autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuțiile și modul de funcționare a Oficiului pentru Administrația Locală
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Oficiul pentru Administrația Locală, organ central în subordinea guvernului, în colaborare cu ministerele și alte organe centrale ale administrației de stat, acționează pentru soluționarea problemelor specifice din unitățile administrativ-teritoriale, în care scop îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) analizează modul în care primăriile își realizează atribuțiile ce le revin în domeniile de activitate prevăzute de lege și, după caz, propune guvernului să ia măsuri pentru lărgirea autonomiei și democratizarea continuă a întregii activități a organelor locale ale administrației de stat, modernizarea sistemului informațional și de evidență a formularisticii, circulația actelor, organizarea expertizării și arhivării documentelor emise de primării, introducerea mijloacelor moderne de prelucrare a informațiilor, perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților din sistemul organelor locale ale administrației de stat, potrivit specificului său de activitate;

b) pe baza consultării organelor locale, prezintă propuneri cu privire la organizarea administrativ-teritorială a țării și structura aparatului propriu al primăriilor; propune guvernului suspendarea sau anularea actelor emise de primării, când acestea contravin legilor; prezintă guvernului proiecte de acte normative propuse de primăriile județene și a municipiului București, pentru soluționarea unor probleme din sfera sa de activitate;

c) elaborează, împreună cu alte organe centrale ale administrației de stat, norme metodologice referitoare la organizarea de către primării a relațiilor cu publicul, exercitarea atribuțiilor de stare civilă și activitatea notarială, autoritate tutelară și asistență socială, avizează regulamentele elaborate de ministere și alte organe centrale ale administrației de stat pentru organele locale de specialitate ale administrației de stat;

d) avizează editarea hărților care conțin elemente ale organizării administrativ-teritoriale a țării, precum și propunerile pentru stemele județelor, municipiului București și ale celorlalte municipii;

e) sprijină activitatea primăriilor în legătură cu efectuarea lucrărilor tehnice privind alegerile pentru organele de stat;

f) avizează propunerile primăriilor județene și a municipiului București în legătură cu trecerea în categoria superioară a unităților administrativ-teritoriale;

g) avizează numirea și schimbarea din funcție a secretarilor primăriilor județene și a municipiului București;

h) sprijină activitatea de colaborare a primăriilor cu organele similare ale unor localități din alte țări, precum și de amplificare și lărgire a cooperării în cadrul acțiunilor de înfrățire și de legături directe cu aceste localități;

i) conlucrează cu Ministerul de Interne în legătură cu stabilirea de măsuri pentru buna desfășurare a activității de stare civilă, organizarea pazei obștești, precum și cu alte probleme care, potrivit legii, intră în competența primăriilor; colaborează cu ministerele și celelalte organe centrale de stat în probleme din sfera de activitate a primăriilor;

j) avizează proiectele de acte normative emise de ministere și alte organe centrale ale administrației de stat care se referă la activitatea primăriilor.

Art. 2. - Oficiul pentru Administrația Locală are în conducerea sa un președinte și un vicepreședinte.

Art. 3. - Președintele reprezintă Oficiul pentru Administrația Locală în raporturile cu celelalte organe de stat și alte organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 4. - În exercitarea atribuțiilor ce revin Oficiului pentru Administrația Locală, președintele emite, potrivit legii, ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

Art. 5. - Oficiul pentru Administrația Locală are în subordinea sa Centrul de perfecționare a cadrelor din aparatul primăriilor.

Art. 6. - Oficiul pentru Administrația Locală se dotează cu două autoturisme de transport persoane pentru parcul comun propriu.