autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea atribuțiilor Comisiei Zonei Montane din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 438 din 24 aprilie 1990 privind înființarea și organizarea Comisiei Zonei Montane din România, se stabilesc următoarele atribuții principale:

A. În domeniul economiei producției agrozootehnice

a) elaborează studii și programe pentru valorificarea superioară a producțiilor vegetale și animale obținute prin practicarea agriculturii montane biologice în vederea realizării unor produse agroalimentare de calitate prin consacrarea mărcilor locale;

b) elaborează tehnologii specifice zonei montane urmărind folosirea resurselor furajere de îngrășăminte naturale, ameliorarea florei montane, realizarea și extinderea plantațiilor de arbori și arbuști fructiferi, plante medicinale și aromatice, altor culturi vegetale tradiționale, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului Înconjurător;

c) studiază experiența tradițională românească din zona montană și din alte țări avansate, în scopul preluării selective și a extinderii soluțiilor de modernizare a activităților cu eficiență ridicată.

B. În domeniul agroturismului

a) elaborează studii pentru modernizarea gospodăriilor familiale agromontane și organizarea de pensiuni adaptate agroturismului prin Institutul de Montanologie propriu și în colaborare cu alte instituții specializate; atestă, prin expertizare, gospodăriile care îndeplinesc condițiile pentru agroturism;

b) elaborează și propune programe de sprijinire materială și de asistență tehnică pentru agricultorii din zona montană în vederea construirii gospodăriilor noi cu profil agroturistic sau amenajarea celor existente;

c) sprijină înființarea de asociații ale agricultorilor, întreprinderi pilot și de societăți mixte cu atragerea de capital din țară și din străinătate pentru crearea de microcomplexe agroturistice în zona montană, inclusiv unități proprii;

d) identifică, în colaborare cu organele de specialitate, microzone cu condiții naturale și perspective de dezvoltare a agroturismului, propunând Guvernului măsuri pentru punerea lor în valoare;

e) elaborează studii pentru înființarea și amenajarea de mici așezări cu profil agroturistic, propunând organelor competente complexul de măsuri tehnico-organizatorice necesare atragerii familiilor tinere de crescători de animale spre astfel de activități;

f) colaborează cu instituții de turism și organizații private, naționale și internaționale, pentru dezvoltarea agroturismului de tip montan.

C. În domeniul amenajării teritoriului montan și a cadrului construit

a) elaborează studii pentru amenajarea teritoriului montan, asigurarea echilibrului între spațiul natural și cel construit, propunând Guvernului programe de investiții imediate și de perspectivă;

b) colaborează cu organele locale pentru a orienta populația din zona montană, în scopul alegerii soluțiilor de amplasare și construcție a gospodăriilor (locuințe, grajduri, spații productive), integrate armonios în mediul înconjurător, cu funcționalitate, igienă și confort, în condiții de eficiență;

c) elaborează studii pentru stabilirea cauzelor nepopulării sau depopulării unor zone montane, propunând soluții care să conducă la atragerea agricultorilor de munte, mai ales familii tinere, în vederea permanentizării acestora, prin amplasarea unor gospodării și mici așezări în aceste zone;

d) elaborează proiecte tip de gospodării montane și de construcții cu caracter social-cultural, precum și pentru echipamente energetice și mijloace de comunicare, în colaborare cu organizații de proiectare specializate de stat și private;

e) participă la avizarea studiilor de dezvoltare și a proiectelor de investiții în zona montană, în colaborare cu factorii de specialitate la nivel național și local; elaborează studii pentru delimitarea zonei montane.

D. În domeniul cercetării, dezvoltării și progresului tehnic

a) elaborează programe de cercetare-dezvoltare, coordonează proiecte complexe, multidisciplinare pentru integrarea activităților din zona montană în ansamblul strategiei de dezvoltare, realizează studii pentru amplasarea și folosirea instalațiilor energetice și utilizarea energiei în folosul populației;

b) inițiază studii pentru dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale și a unor noi activități, bazate pe valorificarea resurselor locale și în special prin munca la domiciliu, în scopul folosirii timpului disponibil și a asigurării unor venituri suplimentare pentru populație;

c) realizează studii privind asistența socială și protecția populației din zona montană, cât și pentru crearea unei rețele de instituții sociale și culturale de specialitate;

d) colaborează cu Ministerul Învățământului pentru adaptarea conținutului învățământului liceal și profesional din zona montană la condițiile economice și sociale ale acesteia, organizarea unor programe de instruire profesională legate de activitatea practică în cadrul gospodăresc a agricultorilor adulți, organizarea formelor de perfecționare profesională a specialiștilor care acționează în această zonă prin cursuri efectuate în țară și prin specializări în străinătate;

e) inițiază și participă la organizarea târgurilor, concursurilor de animale, expozițiilor agropastoral-turistice, stabilește criterii de premiere și alte forme de stimulare a crescătorilor de animale din zona montană, organizează expoziții și demonstrații de utilizare a mașinilor, utilajelor și uneltelor specifice activității din zona montană, organizează concursuri de creație pentru soluții optime în construcții și cadrul construit;

f) inițiază programe de măsuri în domeniul ecologiei pentru eliminarea surselor de poluare din zona montană, colaborând cu celelalte organisme specializate;

g) proiectează și elaborează, în colaborare cu Comisia Națională pentru Statistică, cu alte instituții și unități teritoriale de profil, un sistem informațional complet care să asigure o bancă de date statistice necesare fundamentării deciziilor pentru elaborarea programelor de dezvoltare în zona montană;

h) coordonează activitatea Institutului de Montanologie și a stațiunilor sale teritoriale;

i) elaborează și coordonează programe de pregătire și perfecționare a cadrelor, programe de asistență tehnică și desfășoară activități de consulting și engineering, pe baza rezultatelor științifice proprii;

j) editează publicații proprii, realizând și alte materiale documentare, cu caracter științific și de popularizare a informațiilor și experiențelor valoroase în domeniul montan;

k) stabilește colaborări cu organismele de specialitate din alte țări și cu organisme internaționale, cooperări economice cu parteneri străini, inclusiv prin sistemul de burse de studiu, documentare și specializare, aderă la organizații internaționale cu specific montan și asigură schimbul de publicații de specialitate;

l) inițiază acțiuni pentru înfrățirea unor localități din zona montană cu localități similare din străinătate, în scopul cunoașterii reciproce între populația montană din țara noastră și cele din țările dezvoltate; cooperarea internațională a Comisiei Zonei Montane din România se realizează prin alocarea fondurilor valutare necesare acțiunilor programate.

E. Alte atribuții

a) inițiază, propune și elaborează proiecte de acte normative pentru asigurarea unui cadru legislativ adecvat activităților din zona montană care să permită dezvoltarea eficientă a acesteia;

b) studiază și inițiază acțiuni privind trecerea la economia de piață în zona montană;

c) sprijină și îndrumă metodologic activitatea comisiilor județene pentru zonele montane, care cooperează cu organele tehnice și administrative locale; atestă în acord cu directorul general al D.G.A.I.A. personalul tehnic de specialitate ce se încadrează în cadrul comisiilor județene; dotează comisiile județene cu câte un mijloc de transport și materiale specifice activității;

d) exercită orice alte atribuții ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul său de activitate.

Comisia Zonei Montane din România realizează atribuțiile cuprinse în această hotărâre cu ajutorul comisiilor județene ale zonei montane, a Institutului de Montanologie și a structurilor experimentale teritoriale specifice, de cercetare, proiectare, asistență tehnică și microproducție.

Comisia, având caracter multidisciplinar, colaborează cu organele centrale și locale ale administrației de stat, instituții și organizații de profil, asociații profesionale, economice, firme private și alți agenți economici, științifici, sociali și culturali, care acționează în zona montană.