autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și funcționarea Societății Comerciale „Românoexport” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, Întreprinderea de Comerț Exterior „Românoexport” își încetează activitatea.

Art. 2. - Pe aceeași dată se autoriză constituirea Societății Comerciale „Românoexport” - S.A., persoană juridică română, cu un capital social de 36 milioane lei, având personalitate juridică și sediul în București, str. Doamnei nr. 17-19, sector 3.

Partenerii inițiali la societate sunt: Întreprinderea Textilă „Bucegi Pucioasa”, Întreprinderea Textilă Năsăud, Întreprinderea de Confecții Suceava, Întreprinderea Textilă Satu Mare, Întreprinderea Textilă „Teba” Arad, I.N.G.M. „Leonard” Piatra-Neamț și persoane fizice române în cotele stabilite prin actele constitutive ale societății.

Societatea Comercială „Românoexport” - S.A., își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și contractul de societate.

Art. 3. - Societatea are ca obiect activitatea de export-import de:

 • tricotaje;
 • țesături metraj și confecționate;
 • covoare, pături;
 • fire bumbac sau tip bumbac, fire lână sau tip lână;
 • perdele;
 • cravate, pălării, cloșuri, berete;
 • articole camping (corturi, saci de dormit);
 • coloranți și produși auxiliari;
 • bumbac;
 • lână;
 • fibre și fire chimice și alte materii prime și auxiliare pentru industria textilă și/sau alte sectoare de activitate.

De asemenea, societatea are ca obiect și activități de control calitativ și cantitativ cu mandat extern, marketing, consulting, de transport, reprezentare, publicitate, schimb de marfă, comercializare prin magazine proprii de desfacere, putând fi dezvoltat și diversificat în condițiile legii în funcție ale posibilitățile și cerințele pieței interne și externe.

Art. 4. - Pe data înregistrării la Ministerul Finanțelor a Societății Comerciale „Românoexport” - S.A., aceasta preia activul și pasivul I.C.E. „Românoexport”, contractele comerciale, precum și toate drepturile și obligațiile, urmând ca fondurile proprii preluate de la I.C.E. „Românoexport” să fie virate la bugetul statului cu dobânzile corespunzătoare, după caz, pe măsura creării fondurilor de dezvoltare din activitatea Societății Comerciale „Românoexport” - S.A., după aprobarea bilanțului acesteia de către adunarea generală.

Art. 5. - Adunarea generală a Societății Comerciale „Românoexport” - S.A. va putea hotărî participarea la capital și a altor acționari, întreprinderi de producție sau beneficiare, persoane fizice din țară, precum și firme străine, alte persoane fizice din străinătate, în vederea atragerii în viitor de capital străin pentru modernizare, ridicarea eficienței economice și sprijinirea proceselor de producție în întreprinderi acționare.

Art. 6. - Decontările interne pentru mărfurile exportate și/sau importate se vor face conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Activitatea societății comerciale pe acțiuni se desfășoară funcțional și organizatoric, în condițiile legii, pe baza statutului întocmit conform normelor în vigoare.

Art. 8. - Activitatea la intern se desfășoară prin contracte de reprezentare pe bază de comision sau de vânzare-cumpărare, încheiate cu unitățile de stat sau private, pentru operațiuni comerciale, export și/sau import.

Activitatea la extern se desfășoară prin contracte de vânzare-cumpărare sau de cooperare încheiate de societate în nume propriu și/sau în contul unităților interne, conform contractelor de reprezentare.

Art. 9. - Societatea va fi condusă de către adunarea generală a acționarilor, care va fi constituită și va funcționa în conformitate cu prevederile statutului societății.

Art. 10. - Schema de organizare, repartiția funcțiilor de conducere, normele tarifare de salarizare pe funcții ale personalului, se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî și înființarea de reprezentanțe, birouri sau alte forme de producție și/sau comercializare în România și/sau în străinătate, precum și schema de organizare a acestora.

Art. 11. - Durata societății, drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni, majorarea și diminuarea aportului societății, cesiunea și pierderea acțiunilor, atribuțiile adunării generale a acționarilor, convocarea și organizarea adunării generale, exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, numirea și organizarea consiliului de administrație, competențele consiliului de administrație, numirea directorilor societății, controlul societății, amortizarea fondurilor fixe, întocmirea bilanțurilor, dizolvarea, lichidarea și modul de rezolvare a litigiilor societății se vor stabili prin statutul societății, pe baza dispozițiilor legale și principiilor Codului comercial român.

Art. 12. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Industriei Ușoare vor lua măsuri pentru modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.