autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea și organizarea Comisiei muzeelor și colecțiilor
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

În vederea ocrotirii, cunoașterii, evidenței, păstrării, folosirii adecvate, conservării, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național mobil al României, precum și pentru coordonarea activității muzeelor și colecțiilor muzeale de orice fel din întreaga țară,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează, pe lângă Ministerul Culturii, Comisia muzeelor și colecțiilor.

Comisia muzeelor și colecțiilor este instituție autonomă și va coordona activitatea de ocrotire, cunoaștere, evidență, păstrare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național mobil al României, precum și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor muzeale.

Hotărârile comisiei în domeniul său de activitate sunt obligatorii pentru toți deținătorii de muzee și colecții, indiferent de forma de proprietate.

Art. 2. - Se înființează Direcția muzeelor și colecțiilor, instituție bugetară, cu personalitate juridică, ca organ operativ al comisiei prevăzute la art. 1. Gradul de organizare al direcției se stabilește de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondurile necesare funcționării direcției se asigură atât de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și unitățile administrativ-teritoriale, din donații de la organizații obștești și de cult, de la persoane fizice, cât și din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.

Art. 3. - Numărul și structura personalului din aparatul Direcției muzeelor și colecțiilor se stabilesc corespunzător cerințelor activității desfășurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 4. - Ministerul de Interne și organele poliției vor sprijini, la cerere, Comisia muzeelor și colecțiilor în aplicarea atribuțiilor prevăzute în prezentul decret.

Art. 5. - Comisia muzeelor și colecțiilor va prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de reglementare generală în domeniul său de activitate, precum și de organizare a activității instituțiilor specializate.

Art. 6. - Radu Florescu se numește în funcția de președinte al Comisiei muzeelor și colecțiilor.

Art. 7. - Membrii Comisiei muzeelor și colecțiilor se numesc de ministrul culturii, la propunerea președintelui comisiei.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii.

Art. 9. - Legea nr. 63/1974, Decretul nr. 13/1975, decretele prezidențiale nr. 52/1975 și 53/1975, precum și prevederile din Decretul nr. 244/1978 cu privire la obligativitatea depunerii la Banca Națională a bunurilor culturale mobile cuprinzând metale prețioase sau pietre prețioase ori semiprețioase, H.C.M. nr. 661/1955, H.C.M. nr. 311/1975 și H.C.M. nr. 312/1975, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului decret, se abrogă.