autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea de comisii interministeriale pentru examinarea și soluționarea solicitărilor și propunerilor reprezentanților oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se instituie, la fiecare minister economic, comisii interministeriale pentru examinarea și soluționarea solicitărilor și propunerilor reprezentanților oamenilor muncii din ramurile și sectoarele care constituie obiectul de activitate al ministerului respectiv.

Art. 2. - Comisia este condusă de un adjunct al ministrului și se constituie, după caz, cu reprezentanți ai ministerelor și altor organe centrale care, prin specificul activității lor, trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor ridicate de reprezentanții oamenilor muncii.

Reprezentanții celorlalte ministere și organe centrale sunt împuterniciți de ministrul sau conducătorul organului central de resort dintre adjuncții acestuia sau alte persoane cu funcții de conducere.

Art. 3. - Solicitările și propunerile oamenilor muncii vor fi centralizate și analizate de aceste comisii. Problemele ce nu își pot găsi soluții la acest nivel vor fi analizate de ministrul de resort.

Art. 4. - Asupra modului de soluționare se vor informa operativ conducerea guvernului, precum și colectivele reprezentate de delegații care au formulat propuneri și solicitări.

Art. 5. - Delegațiile oamenilor muncii vor putea fi compuse dintr-un număr de maximum 7 persoane împuternicite de colectivele respective.