autentificare cu OpenID
Ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

Miercuri, 28 februarie 1990, a avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, prezidată de domnul Ion Iliescu, președintele consiliului.

Alături de membrii biroului executiv, la ședință au luat parte, ca invitați, miniștri și alți conducători ai unor organe centrale.

La primul punct de pe ordinea de zi, președintele Radioteleviziunii Române, Răzvan Theodorescu, a prezentat o informare asupra unor probleme privind activitatea televiziunii în condițiile actuale.

În cadrul dezbaterii care a urmat s-a scos în evidență rolul remarcabil pe care televiziunea l-a avut în desfășurarea revoluției din decembrie, precum și în prezentarea și redarea unor evenimente care au avut loc în zilele și săptămânile ulterioare.

S-a subliniat creșterea însemnată a audienței pe care televiziunea o are în rândul populației, sporirea considerabilă a orelor de program, cât și diversificarea emisiunilor prezentate.

În acest context s-a apreciat semnificația pozitivă a reintroducerii emisiunilor în limba unor minorități naționale și s-a stăruit asupra necesității îmbunătățirii pe mai departe a conținutului emisiunilor pentru minoritățile naționale.

Totodată, s-a arătat că televiziunea română liberă a inclus în programele ei emisiuni în cadrul cărora s-au oferit posibilități concrete de exprimare a opiniilor și platformelor politice ale diverselor partide, formațiuni politice și organizații obștești, în spiritul pluralismului politic și social din țara noastră.

În discuții s-a relevat, de asemenea, necesitatea ca televiziunea să-și perfecționeze în continuare programele, să îmbunătățească modalitățile de realizare a acestora, astfel încât să crească rolul ei informativ și cultural, capacitatea de a răspunde cerințelor de diversificare a trebuințelor spirituale ale diferitelor categorii de telespectatori.

Cu acest prilej s-a subliniat necesitatea prezentării unor emisiuni pe diverse probleme politice, economice și sociale cu care se confruntă țara, precum și a organizării unui dialog viu cu cetățenii în vederea formării conștiinței civice active, a hotărârii de a participa, de pe o platformă constructivă, la îmbunătățirea activității în toate domeniile, la stimularea proceselor de înnoire democratică din societatea noastră, la asigurarea unui climat de stabilitate politică și socială.

Constatând că mijloacele tehnice aflate în prezent în dotarea televiziunii prezintă un grad avansat de uzură, ceea ce impietează asupra realizării și calității emisiunilor sale, biroul executiv a apreciat că televiziunea trebuie să fie sprijinită din punct de vedere material pentru a-și înnoi echipamentul tehnic, astfel încât să-și poată realiza emisiunile în orice condiții și la un înalt nivel calitativ.

În continuarea ordinii de zi, biroul executiv a examinat și adoptat Decretul-lege privind unele măsuri pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, care, pornind de la principiul democratic al garantării exercitării dreptului la apărare, stabilește statutul de profesie liberă pe care avocatura trebuie să-l aibă prin însăși natura sa și, în consecință, dispune scoaterea acesteia din subordonarea față de Ministerul Justiției. În vederea realizării acestui principiu se prevede reînființarea Uniunii avocaților din România și a consiliului uniunii, care preiau atribuțiile Ministerului Justiției cu privire la conducerea activității acestei profesii.

Biroul executiv a adoptat, de asemenea, Decretul-lege privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care se stabilesc competențele referitoare la atribuirea și schimbarea denumirilor pentru unitățile administrativ-teritoriale, unitățile economice și social-culturale, pentru parcuri, piețe, străzi etc.

Ambele decrete au fost examinate, în prealabil, și avizate favorabil de unele comisii de specialitate ale Consiliului Provizoriu de Uniune Națională. Decretele se vor publica în Monitorul Oficial.

În continuare biroul executiv a examinat unele probleme ale activității curente și a stabilit măsuri în legătură cu pregătirea sesiunii Consiliului Provizoriu de Uniune Națională din ziua de 2 martie 1990.