autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea și completarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. I. - Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

„a) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost elev de școală militară sau al unei instituții militare de învățământ superior, a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat. Acest timp se ia în calcul la stabilirea vechimii în muncă și în cadrul celorlalte sectoare cu sisteme proprii de pensionare;”

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Persoanele care datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare sau tuberculozei și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă primesc pensie, indiferent de vechimea în serviciu, pe timpul cât durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul în serviciu și cel survenit în timpul deplasării la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal necesar deplasării.

(2) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli contractate în timpul dar nu din cauza îndeplinirii obligațiunilor militare au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în serviciu minimă arătată la art. 331.”

3. Alineatul 1 al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(1) Pensia de invaliditate de gradul I se stabilește în raport cu vechimea în serviciu, în procente din salariul tarifar diferențiate pe tranșe de salariu și grupe de muncă, astfel:

Pentru grupa I de muncă

Salariul tarifar -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 60 - 70 - 85 -
1.201-1.600 55 720 65 840 80 1.020
1.601-2.000 50 880 60 1.040 75 1.280
2.001-2.500 45 1.000 55 1.200 70 1.500
2.501-3.000 40 1.125 50 1.375 65 1.750
3.001-3.500 37 1.200 47 1.500 62 1.950
3.501-4.000 35 1.295 45 1.645 60 2.170
peste 4.000 33 1.400 43 1.800 58 2.400

Pentru grupa a II-a de muncă

Salariul tarifar -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 55 - 65 - 80 -
1.201-1.600 50 660 60 780 75 960
1.601-2.000 45 800 55 960 70 1.200
2.001-2.500 40 900 50 1.100 65 1.400
2.501-3.000 37 1.000 47 1.250 62 1.625
3.001-3.500 35 1.110 45 1.410 60 1.860
3.501-4.000 33 1.225 43 1.575 58 2.100
peste 4.000 31 1.320 41 1.720 56 2.320

Pentru grupa a III-a de muncă

Salariul tarifar -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 5 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
Până la 1.200 50 650 60 - 75 -
1.201-1.600 45 660 55 720 70 900
1.601-2.000 40 700 50 880 65 1.120
2.001-2.500 37 725 47 1.000 62 1.300
2.501-3.000 35 800 45 1.175 60 1.550
3.001-3.500 33 900 43 1.350 58 1.800
3.501-4.000 31 980 41 1.505 56 2.030
peste 4.000 29 1.040 39 1.640 54 2.240

4. Alineatul 3 al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

5. Alineatul 5 al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(5) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cât sunt angajați atât pensia, cât și salariul realizat din munca efectiv prestată, până la nivelul salariului tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale. Pentru pensionarii de invaliditate de gradul III care se încadrează la unități din sectoare pentru care nu este stabilit prin lege salariu tarifar de încadrare, pensia și veniturile din muncă astfel realizate nu pot depăși salariul tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale."

6. După articolul 30 se introduce articolul 301 cu următorul cuprins:

„Art. 301. - La împlinirea vârstei de 55 ani bărbații și 52 ani femeile, pensionarii pentru pierderea capacității de muncă sunt trecuți din oficiu în categoria pensionarilor de serviciu pentru activitatea depusă; în aceste cazuri își pot menține drepturile aferente gradului I și II de invaliditate."

7. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Militarii din cadrele permanente care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente survenite în afara îndeplinirii obligațiilor militare beneficiază de pensie de invaliditate.”

8. Alineatul 1 al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„(1) Pensia se stabilește în procente din salariul tarifar diferențiate pe tranșe de salariu și ani de vechime în serviciu. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabilește după cum urmează:

Salariul tarifar -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru până la 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei- Pensia în procente din salariul tarifar pentru până la 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei -lei-
până la 1.200 40 - 70 -
1.201-1.600 35 480 65 840
1.601-2.000 33 560 60 1.040
2.001-2.500 31 650 57 1.200
2.501-3.000 30 775 55 1.425
3.001-3.500 29 900 53 1.650
3.501-4.000 28 1.015 51 1.855
peste 4.000 27 1.120 49 2.040

9. Alineatul 2 al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru vechimile de până la 30 ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.”

10. Alineatul 5 al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

11. Alineatul 6 al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„(6) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cât sunt angajați drepturile prevăzute la art. 23 alin. 5.”

12. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul cuprins:

„Art. 331. - Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli contractate în timpul dar nu din cauza îndeplinirii obligațiilor militare, precum și cei accidentați în afara îndeplinirii obligațiilor militare, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în muncă, în raport cu vârsta arătată în tabelul următor:

Vârsta la data ivirii invalidității Vechimea minimă în serviciu (ani)
bărbați femei cadre militare după absolvirea studiilor superioare
până la 20 ani 1 1 -
de la 20 ani la 22 ani 2 1 -
de la 22 ani la 25 ani 3 2 1
de la 25 ani la 30 ani 6 4 3
de la 30 ani la 35 ani 9 6 4
de la 35 ani la 40 ani 12 9 7
de la 40 ani la 45 ani 14 11 9
de la 45 ani la 50 ani 16 13 11
de la 50 ani la 55 ani 18 15 13
de la 55 ani la 60 ani 20 16 15
peste 60 ani 22 17 17

13. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Copiii au drept la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani sau, dacă continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 25 ani;

b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea vârstelor arătate la lit. a), pe toată durata invalidității.

(2) Elevilor militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile li se acordă pensie de urmaș pe timpul cât urmează astfel de instituții ori până la obținerea primului grad de ofițer, maistru militar sau subofițer, fără a depăși vârsta de 25 ani.”

14. Alineatul 2 al articolului 42 va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifică, pensia se recalculează potrivit art. 40 alin. 2.”

15. Articolul 43 se abrogă.

16. Alineatul 3 al articolului 45 va avea următorul cuprins:

„(3) Stabilirea pensiei se face prin decizie dată de organul de pensii al Ministerului Apărării Naționale, respectiv al Ministerului de Interne.”

17. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Împotriva deciziilor date de organul de pensii se poate face contestație, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, respectiv al Ministerului de Interne.

(2) Componența nominală a Comisiei de contestații se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale, respectiv ministrului de interne.

(3) Deciziile care nu au fost atacate în termen, precum și deciziile Comisiei de contestații, sunt definitive.”

18. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Comisia de contestații este organ de apel și control; în această calitate, comisia judecă și hotărăște asupra cererilor de revizuire a deciziilor date de organul de pensii și urmărește aplicarea corectă a legislației de pensii.”

19. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Modul de organizare și funcționare, atribuțiile și răspunderile comisiilor de expertiză medico-militare se stabilesc prin regulament aprobat prin decret.”

20. După articolul 58 se introduc articolele 581 și 582, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 581. - (1) Pensionarii de serviciu pentru activitatea depusă, care s-au încadrat în baza unui contract de muncă pot cere recalcularea pensiei prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avându-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea inițială a pensiei.

(2) Recalcularea se poate cere o singură dată, la încetarea activității, după împlinirea vârstei prevăzute în Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială.

(3) De recalcularea pensiei de serviciu, în condițiile prevăzute la alin. 1 și 2, beneficiază și cei pensionați potrivit unor reglementări anterioare, cărora li s-au mai recalculat pensiile în conformitate cu acele reglementări.

(4) Pensionarii de invaliditate de gradul III care se angajează după pensionare au dreptul să li se recalculeze pensia ori de câte ori au realizat o vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculate este cea avută în vedere la stabilirea inițială a pensiei.

(5) Recalcularea pensiei poate fi cerută și de către urmași, indiferent de vârsta avută de susținător la data decesului.

Art. 582. - Pensiile de invaliditate de gradul III stabilite după intrarea în vigoare a Decretului nr. 214/1977, existente la data de 28 februarie 1990, vor fi calculate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 3.”

21. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Pensionarilor militari rechemați în cadrele permanente li se suspendă plata pensiei.

(2) Cadrele militare rechemate în activitate, care au și calitatea de pensionari, pot opta, pe perioada cât se găsesc în activitate, pentru pensia avută și diferența din salariu până la nivelul salariului lunar corespunzător funcțiilor ce le îndeplinesc.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică din ziua în care militarul s-a prezentat la unitatea în care a fost încadrat.

(4) Pentru timpul servit după rechemarea în cadrele permanente, la pensia avută se adaugă suma corespunzătoare acestei perioade rezultată din aplicarea procentelor prevăzute de lege la baza de calcul a pensiei din perioada rechemării.”

Art. II. - Pentru cadrele militare, militarii în termen, elevii școlilor militare sau ai unor instituții militare de învățământ superior care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria revoluției, cuantumul pensiei nu poate fi mai mic decât pensiile stabilite în cadrul asigurărilor sociale de stat.

Stabilirea și plata pensiilor se fac de către Ministerul Apărării Naționale și, respectiv, Ministerul de Interne.

Art. III. - Sumele plătite în plus până la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.

Art. IV. - În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Apărării Naționale, respectiv Ministerul de Interne pot elabora instrucțiunile necesare.

Art. V. - Se autorizează[1] Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne pentru aplicarea prezentului decret-lege, să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. VI. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Art. VII. - Prezentul decret-lege se aplică începând cu data de 1 martie 1990.

  1. În original, „se autoriză".