, cu condiția ca acesta să conducă la acordarea protecției sau, după caz, cu data la care acest soi a fost înscris într-un registru oficial de noi soiuri.

C. Omogenitatea

(1) Soiul sau rasa vor fi considerate omogene dacă sunt suficient de uniforme în caracterele lor, relevante sub rezerva unei variații previzibile, ținând seama de particularitățile lor de înmulțire sexuală sau vegetativă.

D. Stabilitatea

Soiul sau rasa vor fi considerate stabile dacă după înmulțiri repetate sau, în cazul unui ciclu de înmulțire, la sfârșitul fiecărui ciclu, rămân neschimbate în ceea ce privește caracterele relevante.

Regula 42 - Înregistrarea și publicarea cererii de brevet de invenție

(1) Înregistrarea și publicarea cererii de brevet de invenție se fac în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament, cu următoarele cerințe suplimentare:

a) soiul sau rasa vor fi individualizate prin denumire, așa cum prevede regulamentul, atât în cererea de brevet de invenție, cât și în descriere și revendicare;
b) pentru respectarea condiției de unitate a invenției, pentru fiecare soi sau rasă identificată prin denumirea sa se vor întocmi cereri de brevet de invenție separate;
c) la cererea de brevet de invenție se va anexa o declarație a solicitantului, din care să rezulte că soiul sau rasa nu au fost oferite pentru vânzare sau comercializare în România cu un an înaintea depunerii cererii de brevet de invenție la O.S.I.M., sau în străinătate, cu 4 ani înainte;
d) la cererea de brevet solicitantul trebuie să anexeze o declarație cu privire la efectuarea testelor conform prevederilor art. 7 alin. 3 din lege. În cazul în care aceste teste există, ele trebuie să fie anexate și trebuie să provină de la o autoritate competentă;
e) descrierea și revendicările vor fi însoțite, dacă este necesar, de fotografii ale soiului sau rasei, realizate color sau alb-negru, cu indicarea codului de culoare;
f) actele de prioritate, în cazul solicitanților străini care au efectuat un prim depozit în altă țară membră a Convenției de la Paris, trebuie să conțină rezultatele testelor emise de autoritatea competentă privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. 3 din lege.

(2) Descrierea soiului sau a rasei trebuie să fie astfel întocmită încât să evidențieze caracteristicile și condițiile impuse de art. 7 alin. 3 și art. 11 din lege, în următoarele capitole expuse succesiv în ordinea de mai jos:

a) Titlul (denumirea) noului soi sau a noii rase
Titlul va cuprinde denumirea generică a noului soi sau a noii rase, denumirea ei științifică în limba latină (gen, specie, subspecie, varietate, covarietate), în conformitate cu codul internațional pentru nomenclatura plantelor cultivate și a raselor.
b) Domeniul de activitate, cu precizarea poziției taxonomice
Acest capitol va cuprinde modul de ameliorare a noului soi de plantă sau a noii rase de animale (încrucișare, selecție etc.), domeniul de aplicare (agricultură, legumicultură, pomicultură, floricultură, viticultură, sericicultură, zootehnie etc.).
c) Stadiul cunoscut al tehnicii
Acest capitol va cuprinde o scurtă prezentare a soiurilor sau raselor de aceeași categorie, cu care se aseamănă și s-ar putea confunda. Se vor prezenta, pe scurt, caracterele morfologice, fiziologice, biochimice și de producție ale acestor soiuri și rase, după caz.
d) Problema pe care o rezolvă invenția
În acest capitol se prezintă problema pe care o rezolvă noul soi de plantă sau noua rasă de animal și care se poate referi la următoarele probleme principale:
 • producții mai mari și asigurate;
 • rezistență sporită la factorii naturali nefavorabili;
 • rezistență sporită la agenții patogeni (boli și dăunători);
 • mărirea procentului de substanțe utile etc.
e) Prezentarea soluției tehnice
În acest capitol se prezintă caracterele importante: morfologice, fiziologice, biochimice, distincte, omogene și stabile ale noului soi de plantă sau ale noii rase de animal.
f) Prezentarea fotografiilor (figurilor)
La fiecare descriere se vor anexa fotografiile de foarte bună calitate, care să ilustreze aspectul plantei întregi și al părților constructive reprezentative (ramuri, frunze, inflorescențe, flori, fructe întregi și secționate, semințe), dacă este necesar pentru identificare.
La acestea, dacă autorul consideră necesar, se pot adăuga și alte aspecte. Același lucru este valabil și pentru noile rase.
În cazul în care se revendică culori sau nuanțe de culori, la descriere se anexează, în mod obligatoriu, fotografii color.
g) Descrierea detaliată a noului soi de plantă sau a noii rase de animal (exemplu de realizare)
Acest capitol va cuprinde, în prima parte, locul și modul de obținere a noului soi de plantă sau a noii rase de animal (genitorii, modul de lucru, lucrările de ameliorare și de selecție, eventual și scheme de lucru).
Descrierea se va face conform normelor stabilite de autoritățile competente, în conformitate cu standardele internaționale.
Vor fi prezentate caracterele fiziologice, rezistența la factorii climatici, la boli, la cădere, precocitate, perioadă de vegetație, scuturare, biochimice (gustul, aroma, parfumul), precum și conținutul în elemente chimice și de producție la unitatea de suprafață.
În cadrul descrierilor este recomandabil ca nuanțele de culori să fie prezentate sub forma unor indici de culoare, conform unui catalog oficial.
În acest capitol se vor prezenta și sub formă enunțiativă, fără motivări, principalele avantaje care se obțin prin cultivarea noului soi sau a noii rase, conform invenției, fără indicarea valorilor economice sau sociale.

(3) Revendicările trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie clare, concise, să reflecte caracterele morfologice și fiziologice distincte ale soiului sau rasei care le individualizează și care să fie omogene și stabile;
 • în preambulul primei revendicări independente se vor trece denumirea soiului sau rasei, cu denumirea taxonomică a speciei, precum și elementele din prima fază a descrierii; după expresia: „caracterizat prin aceea că .....” se vor enunța caracterele morfologice relevante, care permit individualizarea noului soi sau a noii rase;
 • în revendicarea a doua, dependentă de prima, se vor prezenta caracteristicile fiziologice;
 • în revendicarea a treia, dependentă de prima și a doua, se vor prezenta caracteristicile biochimice și tehnologice.

Se pot formula și alte revendicări, dependente, care să detalieze revendicările independente la care se referă sau care pot să prezinte o metodă sau un procedeu de utilizare a soiului sau rasei respective ori alte caracteristici.

(4) Rezumatul invenției trebuie să conțină denumirea completă a noului soi sau a noii rase, inclusiv denumirea taxonomică, domeniul de aplicare, principalele caractere morfologice, fiziologice și tehnologice, care le individualizează.

Regula 43 - Denumirea soiului sau rasei

(1) Soiul de plantă sau rasa de animal vor fi desemnate printr-o denumire destinată identificării și desemnării lor generice.

(2) Denumirea nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu excepția cazurilor când această practică este recunoscută pentru desemnarea soiurilor sau raselor respective. Ea nu trebuie să inducă în eroare sau să dea naștere la confuzii cu privire la caracteristicile, valoarea sau identificarea soiului, rasei sau cu privire la identificarea producătorului. Ea trebuie să fie diferită de alte denumiri existente.

(3) Denumirea soiului sau rasei este indicată de producător o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenție. Dacă O.S.I.M. constată că denumirea nu răspunde exigențelor de la pct. (2) de mai sus, se refuză înregistrarea denumirii și se cere producătorului să propună o altă denumire, într-un termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenție.

Denumirea soiului sau a rasei va fi înscrisă în brevetul de invenție eliberat.

(4) Drepturile anterioare ale terților nu vor fi afectate dacă, în virtutea unui drept anterior, utilizarea denumirilor soiului sau rasei este interzisă unei persoane care, conform pct. (6) de mai jos este obligată să o folosească; în acest caz, O.S.I.M. va cere solicitantului să dea o altă denumire acestuia.

(5) O.S.I.M. va înregistra denumirea așa cum este cerută de solicitantul străin, cu excepția cazurilor când această denumire este neadecvată pe teritoriul României și, în acest caz, se va cere solicitantului să propună o altă denumire.

(6) Orice altă persoană, care oferă pentru vânzare materiale pentru înmulțire dintr-un soi sau o rasă protejată pe teritoriul României, este obligată să folosească denumirea înregistrată la O.S.I.M. chiar și după expirarea termenului de protecție, cu excepția dispozițiilor pct. (4) de mai sus referitor la drepturile anterioare.

(7) În cazul în care solicitantul a omis să indice, în cererea de brevet de invenție și/sau descriere, denumirea soiului sau rasei, O.S.I.M. va notifica aceasta solicitantului, acordându-i un termen pentru completarea cererii de brevet de invenție cu denumirea propusă.

(8) Atunci când denumirea propusă nu satisface cerințele cuprinse în pct. (1)-(7), O.S.I.M. notifică aceasta solicitantului, invitându-l să-și modifice denumirea într-un termen acordat. Dacă solicitantul nu dă curs acestei invitații în termenul acordat, cererea de brevet de invenție de soi sau rasă se respinge.

(9) Atunci când un soi sau rasă sunt oferite pentru vânzare, acestea pot fi însoțite de o marcă, de o denumire comercială sau de alte indicații similare, care permit să fie ușor recunoscute.

(10) Pentru comercializarea unui nou soi sau a unei noi rase care a obținut protecție, trebuie să se eticheteze materialul de înmulțire în mod vizibil, astfel încât să fie ușor recunoscut și/sau poate fi însoțit de un semn distinctiv:

(11) O.S.I.M. va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială denumirile soiurilor sau raselor, conform regulii.

Regula 44 - Testele pentru soiuri și rase

(1) În cazul în care, la înregistrarea cererii de brevet de invenție, solicitantul declară că soiul sau rasa nu au fost verificate și testate de autoritatea competentă, O.S.I.M. va invita imediat solicitantul să transmită autorităților competente documentele necesare și să informeze în scris O.S.I.M. asupra datei la care aceste documente au fost depuse. În același timp, O.S.I.M. va notifica și autorității competente datele cererii de brevet de invenție înregistrate.

(2) Autoritatea competentă pentru primirea documentației necesare va stabili locul și data testării soiului sau rasei, va notifica aceasta solicitantului, putând totodată să ceară, într-un anumit termen, solicitantului, următoarele:

a) furnizarea de materiale pentru efectuarea testelor de creștere;
b) furnizarea informațiilor pentru efectuarea testelor de creștere a soiului sau rasei respective;
c) va desemna cantitatea și natura materialului de înmulțire necesar testelor;
d) felul testelor și metodelor standard ce se aplică.

(3) Autoritatea responsabilă cu efectuarea testărilor va informa periodic solicitantul asupra stadiului și problemelor ce se ivesc în timpul testărilor, solicitându-i acestuia, după caz, asistență tehnică.

(4) La încheierea lucrărilor de testare, autoritatea responsabilă cu efectuarea testărilor va redacta un raport care va trebui să conțină:

a) rezultatele testărilor;
b) caracteristicile morfologice și fiziologice ale soiului sau rasei, analizate în comparație cu cele ale genitorilor din care provine;
c) concluziile privind condițiile prevăzute în art. 7 alin. 3 și art. 11 din lege.

Acest raport se transmite sub semnătură, în copie, direct la O.S.I.M. și la solicitant, într-un interval de 2 ani de la începerea testelor.

(5) Solicitantul, în termen de 2 luni de la primirea raportului, are posibilitatea de a se pronunța asupra rezultatelor transmise de autoritatea respectivă.

(6) În cazul nerespectării termenelor de efectuare a testelor sau în caz de litigiu, O.S.I.M. va apela la alte autorități calificate din țară sau din străinătate, în vederea efectuării acestor teste.

(7) În cazul în care autoritatea responsabilă cu efectuarea testărilor este ea însăși solicitantul unui brevet de invenție, raportul privind rezultatele testărilor va fi avizat de o altă autoritate competentă din România.

(8) În procedura de examinare, O.S.I.M. va lua în considerare testele efectuate de alte autorități competente din străinătate, dacă acestea sunt părți la tratate și convenții internaționale la care este și România parte sau pe bază de reciprocitate.

Regula 45 - Examinarea cererilor de brevet de invenție care au ca obiect un soi de plantă sau o rasă de animal

(1) Examinarea în fond a cererilor se efectuează după verificarea condițiilor prevăzute de regula 28.

(2) Examinarea în fond a cererilor de brevet de invenție care au ca obiect un soi de plantă sau o rasă de animal constă în analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 7 alin. 3 și art. 11 din lege, precum și a respectării prevederilor din regulile referitoare la testele de creștere efectuate de către autoritățile competente.

(3) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. (1) de mai sus, O.S.I.M. hotărăște acordarea brevetului de invenție; în caz contrar, cererea de brevet de invenție se respinge.

(4) Pentru alte proceduri decât cele prevăzute în prezentul capitol, se aplică dispozițiile regulamentului privind examinarea cererii de brevet de invenție.

Regula 46 - Drepturile și obligațiile ce decurg din protecția prin brevet de invenție a soiurilor și raselor

(1) În conformitate cu art. 34 și 35 din lege, următoarele acte privitoare la materialul de înmulțire necesită autorizația amelioratorului sau succesorului său în drepturi:

i) producerea sau reproducerea (multiplicarea);
ii) condiționarea în scopul înmulțirii;
iii) oferirea pentru vânzare;
iv) vânzarea sau alte forme de comercializare;
v) exportarea;
vi) importarea;
vii) stocarea în scopul efectuării actelor de mai sus.

(2) Amelioratorul sau succesorul său în drepturi poate acorda autorizația în anumite condiții sau cu anumite limitări.

(3) În conformitate cu art. 34 și 35 din lege, actele privitoare la materialul recoltat, prezentate la pct. (1) (i-vii) necesită, de asemenea, autorizația amelioratorului sau a succesorului său în drepturi.

(4) Prevederile cuprinse la pct. (1)-(3) din prezenta regulă se aplică și pentru:

i) soiurile sau rasele care derivă dintr-un soi sau o rasă protejată, cu excepția cazului în care soiul sau rasa protejată nu sunt ele însele provenite din soiuri sau rase derivate;
ii) soiurile sau rasele care nu se disting clar, respectiv nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7 alin. 3 din lege și din regula 46 din prezentul regulament;
iii) soiurile sau rasele a căror producere necesită folosirea repetată a unui soi sau a unei rase protejate;
iv) soiurile sau rasele derivate, ce pot fi obținute prin selectarea unei mutante naturale sau induse sau obținute somaclonal, selecția unui individ din soiul inițial, retroîncrucișare sau transformare prin inginerie genetică.
Regula 47 - Excepții privind dreptul amelioratorului

(1) Dreptul amelioratorului nu se extinde și la următoarele acte:

i) actele efectuate într-un cadru privat sau pentru scopuri necomerciale;
ii) actele efectuate în scopul creării altor soiuri sau rase, conform regulii anterioare;
iii) actele efectuate în scop experimental.

(2) Dreptul amelioratorului nu se extinde nici în cazul actelor efectuate de micii fermieri care cumpără material de înmulțire dintr-un soi sau o rasă protejată, în scopul cultivării pentru consum.

Regula 48 - Obligațiile titularului de brevet de invenție

Titularul brevetului de invenție pentru un soi de plantă sau o rasă de animal este obligat să fie menținătorul pe toată durata de valabilitate de protecție, respectiv să dețină material de înmulțire.

În cazul în care, pe perioada de protecție, titularul nu poate furniza, la cererea autorității competente, materialul de înmulțire, această autoritate va notifica O.S.I.M. că titularul este considerat decăzut din drepturi.

O.S.I.M. va înscrie decăderea în registrul brevetelor de invenție și o va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Capitolul IV
Dispoziții privind aplicarea art. 5 din lege - invențiile salariaților
Regula 49 - Dreptul salariatului la brevet de invenție

(1) Dreptul la brevetul de invenție, în cazul invențiilor create de salariat, aparține salariatului, în următoarele situații:

a) există o clauză contractuală prin care dreptul la brevet de invenție aparține salariatului;
b) invenția a fost creată în condițiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege și nu există o clauză contrară într-un contract privind invențiile salariatului;
c) invenția realizată de salariat în timpul contractului individual de muncă nu este în legătură cu activitatea unității și nu a fost creată prin exercitarea funcției salariatului său;
d) invenția se creează într-una din situațiile de la regula 40 și salariatul a informat în scris unitatea, conform prevederilor de la regula 50, dar, în termen de 60 de zile de la data informării, unitatea nu a depus cererea de brevet de invenție la O.S.I.M. și nu există o altă convenție între părți;
e) unitatea nu este interesată, conform prevederilor art. 65 alin. 2 din lege.
Regula 50 - Dreptul unității la brevetul de invenție

(1) Potrivit art. 5 din lege, dreptul la brevetul de invenție, în cazul invențiilor create de salariați, aparține unității, în următoarele situații:

a) invenția a fost creată în cadrul unui contract ori misiune inventivă. Contractul cu misiune inventivă poate fi un contract individual de muncă încheiat la angajare, un contract de muncă reînnoit, care prevede o misiune inventivă sau un act anexat la contractul de muncă individual existent, dacă intervine o misiune inventivă.
Misiunea inventivă va face obiectul unei clauze speciale a contractului, prin care se stabilește, în mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice, pentru a căror rezolvare salariatul se angajează să le soluționeze cu aport creativ corespunzător funcției sale;
b) invenția a fost creată în cadrul unui contract de cercetare.
În contractul de cercetare se poate prevedea o clauză prin care dreptul la eliberarea brevetului de invenție aparține fie unității care a comandat cercetarea, fie unității de cercetare, fie ambelor unități.
Dacă în contractul de cercetare nu este prevăzută o asemenea clauză, dreptul la brevet de invenție aparține unității care a comandat cercetarea;
c) invenția a fost creată în condițiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege și există, într-un contract încheiat cu salariatul, o clauză prin care dreptul la eliberarea brevetului de invenție aparține unității.
Regula 51 - Relațiile dintre salariații-inventatori și unitatea în care lucrează

(1) Salariatul, autor al unei invenții, trebuie să informeze imediat, în scris, conducătorul unității în care lucrează asupra invenției create în condițiile prevăzute de art. 5 din lege.

(2) În cazul în care invenția a fost creată de mai mulți inventatori, informarea va fi făcută în comun de toți inventatorii sau de împuternicitul acestora.

(3) Informarea va conține suficiente date pentru a permite unității să aprecieze încadrarea invenției într-una din categoriile prevăzute la art. 5 din lege și în regulile 49 și 50.

Informarea va conține:

 • obiectul invenției și domeniul de aplicare;
 • condițiile în care a fost creată invenția;
 • încadrarea invenției în prevederile art. 5 din lege, făcută de salariatul inventator.

(4) Informarea trebuie însoțită de o descriere a invenției, în cazul în care unitatea are dreptul la brevetul de invenție.

Descrierea va expune problema pusă, ținând cont de stadiul tehnicii, soluția propusă și un exemplu de realizare.

(5) Informarea cu privire la invenție se face personal, cu număr de înregistrare la unitate prin scrisoare recomandată, astfel încât să poată constitui un mijloc de probă al informării unității, cu respectarea confidențialității.

(6) Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 5 alin. 5 din lege începe să curgă de la data înregistrării informării însoțite de descriere.

(7) Dacă unitatea și salariatul nu au ajuns la o înțelegere privind dreptul la brevet de invenție, litigiul este de competența instanțelor judecătorești, conform art. 61 din lege. În acest caz, în vederea asigurării protecției invenției, cererea de brevet de invenție va fi depusă la O.S.I.M. de către inventator înainte de sesizarea instanței judecătorești, cu obligația acestuia de a informa unitatea.

(8) Încălcarea, în toate cazurile, a obligației de informare reciprocă atrage răspunderea pentru prejudiciile cauzate conform art. 5 alin. 4 din lege.

(9) Unitatea și salariatul, pe tot parcursul procedurii până la publicarea cererii de brevet de invenție, se vor abține de la orice divulgare a invenției.

(10) În cazul unei invenții create în condițiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege, pentru care dreptul la brevet de invenție aparține salariatului, acesta are obligația să facă prima ofertă de licență sau de cesiune unității al cărei angajat este.

Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie să-și manifeste interesul pentru preluarea de drepturi în termen de 3 luni de la ofertă, în cadrul unui contract încheiat cu salariatul său.

Dacă în acest interval unitatea nu și-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului de invenție, are dreptul de a exploata invenția sa pe bază de contract cu orice terț.

Dacă unitatea și-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o înțelegere privind prețul contractului, litigiul se soluționează de instanțele judecătorești potrivit art. 61 din lege.

(11) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații vor elabora metodologia privind invențiile create în domeniul lor de activitate, respectând condițiile art. 5 din lege și ale prezentului regulament.

Regula 52 - Drepturile bănești ale inventatorilor salariați

(1) În cazul invențiilor pentru care dreptul la brevet de invenție aparține unității, conform regulii 50, inventatorul salariat are dreptul la o remunerație suplimentară independent de salariul de încadrare, remunerație stabilită prin contractul cu misiune inventivă sau într-un act adițional la contractul individual de muncă, potrivit art. 5, lit. a) din lege.

(2) Cuantumul remunerației suplimentare, modul și termenele de plată se stabilesc prin negociere între părți.

Remunerația suplimentară poate consta într-o sumă fixă, independent de aplicarea invenției și redevențe.

(3) În cazul în care invenția a fost creată în cadrul unui contract de cercetare, remunerația suplimentară cuvenită salariatului inventator se va negocia cu unitatea al cărei angajat este, prin act adițional la contractul individual de muncă, potrivit art. 5 alin. 2 din lege.

Capitolul V
Drepturile bănești ale inventatorilor prevăzute de art. 66 alin. 2 din lege
Regula 53 - Invențiile aplicate și nerecompensate sau parțial recompensate

(1) În înțelesul art. 66 alin. 2 din lege, în drepturile bănești cuvenite inventatorului pentru invențiile nerecompensate sau parțial recompensate până la data intrării în vigoare a legii se cuprind toate drepturile materiale prevăzute de legile anterioare, inclusiv echivalentul bănesc al celorlalte drepturi legale rezultate din calitatea de autor al invenției, aplicate în economia națională.

Aceste obligații bănești sunt restante ca urmare a neîndeplinirii de către stat, reprezentat prin unitățile titulare de brevet de invenție și prin alte unități care au aplicat invențiile, a obligațiilor legale și contractuale rezultate din actul de cesiune încheiat cu privire la dreptul de eliberare a brevetului.

(2) La negocierea drepturilor bănești prevăzute de art. 66 alin. 2 din lege se va putea utiliza:

a) postcalculul avantajelor economice anuale obținute prin aplicarea invenției, întocmit de unitatea care a aplicat invenția.
În cazul în care postcalculul nu este întocmit la data intrării în vigoare a prezentului regulament, unitatea care a aplicat invenția are obligația, la solicitarea inventatorului, să întocmească și să aprobe postcalculul;
b) avantajele economice sau sociale stabilite de unitate prin apreciere, atunci când nu se poate efectua un postcalcul direct al avantajelor economice (diferența de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor etc.).

(3) În vederea începerii negocierii, inventatorii, pe baza postcalculului întocmit de unitatea care a aplicat invenția, solicită acesteia drepturile bănești cuvenite, completând și înaintând unității nota de calcul (anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la prezentul regulament), în funcție de data înregistrării cererii de brevet de invenție la O.S.I.M., respectiv înainte sau după data de 2 februarie 1975.

(4) Totalul înscris în nota de calcul (partea I a anexei nr. 1 sau 2) reprezintă nivelul minim de la care părțile vor putea începe negocierea.

Rezultatele negocierii se consemnează în nota de negociere (partea a II-a a anexei nr. 1 sau 2), care se semnează, și constituie un contract ce se execută conform dispozițiilor legale.

(5) Dacă părțile nu ajung la o înțelegere în urma negocierilor, litigiul este de competența instanțelor judecătorești.


[modificare] Anexa Nr. 1

(pentru situațiile în care data de înregistrare a cererii de brevet de invenție este înainte de 2 februarie 1975, când a intrat în vigoare Legea nr. 62/1974)

Partea I
Nota de calcul
a drepturilor bănești de la care va începe negocierea între unitate și inventator în baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991
 1. Nr. brevetului de invenție și autorul(ii) ..........................................................................................
 2. Unitatea care a emis postcalculul anexat al avantajelor economice sau sociale obținute prin aplicarea invenției și nr. de înregistrare sub care a fost emis .....................................................................................................
 3. Unitatea care a emis postcalculul sau care, prin preluare (în totalitate sau în parte) a patrimoniului unității de la pct. 2 sau a activității aferente invenției, urmează să negocieze cu inventatorul și să facă plata direct către inventator ...........................
 4. Economia anuală postcalculată a anului de aplicare, ales de inventator pentru negociere .................................
 5. Recompensa calculată conform tabelului de la art. 35 din H.C.M. nr. 2250/1967 .............................
 6. Majorarea recompensei cu 50% (conform art. 36 din H.C.M. nr. 2250/1967) ...............................
 7. Restituirea cheltuielilor, direct către inventator, pentru toate documentațiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetări cu prototipuri și piloți, montaje și altele asemenea, efectuate de inventator pentru aplicarea invenției, potrivit Decretului nr. 884/1967. Dacă nu există tarifare oficială, inventatorul poate oferta:
  7.1. tarifare după normele de proiectare-cercetare în vigoare la data cea mai apropiată de întocmire a documentațiilor, la care se aplică costul actual al orei-medii de proiectare-cercetare ...................................................
  7.2. tarifare directă după tarifele actuale în vigoare ...................................................
 8. Cota în proporție de 50% din economia postcalculată a anului de negociere ales (poz. 4) și 25% din economia postcalculată a anului următor - când acești ani sunt ulteriori datei de intrare în vigoare a Decretului nr. 383/1984 (1.11.1984):
  0,5 ×................. = ...............
  0,25 × ................ = ................
  Total = .........................
 9. Indexare:
  (5)+(6)+(8)×Salariul minim pe economie in anul efectuarii platiiSalariul minim pe economie in anul de negociere ales
 10. Total reprezentând obligația fixă de plată a părții debitoare către inventatorul cedent, pe baza contractului de cesiune legal, dintre inventator și stat și de la care începe negocierea cu unitatea
  (7) + (9) = .......................

Numele și semnătura inventatorului: ...............................................

Data ......................


Partea a II-a
Nota de negociere
 1. Adaos prin negociere la partea I, în cazul când durata de aplicare efectivă de către unitate a invenției, conform postcalculului unității, depășește durata anului de aplicare pentru care s-a calculat recompensa fixă, stabilită de legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet de invenție .....................
  • Negocierea va începe de la totalul părții I (poz. 10), din care se va stabili, de comun acord, o cotă anuală care prin înmulțire cu restul numărului anilor de aplicare (exclusiv anul de calcul al recompensei) determină adaosul negociat la partea I ...................
  • Când invenția se aplică și în prezent se va întocmi un contract nou.
 2. Adaos prin negociere la partea I, în cazul când, prin aplicarea invenției de către unitate, pe lângă avantajele economice postcalculate s-au obținut și avantaje sociale, încă neevaluate, cum sunt: reducerea toxicității locului de muncă, reducerea poluării mediului înconjurător, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importate și altele asemenea ....................
 3. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând dobânda la creanțele datorate inventatorului .........................
 4. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând contravaloarea prejudiciilor materiale și sociale produse inventatorului, urmare încălcării obligațiilor legale de către unitatea care a aplicat invenția (neanunțarea O.S.I.M., neînscrierea în plan a sarcinilor de experimentare, depășirea termenului legal de experimentare etc.) ..........................
 5. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând diferența dintre impozitul datorat la data negocierii și impozitul datorat la data când după lege trebuia făcută plata ...........................
 6. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând prestația în ore peste program și cu cheltuieli proprii ale inventatorului pentru întocmirea formelor de brevetare, prevăzute de lege a fi executate cu aportul unității ..............................
 7. Total stabilit prin negociere directă între inventator și unitate:
  (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = ........................
 8. Plata integrală sau parțială în sumă de ................., se va face la data de ................., prin virare în contul personal al inventatorului, nr. ..............................., deschis la ...................................................
 9. Pentru diferența neachitată de lei ....................... se întocmește un act care va fi autentificat.
Conducerea unității,
..........................
Inventator,
..................................

Data .................


[modificare] Anexa Nr. 2

(pentru situațiile în care data de înregistrare a cererii de brevet este după 2 februarie 1975, când a intrat în vigoare Legea nr. 62/1974)

Partea I
Nota de calcul
a drepturilor bănești de la care va începe negocierea între unitate și inventator în baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991
 1. Nr. brevetului de invenție și autorul(ii) ..........................................................................................
 2. Unitatea care a emis postcalculul anexat al avantajelor economice sau sociale obținute prin aplicarea invenției și nr. de înregistrare sub care a fost emis .....................................................................................................
 3. Unitatea care a emis postcalculul sau care, prin preluare (în totalitate sau în parte) a patrimoniului unității de la pct. 2 sau a activității aferente invenției, urmează să negocieze cu inventatorul și să facă plata direct către inventator ...........................
 4. Economiile anuale postcalculate din 5 (cinci) ani de aplicare consecutivi aleși din postcalcul de inventator pentru negociere .................................
 5. Recompensele anuale calculate conform tabelului 4 din Decretul nr. 92/1976 pentru fiecare an din cei 5 (cinci) ani de aplicare consecutivi, plafonate anual la 3 salarii cercetător gr. I .............................
 6. Totalul recompenselor calculate la poz. 5 ....................
 7. Cota în proporție de 50% din economia postcalculată a primului an de negociere ales și 25% din economia postcalculată a anului următor când acești ani sunt ulteriori datei de intrare în vigoare a Decretului nr. 383/1984 (1.11.1984):
  0,5 ×................. = ...............
  0,25 × ................ = ................
 8. Echivalentul bănesc al drepturilor legale, rezultate din calitatea de autor al invenției aplicate în economia națională (indemnizația bănească prevăzută de titlul științific în vigoare de la data când trebuia făcută plata recompensei până la negociere, plus indemnizațiile pentru ordin și medalie în aceeași perioadă; valoarea treptelor între salariul inventatorului și gradul profesional următor de care a fost lipsit, precum și indemnizația de conducere prevăzută de funcția următoare de la orice loc de muncă al inventatorului, ambele de la data când trebuia făcută plata invenției până la negociere) .......................
 9. Indexare:
  (6)+(7)+(8)×Salariul minim pe economie in anul efectuarii platiiSalariul minim pe economie in primul an de negociere ales
 10. Total reprezentând obligația fixă de plată a părții debitoare către inventatorul cedent, pe baza contractului de cesiune dintre inventator și stat de la care începe negocierea cu unitatea .........................

Numele și semnătura inventatorului: ...............................................

Data ......................


Partea a II-a
Nota de negociere
 1. Adaos prin negociere la partea I, în cazul când durata de aplicare efectivă de către unitate a invenției, conform postcalculului unității, depășește durata celor 5 (cinci) ani consecutivi de aplicare pentru care s-a calculat recompensa fixă stabilită de legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet de invenție .....................
  • Negocierea va începe de la totalul părții I (poz. 10), din care se va stabili, de comun acord, o cotă anuală care prin înmulțire cu restul numărului anilor de aplicare (exclusiv cei 5 (cinci) ani consecutivi de calcul al recompensei) determină adaosul negociat la partea I ...................
  • Când invenția se aplică și în prezent se va întocmi un contract nou.
 2. Adaos prin negociere la partea I în cazul când prin aplicarea invenției de către unitate, pe lângă avantajele economice postcalculate s-au obținut și avantaje sociale încă neevaluate, cum sunt: reducerea toxicității locului de muncă, reducerea poluării mediului înconjurător, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importate și altele asemenea ....................
 3. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând dobânda la creanțele datorate inventatorului .........................
 4. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând contravaloarea prejudiciilor materiale și sociale produse inventatorului, urmare încălcării obligațiilor legale de către unitatea care a aplicat invenția (neanunțarea O.S.I.M., neînscrierea în plan a sarcinilor de experimentare, depășirea termenului legal de experimentare etc.) ..........................
 5. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând diferența dintre impozitul datorat la data negocierii și impozitul datorat la data când după lege trebuia făcută plata ...........................
 6. Adaos prin negociere la partea I, reprezentând prestația în ore peste program și cu cheltuieli proprii ale inventatorului pentru întocmirea formelor de brevetare prevăzute de lege a fi executate cu aportul unității ..............................
 7. Total stabilit prin negociere directă între inventator și unitate:
  (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = ........................
 8. Plata integrală sau parțială în sumă de ................. se va face la data de ................. prin virare în contul personal al inventatorului nr. ..............................., deschis la ...................................................
 9. Pentru diferența neachitată de lei ....................... se întocmește un act care va fi autentificat.
Conducerea unității,
..........................
Inventator,
..................................

Data .................