autentificare cu OpenID
Hotărâre privind vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări cu plata în rate
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile de stat și cooperatiste pot să vândă mărfuri, să presteze servicii sau să execute lucrări cu plata în rate persoanelor fizice, în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - Nomenclatorul mărfurilor care se vând, serviciilor care se prestează și lucrărilor care se execută cu plata în rate, condițiile de cont și numărul de rate lunare se aprobă de Ministerul Comerțului interior, CENTROCOOP și UCECOM, cu avizul Ministerului Economiei Naționale și Ministerului Finanțelor.

Nomenclatorul poate fi revizuit periodic de către organele prevăzute la alin. 1 în funcție de modificările intervenite în cererea populației și resursele de mărfuri de care dispune comerțul.

Art. 3. - Cumpărarea de mărfuri, contractarea de servicii și lucrări cu plata în rate se poate face de salariați, membrii cooperativelor agricole de producție, ai cooperativelor meșteșugărești și de consum, țărani din zonele necooperativizate, pensionari și alte persoane care prezintă dovada că realizează venituri lunare și au domiciliul stabil în aceeași localitate cu unitatea vânzătoare.

Vânzarea autoturismelor cu plata în rate se face prin unitățile Întreprinderii de difuzare a materialelor sportive - I.D.M.S. la care sunt arondate localitățile în care au domiciliul solicitanții.

Art. 4. - Vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări cu plata în rate se face pe baza contractului încheiat între părți.

Formularele tip privind contractul de vânzare-cumpărare, prestări de servicii sau executarea de lucrări cu plata în rate și dovada privind locul de muncă și salariul tarifar lunar al solicitanților sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 5. - Unitățile în care sunt încadrați cumpărătorii sau beneficiarii de prestații de servicii sau lucrări executate cu plata în rate sunt obligate să facă reținerea ratelor și dobânzilor scadente, potrivit contractelor încheiate.

Organele de plată a pensiilor au obligația de a reține din pensie ratele și dobânzile scadente, potrivit contractelor încheiate de pensionari.

Suma stabilită drept rată lunară nu va putea depăși 1/3 din salariul tarifar lunar.

Art. 6. - Mărfurile vândute cu plata în rate devin proprietatea cumpărătorului din momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Pentru acoperirea cu garanție a bunurilor vândute cu plata în rate, cumpărătorii acestora au obligația să le asigure la ADAS.

Mărfurile nu vor putea fi înstrăinate de către cumpărători mai înainte de a se fi plătit integral prețul acestora.

În cazul când cumpărătorul mai are și alte datorii decât cele pentru mărfurile cumpărate cu plata în rate, creditorii nu pot urmări aceste mărfuri mai înainte de a se fi plătit integral prețul acestora.

Art. 7. - Pentru sumele stabilite drept rate lunare, beneficiarii vor plăti dobândă legală cuvenită creditorului bancar, cât și o cotă de 2% pentru acoperirea cheltuielilor de urmărire a încasării și recuperării ratelor.

Art. 8. - În cazul când plata ratelor nu se poate face prin rețineri pe statele de salarii și dacă beneficiarul nu plătește ratele scadente, unitatea vânzătoare sau prestatoare de servicii îl va putea urmări pentru plata ratelor scadente.

Urmărirea se face pe baza contractului de vânzare-cumpărare, de prestări de servicii sau pentru executarea de lucrări, care constituie titlu executoriu.

Cererile de executare și toate actele de procedură în legătură cu executarea sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 9. - Banca Națională a României va credita cu dobândă legală unitățile prevăzute la art. 1 pentru mărfurile vândute, serviciile prestate și lucrările executate cu plata în rate, mai puțin valoarea avansurilor prevăzute a se achita de beneficiari la încheierea contractului.

Art. 10. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 205 din 18 iulie 1981 și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Contract întocmit în baza dovezii nr. ..... din .....

Contract pentru cumpărări de mărfuri, prestări de servicii și executări de lucrări cu plata în rate

Nr. ..... din ..... Marca / Talon .....

Între subsemnații:

Întreprinderea (cooperativa) cu sediul în ..... având contul nr. ..... la Banca ..... reprezentată prin d-l (a) ..... în calitate de vânzător, prestator sau executant și d-l (a) ..... fiul lui ..... și al ..... născut la ..... în ..... cu domiciliul în județul / sectorul ..... strada ..... nr. ..... bloc ..... scara ..... etaj ..... apartament ..... funcția ..... la întreprinderea (oficiul de pensii), membru al C.A.P., producător agricol (individual) ..... cu sediul în ..... legitimat cu buletinul de identitate seria ..... nr. ..... eliberat de ..... la data de ..... în calitate de beneficiar, a intervenit prezentul contract în următoarele condiții:

Art. 1. - Unitatea vinde / prestează-execută

Nr. crt Denumirea mărfurilor vândute, serviciilor prestate sau lucrărilor efectuate Cantitatea (pentru mărfuri) Preț unitar Valoarea
Valoarea totală a contractului

La semnarea prezentului contract, beneficiarul a achitat vânzătorului .....% acont din prețul vânzării, serviciului, lucrării, adică ..... (.....) conform chitanței nr. ..... din .....

Restul datorat de lei ..... plus dobânda legală de lei ..... total ..... se obligă a-l plăti unității vânzătoare în ..... rate lunare, după cum urmează:

 1. La ..... 19 ..... lei .....
 2. La ..... 19 ..... lei .....
 3. La ..... 19 ..... lei .....
 4. La ..... 19 ..... lei .....
 5. La ..... 19 ..... lei .....
 6. La ..... 19 ..... lei .....
 7. La ..... 19 ..... lei .....
 8. La ..... 19 ..... lei .....
 9. La ..... 19 ..... lei .....
 10. La ..... 19 ..... lei .....
 11. La ..... 19 ..... lei .....
 12. La ..... 19 ..... lei .....
 13. La ..... 19 ..... lei .....
 14. La ..... 19 ..... lei .....
 15. La ..... 19 ..... lei .....
 16. La ..... 19 ..... lei .....
 17. La ..... 19 ..... lei .....
 18. La ..... 19 ..... lei .....
 19. La ..... 19 ..... lei .....
 20. La ..... 19 ..... lei .....
 21. La ..... 19 ..... lei .....
 22. La ..... 19 ..... lei .....
 23. La ..... 19 ..... lei .....
 24. La ..... 19 ..... lei .....
 25. La ..... 19 ..... lei .....
 26. La ..... 19 ..... lei .....
 27. La ..... 19 ..... lei .....
 28. La ..... 19 ..... lei .....
 29. La ..... 19 ..... lei .....
 30. La ..... 19 ..... lei .....
 31. La ..... 19 ..... lei .....
 32. La ..... 19 ..... lei .....
 33. La ..... 19 ..... lei .....
 34. La ..... 19 ..... lei .....
 35. La ..... 19 ..... lei .....
 36. La ..... 19 ..... lei .....

Beneficiarul este obligat să cunoască următoarele condiții:

În ultima rată este inclusă și dobânda legală; în cazul în care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, unitatea vânzătoare va recalcula dobânda în funcție de datele la care au fost achitate ratele, plus cota legală de întârziere pe care o percepe banca la împrumuturile restante.

Ratele se vor reține de către unitate din salariul (venitul) cuvenit beneficiarului la chenzina a II-a a fiecărei luni prin stat. Beneficiarii membri ai C.A.P., precum și cei proveniți din rândul țăranilor cu gospodărie individuală, vor achita, la termenele stabilite, fie la casieria unității vânzătoare sau prestatoare, fie prin mandat poștal în care se va menționa destinația sumei remise și numărul contractului.

Art. 2. - În cazul în care beneficiarul își va schimba domiciliul, acesta se obligă ca, în termen de 3 zile de la data când a intervenit schimbarea, să comunice în scris vânzătorului noul domiciliu, cunoscând că în caz contrar este pasibil de sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 3. - În cazul când beneficiarul este transferat la o altă unitate, unitatea de unde se transferă își ia obligația să anunțe în scris, în termen de 3 zile, noua unitate, remițându-i și contractul spre a-i reține în continuare persoanei transferate ratele de plată datorate, anunțând în același termen și unitatea vânzătoare, prestatoare sau executantă de lucrări.

În cazul când se desface contractul de muncă al beneficiarului, unitatea este, de asemenea, obligată să anunțe în termen de 3 zile unitatea vânzătoare, prestatoare sau executantă de lucrări despre aceasta, remițându-i totodată și contractul; în această situație, beneficiarul se obligă să continue plata ratelor personal și direct, sub sancțiunile de executare prevăzute mai jos.

Art. 4. - Mărfurile cumpărate cu plata în rate devin proprietatea cumpărătorului din momentul semnării contractului. Mărfurile nu vor putea fi înstrăinate de către cumpărător prin vânzare, donație sau alte moduri de înstrăinare mai înainte de a se plăti integral prețul lor.

Art. 5. - În caz de neplată a unei rate scadente, unitatea vânzătoare, prestatoare sau executantă de lucrări are dreptul de a urmări încasarea ratei scadente.

Art. 6. - Toate cheltuielile de orice natură privind urmărirea și executarea în caz de neplată vor fi în sarcina beneficiarului.

Art. 7. - Subsemnatul ..... declar că am cumpărat și primit obiectele descrise la art. 1 (am recepționat lucrările prestate sau executate) în condițiile specificate mai sus, pe care le accept și mă oblig a le respecta întocmai.

Un exemplar din prezentul contract s-a primit de subsemnatul beneficiar.

Unitatea vânzătoare, prestatoare sau executantă de lucrări,

Beneficiar,

Pensionarii și persoanele care nu pot face dovada unui venit lunar vor fi garantate de două persoane care realizează venituri certe, pe bază de dovadă.

Subsemnații:

1. ..... cu domiciliul în ..... județul ..... strada ..... ocupația ..... locul de muncă ..... buletin de identitate seria ..... nr. ..... eliberat de ..... la data de .....

2. ..... cu domiciliul în ..... județul ..... strada ..... ocupația ..... locul de muncă ..... buletin de identitate seria ..... nr. ..... eliberat de ..... la data de ..... în calitate de garant, declarăm că am luat cunoștință de conținutul contractului și ne obligăm sa răspundem solidar cu beneficiarul pentru obligațiile asumate prin prezentul contract.

Declarăm, de asemenea, că nu figurăm ca garanți în alte contracte pentru cumpărări de mărfuri, prestări de servicii sau executări de lucrări cu plata în rate nelichidate până în prezent.

Semnături: 1. ..... 2. .....


[modificare] Anexa Nr. 2

..... (instituția, întreprinderea, unitatea, organizația)

Prezenta dovadă se va completa în mod obligatoriu pe baza datelor din buletinul de identitate al solicitantului.

Nr. de înregistrare ..... din ..... anul .....

Dovadă pentru cumpărări de mărfuri, prestări de servicii și executări de lucrări cu plata în rate

Unitatea ..... cu sediul în ..... strada ..... nr. ..... sectorul (județul) ..... având cont nr. ..... la Banca ..... certificăm prin prezenta că:

D-l (a) ..... domiciliat(ă) în ..... str ..... nr. ..... bloc ..... scara ..... etaj ..... apart. ..... sectorul (județul) ..... Circa de poliție nr. ..... fiul lui ..... și al ..... născut în ziua ..... luna ..... anul ..... în comuna / orașul ..... sector (județ) ..... posedând buletinul de identitate seria ..... nr. ..... eliberat de ..... la data de ..... este încadrat permanent al unității noastre cu o vechime de ..... îndeplinind funcția de ..... are calitatea de ..... la secția ..... fișa de marcaj nr. ..... și are un salariu (venit) lunar în sumă de lei ..... (în cifre) ..... (în litere).

Poate achita contravaloarea mărfurilor în ..... rate cu un aconto de ..... valoarea maximă a unei rate poate fi până la ..... lei.

Data plății chenzinei a II-a a salariului este ..... ale lunii.

D-l (a) ..... are rețineri în sumă de ..... lei lunar, care va fi lichidată la data de .....

Suma rămasă de plată va fi eșantionată în cel mult ..... rate, adică până în luna ..... 19..... [1]

Declarăm că ne sunt cunoscute clauzele contractului și anume:

 • În cazul în care beneficiarul își va schimba domiciliul, acesta se obligă ca, în termen de 3 zile de la data când a intervenit schimbarea, să comunice în scris vânzătorului noul domiciliu, cunoscând că în caz contrar este pasibil de sancțiunile prevăzute de lege.
 • În cazul când beneficiarul este transferat la o altă unitate, unitatea de unde se transferă își ia obligația să anunțe în scris, în termen de 3 zile, noua unitate, remițându-i și contractul, spre a-i reține în continuare persoanei transferate ratele de plată datorate, anunțând în același termen și unitatea vânzătoare, prestatoare sau solicitantă de lucrări.
 • În cazul când se desface contractul de muncă al beneficiarului, unitatea este, de asemenea, obligată să anunțe în termen de 3 zile unitatea vânzătoare, prestatoare sau solicitantă de lucrări despre aceasta, remițându-i totodată și contractul; în această situație, beneficiarul se obligă să continue plata ratelor personal și direct sub sancțiunile de executare prevăzute mai jos.
 • Mărfurile cumpărate cu plata în rate devin proprietatea cumpărătorului din momentul semnării contractului. Mărfurile nu vor putea fi înstrăinate de către cumpărător prin vânzare, donație sau alte moduri de înstrăinare mai înainte de a se plăti integral prețul lor.
 • Prezenta dovadă a fost luată în evidență; nu se va elibera o altă dovadă în baza căreia să se încheie contracte ce ar depăși posibilitățile de reținere din venit, potrivit legii.

Conducătorul unității,

Contabil șef,

Șef serviciu (birou) personal,

 1. Se completează în cazul în care semnătura asigură reținerea ratelor pe timp limitat.