autentificare cu OpenID
Hotărâre privind drepturile cetățenilor români care realizează venituri în valută de la societățile cu participare românească în străinătate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile economice acționare la societăți cu participare românească în străinătate vor urmări ca, prin înțelegerile ce se încheie cu partenerii externi, să se asigure pentru personalul român angajat următoarele drepturi:

a) salarii corespunzătoare, indemnizații pentru membrii lor de familie, precum și alte drepturi la nivelul practicii internaționale în materie de angajări de specialiști străini;
b) sporuri uzuale pentru condiții deosebite de climă, de muncă și activitate prestată suplimentar, după caz;
c) locuință dotată corespunzător funcției, răspunderii și atribuțiilor, precum și transportul zilnic, gratuit, de la și până la locul de muncă;
d) transport gratuit pentru specialiști, membrii lor de familie și bagajele personale, atât la plecarea la post, cât și la înapoierea de la post, precum și pentru efectuarea concediului de odihnă în țară;
e) concedii de odihnă și refacere plătite, drepturi de asigurări sociale, precum și asistență medicală gratuită pentru specialiști și membrii lor de familie;
f) indemnizații sau prime cu prilejul prezentării la post, precum și la înapoierea definitivă în țară;
g) plata integrală în devize libere sau la nivelul maxim prevăzut de legislația țărilor respective a salariilor convenite, precum și transferul în România, în devize libere, a sumelor în valută cuvenite unităților trimițătoare și a economiilor realizate de către specialiști;
h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului salariilor și a celorlalte drepturi bănești, în funcție de evoluția cursurilor valutare, de modificările intervenite în nivelul salariilor și prețurilor pe plan local și alte asemenea;
i) suportarea de către partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul în străinătate, aducerea în țară a celor decedați, precum și acordarea de despăgubiri în caz de accident, pentru specialiști și membrii lor de familie.

Art. 2. - Unitățile trimițătoare prevăzute la art. 1 nu vor suporta, pentru cetățenii români angajați în străinătate în condițiile art. 1, nici un fel de cheltuieli în lei sau în valută, aceștia fiind obligați ca din veniturile realizate să-și asigure întreținerea familiei și acoperirea celorlalte obligații din țară, precum și a cheltuielilor de întreținere a locuinței din străinătate.

Art. 3. - Cetățenii români angajați la societăți cu participare românească din străinătate sunt obligați ca din veniturile nete realizate în valută să transfere, lunar, în țară, în contul unității trimițătoare, o cotă pentru acoperirea cheltuielilor generale și asigurării unui beneficiu, precum și pentru completarea fondurilor valutare necesare dezvoltării relațiilor cu străinătatea ale acesteia, potrivit anexei.

Art. 4. - Nedeclararea, nedepunerea sau netransferarea la termenele stabilite în anexă a sumelor prevăzute la art. 3, se penalizează cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Actul de constatare și aplicare a penalizări prevăzute la alineatul precedent constituie titlu executoriu.

Art. 5. - Unitățile și organizațiile din care provin cetățenii români prevăzuți la art. 1 vor încheia cu aceștia angajamente scrise din care să rezulte drepturile și obligațiile ce le revin potrivit prezentei hotărâri.

Aceste angajamente constituie titlu executoriu.

Art. 6. - Angajații români sunt obligați să transfere în țară, la bugetul asigurărilor sociale de stat sumele în valută reprezentând contribuțiile la fondul de pensii, restituite de către societățile la care au lucrat, în vederea calculării, potrivit legii, a vechimii în muncă la pensie.

În cazul în care, în conformitate cu legislația locală sau statutul societăților, nu li se rețin sau nu li se restituie astfel de sume, angajații români sunt obligați să transfere lunar, în țară, contribuția de asigurări sociale de stat în valută. Echivalentul acestei contribuții, în cuantum de 10% din venitul net, se scade din suma în valută supusă obligației de transfer prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Sumele în valută primite de către cetățenii români angajați la societăți cu participare românească cu sediul în străinătate pentru acoperirea cheltuielilor reprezentând diurna și cazarea pe timpul cât se află în deplasare în interes de serviciu în România, se depun integral în termen de 2 zile de la sosirea în țară, la unitățile economice participante la aceste societăți, care acordă cetățenilor români avansuri în lei cu justificare ulterioară, la nivelul diurnei stabilit de legislația în vigoare cu privire la deplasările în țară ale personalului din unitățile de stat, iar pentru cheltuielile de cazare, la nivelul efectiv plătit.

Art. 8. - Indemnizațiile sau onorariile în valută primite de către cetățenii români pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliilor de administrație și comisiilor de cenzori ale societăților cu participare românească din țară și din străinătate urmează regimul prevăzut la art. 3.

Art. 9. - Dispozițiile art. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 nu se aplică cetățenilor români angajați la societățile cu participa românească, cu sediul în țările din Europa de Est.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică la drepturile în valută încasate după 1 mai 1990.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară prevederilor prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Calculul
obligațiilor și drepturilor în valută ale cetățenilor români angajați la societăți cu participare românească din străinătate, precum și a celor care fac parte din consiliile de administrație și comisiile de cenzori ale societăților cu participare românească din țară și din străinătate

A) Contribuția pentru acoperirea cheltuielilor generale și asigurarea unui beneficiu, precum și pentru completarea fondurilor valutare necesare dezvoltării relațiilor cu străinătatea ale unității trimițătoare:

Venit net lunar în valută*) Partea ce se transferă la unitatea trimițătoare
Fixă + procentuală
până la 1.000 $ - -
1.001 - 1.250 $ - 40% din diferența ce depășește 1.001 $
1.251 - 1.500 $ 100 $ + 45% din diferența ce depășește 1.251 $
1.501 - 1.750 $ 213 $ + 50% din diferența ce depășește 1.501 $
1.751 - 2.000 $ 338 $ + 55% din diferența ce depășește 1.751 $
2.001 - 2.250 $ 476 $ + 60% din diferența ce depășește 2.001 $
2.251 - 2.500 $ 626 $ + 65% din diferența ce depășește 2.251 $
2.501 - 2.750 $ 789 $ + 70% din diferența ce depășește 2.501 $
2.751 - 3.000 $ 964 $ + 75% din diferența ce depășește 2.751 $
peste 3.001 $ 1.152 $ + 80% din diferența ce depășește 3.001 $
*) Venitul net asupra căruia se calculează sumele reprezentând obligația de transfer se determină prin scăderea din venitul brut realizat în valută pentru munca prestată a impozitelor, taxelor, reținerilor pentru fondul de pensii, asigurări sociale și medicale, cheltuieli pentru chiria locuinței din străinătate și a indemnizației de instalare. Venitul brut include pe lângă salariul lunar și gratificații, premii, al 13-lea și al 14-lea salariu pe an, tantieme și alte asemenea sporuri, indemnizații și orice alte venituri în valută.
De asemenea, se scad din venitul brut realizat indemnizațiile pentru soție și copii, în cuantumul acordat potrivit normelor țării în care își are sediul societatea ori convenit prin contract, dar nu mai mult de 70 $ lunar pentru soție și 50 $ lunar pentru fiecare copil aflat în întreținere.
În situația în care cetățenii români angajați la societăți în străinătate primesc indemnizația de instalare, sumele în valută supuse obligației de transfer prevăzute în art. 3, se datorează după o lună de la data începerii activității.
Angajații care nu primesc indemnizații de instalare sunt scutiți de obligația de transfer timp de 2 luni de la data începerii activității.

B) Cetățenii români angajați în străinătate sunt obligați să declare la agențiile economice ale României, în termen de 30 de zile de la data încasării, veniturile realizate în valută pentru munca prestată, inclusiv gratificații, premii, al 13-lea și al 14-lea salariu pe an, tantieme și alte asemenea sporuri, indemnizații și orice alte venituri în valută, precum și reținerile și contribuțiile prevăzute la art. 3 și să anexeze la declarație actele doveditoare privind aceste venituri, rețineri și contribuții.

Actele doveditoare se prezintă o dată cu prima declarație și ori de câte ori intervin modificări în nivelul veniturilor, reținerilor și contribuțiilor avute în vedere la determinarea venitului net.

Pentru cazurile în care nu se pot obține acte doveditoare, reținerile și contribuțiile achitate se consideră justificate pe bază de declarație scrisă dată pe proprie răspundere de către persoanele respective.

Sumele care se transferă în țară se vor calcula în dolari S.U.A. în funcție de cursul de schimb din ultima zi a lunii respective și se vor depune, în valuta în care se încasează salariul, la agențiile economice în termen de 30 de zile de la data încasării veniturilor în valută.

În situația în care cetățenii români angajați la societăți cu participare românească în străinătate încasează salariile parțial în valută locală și parțial în devize convertibile, partea din salariu care rămâne la dispoziția angajatului se acordă cu prioritate în valută locală și parțial în devize convertibile, din sumele rămase după achitarea în astfel de devize a obligației de transfer.

Termenele prevăzute la alineatele precedente pot fi prelungite cu până la 30 de zile, în cazul angajaților care realizează o parte din venituri pe teritoriul altei țări decât cea în care își desfășoară activitatea.

C) Calculul și urmărirea încasării sumelor supuse obligației de transfer se fac de către agențiile economice ale României din țările respective. Sumele încasate se comunică trimestrial unității economice române trimițătoare a personalului respectiv.


[modificare] Anexa Nr. 1
Situația
comparativă a sumelor în valută ce rămân la dispoziția salariaților comparativ cu cele cuvenite prin decretul nr. 233/1974, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 159/1984
- în dolari S.U.A. -
Venit net
lunar
Situația actuală Propuneri Creșteri față de
situația actuală
 %
transfer
în țară
sume rămase
la salariat[1]
transfer
în țară
sume rămase
la salariat[2]
1.000 405 595 - 1.000 68
1.250 618 632 100 1.150 82
1.500 830 670 213 1.287 92
1.750 1.043 707 338 1.412 100
2.000 1.255 745 476 1.524 105
2.250 1.480 770 626 1.624 111
2.500 1.705 795 709 1.711 115
2.750 1.930 820 964 1.786 118
3.000 2.155 845 1.152 1.848 119


[modificare] Anexa Nr. 2
Situația
privind gruparea personalului român angajat la societăți cu participare românească din străinătate, în funcție de veniturile nete realizate
Venit net Număr persoane
până la 1.000 $ 300
1.001 - 1.500 $ 48
1.501 - 2.000 $ 12
2.001 - 2-500 $ 7
2.501 - 3.000 $ 3
peste 3.001 $ 5
  1. Inclusiv cele transferate pentru întreținerea familiei din țară.
  2. Include și sumele pentru întreținerea familiei din țară precum și pentru întreținerea locuinței din străinătate.