autentificare cu OpenID
Lege pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
 • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Volumul maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 este de 16,5 milioane metri cubi, din care:

a) 13,0 milioane metri cubi pentru agenții economici cu capital de stat și privat;
b) 3,5 milioane metri cubi pentru acoperirea nevoilor populației din mediul rural.

Art. 2. - Volumul maxim de 16,5 milioane metri cubi se va recolta astfel:

a) 15,6 milioane metri cubi din pădurile administrate de Regia Autonomă „Romsilva”;
b) 0,6 milioane metri cubi din pădurile proprietate particulară;
c) 0,3 milioane metri cubi din pășuni împădurite și aliniamente.

Recoltarea acestor cantități de masă lemnoasă se va face cu respectarea regulilor silvice.

Art. 3. - În vederea respectării posibilităților normale de tăiere a pădurilor pe perioada 1991-1995, volumul maxim de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anii 1993-1995 va fi de 42,1 milioane metri cubi, din care 33,1 milioane metri cubi pentru agenții economici cu capital de stat și privat.

Eșalonarea anuală, pe perioada rămasă, a volumului de masă lemnoasă de 33,1 milioane metri cubi va fi reglementată prin lege, în funcție de rezultatele obținute în studiile de actualizare a posibilităților normale de tăiere a pădurilor și în raport cu strategia de restructurare a industriei de prelucrare, adoptată de ministerul de resort.

Art. 4. - Volumul de masă lemnoasă provenit din doborâturi și rupturi de vânt și de zăpadă, precum și cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormală, altul decât cel luat în considerare la stabilirea cuantumului pentru anul 1992, va fi valorificat cu prioritate, reținându-se pe picior, din masa lemnoasă prevăzută la tăiere, un volum echivalent.

Art. 5. - Masa lemnoasă destinată agenților economici cu capital de stat și privat se atribuie spre recoltare pe bază de negociere sau licitație, după caz.

Art. 6. - Limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la cap. VI din Legea nr. 26/1976 și la cap. VII din Legea nr. 2/1987 se majorează de 10 ori.

Art. 7. - Săvârșirea de acte de comerț, fără drept, cu material lemnos, constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârșită, nu constituie infracțiune.

Materialul lemnos comercializat se confiscă.

Art. 8. - Se interzice exportul de material lemnos în sortimentele specificate în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent volumul de 300.000 metri cubi cherestea pe anul 1992, precum și cea rezultată din prelucrarea materiei prime importate.

Încălcarea dispozițiilor alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune. Amenda se aplică și persoanelor juridice.

Materialul lemnos ce a făcut obiectul contravenției se confiscă. Când confiscarea nu se mai poate executa în natură, se va dispune confiscarea echivalentului valoric realizat în valută, iar dacă aceasta nu se poate realiza, se va dispune obligarea la plata echivalentului în lei al valutei, majorat de trei ori.

Art. 9. - Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 25-27.

Art. 10. - Anexa nr. 5 la Legea nr. 2/1987, privind evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, cu distincțiile prevăzute la pct. I - „În cazul în care răspunderea materială se stabilește în conformitate cu prevederile Codului muncii” - și II - „În cazul în care prejudiciul este cauzat prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenții sau infracțiuni” se abrogă.

De asemenea, se abrogă anexa nr. 3 la Legea nr. 26/1976, privind tarifele pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor cauzate economiei vânatului prin fapte ilicite.

Art. 11. - Până la adoptarea unei noi reglementări prin lege, Guvernul este abilitat să stabilească criterii și cuantumuri de evaluare corespunzătoare a recuperării integrale și juste a pagubelor produse.

Guvernul va prezenta proiectul de lege într-un termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


[modificare] Anexă

Produse lemnoase interzise la export
 1. Bușteni, căpriori, lemn de mină, traverse de cale ferată, bile-manele
 2. Lemn de foc și pentru celuloză
 3. Cherestea de orice esență
 4. Furnire
 5. Celuloză.