autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a activității Ministerului Agriculturii și Alimentației și a societăților comerciale agricole înființate în temeiul Legii nr. 15/1990
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Departamentul Societăților Comerciale Agricole cu Capital de Stat se reorganizează în Departamentul Societăților Comerciale Agricole, în structura Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Departamentul Societăților Comerciale Agricole are calitatea de minister de resort, în înțelesul Legii nr. 15/1990.

Art. 2. - Departamentul Societăților Comerciale Agricole, de comun acord cu consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate în temeiul Legii nr. 15/1990, stabilește strategia dezvoltării producției vegetale, zootehnice și industriale, anuală și de perspectivă, pe baza condițiilor ecosistemului natural specific, efectivelor de animale și capacităților de industrializare.

Art. 3. - În perioada de tranziție, până la eliminarea completă a sistemului de repartiții prin balanțe materiale, societățile comerciale agricole, înființate în temeiul Legii nr. 15/1990, vor executa, pe baze contractuale, comenzile de stat care decurg din strategia dezvoltării agriculturii.

Refuzul de a executa comenzile de stat în condițiile prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea administratorilor și directorilor executivi din societățile comerciale agricole, potrivit art. 102 alin. 1 și art. 105 alin. 3 din Legea nr. 31/1990.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, pe baza propunerilor Departamentului Societăților Comerciale Agricole, supune aprobării Guvernului strategia de subvenționare a producției agricole și asigură aplicarea măsurilor aprobate în acest domeniu.

Art. 5. - Departamentul Societăților Comerciale Agricole, prin intermediul societăților comerciale de tip holding, urmărește aplicarea coerentă, în fiecare județ, a strategiei de privatizare, în scopul sporirii producției agricole și creșterii eficienței economice a acesteia.

Art. 6. - Structura organizatorică a Departamentului Societăților Comerciale Agricole se aprobă de ministrul agriculturii și alimentației, la propunerea secretarului de stat - șef al departamentului, în cadrul numărului de posturi existent, iar statul de funcții se aprobă în condițiile prevăzute de lege.