autentificare cu OpenID
Decret-lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Cooperativele meșteșugărești sunt asociații cu caracter economic, care se constituie pe baza consimțământului, exprimat în mod liber, al persoanelor care devin membrii acestora, în scopul desfășurării activității în comun cu mijloace de producție proprietate colectivă sau închiriate.

Din sistemul cooperativelor meșteșugărești fac parte și cooperativele de invalizi, care au ca scop integrarea în activități productive a persoanelor handicapate.

Cooperativele meșteșugărești funcționează potrivit prevederilor prezentului decret-lege și ale statutelor proprii și sunt conduse de organe alese dintre membrii cooperatori în adunările lor generale.

Cooperativele meșteșugărești asigură membrilor lor condiții corespunzătoare de muncă și de ridicare a nivelului de viață.

Art. 2. - Cooperația meșteșugărească își aduce, prin întreaga sa activitate, contribuția la propășirea vieții economice și sociale a României.

Cooperația meșteșugărească se încadrează în sistemul economiei naționale, ca organizație economică productivă independentă.

Întreaga activitate a cooperației meșteșugărești se desfășoară în conformitate cu legea, pe baza reglementărilor proprii, potrivit programelor economice, financiare și social-culturale aprobate de organele prevăzute în statute.

Art. 3. - Activitatea cooperativelor meșteșugărești are ca obiect:

a) lucrări la comandă și prestări de servicii pentru populație, pentru unități proprii și alți beneficiari din țară și străinătate;

b) producția de bunuri de consum;

c) achiziții, recondiționări și valorificări de bunuri de la populație și alte unități;

d) producția de obiecte de artă populară și artizanat;

e) activitatea productivă specifică invalizilor;

f) realizarea de produse prin cooperare cu întreprinderi și alte organizații și executarea de lucrări solicitate de acestea;

g) desfacerea de mărfuri;

h) activitatea de comerț exterior, import-export, schimb de marfă, cooperare și alte operațiuni de comerț exterior, prin unități proprii și alte unități specializate;

i) relații economice, tehnice, schimburi de specialiști și schimburi cultural-sportive cu organizații din alte țări.

Art. 4. - Activitatea cooperativelor meșteșugărești se desfășoară în ateliere de producție, unități prestatoare de servicii sau la domiciliu.

Art. 5. - Cooperația meșteșugărească poate organiza, potrivit legii, unități sau activități specifice în străinătate.

Capitolul II

Dispoziții cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea organizațiilor cooperației meșteșugărești

Art. 6. - Organizațiile cooperației meșteșugărești sunt:

a) cooperativele meșteșugărești și de invalizi;

b) uniunile de cooperative meșteșugărești;

c) Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

De asemenea, sunt organizații ale cooperației meșteșugărești unitățile proprii create de cooperative, de uniuni și de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

Art. 7. - Cooperativele meșteșugărești se înființează, se organizează și funcționează potrivit statutelor adoptate de adunările generale ale acestora, pe baza statutului cadru aprobat de Congresul cooperației meșteșugărești.

Art. 8. - Cooperativele meșteșugărești se pot asocia în uniuni organizate teritorial pe județe și în municipiul București sau pe ramuri de activitate.

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești este organizația generală a sistemului cooperației meșteșugărești și apără interesele acesteia în raporturile cu organele de stat, precum și cu alte organe și organizații.

Art. 9. - Uniunile de cooperative și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești iau ființă, se organizează și funcționează potrivit statutelor adoptate, după caz, de conferințe sau de Congresul cooperației meșteșugărești. Acestea sunt conduse de organe alese potrivit statutelor.

Art. 10. - Recunoașterea înființării cooperativelor meșteșugărești și a uniunilor de cooperative se face de către consiliul organizației cooperatiste meșteșugărești ierarhic superioare. Acestea dobândesc personalitate juridică prin înregistrare la organele de stat competente, potrivit legii.

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești dobândește personalitate juridică, în temeiul prezentului decret-lege, prin adoptarea statutului său de către Congresul cooperației meșteșugărești.

Art. 11. - Unitățile de producție și de prestări servicii ale organizațiilor cooperației meșteșugărești se înființează de acestea prin hotărâre a adunării generale a fiecăreia dintre aceste organizații.

Art. 12. - În vederea satisfacerii unor nevoi proprii ale organizațiilor cooperației meșteșugărești și ale membrilor acestora se pot înființa pe lângă cooperative, uniuni și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești:

a) școli pentru pregătirea personalului;

b) unități de perfecționare și specializare a personalului și a cadrelor de conducere;

c) unități de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică;

d) unități de documentare tehnico-științifică și economică;

e) unități de prelucrare automată a datelor și informațiilor;

f) unități de prezentare, reclamă și marketing;

g) unități de asistență tehnică și service;

h) unități de asistență medicală;

i) case de odihnă și unități de agrement;

j) cantine, restaurante, bufete și anexe de aprovizionare a acestora;

k) case de cultură, biblioteci, cluburi, asociații sportive și baze de practicare a sporturilor;

l) creșe și grădinițe;

m) alte unități.

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești poate organiza organe de presă și edituri, bancă centrală și întreprinderi de comerț exterior. Acestea dobândesc personalitate juridică potrivit legii.

Art. 13. - Cooperativele meșteșugărești își desfășoară activitatea prin munca membrilor lor. Acestea pot folosi și persoane încadrate cu contracte de muncă sau convenție, potrivit legislației în vigoare. La cererea lor, aceste persoane pot deveni membri cooperatori în condițiile prevăzute în statut.

Art. 14. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești îndrumă și sprijină întreaga activitate a cooperației meșteșugărești.

Cooperativele meșteșugărești pot fi reprezentate prin organele lor proprii, precum și de uniunile la care sunt asociate și de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, în fața organelor de stat și a instanțelor judecătorești. Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești poate reprezenta, de asemenea, uniunile cooperației meșteșugărești.

Art. 15. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești emite, în condițiile legii, norme obligatorii pentru toate organizațiile cooperației meșteșugărești cu privire la:

a) constituirea și utilizarea fondurilor proprii;

b) efectuarea investițiilor și reparațiilor capitale;

c) organizarea conducerii și a muncii;

d) raporturile de muncă, normarea, salarizarea și cointeresare materială pentru membrii cooperatori și angajați;

e) protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

f) asigurările sociale și pensiile membrilor cooperatori;

g) alte domenii ale organizării și funcționării cooperației meșteșugărești.

Art. 16. - Organizațiile cooperației meșteșugărești stabilesc, potrivit competenței prevăzute de lege, prețuri și tarife.

Art. 17. - Litigiile dintre organizațiile cooperației meșteșugărești se rezolvă de organele competente potrivit legii.

Art. 18. - Organizațiile cooperației meșteșugărești păstrează fondurile disponibile în conturi deschise la unitățile bancare, ce efectuează operațiunile lor de decontare.

Art. 19. - Organizațiile cooperației meșteșugărești varsă la bugetul de stat impozite și taxe pentru activitatea ce o desfășoară în temeiul reglementărilor legale.

Art. 20. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești poate reprezenta organizațiile cooperației meșteșugărești din România în relațiile cu organizațiile cooperatiste din alte țări, cu organizațiile cooperatiste cu caracter internațional, precum și cu alte organizații internaționale, putându-se afilia la acestea.

Capitolul III

Regimul juridic al bunurilor organizațiilor cooperației meșteșugărești

Art. 21. - Bunurile mobile și imobile, mijloace fixe, proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugărești pot fi transmise în proprietate sau date în folosință numai cu plată, în condițiile prevăzute în statute.

Bunurile prevăzute în alineatul precedent nu pot fi urmărite de creditorii organizațiilor cooperatiste și de creditorii personali ai membrilor cooperatori.

Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugărești, nu pot fi dobândite de terți prin prescripție achizitivă, iar bunurile mobile mijloace fixe, proprietatea acelorași organizații, nu pot fi dobândite de terți prin posesia de bună-credință.

Acțiunea în revendicarea bunurilor arătate în alineatele precedente este imprescriptibilă.

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și mijloacelor circulante.

Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plată potrivit reglementărilor Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Art. 22. - Creditorii organizațiilor cooperatiste pot urmări disponibilul în bani al organizației debitoare, în limita soldurilor creditoare la fondurile în legătură cu destinația cărora s-a născut creanța. În cazul în care creanța nu poate fi realizată în acest mod, creditorii vor putea urmări produsele organizației cooperatiste debitoare, care nu sunt necesare acesteia pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale existente la începutul urmăririi, precum și partea excedentară a mijloacelor circulante.

Capitolul IV

Sprijinul acordat de stat cooperației meșteșugărești

Art. 23. - Proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugărești este ocrotită de lege.

Statul, prin organele sale, sprijină organizațiile cooperației meșteșugărești prin:

a) acordarea de credite;

b) aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje și mijloace de transport;

c) atribuirea de terenuri în folosință din fondul funciar de stat;

d) vânzarea sau închirierea de imobile din fondul de stat;

e) stabilirea unui sistem de impozitare care să stimuleze dezvoltarea producției și a activității de servire a populației;

f) protejarea producției cooperativelor și secțiilor de invalizi și nevăzători, inclusiv prin reduceri și scutiri de impozite pentru acestea și pentru alte categorii de unități;

g) alte măsuri pentru îmbunătățirea activității cooperației meșteșugărești.

Art. 24. - Abaterile de la regulile interne de disciplină financiară și de la regulile de disciplină a muncii săvârșite de membrii cooperativelor meșteșugărești și angajați se constată de către organele proprii de control, iar sumele provenite prin aplicarea sancțiunilor de către aceste organe se varsă la fondurile organizațiilor cooperatiste.

Art. 25. - Datoriile organizațiilor cooperației meșteșugărești, inclusiv părțile sociale, față de membrii cooperatori, foștii membri și angajații acestor organizații, nevalorificate de titularii creanțelor în termenul prevăzut de lege, se prescriu și se virează la fondurile cooperatiste.

Art. 26. - Contractele încheiate de cooperativele meșteșugărești cu persoanele fizice în cadrul servirii populației, contractele de executări de lucrări la domiciliu, precum și contractele încheiate între cooperativele meșteșugărești și meșteșugarii cu ateliere proprii, au caracterul de titluri executorii, organizațiile creditoare putând proceda, în temeiul acestora, la executarea creanțelor bănești în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către debitori.

Art. 27. - Organizațiile cooperației meșteșugărești pot să urmărească și să execute creanțele lor bănești prin executori proprii.

Capitolul V

Asigurările sociale în cooperația meșteșugărească

Art. 28. - Cooperația meșteșugărească își organizează sistemul său propriu de asigurări sociale, de asistență medicală și socială.

Art. 29. - Dreptul la asigurare materială se realizează în cadrul asigurărilor sociale din cooperația meșteșugărească prin pensii, ajutoare sociale, ajutoare pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea și întărirea sănătății, maternitate și deces, precum și prin trimiterea la tratament balneoclimateric și la odihnă.

Membrii de familie ai asiguraților beneficiază de pensii și ajutoare sociale de urmaș, precum și de ajutoare materiale în caz de deces al susținătorului.

Elevii și ucenicii din cooperația meșteșugărească, deveniți invalizi în timpul și din cauza efectuării practicii profesionale, beneficiază de pensii de invaliditate, cauzate de accident de muncă sau boală profesională.

Art. 30. - Drepturile de asigurări sociale din cooperația meșteșugărească se acordă prin organe proprii stabilite de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

Condițiile de acordare, cuantumul și procedura de stabilire a drepturilor ce se cuvin asiguraților, precum și organele competente să judece contestațiile privind aceste drepturi, sunt cele prevăzute în regulamentele aprobate de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

Regulamentele se elaborează pe baza principiilor din reglementările referitoare la asigurările sociale de stat, ținând seama de specificul cooperației meșteșugărești.

Încadrarea în grade de invaliditate se face de organele și cu procedura prevăzută de normele legale ce se aplică asigurărilor sociale de stat.

Art. 31. - Asigurații din asigurările sociale ale cooperației meșteșugărești și membrii lor de familie beneficiază, în condițiile legii, de asistență medicală, întreținere, medicamente și materiale sanitare pe tot timpul internării, precum și de asistență medicală ambulatorie.

Art. 32. - Meșteșugarii cu ateliere proprii și persoanele care, potrivit legii, lucrează împreună cu aceștia, pot fi înscriși în asigurările sociale din cooperația meșteșugărească, plătind o cotizație de asigurări sociale calculată la venitul profesional impozabil.

Ucenicii ce se pregătesc în atelierele meșteșugarilor asigurați beneficiază de pensii de invaliditate plătite din fondurile de asigurări sociale ale cooperației meșteșugărești, dacă au devenit invalizi în timpul și din cauza efectuării practicii profesionale.

Art. 33. - Fondurile asigurărilor sociale din cooperația meșteșugărească provin din contribuția de asigurări sociale a cooperativelor, contribuția pentru pensia suplimentară a membrilor cooperatori și cotizațiile meșteșugarilor cu ateliere proprii, înscriși în asigurările sociale din cooperația meșteșugărească, precum și din alte venituri prevăzute de statute. Aceste fonduri nu pot fi înstrăinate.

Art. 34. - Stabilirea cuantumului contribuțiilor, cotizațiilor de asigurare, precum și a majorărilor acestora, în caz de neplată în termenele stabilite, se va face de către Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

Art. 35. - Pensiile și ajutoarele sociale acordate în cadrul asigurărilor sociale din cooperația meșteșugărească nu sunt impozabile și nu pot fi cedate cu nici un titlu, nici total, nici parțial.

Dreptul la pensie și ajutor social este imprescriptibil. Sumele plătite fără temei, cu titlu de pensie, ajutor social sau alte drepturi aferente, precum și cele plătite în plus ca ajutoare materiale, se recuperează, reîntregindu-se fondurile de asigurări sociale din cooperația meșteșugărească din care au fost acordate.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art. 36. - Legea nr. 14 din 15 mai 1968, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret-lege, se abrogă.