autentificare cu OpenID
Decret-lege privind regimul juridic al frontierei de stat a României
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Regimul juridic al frontierei de stat a României cuprinde totalitatea regulilor prevăzute în legislația internă, care privesc frontiera de stat și zonele în care statul român exercită drepturi suverane și jurisdicție, în conformitate cu normele dreptului internațional și ale tratatelor, acordurilor și convențiilor de frontieră încheiate cu statele vecine.

Art. 2. - Aplicarea regimului juridic al frontierei de stat a României se asigură, potrivit legii, de către trupele de grăniceri sub conducerea Ministerului Apărării Naționale - Comandamentul trupelor de grăniceri.

Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, trupele de grăniceri cooperează cu unitățile teritoriale ale Ministerului Apărării Naționale, cu organele locale ale administrației de stat și ale poliției și se sprijină pe serviciile pazei cetățenești.

Art. 3. - Zona de frontieră este alcătuită din teritoriul localităților limitrofe cu frontiera de stat și fâșia trupelor de grăniceri, care are o lățime de 20 m. La frontiera de apă, fâșia trupelor de grăniceri se stabilește la limita revărsărilor de ape, a terenurilor mlăștinoase sau supuse erodărilor.

Art. 4. - În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, trupele de grăniceri au următoarele atribuții:

a) asigură paza frontierei de stat, supravegherea spațiului aerian, apelor de frontieră, mării teritoriale și zonelor în care statul român exercită drepturi suverane și jurisdicție, în conformitate cu normele dreptului internațional;

b) aplică normele și măsurile privind îndeplinirea obligațiilor stabilite prin tratatele, acordurile și convențiile încheiate de România cu statele vecine;

c) asigură supravegherea, controlul și întreținerea semnelor de frontieră;

d) participă cu militari în termen pentru asigurarea pazei și supravegherii mijloacelor de transport în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

e) iau măsuri pentru aplicarea și respectarea legislației de frontieră și pentru sancționarea persoanelor care încalcă prevederile acesteia;

f) execută misiuni de supraveghere a apelor de frontieră, mării teritoriale și zonelor în care statul român exercită drepturi suverane și jurisdicție, opresc și conduc pentru cercetări în porturile României persoanele, navele și ambarcațiile care au încălcat dispozițiile legale;

g) execută alte misiuni prevăzute de lege.

Art. 5. - Accesul persoanelor domiciliate în localitățile situate în afara zonei de frontieră este permis în baza actelor de identitate.

Accesul persoanelor în fâșia trupelor de grăniceri și până la linia de frontieră este permis în baza documentelor prevăzute la alin. 1, cu aprobarea comandantului unității de grăniceri, solicitată cu cel puțin 24 de ore înainte.

Art. 6. - Accesul la bordul navelor aflate în porturile situate în apele de frontieră și marea teritorială este permis pe baza documentelor de identitate, ordinului (delegației) sau legitimației de serviciu.

Accesul marinarilor la bordul navelor se efectuează pe baza carnetului de marinar și permisului de acces la uscat, pentru marinarii străini.

Art. 7. - Șefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum și șefii reprezentanțelor organizațiilor internaționale aflate pe teritoriul României, în limitele convențiilor privind aceste organizații la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comerț străine aflate în porturile sau apele teritoriale române, în baza carnetului de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 8. - Accesul la bordul navelor străine și române al personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, precum și al funcționarilor reprezentanțelor organizațiilor internaționale de pe teritoriul României, este admis în baza permisului eliberat pentru fiecare caz în parte, de căpitănia portului, cu avizul șefului punctului de control pentru trecerea frontierei.

Art. 9. - Specialiștii, tehnicienii și comercianții străini au acces la bordul navelor sub pavilionul statului propriu sau sub pavilionul altor state străine în baza aprobării date de căpitănia portului, cu avizul șefului punctului de control pentru trecerea frontierei.

Art. 10. - Personalul agențiilor de navigație străine au acces la bordul navelor sub pavilion străin, altul decât al statului pentru care lucrează, în baza aprobării date de căpitănia portului, cu avizul șefului punctului de control pentru trecerea frontierei de stat.

Personalul prevăzut la alineatul precedent are acces la bordul navelor sub pavilion român sau al statului pentru care lucrează, în baza permisului eliberat de Ministerul Transporturilor - Departamentul transporturilor navale, cu avizul Comandamentului trupelor de grăniceri.

Art. 11. - Accesul altor persoane la bordul navelor sub pavilion român, altele decât cele menționate la art. 6, 7, 8, 9 și 10, aflate în port, în apele de frontieră sau în marea teritorială, este permis de comandantul navei în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor - Departamentul transporturilor navale.

Art. 12. - În porturile României unde nu există puncte de control pentru trecerea frontierei de stat și nici unități sau subunități de grăniceri, accesul persoanelor la bordul navelor și al marinarilor străini la uscat este permis de către organele poliției.

Art. 13. - Circulația persoanelor pe timpul nopții în zona de frontieră, în afara localităților, cu sau fără mijloace de transport, este permisă pe drumurile publice și în condițiile stabilite de către organele locale ale administrației de stat.

Rămânerea persoanelor și parcarea mijloacelor de transport pe timpul nopții, în zona de frontieră, în afara localităților, sunt permise cu aprobarea comandantului unității de grăniceri, care va fi solicitată cu cel puțin 24 de ore înainte.

Art. 14. - Semănatul culturilor înalte în zona de frontieră este permis până la distanța de 500 m spre interior față de fâșia trupelor de grăniceri.

Pentru consolidarea terenului, de-a lungul unor căi de comunicații se pot admite plantații de protecție.

Art. 15 - Lucrările de construcții în afara perimetrului construibil al localităților sunt admise până la distanța de 500 m față de fâșia trupelor de grăniceri.

Art. 16. - Modul de folosire a apelor de frontieră pentru pescuit sportiv, scăldat, plajă, aprovizionare și adăpatul animalelor se stabilește de organele locale ale administrației de stat, cu acordul comandanților unităților sau, după caz, ai subunităților de grăniceri.

Art. 17. - Pescuitul sportiv se efectuează numai ziua, pe baza actelor legale și a permisului grăniceresc eliberat de comandanții unităților de grăniceri pentru persoanele domiciliate în județele limitrofe cu frontiera de stat și de Comandamentul trupelor de grăniceri pentru celelalte persoane.

Art. 18. - Pescuitul industrial în apele de frontieră se efectuează pe baza documentelor personale de identitate ale pescarilor, autorizației de pescuit și carnetului de ambarcație. Pescuitul pe timpul nopții se efectuează cu aprobarea prealabilă a comandanților unităților de grăniceri, în condițiile respectării convențiilor internaționale încheiate cu statele vecine.

Art. 19. - Bărcile, precum și orice alte ambarcații, cu sau fără propulsie, de agrement, sportive, pescărești și „Salvamar” vor fi înregistrate la căpitănia portului sau la organele locale ale administrației de stat ale municipiilor, orașelor și comunelor acolo unde nu există căpitănii de port.

Bărcile și ambarcațiile se păstrează în locurile stabilite de către organele locale ale administrației de stat, cu acordul comandanților unităților de grăniceri.

Art. 20. - Excursiile pentru vizitarea unor obiective economice, istorice sau turistice situate în apropierea frontierei de stat și cele de agrement în zona de frontieră, precum și concursurile nautice, vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte organelor portuare și comandanților unităților de grăniceri.

Art. 21. - Vânătoarea este permisă pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră (limita revărsărilor de ape) spre interior în mod organizat, cu aprobarea prealabilă a comandantului unității de grăniceri.

Art. 22. - Pășunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâșia trupelor de grăniceri, iar noaptea până la 500 m spre interior, față de aceasta, în locurile stabilite de organele locale ale administrației de stat, cu acordul comandanților unităților sau, după caz, ai subunităților de grăniceri.

Art. 23. - Persoanelor care desfășoară diferite activități în apropierea frontierei de stat le este interzis:

a) să treacă frontiera de stat fără aprobare;

b) să tragă cu arma peste frontiera de stat;

c) să deterioreze ori să distrugă semnele de frontieră, instalațiile sau mijloacele tehnice de pază ale grănicerilor;

d) să folosească surse de iluminare care să depășească limitele frontierei de stat;

e) să producă incendii în perimetrul fâșiei trupelor de grăniceri;

f) să fotografiere, să filmeze sau să execute lucrări de pictură în perimetrul fâșiei trupelor de grăniceri, care să redea porțiuni din teritoriul statelor vecine;

g) să schimbe obiecte și corespondență peste frontiera de stat, în afara cazurilor permise de lege;

h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau cetățenilor acestuia.

Art. 24. - Trecerea frontierei de stat a României de către persoane și orice fel de mijloace de transport se efectuează prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat și oricare alte puncte pentru trecerea frontierei stabilite prin înțelegerile încheiate cu statele vecine.

Art. 25. - Organele de control al pașapoartelor din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt subordonate Ministerului de Interne - Direcția generală pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor. Șeful punctului de control pentru trecerea frontierei este ofițer desemnat de către Direcția generală pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor.

Art. 26. - Organizarea activității de control al fluxului de mijloace de transport și călători, care trec frontiera de stat, se realizează de către un colectiv format din șefii organelor din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat. Colectivul se întrunește ori de câte ori este necesar, în vederea adoptării operative a măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii de care fiecare organ răspunde potrivit legii.

Art. 27. - Deschiderea de noi puncte de control pentru trecerea frontierei de stat sau închiderea temporară ori definitivă a celor existente se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Art. 28. - Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se organizează de Ministerul de Interne în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător.

Art. 29. - Ministerele și celelalte organe centrale interesate, cu acordul Ministerului de Interne - Direcția pentru pașapoarte și evidența străinilor, stabilesc sarcinile personalului din subordine care desfășoară activități în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

Art. 30. - În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege se va emite un regulament, care va fi aprobat prin hotărâre a guvernului.

Art. 31. - Pentru rezolvarea problemelor rezultate din înțelegerile bilaterale de frontieră, se numesc prin hotărâre a guvernului împuterniciți de frontieră și locțiitori ai acestora, precum și delegații români în comisiile mixte, din rândul ofițerilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și al celorlalte ministere și organe centrale interesate.

Art. 32. - Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul decret-lege constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. 1, art. 6 alin. 1, art. 12, 13, 16, 17 și 21, cu amendă de la 200 la 500 lei;

b) încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. 2, art 14, 15, 18, 19, 20, 22 și 23, cu amendă de la 300 la 700 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițerii, maiștrii militari și subofițerii de grăniceri. Contravenienții pot face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare, iar aceasta se soluționează de comandantul unității sau marii unități de grăniceri.

Art 33. - Decretul nr. 678/1969 privind regimul de pază a frontierei de stat și Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat române, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.