autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comunicațiilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se înființează Ministerul Comunicațiilor, ca organ central al administrației de stat, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor.

Art. 2. - Ministerul Comunicațiilor aplică strategia dezvoltării și politica economică a Guvernului României în domeniul poștelor (corespondență, mandate, mesagerii) și telecomunicații (telefon, telegraf, radioficare, radiodifuziune, televiziune etc.).

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Comunicațiilor are următoarele atribuții și sarcini principale:

a) elaborează strategia dezvoltării comunicațiilor pe plan național și conectarea la sistemul mondial, urmărește satisfacerea cerințelor unităților economice și ale populației în domeniul comunicațiilor în condiții de competitivitate, calitate și eficiență;
b) acordă sau participă la acordarea de licențe și autorizații pentru serviciile de comunicații deschise concurenței;
c) asigură prin regii autonome de comunicații, ca serviciile și prestațiile pentru care sunt acordate drepturi speciale de rezervare (poșta, telefonia vocală publică, telegrafia, inclusiv serviciul telex, circuite închiriate de telecomunicații) și care au rol social ca servicii publice, să se dezvolte și să se modernizeze pe întreg teritoriul țării;
d) inițiază și aprobă norme și reglementări vizând serviciile de comunicații cu valoare adăugată, deschise concurenței: transmisii de date, videotext, radiotelefonie celulară mobilă, televiziune prin cablu, antene mici de comunicații speciale prin satelit, curier internațional accelerat de poștă, mesagerie electronică, rețele de comunicații între calculatoare, rețele închise ale unor organizații etc., prin care să se asigure condiții de concurență loială, echitabilă și reglementată, evitând crearea de monopoluri în aceste activități;
e) promovează politica generală de dezvoltare și modernizare a comunicațiilor, asigură gestionarea fondurilor valutare de la buget în acest sens, urmărind îndeplinirea rolului social al serviciilor de bază;
f) urmărește aplicarea legislației de poștă și telecomunicații, precum și a înțelegerilor internaționale, din acest domeniu, la care România este parte;
g) organizează, participă sau, după caz, colaborează la acțiunile de promovare și dezvoltare a relațiilor cu alte state sau cu organisme internaționale în domeniul comunicațiilor;
h) sprijină formarea și perfecționarea profesională a personalului care acționează în domeniul comunicațiilor;
i) asigură gestiunea spectrului de frecvență radioelectronică pe teritoriul României, resursă naturală limitată, bun al întregii omenirii.

Art. 4. - Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor este cea prevăzută în anexă, cu un număr maxim de 80 posturi, din care 11 posturi sunt prevăzute pentru personalul administrativ și muncitor. Ministerul va fi condus de un ministru și de un subsecretar de stat și are două posturi de consilier.

Art. 5. - În structura organizatorică a ministerului funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri cu un număr de personal, după cum urmează:

  • direcția generală - cu minimum 15 persoane
  • direcția - cu minimum 10 persoane
  • serviciul - cu minimum 5 persoane
  • biroul - cu minimum 3 persoane.

Numărul posturilor de inginer (economist) principal I este de cel mult 10%, cel de inginer (economist) principal II de cel mult 15%, iar cel de inspector general de cel mult 10% din numărul total de personal cu studii superioare.

Art. 6. - Structura organizatorică, atribuțiile și sarcinile direcțiilor generale se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor.

Art. 7. - Ministerul Comunicațiilor coordonează, pentru activitatea specifică, Regia Autonomă Rom-Post-Telecom, precum și Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Telecomunicații, Centrul de Calcul pentru Poștă și Telecomunicații și Centrul de Perfecționare a Lucrătorilor din Poștă și Telecomunicații, care urmează să se organizeze conform legii.

Art. 8. - Pentru conducerea activității Ministerului Comunicațiilor se constituie un consiliu de administrație, format din 9 persoane și un colegiu de conducere format din 21 persoane conduse de ministru, în calitate de președinte al acestora, componența stabilindu-se prin ordin al ministrului, potrivit legii.

Art. 9. - Toate activitățile operative de întreținere și exploatare a mijloacelor de poștă și telecomunicații, de decontări interne și internaționale, se vor prelua de către regia autonomă din domeniul comunicațiilor. Activitățile, activul și pasivul care se preiau sau se predau unităților nou înființate, se stabilesc pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 10. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa VI, cap. A, nota I și art. 172 alin. (5).

Art. 11. - Ministerul Comunicațiilor va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 5 autovehicule.

Art. 12. - Personalul care trece de la fostul Minister al Poștelor și Telecomunicațiilor la Ministerul Comunicațiilor se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut în cadrul Ministerului Comunicațiilor sau în unitățile acestuia în funcții cu niveluri de salarizare mai mici beneficiază de salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

De aceleași drepturi beneficiază și personalul care este menținut în activitate, în mod excepțional, în Ministerul Comunicațiilor sau în unitățile acestuia peste numărul de posturi aprobat.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Comunicațiilor vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.


[modificare] Anexă

MO88.png

Structura organizatorică a direcțiilor generale și a celorlalte compartimente se elaborează de Ministerul Comunicațiilor cu avizul ministrului muncii și protecției sociale și se aprobă de ministrul de stat.