autentificare cu OpenID
Decret-lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și de credit
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Cooperativele de consum sunt organizații obștești, cu caracter economic, create la orașe și sate, în scopul de a satisface unele cerințe de ordin economic, social și cultural ale populației.

Cooperativele de credit sunt organizații obștești cu caracter economic, create la orașe și sate, în scopul întrajutorării financiare a membrilor săi.

Art. 2. - Cooperativele de consum și cooperativele de credit se asociază în uniuni județene, iar acestea în Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit.

Art. 3. - Activitatea cooperativelor de consum, de credit și a uniunilor acestora se desfășoară pe baza prezentului decret-lege și în conformitate cu statutul aprobat de Congresul cooperației de consum și de credit.

Art. 4. - Cooperația de consum și de credit își desfășoară activitatea în mod autonom, pe baza legii și statutului propriu.

Capitolul II

Obiectul activității cooperației de consum și de credit

Art. 5. - Cooperația de consum și de credit realizează activitate privind:

a) comerțul cu amănuntul, cu întreaga gamă de mărfuri alimentare și nealimentare necesare consumului personal, gospodăresc și productiv;

b) alimentația publică și turismul, pe plan intern și extern;

c) comerțul cu ridicata, prin bazele proprii, pentru aprovizionarea unităților sale, a micilor comercianți și a altor unități solicitante, asigurându-și fondul de marfă prin relații directe cu întreprinderile producătoare;

d) producția industrială și prestările de servicii de toate categoriile pentru populație, unități economice și social-culturale de stat și particulare;

e) cumpărarea, potrivit legii, de produse agroalimentare de la populație și unități agricole, în condiții reciproc avantajoase, precum și valorificarea acestora în stare proaspătă sau prelucrată;

f) vânzarea către gospodăriile populației de mașini și unelte agricole, îngrășăminte, animale de reproducție, furaje, semințe, răsaduri, puieți și alte produse necesare acestor gospodării;

g) exportul și importul, cooperări și schimburi de mărfuri cu organizații cooperatiste, întreprinderi sau firme de peste hotare, organizarea de societăți mixte cu organizații cooperatiste sau firme din alte țări, în condițiile prevăzute de lege;

h) proiectarea și executarea de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale proprii, precum și pentru terți;

i) cooperări între organizațiile și întreprinderile sale cu alte organizații cooperatiste, întreprinderi de stat, precum și cu particularii, în condiții stabilite pe bază de contract;

j) acordarea de împrumuturi membrilor cooperatori și prestări servicii bancare, operațiuni bancare în mandat, organizarea de bănci cooperatiste;

k) pregătirea și perfecționarea cadrelor prin licee, școli profesionale, centre de perfecționare proprii și alte forme de învățământ;

l) reclamă, publicitate, activități de presă, editură și tipărire;

m) activitatea cultural-educativă, sportivă și recreativă.

Capitolul III

Înființarea, organizarea și funcționarea organizațiilor cooperației de consum și de credit

Art. 6. - Cooperativele de consum și cooperativele de credit, uniunile județene ale acestora și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit se înființează, se organizează și funcționează potrivit prezentului decret-lege și statutului.

Art. 7. - Cooperativele de consum, cooperativele de credit, uniunile județene, întreprinderile și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit sunt reprezentate în fața organelor puterii și ale administrației de stat, a organelor judecătorești, a organelor procuraturii, precum și în fața organizațiilor obștești de către conducătorii lor.

Conducătorii organizațiilor cooperației de consum și de credit pot împuternici și alte persoane pentru reprezentare.

Art. 8. - Organizațiile, întreprinderile și alte unități ale cooperației de consum și de credit dobândesc personalitate juridică prin înregistrare la organele de stat competente, potrivit legii.

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit dobândește personalitate juridică în temeiul prezentului decret-lege.

Art. 9. - Uniunea centrală, uniunile județene și cooperativele pot înființa întreprinderi și unități proprii cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării activităților economice.

Criteriile de înființare, organizare și funcționare a acestora se stabilesc de către Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit.

Art. 10. - Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit stabilește structura organizatorică a aparatului propriu și avizează structura organizatorică a organizațiilor și întreprinderilor subordonate.

Art. 11. - Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit emite norme obligatorii pentru toate organizațiile și întreprinderile cooperației de consum și de credit cu privire la:

a) constituirea și utilizarea fondurilor proprii;

b) finanțarea și executarea investițiilor, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnice, inclusiv a celor privind reparațiile capitale;

c) formele de organizare a muncii și conducerea întregii activități economice;

d) salarizarea personalului și cointeresarea materială;

e) organizarea rezolvării litigiilor dintre organizațiile și întreprinderile cooperației de consum și de credit;

f) exercitarea competențelor în materia stabilirii de prețuri și tarife;

g) acordarea de împrumuturi între organizațiile cooperatiste din fonduri proprii;

h) condițiile de încredințare a gestiunilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

i) alte activități economico-financiare.

Art. 12. - Organizațiile, întreprinderile și alte unități ale cooperației de consum și de credit își păstrează fondurile disponibile în conturi deschise la unitățile bancare.

Art. 13. - Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit reprezintă organizațiile cooperației de consum și de credit din România în relațiile cu organizațiile cooperatiste din alte țări, cu asociațiile cooperatiste și alte organizații internaționale, putându-se afilia la acestea.

Art. 14. - Controlul economico-financiar al activității organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum și de credit se efectuează prin comisiile de cenzori și aparatul propriu de control financiar intern.

Abaterile de la regulile interne de disciplină financiară și de la regulile de disciplină a muncii, săvârșite de salariații cooperației de consum și de credit, se constată de către organele proprii de control, iar sumele provenite din aplicarea sancțiunilor se varsă la fondurile organizațiilor cooperatiste.

Art. 15. - Contractele de orice fel încheiate de organizațiile și întreprinderile cooperației de consum și de credit cu persoane fizice sunt titluri executorii, organizațiile creditoare putând proceda în temeiul acestora la executarea creanțelor bănești în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către debitori.

Organizațiile și întreprinderile cooperației de consum și de credit pot să urmărească și să execute creanțele lor bănești prin executori proprii.

Capitolul IV

Regimul juridic al bunurilor proprietate a organizațiilor cooperației de consum și de credit

Art. 16. - Bunurile mobile și imobile mijloace fixe, proprietatea organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum și de credit, pot fi transmise în proprietate sau date în folosință, numai cu plată, în condițiile prevăzute în lege și statut.

Bunurile prevăzute în alineatul precedent nu pot fi urmărite de creditorii organizațiilor cooperatiste și de creditorii personali ai salariaților și membrilor cooperatori.

Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum și de credit, nu pot fi dobândite de terți prin prescripție achizitivă, iar bunurile mobile, proprietate a acelorași organizații și întreprinderi, nu pot fi dobândite de terți prin posesia de bună-credință.

Acțiunea în revendicarea bunurilor arătate în alineatele precedente este imprescriptibilă.

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și mijloacelor circulante.

Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plată potrivit reglementărilor Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și de Credit.

Capitolul V

Sprijinul acordat de stat cooperației de consum și de credit

Art. 17. - Proprietatea organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum și de credit este ocrotită de lege.

Art. 18. - Statul, prin organele sale, sprijină organizațiile cooperației de consum și de credit prin:

a) înlesnirea procurării fondului de marfă necesar aprovizionării populației, a materiilor prime, materialelor pentru producție, servicii și investiții, a energiei, combustibililor, utilajelor, pieselor de schimb, a tehnicii de calcul și a mijloacelor de transport;

b) acordarea de credite bancare;

c) stabilirea unui sistem de impozitare care să stimuleze dezvoltarea activității cooperației;

d) atribuirea în folosință sau transmiterea în proprietate, potrivit legii, de terenuri pentru producția agricolă sau construirea de obiective economice și sociale;

e) vânzarea sau închirierea de imobile sau părți din imobile proprietate de stat;

f) alte măsuri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea activității cooperației de consum și de credit.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art. 19. - Prevederile Decretului nr. 230/1974 privind îndeplinirea de către ministerele cu caracter economic a funcției de organ central coordonator nu se aplică organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum și de credit.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentului decret-lege se abrogă:

  • Legea nr. 6/1970 cu privire la organizarea și funcționarea cooperației de consum;
  • prevederile art. 7, 9 și 29 referitoare la activitatea cooperației de consum din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerț interior;
  • prevederile Decretului nr. 160/1976 privind organizarea și funcționarea consiliului central și a consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale de coordonare a activității organizațiilor cooperatiste;
  • prevederile art. 2 din Decretul nr. 401/1976 privind structura organizatorică a aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
  • Decretul nr. 18/1977 cu privire la unele măsuri organizatorice pentru unitățile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
  • prevederile art. 4 referitoare la cooperația de consum din Decretul nr. 280/1977 privind unele măsuri de îmbunătățire a organizării comerțului interior;
  • orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege.