autentificare cu OpenID
Decret-lege privind ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii, adoptat la Geneva la 25 iunie 1986
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Se ratifică Instrumentul de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii, adoptat de cea de-a 72-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii, la Geneva, la 25 iunie 1986.


[modificare] Instrumentul de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii

Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii,
convocată la Geneva de către Consiliul de Administrație al Biroului Internațional al Muncii și care s-a întrunit acolo la 4 iunie 1986, în cea de-a 72-a sesiune a sa,
după ce a hotărât să adopte anumite propuneri de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii, problemă care este cuprinsă la cel de-al 7-lea punct al ordinii de zi a sesiunii, adoptă la 25 iunie 1986 instrumentul de mai jos pentru amendarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii, 1986

Articolul 1

Cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului instrument de amendare, dispozițiile Constituției Organizației Internaționale a Muncii, al cărei text, actualmente în vigoare, este reprodus în prima coloană a anexei prezentului instrument, vor avea efect în forma amendată, care figurează la cea de-a doua coloană a amintitei anexe.

Articolul 2

Două exemplare autentice ale prezentului instrument de amendare vor fi semnate de către președintele conferinței și de către directorul general al Biroului Internațional al Muncii. Unul dintre aceste exemplare va fi depus la arhivele Biroului Internațional al Muncii, în scopul înregistrării conform dispozițiilor art. 102 al Cartei O.N.U. Directorul general va comunica o copie certificată, conformă cu acest instrument, fiecăruia dintre membrii Organizației Internaționale a Muncii.

Articolul 3

1. Ratificările sau acceptările prezentului instrument de amendare vor fi comunicate directorului general al Biroului Internațional al Muncii, care va informa statele membre ale organizației despre acest lucru.

2. Prezentul instrument de amendare va intra în vigoare în condițiile prevăzute la art. 36 al Constituției Organizației Internaționale a Muncii.

3. După intrarea în vigoare a prezentului instrument, directorul general al Biroului Internațional al Muncii va informa toate statele membre ale Organizației Internaționale a Muncii și pe secretarul general al O.N.U.


[modificare] Anexă

Constituția Organizației Internaționale a Muncii

Dispoziții în vigoare la 24 iunie 1986 Dispoziții amendate
Articolul 1

  4. Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii poate, de asemenea, să admită state membre în organizație cu majoritatea a 2/3 din voturile delegaților prezenți la sesiune, inclusiv 2/3 din voturile delegaților guvernamentali (prezenți și votanți). Această admitere va deveni efectivă atunci când guvernul noului stat membru va fi comunicat directorului general al Biroului Internațional al Muncii acceptarea oficială a obligațiilor ce decurg din constituția organizației.

Articolul 1

  4. Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii poate, de asemenea, să admită state membre ale organizației cu majoritatea de 2/3 din delegații prezenți la sesiune, inclusiv 2/3 din delegații guvernamentali care au luat parte la vot. Această admitere va deveni efectivă atunci când guvernul noului stat membru va fi comunicat directorului general al Biroului Internațional al Muncii acceptarea oficială a obligațiilor care decurg din constituția organizației.

Articolul 3

  9. Împuternicirile delegaților și ale consilierilor lor tehnici vor fi supuse verificării conferinței, care va putea printr-o majoritate de 2/3 din voturile exprimate (de către delegații prezenți) să refuze să admită orice delegat sau orice consilier tehnic pe care-l va considera ca nefiind desemnat în conformitate cu termenii prezentului articol.

Articolul 3

  9. Împuternicirile delegaților și ale consilierilor lor tehnici vor fi supuse verificării conferinței, care va putea printr-o majoritate de 2/3 din voturile exprimate să refuze să admită orice delegat sau orice consilier tehnic pe care-l va considera ca nefiind desemnat în conformitate cu termenii prezentului articol.

Articolul 6

  Orice schimbare a sediului Biroului Internațional al Muncii va fi hotărâtă de către conferință, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate (de către delegații prezenți).

Articolul 6

  Orice schimbare a sediului Biroului Internațional al Muncii va fi hotărâtă de către conferință, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

Articolul 7

  1. Consiliul de Administrație va fi compus din 56 de persoane:
    - 28 reprezentând guvernele;
    - 14 reprezentând pe cei ce angajează și
    - 14 reprezentând lucrătorii.
  2. Din cele 28 de persoane care reprezintă guvernele, 10 vor fi numite de către statele membre a căror importanță industrială este cea mai mare și 18 vor fi numite de către statele membre desemnate în acest scop de către delegații guvernamentali la conferință, excluși fiind delegații celor 10 state membre sus-menționate.
  3. Consiliul de Administrație va stabili, de fiecare dată când va fi cazul, care sunt statele membre care au importanța industrială cea mai mare și va stabili reglementări pentru asigurarea examinării imparțiale de către comitet a tuturor problemelor referitoare la desemnarea statelor membre care au importanța industrială cea mai mare, înainte de a se fi luat o decizie în această privință de către Consiliul de Administrație. Orice apel formulat de către un stat membru contra declarației Consiliului de Administrație care stabilește care sunt statele membre cu cea mai mare importanță industrială va fi soluționat de către conferință, iar un apel adresat în fața conferinței nu va suspenda aplicarea declarației atât timp cât conferința nu se va fi pronunțat.

Articolul 7

  1. Consiliul de Administrație va cuprinde 112 locuri:
    - 56 rezervate persoanelor care reprezintă guvernele;
    - 28 rezervate persoanelor care reprezintă pe cei ce angajează;
    - 28 rezervate persoanelor care reprezintă lucrătorii.
  2. El va trebui să fie compus astfel încât să fie cât mai reprezentativ posibil, ținând cont de diferitele interese geografice, economice și sociale în cadrul celor 3 grupe care îl constituie, fără totuși a se aduce atingere autonomiei recunoscute a acestor grupuri.
  3. Pentru a satisface exigențele definite la paragraful 2 al prezentului articol și a asigura continuitatea lucrărilor, 54 din 56 de posturi rezervate reprezentanților guvernamentali vor fi atribuite după cum urmează:
  a) Ele vor fi repartizate între 4 regiuni geografice (Africa, America, Asia și Europa), a căror delimitare va face, dacă este cazul, obiectul distribuirii prin acord mutual al tuturor guvernelor interesate. Fiecăreia dintre aceste regiuni i se va atribui un număr de posturi care va ține cont în proporție egală de numărul statelor membre pe care le cuprinde, de importanța populației lor și a activităților economice măsurate prin indici adecvați:
  - produsul național brut sau contribuția la bugetul organizației - fiind înțeles că nici una dintre ele nu va putea dispune de mai puțin de 12 posturi și nici mai mult de 15 posturi. Pentru aplicarea prezentului alineat repartiția inițială a posturilor va fi următoarea: Africa 13 posturi, America 12 posturi, Asia și Europa 15 și 14 posturi, prin rotație.
  b i) Cu ocazia Conferinței Internaționale a Muncii, delegații guvernamentali ai statelor membre care aparțin diferitelor regiuni vizate la alineatul a) de mai sus, sau cărora le sunt atașate prin acord mutual sau sunt invitate la conferința regională corespunzătoare, în condițiile prevăzute la paragraful 4 de mai jos, vor forma colegii electorale însărcinate cu desemnarea statelor membre chemate să ocupe locurile care revin fiecăreia dintre respectivele regiuni. Se înțelege că delegații guvernamentali ai statelor din Europa occidentală și delegații guvernamentali ai statelor socialiste din Europa de est vor forma colegii electorale separate. Ei vor cădea de acord pentru a repartiza între ei posturile care revin regiunii și vor desemna separat pe reprezentanții lor în Consiliul de Administrație.
    ii) Atunci când particularitățile unei regiuni o cer, guvernele acestei regiuni vor putea să convină pentru a se subdiviza pe o bază subregională pentru a desemna separat statele membre chemate să ocupe posturile care revin subregiunii.
    iii) Desemnările vor fi comunicate la colegiile delegaților guvernamentali ai conferinței pentru a proclama rezultatele.
  Dacă într-o regiune sau o subregiune operațiile electorale sau rezultatele lor fac obiectul unor contestații care nu pot fi reglementate la aceste niveluri, colegiul delegaților guvernamentali ai conferinței va decide în cadrul dispozițiilor existente în protocolul aplicabil.
  c) Fiecare colegiu electoral va trebui să ia dispozițiile necesare pentru ca un număr substanțial de state membre desemnate pentru a ocupa posturile destinate acestei regiuni să fie alese pe baza importanței populației lor și pentru ca să asigure o repartiție geografică echitabilă, luând în considerație alți factori ca activitățile economice ale statelor membre interesate, în funcție de caracteristicile proprii regiunii. Modalitățile de punere în aplicare a acestor principii vor fi precizate într-un protocol convenit între guvernele care fac parte din colegiul electoral, care va fi depus la directorul general al Biroului Internațional al Muncii.
  4. Fiecare dintre cele 2 posturi care rămân va fi atribuit pe rând Africii și Americii pe de o parte și Asiei și Europei pe de altă parte, pentru a permite fiecăreia dintre aceste regiuni să asigure, în condiții de nediscriminare, participarea la procesul electoral al statelor membre care geografic fac parte din aceasta sau îi sunt atașate la conferința regională corespunzătoare, dar nu sunt încă acoperite nici prin protocolul acestei regiuni, nici prin altul, știindu-se că amintitele state nu vor putea să beneficieze de un tratament privilegiat în raport cu statele comparabile ale regiunii. Atunci când postul adițional nu este utilizat după dispozițiile care preced el va fi ocupat de către regiunea interesată în lumina dispozițiilor protocolului său.

  4. Persoanele care reprezintă pe cei ce angajează și persoanele care reprezintă pe lucrători vor fi alese respectiv de către delegații celor ce angajează și delegații lucrătorilor la conferință.

  5. Consiliul va fi reînnoit din 3 în 3 ani. Dacă pentru un motiv oarecare alegerile în Consiliul de Administrație nu au loc la expirarea acestei perioade, Consiliul de Administrație va rămâne în funcțiune până când se va proceda la aceste alegeri.
  6. Modul de ocupare a posturilor vacante, desemnarea supleanților și celelalte probleme de aceeași natură vor putea fi reglementate de către consiliu, sub rezerva aprobării de către conferință.
  7. Consiliul de Administrație va alege în cadrul său un președinte și doi vicepreședinți. Dintre aceste 3 persoane, una va fi persoana care va reprezenta guvernul, iar celelalte două persoane vor reprezenta pe cei ce angajează și pe lucrători.
  8. Consiliul de Administrație va stabili un regulament al său și se va întruni la perioade pe care le va fixa el însuși. O sesiune specială va trebui să aibă loc de fiecare dată când 16 persoane care fac parte din consiliu vor fi formulat o cerere scrisă în acest scop.

  5. Persoanele care reprezintă pe cei ce angajează și persoanele care reprezintă lucrătorii vor fi alese de către delegații celor ce angajează și delegații lucrătorilor la conferință.

  6. Consiliul va fi reînnoit la fiecare 3 ani. Dacă pentru un motiv oarecare alegerile în Consiliul de Administrație nu au loc la expirarea acestei perioade, Consiliul de Administrație va rămâne în funcțiune până când se va proceda la aceste alegeri.
  7. Modul de ocupare a posturilor vacante, desemnarea supleanților și celelalte probleme de aceeași natură vor putea fi reglementate de către consiliu, sub rezerva aprobării de către conferință.
  8. Consiliul de Administrație va alege un președinte și doi vicepreședinți. Dintre aceste trei persoane, una va fi persoana care va reprezenta guvernul și celelalte două vor fi persoanele care reprezintă respectiv pe cei ce angajează și pe lucrători.
  9. Consiliul de Administrație va stabili regulamentul său și se va întruni la perioade pe care le va fixa el însuși. O sesiune specială va avea loc de fiecare dată când 32 persoane care fac parte din consiliu vor fi formulat o cerere scrisă în acest scop.

Articolul 8

  1. În fruntea Biroului Internațional al Muncii va fi un director general; el va fi desemnat de către Consiliul de Administrație de la care va primi instrucțiuni și față de care va fi responsabil de bunul mers al biroului, precum și de executarea tuturor celorlalte sarcini care ar fi putut să-i fie încredințate.

Articolul 8

  1. În fruntea Biroului Internațional al Muncii va fi un director general; el va fi numit de către Consiliul de Administrație, care va supune această numire aprobării Conferinței Internaționale a Muncii.
  2. Directorul general va primi instrucțiuni din partea Consiliului de Administrație și va fi răspunzător față de acesta din urmă pentru bunul mers al biroului, precum și pentru executarea tuturor celorlalte sarcini care ar fi putut să-i fie încredințate.

  2. Directorul general sau supleantul său vor asista la toate ședințele Consiliului de Administrație.   3. Directorul general sau supleantul său vor asista la toate ședințele Consiliului de Administrație.
Articolul 13

  2. .....

  c) dispozițiile referitoare la aprobarea bugetului Organizației Internaționale a Muncii, precum și la conținutul și acoperirea contribuțiilor, vor fi hotărâte de către conferință cu o majoritate de 2/3 din voturile emise de către delegații prezenți și vor stipula că bugetul și aranjamentele privind repartizarea cheltuielilor între statele membre ale organizației vor fi aprobate de o comisie de reprezentanți guvernamentali.
  4. Un stat membru al organizației, care a întârziat cu plata contribuției sale pentru cheltuielile organizației nu poate participa la vot la conferință, la Consiliul de Administrație sau în oricare comisie sau la alegerea de membri în Consiliul de Administrație, dacă suma arieratelor sale este egală sau superioară contribuției datorate de el pentru cei 2 ani precedenți încheiați; conferința poate totuși, printr-un vot cu majoritatea a 2/3 din voturile emise de către delegații prezenți, să autorizeze acest stat membru să participe la vot dacă constată că acest lucru se datorează unor circumstanțe independente de voința sa.

Articolul 13

  2. .....

  c) dispozițiile referitoare la aprobarea bugetului Organizației Internaționale a Muncii, precum și la conținutul și acoperirea contribuțiilor, vor fi hotărâte de către conferință cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate și vor stipula că bugetul și aranjamentele privind repartizarea cheltuielilor între statele membre ale organizației vor fi aprobate de către o comisie de reprezentanți guvernamentali.
  4. Un stat membru al organizației, care a întârziat cu plata contribuției pentru cheltuielile organizației, nu poate participa la vot în cadrul conferinței, al Consiliului de Administrație sau în oricare comisie, nici în alegerile de membri în Consiliul de Administrație, dacă suma arieratelor sale este egală sau superioară contribuției datorate de el pentru cei 2 ani precedenți încheiați. Conferința poate totuși, printr-un vot cu majoritatea a 2/3 din voturile exprimate, să autorizeze acest stat membru să participe la vot, dacă ea constată că acest lucru se datorează unor circumstanțe independente de voința sa.

Articolul 16

  2. Problemele față de care au existat opoziții vor rămâne totuși incluse pe ordinea de zi, dacă conferința decide astfel, cu majoritatea de 2/3 din voturile exprimate de către delegații prezenți.
  3. Orice problemă în legătură cu care conferința hotărăște, cu aceeași majoritate de 2/3, că trebuie examinată (în alt mod decât cel prevăzut în alineatul precedent) va fi inclusă pe ordinea de zi a sesiunii următoare.

Articolul 16

  2. Problemele față de care au existat opoziții vor rămâne totuși incluse pe ordinea de zi, dacă conferința decide astfel, cu majoritatea de 2/3 din voturile exprimate.
  3. Orice problemă în legătură cu care conferința hotărăște, cu aceeași majoritate de 2/3 din voturile exprimate, că trebuie examinată (în alt mod decât cel prevăzut la alineatul precedent) va fi inclusă pe ordinea de zi a sesiunii următoare.

Articolul 17

  2. Simpla majoritate a voturilor exprimate (de către statele membre prezente la conferință) va hotărî în toate cazurile unde o majoritate mai puternică nu este în mod expres prevăzută prin alte articole ale prezentei constituții sau prin orice convenție sau alt instrument care conferă puteri conferinței sau prin aranjamente financiare sau bugetare adoptate în virtutea art. 13.
  3. Nici un vot nu se dobândește dacă numărul de voturi exprimate este inferior jumătății numărului delegaților prezenți la sesiune.

Articolul 17

  2. Simpla majoritate a voturilor exprimate (afirmativ sau negativ) va hotărî în toate cazurile unde o majoritate mai puternică nu este expres prevăzută prin alte articole ale prezentei constituții sau prin orice convenție sau alt instrument care conferă puteri conferinței sau prin aranjamente financiare sau bugetare adoptate în virtutea art. 13.
  3. În cazurile în care constituția prevede o majoritate simplă a voturilor, această majoritate nu va decide decât dacă ea numără cel puțin 1/4 din delegații prezenți la sesiunea conferinței. În cazul în care constituția prevede o majoritate de 2/3 din voturi, această majoritate nu va decide decât dacă ea numără cel puțin 1/3 din delegații prezenți la sesiune, în cazul în care constituția prevede o majoritate de 3/4, această majoritate nu va decide decât dacă ea numără cel puțin 3/8 din delegații prezenți la sesiune.
  4. Nu se va considera drept dobândit un vot decât dacă cel puțin 1/2 din numărul delegaților prezenți la sesiune și care au dreptul de vot au participat la votare.

Articolul 19

  2. În cele două cazuri, pentru ca o convenție sau o recomandare să fie adoptată la votul final de către conferință este necesară o majoritate de 2/3 (din voturile delegaților prezenți).

Articolul 19

  2. În cele două cazuri, pentru ca o convenție sau o recomandare să fie adoptată la votul final de către conferință, este necesară o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

Articolul 21

  1. Orice proiect care în scrutinul final de ansamblu nu va obține majoritatea de 2/3 din voturile exprimate (de către statele membre prezente) poate face obiectul unei convenții speciale între aceste state membre ale organizației care au această dorință.

Articolul 21

  1. Orice proiect care în scrutinul final pe ansamblu nu va obține majoritatea de 2/3 din voturile exprimate poate face obiectul unei convenții speciale între acele state membre ale organizației care au această dorință.

Articolul 36

  1. Amendamentele la prezenta constituție adoptate de către conferință cu majoritatea de 2/3 din voturile (emise de către delegații prezenți) vor intra în vigoare atunci când vor fi fost ratificate sau acceptate de către 2/3 din statele membre ale organizației (cuprinzând 5 din cele 10 state membre reprezentate în Consiliul de Administrație, în calitate de state membre cu importanța industrială cea mai mare, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 3 ale art. 7 al prezentei constituții).

Articolul 36

  1. Sub rezerva dispozițiilor paragrafului 2 al prezentului articol, amendamentele la prezenta constituție, adoptate de către conferință cu majoritatea de 2/3 din voturile exprimate, vor intra în vigoare când vor fi fost ratificate sau acceptate de către 2/3 din statele membre ale organizației.
  2. În cazul în care un amendament privește:
    i) obiectivele fundamentale ale organizației enunțate în preambulul constituției și în declarația referitoare la scopurile și obiectivele organizației, anexate la amintita constituție (preambulul, art. 1, anexa);
    ii) structura permanentă a organizației, compoziția și funcțiile organelor sale colegiale, numirea și responsabilitățile directorului general, așa cum sunt enunțate în constituție (art. 1, 2, 3, 4, 7, 8 și 17);
    iii) dispozițiile constituționale referitoare la convențiile și recomandările internaționale din domeniul muncii (art. 19 la 35, art. 37);
    iv) dispozițiile prezentului articol,
acest amendament nu va fi considerat ca adoptat decât dacă obține 3/4 din voturile exprimate; el nu va intra în vigoare decât atunci când va fi ratificat sau acceptat de către 3/4 din statele membre ale organizației.


Textul care precede este textul autentic al Instrumentului de amendare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii, 1986, oficial adoptat de către Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii la cea de-a 72-a sesiune a sa, care a avut loc la Geneva și care a fost declarată închisă la 25 iunie 1986.

Drept care și-au depus semnăturile la 25 iunie 1986:

Președintele conferinței, Hugo Fernandez Faingold

Director general al Biroului Internațional al Muncii, Francis Banchard