autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în domeniul finanțării- creditării investițiilor la unitățile de stat, precum și cu privire la transmiterea fondurilor fixe între întreprinderile de stat
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La nivelul fiecărei întreprinderi de stat se constituie fondul de investiții din care se asigură, în condițiile legii, finanțarea cheltuielilor de investiții, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia.

Art. 2. - Fondul de investiții se creează, în anul 1990, prin comasarea fondului de dezvoltare economică al întreprinderii cu fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social și cu partea aferentă fiecărei întreprinderi din fondul pentru întreprinderi noi și dezvoltări importante constituit la centrală.

Art. 3. - Sursele fondului de investiții vor fi în anul 1990, în ordine, următoarele:

(1) Disponibilitățile din anii precedenți la fondurile de investiții ale întreprinderii;
(2) Beneficiile obținute peste plan în anul 1989, repartizate în anul 1990 la fondurile de investiții ale întreprinderilor, în condițiile legii;
(3) Sumele din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcțiune și alte resurse pentru investiții, potrivit legii;
(4) Sumele din recuperarea cheltuielilor geologice pentru investiții;
(5) Amortizarea fondurilor fixe;
(6) Sumele repartizate din beneficiile anului curent în limitele stabilite de fiecare întreprindere, după deducerea din masa beneficiului a obligațiilor datorate bugetului de stat, în condițiile legii.

Art. 4. - Din sursele fondului de investiții prevăzute la art. 3, care se vor constitui în anul 1990, se asigură, în ordine:

(1) Rambursarea creditelor scadente primite pentru investiții, precum și plata dobânzilor aferente creditelor respective;
(2) Restituirea integrală a părților sociale virate la fondul de dezvoltare economică al întreprinderii până la 31 decembrie 1989;
(3) Restituirea beneficiilor vărsate în plus în anul 1989 la fondurile de investiții;
(4) Finanțarea cheltuielilor de investiții prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli.

În condițiile în care la nivelul unei întreprinderi sursele proprii depășesc nevoile de plăți din fondul de investiții pe anul 1990, excedentul de surse poate fi folosit pentru rambursarea creditelor bancare primite pentru investiții și plata dobânzilor aferente acestor credite, indiferent de scadență.

Disponibilitățile de surse proprii rămase la finele anului 1990 la fondul de investiții se reportează de fiecare întreprindere în anul următor la același fond.

Art. 5. - Amortizarea fondurilor fixe și celelalte surse proprii ale fondului de investiții rămân integral la dispoziția întreprinderilor, în scopul folosirii lor pentru cheltuieli de natura celor cuprinse la art. 4 din prezenta hotărâre.

Se anulează obligația de restituire de către întreprinderi a fondurilor avansate de societate pentru investiții, precum și obligația de vărsare a prisosului de surse proprii la organul ierarhic superior ori la bugetul de stat.

Art. 6. - În situația în care, la nivelul unei întreprinderi, sursele proprii ale fondului de investiții nu asigură nevoile de plăți pentru investiții, la cererea fiecărei întreprinderi, băncile pot acorda credite pe termen mijlociu și lung. În acest scop, băncile vor negocia cu întreprinderile în cauză, urmând a încheia contracte de creditare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la condițiile de rambursare, de dobândă și de garanție a creditelor.

Creditele pentru investiții se vor acorda de către bănci din sursele de creditare mobilizate de acestea sau din alte surse financiare care se vor pune la dispoziția bărcilor, în condițiile prevăzute de normele legale.

Sumele necesare creditării investițiilor, reprezentând dezvoltări importante, de natura investițiilor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se vor pune la dispoziția băncilor, în limita alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru investiții.

Art. 7. - Investițiile pentru întreprinderi de stat noi se vor credita de bănci din fondurile care se vor pune la dispoziția acestora de la bugetul de stat.

Condițiile de creditare de către bănci pentru întreprinderile de stat noi, de rambursare a creditelor, de plată a dobânzilor și de garanție a rambursării creditelor se stabilesc, potrivit legii, prin contracte încheiate între bănci și întreprinderile respective.

Art. 8. - Pentru sumele care se pun la dispoziția băncilor din bugetul de stat, în vederea creditării investițiilor pentru dezvoltări importante și pentru întreprinderi de stat noi, băncile datorează o dobândă de 2%.

Ratele la creditele acordate de bănci pentru dezvoltări importante și pentru întreprinderi de stat noi, împreună cu dobânzile datorate de bănci pentru sumele puse la dispoziția acestora din alocațiile de la buget pentru creditarea unor astfel de investiții, se vor constitui ca surse ale statului la capitalul băncilor, pentru a fi utilizate, în continuare, la creditarea dezvoltării economiei naționale. Pentru partea de capital a statului la bănci, acestea datorează dividende care se vor stabili în condițiile legii.

Art. 9. - Investițiile pentru construcțiile de locuințe destinate fondului locativ de stat se realizează din următoarele surse:

(1) sumele din valorificarea fondului locativ de stat scos din funcțiune;
(2) amortizarea fondurilor fixe aferentă fondului locativ de stat, stabilită și vărsată la bancă, în condițiile legii;
(3) alocații de la buget, în completarea surselor de la alineatele precedente, în limitele prevăzute prin bugetul de stat.

Art. 10. - Investițiile instituțiilor de stat se realizează din veniturile proprii ale acestora, sumele din valorificarea fondurilor fixe și alte surse pentru investiții ale instituțiilor și din alocații de la buget, în condițiile legii.

În aceleași condiții se asigură sursele financiare și pentru realizarea investițiilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 11. - Admiterea la finanțare și creditare a investițiilor se face de către bănci, la solicitarea beneficiarilor, pe baza proiectelor de execuție și a altor documentații specifice acțiunilor aprobate, conform prevederilor legale, însoțite, unde este cazul, de autorizația de construcție.

Pentru investițiile a căror acoperire financiară se asigură și din credite bancare ori alocații de la buget, admiterea la finanțare-creditare se face numai după ce băncile vor examina documentațiile tehnico-economice sub aspectul eficienței, rentabilității și al garanției rambursării creditelor.

Art. 12. - Pe parcursul realizării investițiilor care se finanțează din alocații de la buget și a celor pentru a căror realizare se acordă credite bancare, băncile verifică utilizarea fondurilor, potrivit destinației aprobate, conform prevederilor din documentația admisă la finanțare-creditare.

Art. 13. - Pentru formarea surselor de creditare a investițiilor pe termen mijlociu și lung, băncile vor putea utiliza plasamente ale Casei de Economii și Consemnațiuni, Administrației Asigurărilor de Stat, Administrației de Stat Loto-Pronosport, precum și ale altor instituții, cu o dobândă negociată de până la 5%.

Dobânzile la creditele acordate se stabilesc de consiliile de administrație ale băncilor, în corelare cu costurile de mobilizare a surselor de creditare.

Nivelurile dobânzilor astfel stabilite pot să fie peste cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 294/5 aprilie 1990.

Art. 14. - Transmiterea fondurilor fixe între unitățile economice de stat se poate face, în condițiile legii, numai cu plată. Sumele încasate, respectiv plățile efectuate din astfel de operațiuni se vor evidenția de către unitățile economice de stat în cauză în poziții distincte, în cadrul fondului de investiții.

Art. 15. - Prevederile din prezenta hotărâre se aplică de la 1 ianuarie 1990 și au caracter tranzitoriu, iar până la definitivarea și intrarea în vigoare a unor noi reglementări legale privind investițiile, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 16. - Ministerul Finanțelor, împreună cu băncile, vor elabora norme de punere în aplicare a prevederilor din prezenta hotărâre, iar pe baza propunerilor primite de la ministere, celelalte organe centrale și locale, Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în sarcinile de venituri și limitele de cheltuieli bugetare și în ceilalți indicatori financiari pe anul 1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
investițiilor de natura dezvoltărilor importante care se pot credita de către bănci din fondurile puse la dispoziția acestora din bugetul de stat
 • Extinderi de capacități de producție de energie electrică și termică în termocentrale și amenajări hidroenergetice cu capacități mai mari de 100 MW și linii electrice de 220 KW și 400 KW;
 • Lucrări pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, inclusiv lucrările pentru creșterea factorului final de recuperare;
 • Instalații noi pentru recuperarea fracțiilor din gazele de sondă;
 • Dezvoltări cu creșterea de capacitate de peste 300 mii tone/an pentru minele de huilă, fier și neferoase și peste 500 mii tone/an pentru nivelele și carierele de lignit;
 • Alte investiții la unitățile economice existente din industrie, cu valoare de peste 500 milioane lei, sau cu valori care depășesc volumul total al capacităților existente;
 • Dotări cu tractoare și combine agricole;
 • Dotări cu locomotive și vagoane;
 • Dotări cu nave maritime și fluviale, inclusiv cele de pescuit;
 • Dotări cu nave aeriene;
 • Lucrări de gospodărie comunală privind alimentare cu apă, canalizări și rețele magistrale de termoficare;
 • Transport pe cablu în turism;
 • Obiective de investiții necesare dezvoltării bazei materiale a turismului pentru tineret.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
investițiilor privind obiective noi sau de natura dezvoltărilor importante la unitățile economice de stat existente a căror acoperire financiară se poate asigura din alocații de la bugetul de stat
 • Centrale nuclearo-electrice;
 • Lucrări privind descoperiri de rezerve de țiței și gaze, inclusiv lucrările premergătoare confirmării rezervelor;
 • Lucrări pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze din platforma continentală a Mării Negre;
 • Conducte de transport magistrale de țiței;
 • Deschideri și puneri în exploatare a zăcămintelor de cărbuni și șisturi bituminoase;
 • Deschideri și puneri în exploatare a zăcămintelor de minereuri cuprifere și metale neferoase, fier și nemetalifere și metale rare;
 • Amenajări de îmbunătățiri funciare în sisteme (irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, inclusiv lucrările privind refacerea fertilității solului, realizate o dată cu acestea);
 • Lucrări de investiții pentru apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor;
 • Lucrări de investiții pentru apărarea mediului înconjurător, inclusiv stații de epurare pentru ape menajere;
 • Împăduriri;
 • Drumuri forestiere;
 • Linii de cale ferată, dublări și electrificări pe linii de cale ferată;
 • Poduri peste Dunăre și Borcea;
 • Construcții și extinderi metrou;
 • Construcții de aeroporturi;
 • Rețele noi și dezvoltări pentru transportul în comun și orășenesc, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze și troleibuze;
 • Canale navigabile;
 • Sistematizări și extinderi de porturi, diguri și dane.